Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Għajnuna legali

Iċ-Ċekja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Il-proċedimenti legali xi spejjeż jinvolvu, u normalment min irid iħallashom?

F’termini ġenerali, l-ispejjeż jitħallsu mill-istat, mill-parteċipanti fil-proċedimenti u mill-persuni involuti fil-proċedimenti (dawn huma prinċipalment l-ispejjeż tal-evidenza). L-ispejjeż għandhom żewġ funzjonijiet: preventivi u punittivi.

Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (“CCP”) fih lista mhux eżawrjenti tal-ispejjeż li jistgħu jiġġarrbu fi proċedimenti tal-qorti ċivili. Dawn huma spejjeż fi flus kontanti tal-parteċipanti u tar-rappreżentanti tagħhom (eż. spejjeż ta’ nollijiet, ikliet u akkomodazzjoni); it-tariffa tal-qorti; qligħ mitluf tal-parteċipanti u tar-rappreżentanti legali tagħhom; spejjeż tal-evidenza (eż. spejjeż tax-xhieda u tal-esperti); remunerazzjoni u spejjeż fi flus kontanti ta’ nutar bħala kummissarju tal-qorti; ir-remunerazzjoni u spejjeż fi flus kontanti tal-amministratur; l-ispejjeż tal-interpretazzjoni; jew ir-remunerazzjoni għar-rappreżentanza, jekk ir-rappreżentant ikun avukat, nutar jew avukat tal-privattivi. L-ispejjeż jistgħu jinkludu wkoll ir-rimborż tat-taxxa fuq il-valur miżjud jew il-ħlas tal-medjatur. Madankollu, din mhijiex lista eżawrjenti. Għalhekk, spejjeż oħra li jkunu tħallsu mill-parteċipant b’rabta diretta mal-proċedimenti tal-qorti jistgħu jitqiesu wkoll bħala spejjeż tal-proċedimenti.

Fil-prinċipju, il-parteċipanti jħallsu l-ispejjeż li jġarrbu personalment u mir-rappreżentanti tagħhom. Jekk avukat ikun inħatar bħala r-rappreżentant jew il-gwardjan tal-parteċipant, l-istat iħallas l-ispejjeż fi flus kontanti tal-avukat kif ukoll ir-remunerazzjoni għar-rappreżentanza u, fejn applikabbli, jirrimborża t-taxxa fuq il-valur miżjud.

Il-ħlas tat-tariffa tal-qorti huwa rregolat fid-dettall mill-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti. Fi proċedura kontenzjuża ordinarja, it-tariffa tal-qorti normalment titħallas mir-rikorrent. Il-liġi tiddikjara wkoll liema proċeduri tal-qorti huma eżenti mit-tariffa tal-qorti (eż. proċedimenti f’materji ta’ kustodja, proċedimenti dwar kura ġudizzjarja għal minorenni, proċedimenti ta’ adozzjoni, proċedimenti dwar obbligi ta’ manteniment reċiproku ta’ ġenituri u tfal, proċedimenti ta’ wirt fl-ewwel istanza, proċedimenti dwar il-kapaċità ġuridika).

Huwa importanti li ssir distinzjoni bejn l-obbligu li jitħallsu l-ispejjeż tal-proċedimenti u l-obbligu li dawk l-ispejjeż jiġu rimborżati. Parteċipant fil-proċedimenti jħallas l-ispejjeż tal-proċedimenti, speċjalment matul il-proċedimenti, hekk kif jirriżultaw; hawnhekk japplika l-prinċipju tal-imgħax (l-ispejjeż jitħallsu mill-persuna li twettaq l-att proċedurali jew li fl-interess tagħha jitwettaq l-att). Ir-rimborż tal-ispejjeż tal-proċedimenti jibda biss wara li jkunu tħallsu l-ispejjeż. Ir-rimborż tal-ispejjeż huwa impost minn deċiżjoni tal-qorti abbażi tal-prinċipju tas-suċċess fil-każ jew il-prinċipju tal-ħtija.

Jekk ikun hemm raġunijiet għal konsiderazzjoni speċjali, il-qorti tista’ tuża s-setgħa diskrezzjonali tagħha meta tiddeċiedi dwar l-ispejjeż tal-proċedimenti, u tista’ ma tagħtix rimborż parzjali jew sħiħ tal-ispejjeż lill-parteċipant. Din hija salvagwardja kontra impatt sproporzjonatament aħrax tal-applikazzjoni tal-prinċipju tas-suċċess fil-każ u l-prinċipju tal-ħtija.

