Rechtsbijstand

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De kosten van een proces variëren naargelang van het betrokken gerecht, de ingestelde procedure en de complexiteit van de zaak.

2 Wat is precies rechtsbijstand?

Rechtsbijstand bestaat in de vertegenwoordiging door een advocaat (solicitor of (barrister) in een civiele procedure voor de districtsrechtbank (District Court), de arrondissementsrechtbank (Circuit Court), de hogere rechtbank (High Court), het hof van beroep (Court of Appeal) en het hooggerechtshof (Supreme Court) en in sommige gevallen het Hof van Justitie van de Europese Unie. Rechtsbijstand is tevens mogelijk in beroepszaken voor de beroepsinstantie voor internationale bescherming (International Protection Appeals Tribunal). In bepaalde onderzoeken is rechtsbijstand eveneens mogelijk als de schouwarts daartoe een verzoek indient bij de raad voor rechtsbijstand (Legal Aid Board).

Rechtsbijstand wordt in het algemeen verleend door solicitors die werkzaam zijn binnen de centra voor rechtsbijstand van de raad voor rechtsbijstand. Er kan echter ook rechtsbijstand worden verleend door solicitors uit de private sector die op een door de raad samengestelde lijst van solicitors staan. Dit geldt met name voor zaken binnen het familierecht en zaken over internationale bescherming.

3 Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Recht op financiële hulp en eigen bijdragen

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand en juridisch advies in burgerlijke zaken, zal de raad voor rechtsbijstand Home - LAB (legalaidboard.ie) naar uw financiële middelen kijken. Om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand en juridisch advies in burgerlijke zaken, moet u een besteedbaar jaarinkomen hebben van minder dan 18 000 EUR en over een vrij vermogen beschikken ter waarde van minder dan 100 000 EUR. Bij de berekening hiervan kijkt de raad voor rechtsbijstand in beide gevallen naar bepaalde uitkeringen. Uw woning wordt bij de vaststelling van uw vrije vermogen niet meegerekend.

In de meeste gevallen moet u een “eigen bijdrage” betalen. De hoogte van deze bijdrage(n) hangt af van uw inkomen en vrije vermogen.

Voor uw eerste afspraak met de solicitor bent u een bijdrage voor advies verschuldigd. De minimale bijdrage voor advies bedraagt 30 EUR. Afhankelijk van uw inkomen bent u maximaal 150 EUR verschuldigd.

Indien de raad voor rechtsbijstand u voor de rechter wil vertegenwoordigen, bent u een bijdrage voor rechtsbijstand verschuldigd. De minimale bijdrage voor rechtsbijstand bedraagt 130 EUR. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kan uw bijdrage hoger zijn. Bij het bedrag van de bijdrage voor rechtsbijstand is de bijdrage voor advies inbegrepen. Als uw bijdrage 130 EUR bedraagt, hoeft u dus slechts 100 EUR bij te betalen.

U bent geen bijdrage verschuldigd als:

 • het bureau Tusla bij de rechtbank een verzoek indient om uw kinderen onder toezicht van de overheid te plaatsen of om zijn personeel toestemming te verlenen thuis toezicht op uw kinderen te mogen houden;
 • u bij de districtsrechtbank als eiser of verweerder optreedt in een procedure voor een bevel betreffende een (tijdelijk) verbod, veiligheid of bescherming.

In een klein aantal andere gevallen brengt de raad voor rechtsbijstand geen bijdrage in rekening. Dit is met name het geval als de raad juridisch advies verleent aan iemand die verklaart slachtoffer te zijn van verkrachting of seksueel geweld of een slachtoffer hiervan vertegenwoordigt in het proces tegen de vermeende dader van de verkrachting of het seksueel geweld.

Internationale bescherming (asiel)

Indien u rechtsbijstand aanvraagt in het kader van een verzoek om internationale bescherming in Ierland, bent u een bijdrage van maximaal 10 EUR verschuldigd.

Hoe wordt mijn inkomen beoordeeld?

Allereerst moet u uw financiële middelen opgeven op het formulier waarmee u een verzoek om rechtsbijstand indient. U moet hierop de volgende informatie verstrekken:

Inkomen- dit is uw totale inkomen, bijvoorbeeld lonen, salarissen, sociale uitkeringen (ook al zijn bepaalde sociale uitkeringen, zoals voor mantelzorgersof gezinsbijslagen, uitgesloten; ook door overheidsinstanties verstrekte huisvestingstoelagen worden niet als inkomen gezien), pensioenen en bepaalde andere persoonlijke uitkeringen, evenals kostenposten om vast te stellen welke uitkeringen op uw inkomen in mindering moeten worden gebracht voor de berekening van uw besteedbaar inkomen.

