Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Rechtsbijstand

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

In Spanje is de rechtsbedeling een gratis overheidsdienst. Er zijn geen belastingen of heffingen verbonden aan het gebruik van deze dienst. Toch brengt een rechtszaak gewoonlijk bepaalde kosten met zich mee, waaronder:

 1. het honorarium van een advocaat en procureur;
 2. de kosten van de publicatie van aankondigingen in officiële nieuwsbladen;
 3. de borgstellingen die nodig zijn om bepaalde vormen van beroep in te stellen;
 4. de vergoeding van deskundigen.

Doorgaans moet de betrokken partij deze kosten voorschieten. Na afloop van de procedure moet de rechtbank beslissen wie uiteindelijk de kosten zal dragen. Uitgangspunt daarbij is het beginsel “de verliezer betaalt”.

2 Wat is precies rechtsbijstand?

Volgens artikel 119 van de Spaanse Grondwet is rechtsbijstand een procedure ten behoeve van personen die kunnen aantonen dat ze over onvoldoende financiële middelen beschikken. Dergelijke personen komen in aanmerking voor een aantal tegemoetkomingen, in het bijzonder voor de vrijstelling van het betalen van de honoraria van advocaten en procureurs, de kosten van het opstellen van deskundigenverslagen, borgstellingen, gerechtskosten enz.

Het gaat hierbij in het bijzonder om:

 1. voorafgaand juridisch advies;
 2. het honorarium van een advocaat en procureur;
 3. de kosten van de publicatie van aankondigingen in officiële nieuwsbladen;
 4. de borgstellingen die nodig zijn om bepaalde vormen van beroep in te stellen;
 5. de vergoeding van deskundigen.

Aan de voorgaande rechten zijn de volgende diensten toegevoegd, uitsluitend en alleen voor grensoverschrijdende rechtszaken (na de hervorming van de Wet op de rechtsbijstand door middel van Wet 16/2005 van 18 juli 2005, waarbij de Wet op de rechtsbijstand is aangepast aan Richtlijn 2002/8/EG):

 1. tolkdiensten;
 2. vertaling van documenten;
 3. reiskosten, wanneer de betrokkene in persoon moet verschijnen;
 4. verweer door een advocaat en vertegenwoordiging door een procureur, ook als dit niet noodzakelijk is, wanneer de rechtbank daarom vraagt om de gelijkheid van de partijen te waarborgen.

3 Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Alle burgers van de Europese Unie die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende middelen beschikken (voor grensoverschrijdende geschillen uitsluitend natuurlijke personen):

 1. onderdanen van derde landen die legaal in Spanje verblijven of van wie de rechten door internationale overeenkomsten zijn erkend (bv. overeenkomsten inzake de internationale ontvoering van kinderen), genieten eveneens dit recht, onder dezelfde voorwaarden als EU-burgers;
 2. in arbeidszaken, iedere bezoldigde werknemer, ongeacht zijn nationaliteit en financiële middelen;
 3. verenigingen en stichtingen van openbaar belang.

Met betrekking tot strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en voorbereidende bestuursrechtelijke procedures: buitenlandse onderdanen die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende middelen beschikken om een rechtszaak te voeren, zelfs als zij niet legaal in Spanje verblijven.

De volgende personen komen voor rechtsbijstand in aanmerking ongeacht of zij voldoende middelen hebben om een rechtszaak te kunnen voeren: slachtoffers van seksistisch geweld, terrorisme en mensenhandel, en minderjarigen en mensen met een mentale beperking wanneer zij slachtoffer van misbruik of mishandeling zijn. Ook de nabestaanden krijgen deze bijstand als het slachtoffer overlijdt. Dat geldt echter niet voor een nabestaande die tevens de dader is.

Rechtsbijstand wordt eveneens, ongeacht middelen, toegekend aan personen die kunnen aantonen dat zij blijvende nadelige gevolgen van een ongeval ondervinden waardoor zij hun gewone beroep niet meer kunnen uitoefenen en die hulp van andere mensen nodig hebben. Daarbij moet het geschil wel gaan over een eis tot vergoeding van de geleden schade.

Met betrekking tot het sociale recht, bij verweer in gerechtelijke procedures: werknemers en begunstigden van het socialezekerheidsstelsel. Zij hoeven niet aan te tonen dat zij over onvoldoende middelen beschikken.

In grensoverschrijdende geschillen kan de betrokkene rechtsbijstand krijgen als hij aantoont dat hij de proceskosten niet kan betalen vanwege een verschil in de kosten van levensonderhoud tussen de eigen lidstaat en Spanje.

4 Kan rechtsbijstand worden verleend voor alle soorten procedures?

Voor alle soorten procedures, al dan niet op tegenspraak, kan rechtsbijstand worden toegekend wanneer daarmee bedragen van meer dan 2 000 EUR gemoeid zijn. Dit geldt voor alle (beroeps)procedures en de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, maar niet als bijstand van een advocaat verplicht is.