2 X’inhija eżattament l-għajnuna legali?

Wieħed mill-prinċipji ewlenin fil-proċedimenti ċivili huwa l-prinċipju tal-ugwaljanza, li l-garanziji tiegħu jinkludu d-dritt għall-għajnuna legali. Id-dritt għall-għajnuna legali jingħata mill-bidu u fil-proċedimenti kollha.

Skont is-CCP, dan li ġej jista’ jitqies bħala għajnuna legali fi proċedimenti tal-qorti ċivili:

  • Il-ħatra ta’ rappreżentant fuq talba tal-parteċipant (Taqsima 30(1) tas-CCP);
  • Il-ħatra ta’ avukat, jekk dan ikun meħtieġ biex jiġu protetti l-interessi tal-parteċipant jew jekk ir-rappreżentanza minn avukat hija obbligatorja fit-tip ta’ proċedimenti kkonċernati (Taqsima 30(2) tas-CCP);
  • L-eżenzjoni parzjali jew sħiħa tal-parteċipanti mit-tariffi tal-qorti (Taqsima 138 tas-CCP);

B’mod tanġenzjali, l-obbligu tal-qorti li tinforma jista’ jitqies ukoll bħala għajnuna legali għall-parteċipanti fil-proċedimenti.

L-għajnuna legali mogħtija mill-Kamra tal-Avukati Ċeka hija kategorija separata. Din l-għajnuna hija ddefinita mill-Att dwar il-Professjoni Legali, li jagħti lil kull persuna li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet biex ikollha avukat maħtur minn qorti u li ma tistax tiżgura l-forniment ta’ servizzi legali b’mezzi oħra d-dritt li l-Kamra tal-Avukati Ċeka taħtar avukat biex jipprovdilha pariri legali jew servizzi legali.

Ir-rikorrent huwa għalhekk intitolat għal parir legali bla ħlas sakemm l-introjtu medju tiegħu fix-xahar għas-sitt xhur kalendarji ta’ qabel ir-rikors ma jaqbiżx tliet darbiet il-livell ta’ sussistenza tal-individwu jew tal-persuni vvalutati flimkien miegħu skont il-liġi li tirregola l-livell ta’ sussistenza u l-paga minima għall-għajxien, u sakemm ma jkunx irrappreżentat fil-każ li huwa jitlob l-għajnuna għalih minn avukat ieħor jew persuna oħra awtorizzata li tipprovdi servizzi legali (skont l-Artikolu 2(2)(a) tal-Att dwar il-Professjoni Legali).

Jekk ir-rikorrent jissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ hawn fuq, huwa jingħata parir legali bla ħlas għal minimu ta’ 30 minuta, sa massimu ta’ 120 minuta ta’ parir legali għal kull sena kalendarja.

Fl-istess ħin, l-Att dwar il-Professjoni Legali jippermetti l-għoti ta’ parir legali ta’ darba lil numru mhux speċifikat ta’ persuni li jinsabu f’faċilitajiet ta’ detenzjoni għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi skont il-liġi li tirregola s-soġġorn tal-barranin fir-Repubblika Ċeka jew f’ċentru ta’ akkoljenza skont l-Att dwar l-Asil, fuq l-inizjattiva tal-operatur tiegħu.

Skont l-Att dwar il-Professjoni Legali, huwa possibbli wkoll li jintalab il-forniment ta’ servizzi legali jekk il-kundizzjonijiet tal-introjtu u l-proprjetà tar-rikorrent jiġġustifikaw dan.

3 Għandi dritt għal għajnuna legali?

Il-qorti tista’, abbażi ta’ petizzjoni, teżenta parteċipant fil-proċedimenti (jew parti relatata) mit-tariffa tal-qorti, jekk iċ-ċirkostanzi tal-parteċipant jiġġustifikaw dan u jekk ir-rikors ma jkunx arbitrarju, ovvjament iddestinat li jfalli jew ikun ta’ ostakolu għal-liġi.

Kemm il-persuni fiżiċi kif ukoll dawk ġuridiċi jistgħu jiġu eżentati.