De vergoedingen zijn als volgt:

Vergoeding

Maximumbedrag

Echtgeno(o)t(e)/partner

3 500 EUR

Volwassenen en kinderen die afhankelijk zijn

1 600 EUR per afhankelijke persoon

Verblijfkosten

8 000 EUR

Kinderopvang

6 000 EUR per kind

Inkomstenbelasting

Totaalbedrag

Socialezekerheidsbijdragen (PRSI)

Totaalbedrag

Universele socialeverzekeringsdekking

Totaalbedrag

Om niet ontvangen betalingen

Aftrek van 20 EUR per wekelijks ontvangen bedrag

De raad voor rechtsbijstand berekent uw besteedbaar inkomen en stelt u op de hoogte van de eigen bijdrage die u moet betalen. U kunt het formulier om uw financiële middelen op te geven zelf invullen of u hierbij laten helpen door personeel van het centrum voor rechtsbijstand als u daartoe zelf niet in staat bent. Op de website https://www.legalaidboard.ie/en/ kunt u online vaststellen of u financieel voor bijstand in aanmerking komt. De uitkomst hiervan vormt geen garantie voor het verkrijgen van rechtsbijstand. Deze uitkomst is slechts een indicatie.

Hoe kan ik aantonen wat mijn belangrijkste bronnen van inkomsten en uitkeringen zijn?

Er kan u worden gevraagd aan te tonen wat uw belangrijkste bron van inkomsten is, bijvoorbeeld door het verstrekken van:

 • een kopie van uw meest recente salarisspecificatie;
 • een kopie van uw overzicht van sociale verzekeringen;
 • Een huurregister/hypotheekoverzicht.

De raad voor rechtsbijstand kan het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Bescherming vragen onderzoek te doen naar de middelen van iedereen die rechtsbijstand aanvraagt of hiervan gebruikmaakt. In sommige gevallen kan de raad voor rechtsbijstand u vragen aanvullende informatie te verstrekken in verband met de aangevraagde vergoedingen.

Hoe worden mijn kapitaalmiddelen berekend?

De waarde van uw woning wordt niet meegerekend bij de vaststelling van uw kapitaalmiddelen. Als u meer dan 4 000 EUR aan kapitaalmiddelen bezit, moet u deze middelen opgeven op het formulier waarmee u een verzoek indient. De volgende informatie moet worden verstrekt:

 • vermogen - al uw vermogen, zoals goederen, voertuigen, contant geld of geld op de bank, investeringen of andere middelen; en
 • schulden - voor bepaalde vorderingen kan u een voorziening worden verleend, die voor de vaststelling van uw besteedbaar vermogen in mindering kan worden gebracht op uw vermogen (bv. leningen van een algemene bank).

Wat gebeurt er als ik in de kosten wordt veroordeeld?

Als u in de kosten bent veroordeeld, moet u een storting doen in het fonds voor rechtsbijstand om de kosten te betalen die de raad voor rechtsbijstand heeft gemaakt om u rechtsbijstand te verlenen. Dit is doorgaans niet van toepassing op zaken binnen het familierecht. Als u in het gelijk wordt gesteld in zaken buiten het familierecht, worden de door u gemaakte kosten in het algemeen voor u betaald. Als u echter niet in het gelijk wordt gesteld, kunnen de door de andere partij gemaakte kosten ten laste van u komen. In dat geval hoeft de raad voor rechtsbijstand de kosten van de andere partij niet te vergoeden en bent u hiervoor persoonlijk aansprakelijk.

Wat gebeurt er als ik na afloop van mijn zaak een geldbedrag of een goed ontvang of houdt?

Indien u na afloop van uw zaak een geldbedrag of een onroerend goed ontvangt of houdt, kan de raad voor rechtsbijstand, op enkele uitzonderingen na, met dit geldbedrag of onroerend goed de rechtsbijstand betalen waarvan u gebruik hebt gemaakt. Elk geldbedrag dat u na afloop van uw zaak ontvangt of houdt en waarop geen vrijstelling van toepassing is, moet u in het fonds voor rechtsbijstand storten. De raad brengt zijn kosten op dit geldbedrag in mindering en betaalt u het resterende bedrag terug. Indien het een onroerend goed betreft (bv. een huis of een stuk grond), kan de raad op dit goed een recht vestigen, zodat dit niet kan worden verkocht zolang de door de raad gemaakte kosten niet zijn vergoed.