In procedures van minder dan 2 000 EUR waar de tussenkomst van een advocaat of procureur niet verplicht is, kan in bepaalde gevallen eveneens om rechtsbijstand worden verzocht, namelijk wanneer de andere partij wel een beroep op deze deskundigen doet of wanneer de rechter uitdrukkelijk beveelt dat deze bijstand wordt verleend om de gelijkheid van de partijen te garanderen.

5 Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

Voorlopige toewijzing is mogelijk, ofwel door de orde van advocaten (Colegio de Abogados), binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek om rechtsbijstand, of op gerechtelijk bevel.

6 Waar kan ik een verzoekformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Bij de juridische-adviesdienst van de ordes van advocaten, bij de bureaus van de gerechtelijke administratie (Decanatos de los Juzgados) en bij de provinciale rechtsbijstandscommissies (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

De algemene orde van Spaanse advocaten (Consejo General de la Abogacía Española) heeft voor de burgers een portaal voor gratis rechtsbijstand (Justicia Gratuita) beschikbaar waar onder andere een verzoek om rechtsbijstand kan worden ingediend en waar de betrokkene kan nagaan of hij aan de financiële voorwaarden voldoet. Het blijft echter altijd nodig de vereiste documenten en het verzoek op de hieronder beschreven wijze in te dienen.

Plaats waar het verzoek moet worden ingediend

Verzoeken om rechtsbijstand moeten met de bijbehorende documenten worden ingediend bij de juridische-adviesdienst van de orde van advocaten van de plaats waar de rechtbank die het hoofdgeding behandelt, zich bevindt of bij de rechtbank van de woonplaats van de verzoeker als er geen procedure is ingesteld.

7 Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Documenten over:

 1. de financiële situatie van de betrokkene en de leden van het fiscale huishouden;
 2. de persoonlijke en gezinssituatie;
 3. de verlangde rechtsbescherming.

Meer specifiek gaat het om:

 • een bevestiging van de betaling van de vennootschapsbelasting (voor rechtspersonen);
 • een fotokopie van de verklaring inzake het openbaar belang of van de inschrijving in het stichtingenregister (voor rechtspersonen);
 • een bewijs van uiterlijke tekenen van eigendom, afgegeven door de lokale autoriteiten van de woonplaats van de verzoeker;
 • een verklaring van inschrijving in de woonplaats;
 • een bewijs van de overheidsdienst voor werkgelegenheid (Servicio Público de Empleo Estatal) dat de periode bestrijkt dat de verzoeker werkloos was en een uitkering ontving;
 • bevestiging van de ontvangst van overheidspensioen;
 • verklaring van de overheidsdienst voor werkgelegenheid waaruit blijkt dat de verzoeker een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen met vermelding van de uitkeringsperiode;
 • overige (elk document waarmee aangevoerde feiten kunnen worden aangetoond).

Om de verzoekprocedure te versnellen kunnen de ordes van advocaten, na uitdrukkelijke toestemming, echter meerdere van deze verklaringen, bevestigingen of bewijzen namens de rechtzoekenden aanvragen.

8 Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Verzoeken om rechtsbijstand moeten worden ingediend bij de juridische-adviesdienst van de orde van advocaten van de plaats waar de rechtbank die het hoofdgeding behandelt, zich bevindt of bij de rechtbank van de woonplaats van de verzoeker als er geen procedure is ingesteld. In het laatste geval stuurt de rechtbank het verzoek onmiddellijk door naar de territoriaal bevoegde orde van advocaten.

De ordes van advocaten zijn aangewezen als de autoriteit die bij grensoverschrijdende geschillen de verzoeken in ontvangst neemt. De orde van advocaten van de gewone verblijfplaats of woonplaats van de verzoeker is dan de autoriteit die het verzoek doorstuurt.

Een Europese burger van wie de staat partij is bij de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand, kan zijn verzoek richten tot de centrale autoriteit die zijn land met het oog op de toepassing van deze overeenkomst heeft aangewezen.

Het verzoek moet vóór de inleiding van de procedure worden ingediend, of als de verzoeker om rechtsbijstand de verweerder in de procedure is, voordat de vordering wordt betwist. Niettemin kunnen zowel verzoeker als verweerder later nog om rechtsbijstand verzoeken wanneer zij kunnen aantonen dat hun financiële situatie is veranderd.

9 Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De orde van advocaten kan de volgende voorlopige besluiten nemen:

 1. de betrokkene meedelen dat het verzoek tekortkomingen bevat die binnen tien dagen moeten worden verholpen en dat het verzoek anders zal worden geseponeerd;
 2. verklaren dat het verzoek niet-ontvankelijk en ongegrond is en dat vervolgens aan de rechtsbijstandscommissie meedelen;
 3. verklaren dat het verzoek conform de wettelijke voorwaarden is, waarna hij binnen maximaal vijftien dagen een advocaat aanwijst en de orde van procureurs (Colegio de Procuradores) daarvan op de hoogte brengt, die op zijn beurt binnen drie dagen een procureur aanwijst. De orde van advocaten stuurt het verzoek voor definitieve goedkeuring door naar de rechtsbijstandscommissie.