Parteċipant fil-proċedimenti m’għandux jinżamm milli jeżerċita jew jiddefendi d-drittijiet tiegħu fil-qorti sempliċement minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja sfavorevoli tiegħu. Il-qorti tqis, b’mod partikolari, is-sitwazzjoni finanzjarja ġenerali tar-rikorrent, l-ammont tat-tariffa tal-qorti, l-ispejjeż li x’aktarx ikunu meħtieġa biex tiġi ppreżentata l-evidenza u n-natura tat-talba. Għall-persuni fiżiċi, il-qorti tqis il-kundizzjonijiet soċjali tagħhom, l-istatus tas-saħħa, eċċ. Għall-persuni ġuridiċi u l-persuni fiżiċi li huma intraprendituri, tqis ukoll in-natura tan-negozju jew ta’ attivitajiet oħra tagħhom, l-istatus u l-istruttura tal-assi tagħhom u l-kapaċità tagħhom li jħallsu.

Rikors li jkun ovvjament iddestinat li jfalli jew ta’ ostakolu għal-liġi jfisser, b’mod partikolari, sitwazzjoni fejn diġà jkun ċar mill-allegazzjonijiet fattwali tar-rikorrent li l-każ tiegħu ma jistax jiġi sodisfatt. Eżerċitar arbitrarju jew ostakolazzjoni tal-liġi tfisser, b’mod partikolari, eżerċitar malizzjuż ta’ dritt jew tentattiv ċar biex jdewwem it-twettiq ta’ dak li huwa b’mod ċar obbligu vinkolanti.

Jekk parteċipant jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni mit-tariffa tal-qorti u jekk dan ikun meħtieġ sabiex jiġu protetti l-interessi tiegħu, il-qorti taħtar rappreżentant fuq talba tiegħu. Madankollu, id-dritt li jinħatar rappreżentant ma jinħoloqx awtomatikament jekk il-proċedimenti jew il-parteċipant ikunu eżenti mit-tariffa tal-qorti bis-saħħa tal-liġi (jiġifieri skont l-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti). Anki f’dawn il-każijiet, il-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq għall-eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili għandhom jiġu sodisfatti. Avukat jinħatar bħala rappreżentant jekk dan ikun meħtieġ sabiex jiġu protetti l-interessi tal-parteċipant jew jekk ir-rappreżentanza minn avukat (jew nutar) tkun obbligatorja fil-proċedimenti inkwistjoni.

Parteċipant bħal dan ma jistax jintalab iħallas bil-quddiem l-ispejjeż tal-evidenza li jkun issottometta hu stess jew li kienet ordnata mill-qorti dwar il-fatti allegati mill-parteċipant (jew fl-interess tiegħu, l-Artikolu 141(1) tas-CCP), u lanqas ma jista’ l-parteċipant jintalab iħallas lura l-ispejjeż imġarrba mill-istat (l-Artikolu 148(1) tas-CCP). L-ispejjeż fi flus kontanti u r-remunerazzjoni għar-rappreżentanza jitħallsu mill-istat lill-avukat maħtur.

Petizzjoni ta’ parteċipant għal eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti tista’ tiġi ppreżentata fl-istess ħin bħall-azzjoni (mozzjoni biex jinbdew il-proċedimenti) jew fi kwalunkwe ħin matul il-proċedimenti sad-deċiżjoni finali tal-qorti. Il-qorti tista’ taħtar rappreżentant qabel il-proċedimenti, jekk il-parteċipant futur ikollu l-ħsieb li jieħu azzjoni legali bl-assistenza ta’ rappreżentant.

Il-qorti tiddeċiedi dwar il-petizzjoni għall-eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti permezz ta’ deċiżjoni li tista’ tiġi appellata.

Fil-każ li l-qorti tiċħad r-rikors għall-ħatra ta’ rappreżentant, ir-rikorrent jista’ jitlob li jinħatar avukat mill-Kamra tal-Avukati Ċeka. F'każ bħal dan, ir-rikorrent huwa intitolat għal parir legali bla ħlas sakemm l-introjtu medju tiegħu fix-xahar għas-sitt xhur kalendarji ta’ qabel ir-rikors ma jaqbiżx tliet darbiet il-livell ta’ sussistenza tal-individwu jew tal-persuni vvalutati flimkien miegħu skont il-liġi li tirregola l-livell ta’ sussistenza u l-paga minima tal-għajxien, u sakemm ma jkunx irrappreżentat fil-każ li huwa jitlob għajnuna għalih minn avukat jew persuna oħra awtorizzata li tipprovdi servizzi legali (skont l-Artikolu 2(2)(a) tal-Att dwar il-Professjoni Legali).