Wat moet ik doen als mijn financiële situatie wijzigt?

Indien u gebruikmaakt van rechtsbijstand, moet u de raad voor rechtsbijstand (door tussenkomst van uw solicitor) op de hoogte stellen van elke wijziging in uw inkomen of vermogen (bv. als u een salarisverhoging ontvangt, als het bedrag van uw sociale uitkeringen wijzigt of als u een nieuwe auto of een nieuw huis hebt gekocht). U dient er namelijk voor te zorgen dat u rechtsbijstand blijft houden totdat uw zaak is gesloten. De rechtsbijstand komt niet altijd te vervallen bij een toegenomen inkomen of vermogen, maar de raad voor rechtsbijstand kan u dan wel om een hogere eigen bijdrage vragen.

Wat gebeurt er als ik het centrum voor rechtsbijstand niet op de hoogte stel van mijn gewijzigde situatie?

Indien u de raad voor rechtsbijstand niet op de hoogte brengt van wijzigingen in uw inkomen of vermogen en de raad vaststelt dat uw situatie is gewijzigd, kan hij besluiten uw rechtsbijstand te beëindigen.

4 Kan rechtsbijstand worden verleend voor alle soorten procedures?

Op voorwaarde dat de Ierse rechter in een procedure bevoegd is, kunnen buitenlandse partijen in een zaak in Ierland aanspraak maken op rechtsbijstand, mits zij voldoen aan de in de wet- en regelgeving vastgelegde financiële criteria en hun verzoek om rechtsbijstand gegrond is.

Hoewel het merendeel van de verzoekers om rechtsbijstand in Ierland verblijft, kunnen personen die in het buitenland verblijven, ongeacht of zij Iers staatsburger zijn, in Ierland rechtsbijstand en/of juridisch advies aanvragen. Dit is uitsluitend mogelijk als de rechtsbijstand of het juridisch advies bedoeld is voor juridische aangelegenheden die onder het Ierse recht vallen. Indien een in het buitenland verblijf houdende persoon rechtsbijstand ontvangt in een zaak die over onroerende of persoonlijke goederen gaat, bevinden deze goederen zich in het algemeen in Ierland. Evenals bij Ierse verzoekers het geval is, wordt bij personen die in het buitenland verblijven op grond van hun financiële middelen beoordeeld of zij voor rechtsbijstand in aanmerking komen.

Rechtsbijstand wordt zonder beoordeling van middelen verleend bij rechtszaken die worden gevoerd op grond van de wet van 1991 inzake kinderontvoering en de tenuitvoerlegging van bevelen betreffende het gezag (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act) en van de wet van 1994 inzake de tenuitvoerlegging van bevelen betreffende alimentatie (Maintenance Orders Act) (bij alimentatievorderingen in een rechtsgebied waar wederkerigheid wordt erkend).

In algemene zin wordt geen juridisch advies verleend als de verzoeker zonder problemen zelf in staat is juridisch advies in te winnen zonder te van de wettelijke regeling gebruik te hoeven maken. Dit geldt doorgaans als via een andere weg advies kan worden verkregen, bijvoorbeeld via een adviseur of een andere overheidsinstantie.

Advies in strafzaken valt niet onder de wet, met uitzondering van advies aan verzoekers in verkrachtingszaken.

Alvorens rechtsbijstand te verlenen, moet de raad voor rechtsbijstand ervan zijn overtuigd dat het haalbaar is als eiser of verweerder in een procedure op te treden , gelet op, bijvoorbeeld, de inhoud en de waarschijnlijke uitkomst van de zaak. De criteria zijn als volgt: kans van slagen; redelijke gronden in een procedure als eiser of verweerder op te treden; aanwezigheid van manieren, anders dan een gerechtelijke procedure, om het probleem op bevredigende wijze op te lossen (bv. bemiddeling of onderhandeling over een regeling); mogelijkheid voor degene die van de rechtsbijstand gebruikmaakt om een wettelijke vertegenwoordiger te vinden zonder een beroep op de wettelijke regeling te hoeven doen (bv. vergoeding van kosten door een verzekeringsmaatschappij enz.).

