Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Għajnuna legali

Olanda
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Il-proċedimenti legali xi spejjeż jinvolvu, u normalment min irid iħallashom?

Biex iressaq il-każ quddiem il-qorti, ir-rikorrent irid iħallas it-tariffi tal-qorti u kwalunkwe tariffa għall-assistenza ta’ avukat (f’każijiet li jinvolvu ammonti ta’ aktar minn EUR 25 000, il-konvenut iħallas ukoll it-tariffi tal-qorti). Jekk il-qorti tiddeċiedi favur ir-rikorrent, normalment tordna lill-parti telliefa tħallas l-ispejjeż legali tar-rikorrent. F’dan il-każ, il-parti telliefa tħallas l-ispejjeż li r-rikorrent ikun ġarrab biex iressaq il-każ quddiem il-qorti.

2 X’inhija eżattament l-għajnuna legali?

L-għajnuna legali (sussidjata) hija assistenza legali pprovduta lil litigant fir-rigward ta’ interess legali li jolqot direttament lil-litigant personalment, sakemm il-liġi jew id-dispożizzjonijiet assoċjati jipprevedu tali għajnuna legali.

3 Għandi dritt għal għajnuna legali?

Dan jiddependi mid-dħul tiegħek u mit-tip ta’ interess li jkun qed jiġi difiż. Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq is-sit web tal-Bord tal-Għajnuna Legali (Raad voor Rechtsbijstand).

4 L-għajnuna legali tingħata għal kull tip ta’ proċediment?

Iva. Fin-Netherlands, l-għajnuna legali (sussidjata) tingħata fl-istadju konsultattiv, u għat-tipi kollha ta’ proċedimenti. Madankollu, ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija preċedenti. Il-medjazzjoni ssussidjata teżisti wkoll fin-Netherlands.

5 Jeżistu proċeduri speċjali f’każijiet ta’ bżonn?

Iva. Fin-Netherlands, l-għajnuna legali (sussidjata) tingħata fl-istadju konsultattiv, u għat-tipi kollha ta’ proċedimenti. Madankollu, ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija preċedenti. Il-medjazzjoni ssussidjata teżisti wkoll fin-Netherlands.

6 Minn fejn nista’ nikseb formola ta’ applikazzjoni għal għajnuna legali?

Fin-Netherlands, ir-rikors għal għajnuna legali ssussidjata huwa, fil-prinċipju, ippreżentat minn avukat. L-avukat irid ikun irreġistrat mal-Bord tal-Għajnuna Legali. Jekk int minn Stat Membru ieħor tal-UE, tista’ tippreżenta rikors permezz tal-awtorità trasmittenti fl-Istat Membru tiegħek (normalment il-Ministeru tal-Ġustizzja, qorti jew organizzazzjoni oħra maħtura apposta). Ir-rikors jiġi mgħoddi lill-awtorità riċeventi fin-Netherlands, il-Bord tal-Għajnuna Legali.

7 X’dokumenti jridu jiġu ppreżentati mal-formola tal-applikazzjoni għal għajnuna legali?

There is a financial test and a test of interests. Għat-test finanzjarju, il-Bord tal-Għajnuna Legali jrid jingħata informazzjoni li turi x’kien id-dħul annwali tiegħek sentejn qabel it-talba. Jekk tista’ turi li inti tikkwalifika għal għajnuna legali ssussidjata fl-Istat Membru tiegħek, dan ikun biżżejjed għall-Bord tal-Għajnuna Legali.

Għat-test tal-interessi, trid tissottometti dokumenti ta’ sostenn li juru l-interessi involuti fil-każ, bħal kemm huwa l-ammont ta’ flus in kwistjoni, jekk il-każ għandux x’jaqsam mal-interessi tal-kumpanija tiegħek, jew x’passi ħadt biex issolvi t-tilwima.

8 Fejn irrid nibgħat l-applikazzjoni tiegħi għal għajnuna legali?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Netherlands

9 Kif nista’ nsir naf jekk jiniex intitolat għal għajnuna legali?

Inti u, jekk applikabbli, l-avukat tiegħek se tirċievu deċiżjoni bil-miktub dwar ir-rikors tiegħek. Dan juri jekk ir-rikors tiegħek irnexxiex. Jekk id-deċiżjoni ma tkunx affavur tiegħek, tista’ tappella.

10 X’għandi nagħmel jekk inkun intitolat għal għajnuna legali?

Għandek tħallas lill-avukati kontribuzzjoni lejn it-tariffi tagħhom, li l-ammont tagħha jiġi stabbilit mill-Bord tal-Għajnuna Legali.

11 Min jagħżilli l-avukat, jekk inkun intitolat għal għajnuna legali?

Fin-Netherlands, int tista’ tagħżel l-avukat tiegħek stess. Madankollu, l-avukat irid ikun irreġistrat mal-Bord tal-Għajnuna Legali. Għal aktar informazzjoni, ara Sib Avukat (Zoek een advocaat) – Il-Kamra Olandiża tal-Avukati (Nederlandse Orde van Advocaten).

Jekk dan ma jkunx possibbli, il-Bord tal-Għajnuna Legali, bħala l-awtorità riċeventi, jista’ jitlob lill-president tal-fergħa lokali tal-Kamra Olandiża tal-Avukati biex jaħtar avukat.

12 L-għajnuna legali tkopri l-ispejjeż kollha tal-proċedimenti?

Le. Tħallas kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-avukat tiegħek. Ikollok tħallas ukoll it-tariffi tal-qorti jekk tmur il-qorti. Jistgħu jkunu dovuti wkoll xi tariffi jekk jintużaw esperti esterni jew uffiċjal ġudizzjarju. Fl-aħħar nett, jekk il-qorti tiddeċiedi kontrik, tista’ tiġi ordnat tħallas l-ispejjeż tal-proċedimenti (inklużi l-ispejjeż tal-parti l-oħra).

13 Min għandu jħallas l-ispejjeż l-oħra jekk jien inkun intitolat biss għal għajnuna legali limitata?

Iva. Tkun tista’ titlob kontribuzzjoni fl-Istat Membru tiegħek.

14 L-għajnuna legali tkopri l-appelli wkoll?

Iva.

15 L-għajnuna legali tista’ tiġi rtirata qabel il-konklużjoni tal-proċedimenti (jew saħansitra tiġi revokata wara t-terminazzjoni tal-proċedimenti)?

Jekk, bħala riżultat tal-każ, tirċievi (pretensjoni fuq) ammont li jkun akbar minn nofs il-provvediment tal-kapital eżentat mit-taxxa li japplika dak iż-żmien, il-Bord tal-Għajnuna Legali jista’ jiddeċiedi li jirtira d-dritt tiegħek għal għajnuna legali ssussidjata. F’dan il-każ, inti titqies kapaċi tħallas għall-assistenza legali inti stess.

16 Nista’ nikkontesta r-rifjut li ningħata għajnuna legali?

Int tista’ tappella quddiem il-Bord tal-Għajnuna Legali kontra deċiżjoni tal-Bord tal-Għajnuna Legali rigward l-eliġibbiltà tiegħek għall-għajnuna legali. Int tista’ tikkontesta deċiżjoni dwar tali appell quddiem il-qorti distrettwali (rechtbank), u tista’ tappella fit-tieni istanza quddiem is-Sezzjoni tal-Liġi Amministrattiva (Afdeling bestuursrechtspraak) tal-Kunsill tal-Istat (Raad van State).

L-aħħar aġġornament: 21/06/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.