Possibbiltà oħra hija l-użu tad-dritt tar-rikorrent li jingħata servizzi legali, jekk l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-proprjetà tar-rikorrent jiġġustifikaw dan. F’dan il-każ ukoll, ir-rikorrent għandu jirreferi għall-Kamra tal-Avukati Ċeka.

4 L-għajnuna legali tingħata għal kull tip ta’ proċediment?

L-għajnuna legali taħt is-CCP tapplika għall-proċedimenti kollha rregolati mis-CCP.

Il-forniment ta’ għajnuna legali mill-Kamra tal-Avukati Ċeka japplika wkoll għal sitwazzjonijiet oħra għajr proċedimenti quddiem awtoritajiet pubbliċi fil-forma ta' proċedimenti legali, proċedimenti amministrattivi u proċedimenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali.

5 Jeżistu proċeduri speċjali f’każijiet ta’ bżonn?

Ma hemm l-ebda proċedura speċifika f’każijiet bħal dawn.

6 Minn fejn nista’ nikseb formola ta’ applikazzjoni għal għajnuna legali?

Il-formoli huma rregolati mill-Istruzzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja Nru 4/2017 tat-23 ta’ Ottubru 2017, Nru Ref. 12/2017-OJD-ORG/36. Kampjun tal-formola kemm għal persuni fiżiċi kif ukoll għal persuni ġuridiċi (Dikjarazzjoni tas-sitwazzjoni personali, tal-proprjetà u tal-qligħ għal eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti u l-ħatra ta’ rappreżentant u Dikjarazzjoni ta’ persuna ġuridika dwar is-sitwazzjoni tal-proprjetà u fatti deċiżivi oħra għall-eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti u l-ħatra ta’ rappreżentant) huma disponibbli fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka.

Formoli relatati mas-sottomissjoni ta’ rikors għall-għajnuna legali pprovduta mill-Kamra tal-Avukati Ċeka huma annessi mad-Digriet tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka Nru 120/2018 li jistabbilixxi l-formoli ta’ rikors għall-ħatra ta’ avukat u l-formola biex jingħata parir legali ta’ darba. Dawn huma disponibbli fuq is-sit web tal-Kamra tal-Avukati Ċeka.

7 X’dokumenti jridu jiġu ppreżentati mal-formola tal-applikazzjoni għal għajnuna legali?

Id-dokumenti kollha li għandhom jiġu mehmuża huma elenkati direttament fil-formola inkwistjoni. Dawn id-dokumenti jistgħu jinkludu dan li ġej: konferma minn min iħaddem dwar l-introjtu mill-impjieg jew l-introjtu mill-ftehim tax-xogħol barra r-relazzjoni tax-xogħol; valutazzjoni finali u konklużiva tal-ħlas mill-awtorità tat-taxxa (introjtu minn negozju u attivitajiet oħra ta’ persuni li jaħdmu għal rashom); deċiżjoni finali u konklużiva dwar l-għoti ta’ benefiċċju jew konferma minn min iħallas dan il-benefiċċju (introjtu mis-sigurtà materjali u soċjali); jew valutazzjonijiet finali u konklużivi oħra tal-ħlas tal-amministrazzjoni tat-taxxa (introjtu ieħor).

8 Fejn irrid nibgħat l-applikazzjoni tiegħi għal għajnuna legali?

Inti tista’ tissottometti petizzjoni għal eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti lill-qorti li tkun qed tmexxi l-proċedimenti li għalihom tkun qed titlob l-eżenzjoni. Il-qorti tal-prim’istanza tiddeċiedi dwar il-petizzjoni, anke jekk tintalab eżenzjoni għall-proċedimenti wara li jkun ġie ppreżentat appell.

Tista’ tippreżenta rikors għall-ħatra ta’ avukat mill-Kamra tal-Avukati Ċeka:

  1. bil-miktub fl-indirizz tal-Kamra tal-Avukati Ċeka, fergħa ta’ Brno, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno; jew
  2. elettronikament b’firma elettronika rikonoxxuta lil epodatelna@cak.cz; jew
  3. lill-kaxxa tad-data tal-Kamra tal-Avukati Ċeka – ID tal-kaxxa tad-data n69admd.

