Rechtsbijstand

Nederland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De eisende partij betaalt griffierechten en eventuele kosten voor bijstand door een advocaat (bij zaken boven de 25.000 euro betaalt ook de gedaagde griffierechten) om de zaak voor te leggen aan de rechter. Als de eisende partij in het gelijk wordt gesteld door de rechter wordt doorgaans de verliezende partij door de rechter veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van de eiser. De verliezende partij draait dan dus op voor de kosten die de eisende partij heeft moeten maken om de zaak voor te leggen aan de rechter.

2 Wat is precies rechtsbijstand?

(Gesubsidieerde) rechtsbijstand is rechtskundige rechtsbijstand aan een rechtzoekende ter zake van een rechtsbelang dat hem rechtstreeks en individueel aangaat, voor zover in de wet of de daarop berusternde bepalingen is geregeld.

3 Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Dit is afhankelijk van uw inkomen en het soort belang dat behartigd moet worden. Informatie hierover ka  worden gevonden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rvr.org/

4 Kan rechtsbijstand worden verleend voor alle soorten procedures?

Ja. In Nederland wordt (gesubsidieerde) rechtsbijstanf verleend in de adviesfase en voor alle soorten procedures. Zie echter ook het antwoord op de vorige vraag. Nederland kent ook gesubsidieere mediation.

5 Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

In het civiele recht kan een kort geding aanhangig wiorden gemaakt. In het bestuursrecht bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorzing te vragen in alle fasen van de proceudre: bezwaar, het berope of het hoger beroep.

6 Waar kan ik een verzoekformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

In princioe wordt in Nederland de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand ingediend door de advocaat. De advocaat moet ingeschreven zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand.. Komt u uit een andere lidstaat van de EU kunt u via de verzendende autoriteit in uw lidstaat (meestal het ministerie van Justitie, een rechtbank of een specifiek aangewezen andere organisatie) een verzoek doen dat wordt doorgezonden naar de ontvangende autoriteit in Nederland, de Raad voor Rechtsbijstand.

7 Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Er geldt een financiele toets en een belangentoets. Voor de financiele toets moet de Raad voor Rechtsbijstand beschikken ovver gegevens waaruit blijkt hoe hoog twee jaar geleden het jaarinkomen is geweest. Indien u kunt aantonen in uw lidstaat in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstanf, is dit voldoende voor de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor de belangentoets is het noodzakelijk stukken mee te sturen waaeuit het belang van de zaak blijkt: hoe hoog is het financiele belang, gaat het om het belang van uw onderneming, wat heeft u zelf ondernomen om het geschil op te lossen?

8 Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Nederland

9 Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

U en indien van toepassing uw advocaat, ontvangt een schriftelijk besluit op de aanvraag. Hieruit blijkt of de aanvraag wordt gehonoreerd. U kunt eventueel bezwaar makne tegen een negatieve beschikking.

10 Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

U dient een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigrn bijdrage aan de advocaat te betalen.

11 Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

U kunt zelf een advocaat in Nederland kiezen. Deze moet wel ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Kijk hiervoor op:  Zoek eenadvocaat - Nederlamdse orde van advocaten (advocatenorde.nl)

Indien dit niet mogelijk is kan de Raad voor Rechtsbijstand als ontvangende autoriteti de lokale deken van de de Nederlandse Oede van Advocaten vragen een advocaat aan te wijzen.

12 Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

Neen. U betaalt een eigen bijdrage aan uw advocaat. Indien u gaat procederen moet u griffierechten betalen aan de rechtbank. Daarnaast kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de inzet van externe deskundigen of een deurwaarder. Tot slot kun u in de proceskosten (o.a. van de tegenpartij) worden veroordeeld door de rechtbank indien u in het ongelijk wordt geesteld.

13 Wie betaalt de overige kosten als ik slechts recht heb op beperkte rechtsbijstand?

U zelf. Wellicht kun tu in uw lidstaat anspraak maken op een bijdrage/

14 Omvat rechtsbijstand ook de kosten van beroepsprocedures?

Ja

15 Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

Als blijkt dat u uit de zaak (een vordering op ) een bedrag ontvangt dat meer is dan de heleft van het heffingvrije vermogenop dat moment, kan de Raad voor Rechtsbijstand besluiten uw recht op gesubsidieerde rechtsbijstand in te trekken. U wordt dan geacht xelf de kosten van de rechtsbijstand te kunnen voldoen.

16 Kan ik een weigering om rechtsbijstand te verlenen, aanvechten?

Tegen het besluit van de Raad voor Rechtsbijatand of u al dan niet in aanmerling komt voor rechtsbijstand kunt u bezwaar maken bij de Raad voor Rechtsbijstand. Tegen de beslissin gop bezwaar staat beroep open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Laatste update: 05/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.