5 Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

Er moet worden bekeken of de verlening van rechtsbijstand aan verzoekers niet aan de hand van andere criteria moet worden beoordeeld dan die van toepassing zijn op het toekennen van een afspraak met een solicitor. Normaal gesproken is de datum waarop verzoekers op de wachtlijst voor rechtsbijstand worden ingeschreven, leidend. In de volgende gevallen krijgen nieuwe verzoekers die om rechtsbijstand vragen voorrang:

 • procedures inzake kinderontvoering;
 • als sprake is van een reëel risico dat een kind naar een ander rechtsgebied wordt overgebracht zonder toestemming van de verzoeker;
 • procedures inzake kindzorg;
 • huiselijk geweld;
 • als volgens de verjaringswet de termijn voor het instellen van een procedure dreigt te verlopen als niet direct maatregelen worden getroffen;
 • als een termijn op grond van een andere wet dreigt te verlopen;
 • als vermogensbestanddelen dreigen te worden weggemaakt, zodat niet aan de verzoeken van de verzoeker kan worden voldaan.

6 Waar kan ik een verzoekformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Wie rechtsbijstand wil aanvragen, kan telefonisch of schriftelijk contact opnemen met het centrum voor rechtsbijstand dat het dichtst bij zijn of haar woonplaats is gevestigd.

Er is een overzicht van centra voor rechtsbijstand te vinden op de website van de raad voor rechtsbijstand.

Als de verzoeker telefonisch contact opneemt met het centrum voor rechtsbijstand, moet hij of zij het verzoek in persoon formuleren, zodat een formulier kan worden ingevuld en kan worden beoordeeld over welke middelen de verzoeker beschikt om te bepalen of hij of zij in aanmerking komt voor rechtsbijstand. Een verzoek kan per post worden ingediend en dat is doorgaans de beste manier als de verzoeker moeilijk zelf een centrum voor rechtsbijstand kan bellen.

Rechtsbijstand wordt zonder beoordeling van middelen verleend bij rechtszaken die worden gevoerd op grond van de wet van 1991 inzake kinderontvoering en de tenuitvoerlegging van bevelen betreffende het gezag (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act) en van de wet van 1994 inzake de tenuitvoerlegging van bevelen betreffende alimentatie (Maintenance Orders Act) (bij alimentatievorderingen in het rechtsgebied waar reciprociteit wordt erkend).

Bovendien accepteert de raad voor rechtsbijstand dat verzoeken online via zijn website worden ingediend.

7 Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

 • Een bewijs van inkomsten/P60, een overzicht van sociale verzekeringen of een belastingaanslag in verband met uw inkomsten of gecontroleerde rekeningen.
 • Gegevens over eventuele andere inkomsten (bv. alimentatie).
 • Gegevens over uw betalingen van inkomstenbelasting, sociale verzekeringen (PRSI) en de universele sociale bijdrage (USC) (u vindt de bijbehorende bedragen op uw bewijs van inkomsten of uw belastingaanslag).
 • Gegevens over uw maandelijkse hypotheek- of huurbetalingen.
 • De waarde bij benadering van al uw vaste activa, uitgezonderd uw woning.
 • De hoogte van uw spaartegoeden.
 • Uitstaande leningen of vorderingen.

8 Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Op de website van de raad voor rechtsbijstand staat een overzicht van adressen en telefoonnummers van alle centra voor rechtsbijstand met volledige of beperkte openingstijden.

Het onlineformulier wordt eveneens via de website van de raad voor rechtsbijstand ingediend.

9 Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Verzoekers die financieel voor rechtsbijstand in aanmerking komen, kunnen een afspraak krijgen met een solicitor. Voor een dergelijke afspraak worden een wachtlijstprocedure of voorrangscategorieën gehanteerd. De verzoeker krijgt gewoonlijk een afspraak met een solicitor van de raad voor rechtsbijstand, die werkzaam is bij een van de kantoren van de raad.

Voor het juridisch advies betaalt de verzoeker voorafgaand aan de afspraak een bijdrage, waarvoor aan hem of haar een ontvangstbewijs moet worden verstrekt.

Bij de eerste afspraak vertelt de solicitor de verzoeker dat hij of zij een bijdrage voor rechtsbijstand is verschuldigd als hij of zij bij het optreden als eiser of verweerder in een procedure door een solicitor wil worden vertegenwoordigd. Deze bijdrage moet worden betaald op het moment dat de verklaring van rechtsbijstand wordt toegekend.