9 Kif nista’ nsir naf jekk jiniex intitolat għal għajnuna legali?

Il-liġi (Taqsima 5 tas-CCP) tagħti lill-qrati dmir ġenerali li jinfurmaw u b’hekk jipprovdu lill-parteċipanti b’informazzjoni dwar id-drittijiet u l-obbligi proċedurali tagħhom. Il-qorti hija obbligata li tinforma lill-parteċipant dwar id-dritt li jippreżenta petizzjoni għall-eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti jew għall-ħatra ta’ rappreżentant.

10 X’għandi nagħmel jekk inkun intitolat għal għajnuna legali?

Ara t-tweġiba fit-taqsima: Jien intitolat għal għajnuna legali?

11 Min jagħżilli l-avukat, jekk inkun intitolat għal għajnuna legali?

Il-qorti tiddeċiedi dwar il-ħatra ta’ rappreżentant abbażi tal-petizzjoni tal-parteċipant. Jekk ikun meħtieġ sabiex jiġu protetti l-interessi tal-parteċipant jew jekk ir-rappreżentanza minn avukat jew nutar tkun obbligatorja fil-proċedimenti kkonċernati, il-qorti taħtar avukat bħala rappreżentant. Il-qorti taħtar avukat speċifiku li jkun obbligat jipprovdi servizzi legali sakemm l-avukat ma jkollux raġuni legali biex jirrifjuta (bħal kunflitt ta’ interess).

Il-President tal-Kamra tal-Avukati Ċeka għandu d-dritt li jiddeċiedi dwar ir-rikorsi għall-għajnuna legali pprovduta minn dik il-Kamra. Il-President tal-Kamra tal-Avukati Ċeka inkariga lid-direttur tal-fergħa tal-Kamra f’Brno biex jirrappreżentah fl-eżerċitar ta' din is-setgħa.

Għall-finijiet tal-ħatra ta’ avukat, il-Kamra tal-Avukati Ċeka żżomm lista ta’ avukati li qablu li jipprovdu l-għajnuna legali deskritta hawn fuq. Meta taħtar avukat biex jipprovdi dawn is-servizzi legali, il-Kamra tal-Avukati Ċeka għandha tiżgura li l-avukati jinħatru b’mod ġust u b’kunsiderazzjoni għan-natura u l-kumplessità tal-każ.

12 L-għajnuna legali tkopri l-ispejjeż kollha tal-proċedimenti?

Ara t-tweġiba fit-taqsima: Il-proċedimenti legali xi spejjeż jinvolvu, u normalment min irid iħallashom?

Ir-rikorrent irid iħallas tariffa ta’ CZK 100 lill-Kamra tal-Avukati Ċeka għall-ipproċessar tat-talba għall-għajnuna legali pprovduta minn dik il-Kamra. Id-detenturi tal-kards ZTP (diżabilità gravi tas-saħħa) jew ZTP/P (diżabilità gravi tas-saħħa li teħtieġ kura speċjali) jew persuni li jirċievu benefiċċji għal assistenza fi bżonn materjali huma eżentati minn din it-tariffa.

13 Min għandu jħallas l-ispejjeż l-oħra jekk jien inkun intitolat biss għal għajnuna legali limitata?

Il-qorti tista’ wkoll tagħti eżenzjoni parzjali biss mit-tariffi tal-qorti jew għal parti mill-proċedimenti biss (eż. għal proċedimenti fl-ewwel istanza biss) jew għal ċerti tariffi tal-qorti biss. Il-parteċipant huwa obbligat li jkopri l-bqija tat-tariffi tal-qorti.

Jekk avukat ikun inħatar bħala r-rappreżentant jew il-gwardjan tal-parteċipant, l-istat iħallas l-ispejjeż fi flus kontanti tal-avukat kif ukoll ir-remunerazzjoni għar-rappreżentanza u, fejn applikabbli, jirrimborża t-taxxa fuq il-valur miżjud.

14 L-għajnuna legali tkopri l-appelli wkoll?

Sakemm il-qorti ma tiddeċidix mod ieħor, l-eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti tapplika għall-proċedimenti kollha, jiġifieri sakemm tinħareġ deċiżjoni finali u konklużiva. L-eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti tapplika kemm għall-proċedimenti fl-ewwel istanza kif ukoll għall-proċedimenti ta’ appell (miżura rimedjali regolari). Madankollu, il-proċedimenti dwar miżuri rimedjali straordinarji (stħarriġ ta’ appell, azzjoni biex jinfetħu mill-ġdid il-proċedimenti, azzjoni għall-annullament) mhumiex awtomatikament eżentati u l-parteċipant jista’ jressaq petizzjoni ġdida għall-eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti.

15 L-għajnuna legali tista’ tiġi rtirata qabel il-konklużjoni tal-proċedimenti (jew saħansitra tiġi revokata wara t-terminazzjoni tal-proċedimenti)?

Jekk is-sitwazzjoni tal-parteċipant tinbidel b’tali mod li l-eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti ma tkunx aktar ġustifikata, jew jekk il-qorti sussegwentement tkun tal-fehma li s-sitwazzjoni attwali tal-parteċipant diġà ma kinitx tiġġustifika l-eżenzjoni fiż-żmien meta ngħatat, il-qorti tirtira l-eżenzjoni. Miżura bħal din għandha effett retroattiv biss jekk il-qorti tiddeċiedi hekk espressament. Il-qorti tista’ tirtira l-eżenzjoni biss sal-konklużjoni finali tal-proċedimenti.

Madankollu, bidla sempliċi fir-regoli għall-valutazzjoni tas-sitwazzjoni tar-rikorrent, jew bidla fl-opinjoni tal-qorti dwar jekk ir-rikors huwiex arbitrarju, jekk huwiex ovvjament iddestinat li jfalli jew jekk huwiex ta’ ostakolu għal-liġi mhijiex raġuni għall-irtirar tal-eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti.

Fil-każ ta’ għajnuna legali pprovduta mill-Kamra tal-Avukati Ċeka, il-Kamra tal-Avukati Ċeka tirrevoka l-ħatra ta’ avukat jekk matul il-forniment tas-servizzi legali minn dak l-avukat fil-kwistjoni rilevanti jiġi stabbilit li s-sitwazzjoni tal-introjtu u l-proprjetà tal-klijent ma kinitx tiġġustifika l-għoti ta’ servizzi legali.

Il-Kamra tirrevoka wkoll il-ħatra ta’ avukat jekk, matul il-forniment ta’ servizzi legali minn dak l-avukat, jidher fil-każ rilevanti li l-introjtu u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-klijent ikunu nbidlu b’tali mod li l-forniment ta’ servizzi legali ma jibqax iġġustifikat; il-Kamra tirrevoka l-ħatra ta’ avukat fil-mument tal-bidla f’dik is-sitwazzjoni. Anki f’dan il-każ, l-avukat huwa obbligat li jieħu l-azzjonijiet urġenti kollha għal perjodu ta’ 15-il ġurnata mill-jum meta tiġi rrevokata l-ħatra tiegħu biex jipprovdi servizzi legali, sabiex ma jiġux ippreġudikati d-drittijiet jew l-interessi leġittimi tal-klijent. Dan ma japplikax jekk il-klijent jinforma lill-avukat bil-miktub li ma jinsistix li dan l-obbligu jiġi sodisfatt.

16 Nista’ nikkontesta r-rifjut li ningħata għajnuna legali?

Hija l-qorti li tiddeċiedi jekk taċċettax ir-rikors tiegħek għal eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti, jew jekk tirtirax dik l-eżenzjoni. Dik id-deċiżjoni tieħu l-forma ta’ sentenza. Inti tista’ tappella kontra dik is-sentenza, sakemm ma tkunx saret fil-prim’istanza mill-Qorti tal-Appell, f’liema każ hija finali.

Il-President tal-Kamra tal-Avukati Ċeka (jew id-direttur tal-fergħa tal-Kamra tal-Avukati Ċeka f’Brno awtorizzat li jaġixxi f’ismu) jiddeċiedi dwar il-ħatra ta’ avukat mill-Kamra tal-Avukati Ċeka fi proċedimenti amministrattivi. Jista’ jitressaq appell amministrattiv kontra d-deċiżjoni.

L-aħħar aġġornament: 23/06/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.