Voor de behandeling van verzoeken om verklaringen van rechtsbijstand kan aanvullende informatie nodig zijn. Afhankelijk van de aard van de zaak kan het daarbij gaan om de volgende aanvullende informatie:

 1. medische dossiers of rapporten;
 2. kopieën van verklaringen en/of rapporten die zijn verkregen van of afgegeven door de politie (Gardai).
 3. kopieën van alle overeenkomsten.

Indien een verzoek om rechtsbijstand na ontvangst van de benodigde informatie niet in overeenstemming blijkt te zijn met de bepalingen van de wet van 1995 betreffende rechtsbijstand in burgerlijke zaken (Civil Legal Aid Act) en de regelgeving van 1996, zal de solicitor een afwijzingsbrief afgeven.

In deze brief staan de redenen op grond waarvan het verzoek is afgewezen en het toepasselijke deel of de toepasselijke delen van de regelgeving en/of de wet betreffende rechtsbijstand in burgerlijke zaken. In deze brief staat bovendien hoe de verzoeker tegen de beslissing beroep kan aantekenen bij een beroepscommissie van de raad voor rechtsbijstand of om herziening van de beslissing kan vragen.

10 Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Indien een verzoeker om rechtsbijstand aan de door de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet, wordt een verklaring van rechtsbijstand toegekend om de vertegenwoordiging door een solicitor en, zo nodig, een barrister in bepaalde civiele procedures voor de districtsrechtbank, de arrondissementsrechtbank, de hogere rechtbank en het hooggerechtshof te waarborgen.

Met een verklaring van rechtsbijstand kan alleen rechtsbijstand worden verkregen voor de procedure of het onderwerp dat hierin wordt vermeld. Dat aan een verzoeker een bepaalde verklaring van rechtsbijstand is afgegeven, betekent niet dat hij of zij in een andere zaak van rechtsbijstand gebruik kan maken. Indien de verzoeker rechtsbijstand wenst voor meerdere onderwerpen, moeten daarvoor verschillende verzoeken worden ingediend.

Na een gesprek met de verzoeker dient de solicitor bij een centrum voor rechtsbijstand een verzoek om een verklaring van rechtsbijstand in.

Op grond van artikel 29, lid 1, van de wet is het uitsluitend mogelijk rechtsbijstand of juridisch advies te ontvangen tegen betaling van een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt bepaald aan de hand van een beoordeling van de door de verzoeker opgegeven informatie over diens financiële middelen en vermogen. Indien iemand geen vaste activa bezit, bedraagt het minimaal te betalen bedrag voor rechtsbijstand 35 EUR en het maximaal te betalen bedrag 1 210 EUR.

De volledige eigen bijdrage moet worden voldaan bij de afgifte van de verklaring van rechtsbijstand en alvorens de rechtsbijstand wordt verleend. In uitzonderlijke gevallen kan de raad voor rechtsbijstand de verzoeker toestemming verlenen om de betaling in termijnen te voldoen. Het volledige bedrag moet echter binnen twaalf maanden en voordat de procedure is beëindigd, zijn voldaan.

11 Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Indien de verzoeker in zijn of haar verzoek aangeeft een voorkeur te hebben voor een specifieke solicitor van het centrum voor rechtsbijstand om hem of haar te vertegenwoordigen, kan het hoofd van het centrum bij het toewijzen van een solicitor met deze wens van de verzoeker rekening houden. Ook kijkt het hoofd van het centrum bij het toewijzen van de solicitor naar andere factoren, bijvoorbeeld of de door de verzoeker gewenste solicitor op de aangegeven verschijningsdatum beschikbaar is. Indien de door de verzoeker gewenste solicitor op de datum waarop de zaak van de verzoeker voorkomt, op een andere locatie al aan een andere cliënt is toegewezen, zal het hoofd aan de verzoeker voor diens vertegenwoordiging een andere solicitor toewijzen.

Indien de verzoeker in het verleden al door een solicitor van het centrum voor rechtsbijstand is vertegenwoordigd, is het gebruikelijk dat het hoofd voor de nieuwe zaak dezelfde solicitor aan de verzoeker toewijst om rechtsbijstand te verlenen. Een verzoeker heeft geen absoluut recht op raadpleging van of vertegenwoordiging door de solicitor van zijn of haar keuze. Evenwel houdt het hoofd bij het toewijzen van een solicitor doorgaans wel rekening met de voorkeuren van de verzoeker. Indien de verzoeker door een solicitor van hetzelfde geslacht wil worden vertegenwoordigd, zal het hoofd trachten aan diens wens tegemoet te komen.

12 Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

De te betalen eigen bijdrage voor rechtsbijstand die in de verklaring wordt beschreven omvat alle kosten die voor de procedure worden gemaakt. Kostenvergoedingen en algemene schadevergoedingen die u in het kader van een gerechtelijke procedure of een minnelijke schikking ontvangt, moeten echter aan de raad voor rechtsbijstand worden afgedragen. De raad voor rechtsbijstand kan door hem gemaakte kosten in mindering brengen op door u ontvangen bedragen, op een beperkt aantal uitzonderingen na. Dit geldt eveneens voor bedragen die zijn betaald aan degene die van rechtsbijstand gebruikmaakt in het kader van huwelijksgeschillen, echtscheidingsconvenanten of een scheiding van tafel en bed. Indien het totale bedrag van de door de raad voor rechtsbijstand gemaakte kosten voor rechtsbijstand lager is dan het totale bedrag dat u hebt betaald of voor uw rekening komt uit hoofde van de eigen bijdrage en in verband met de betaling van kosten of schadeloosstelling of in geval van de vestiging van een recht op een goed, zal het verschil aan u worden terugbetaald.

13 Wie betaalt de overige kosten als ik slechts recht heb op beperkte rechtsbijstand?

Niet van toepassing.

14 Omvat rechtsbijstand ook de kosten van beroepsprocedures?

Een verklaring van rechtsbijstand voorziet in rechtsbijstand voor de procedure of het onderwerp dat hierin wordt vermeld. Op het moment dat de procedure is beëindigd of het onderwerp is afgehandeld, komt de verklaring te vervallen. Verzoekers die met het oog op het oorspronkelijke onderwerp aanvullende rechtsbijstand nodig, kunnen om een wijziging van de verklaring van rechtsbijstand of de afgifte van een nieuwe verklaring vragen. De specifieke omstandigheden van de zaak bepalen of de bestaande verklaring moet worden gewijzigd of dat een nieuwe verklaring moet worden afgegeven. De solicitor brengt hierover een advies uit.

15 Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

Indien onjuiste informatie wordt verstrekt of belangrijke feiten worden achtergehouden (bv. een veranderde financiële situatie) of als er sprake is van onredelijk gedrag, kan u het juridisch advies en/of de rechtsbijstand worden ontnomen. In dat geval komen alle gemaakte kosten voor uw rekening.

16 Kan ik een weigering om rechtsbijstand te verlenen, aanvechten?

Indien een verzoeker door een beslissing van de raad voor rechtsbijstand meent te zijn benadeeld, kan hij of zij om een herziening van deze beslissing verzoeken. In dat geval moet de verzoeker schriftelijk aanvullende informatie ter beoordeling verstrekken, evenals een advies van diens solicitor waarin wordt aangegeven of de beslissing al dan niet moet worden gehandhaafd. Een verzoek om een beslissingsherziening kan door het centrum voor rechtsbijstand voor de verzoeker worden ingediend.

Indien een verzoeker meent te zijn benadeeld door een beslissing van de raad voor rechtsbijstand of diens herziening van een beslissing, kan hij of zij daartegen bij een beroepscommissie van de raad voor rechtsbijstand beroep aantekenen. In dat geval moet bij een beroepscommissie van de raad voor rechtsbijstand beroep worden ingesteld. Verzoekers kunnen rechtstreeks bij de raad voor rechtsbijstand of door tussenkomst van het centrum voor rechtsbijstand beroep aantekenen tegen een beslissing. Binnen een maand na de datum waarop de verzoeker op de hoogte is gesteld van het feit dat hij of zij niet voor de gevraagde bijstand in aanmerking komt, moet met het oog op de herziening of het instellen van een beroep aanvullende informatie worden verstrekt.

De beroepscommissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden. Twee van deze leden zijn voorafgaand aan hun aanstelling bij de raad voor rechtsbijstand werkzaam geweest als barrister of solicitor. De commissieleden mogen niet bij de oorspronkelijke beslissing betrokken zijn geweest.

Aanvullende informatie

Raadpleeg voor meer informatie en een overzicht van adressen en telefoonnummers van alle centra voor rechtsbijstand de website van de raad voor rechtsbijstand.

Laatste update: 26/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.