Als de orde niet binnen vijftien dagen een besluit neemt, kan de verzoeker zijn verzoek rechtstreeks bij de rechtsbijstandscommissie indienen. De commissie wijst dan onmiddellijk op voorlopige basis een procureur en advocaat aan en controleert de verstrekte informatie en documenten.

De rechtsbijstandscommissie moet binnen dertig dagen na de ontvangst van het dossier definitief besluiten of de rechtsbijstand al dan niet wordt verleend. Als er na dertig dagen nog geen besluit is genomen, worden de voorlopige besluiten van de orde van advocaten en de orde van procureurs bekrachtigd.

Het besluit wordt binnen drie dagen meegedeeld aan de verzoeker, de orde van advocaten, de orde van procureurs en de rechtbank waar de procedure loopt, of de rechter-president als er geen procedure is ingesteld.

10 Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Als u eiser bent, moet u, alvorens de procedure in te leiden, het verzoek indienen bij de orde van advocaten van de plaats waar de rechtbank die het hoofdgeding behandelt, zich bevindt of bij de rechtbank van de woonplaats van de verzoeker.

1. Als u verweerder bent, moet u het verzoek om rechtsbijstand indienen voordat u de vordering betwist. Door het verzoek in te dienen wordt de procedure niet geschorst; de rechter kan echter op verzoek van de betrokkene de schorsing van de procedure bevelen totdat er is besloten of er rechtsbijstand mag worden verleend.

In geval van grensoverschrijdende geschillen waarbij om rechtsbijstand wordt verzocht om in een andere lidstaat een rechtszaak aan te spannen, kan het verzoek ook bij de orde van advocaten (als het gaat om ingezetenen van Spanje die bij een geschil in een andere staat zijn betrokken) van de gewone verblijfplaats of de woonplaats van de verzoeker worden ingediend.

11 Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De algemene regel is dat de orde van advocaten bij toerbeurt een advocaat aanwijst. Het is echter ook mogelijk dat de betrokkene zijn eigen advocaat aanwijst, op voorwaarde dat deze geen vergoeding voor zijn diensten vraagt.

12 Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

De rechtsbijstand dekt de volgende kosten:

 1. voorafgaand juridisch advies;
 2. het honorarium van een advocaat en procureur;
 3. de kosten van de publicatie van aankondigingen in officiële nieuwsbladen;
 4. de borgstellingen die nodig zijn om bepaalde vormen van beroep in te stellen;
 5. de vergoeding van deskundigen;
 6. de kostenreductie van 80 % voor notariële akten en de verklaringen van het kadaster en het handelsregister.

Verder zijn in geval van grensoverschrijdende geschillen ook tolkdiensten, het vertalen van documenten en reiskosten inbegrepen wanneer de betrokken rechtbank het noodzakelijk acht dat de betrokkene in persoon aanwezig is.

13 Wie betaalt de overige kosten als ik slechts recht heb op beperkte rechtsbijstand?

Wanneer het inkomen van de verzoeker meer dan tweemaal en niet meer dan vijfmaal het minimumloon bedraagt, kan de rechtsbijstandscommissie bij wijze van uitzondering rechtsbijstand verlenen teneinde rekening te houden met de persoonlijke en gezinssituatie van de verzoeker.

De rechtsbijstandscommissie kan daarbij kijken naar de gezinssituatie van de verzoeker, het aantal kinderen of gezinsleden waarvoor hij moet zorgen, de gerechtskosten en overige kosten die voortvloeien uit het inleiden van de procedure of andere soortgelijke kosten. Na objectieve beoordeling daarvan, en in elk geval wanneer de verzoeker een ouder is in een groot gezin van een bijzondere categorie, kan de commissie besluiten om bij wijze van uitzondering gratis rechtsbijstand te verlenen.

Onder dezelfde voorwaarden als in de vorige alinea kan er rechtsbijstand worden verleend aan verzoekers met gezondheidsproblemen alsook aan personen met een beperking als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Wet nr. 51/2003 van 2 december 2003 inzake gelijke kansen, non-discriminatie en universele toegang voor mensen met een beperking, en aan de personen die voor hen zorgen wanneer deze in het kader van een procedure in hun naam en in hun belang optreden. Het moet hierbij gaan om procedures die verband houden met de gezondheidstoestand of de beperking die deze uitzonderlijke erkenning rechtvaardigt.

In zulke gevallen moet de bevoegde rechtsbijstandscommissie uitdrukkelijk vaststellen op welke in artikel 6 genoemde tegemoetkomingen de verzoeker aanspraak kan maken.

De proceskosten die niet worden vergoed, komen voor rekening van de betrokkene zelf, in afwachting van de beslissing over de kosten. Als de andere partij in de kosten wordt veroordeeld, vergoedt deze de kosten die de begunstigde van gedeeltelijke rechtsbijstand zelf heeft voldaan.

In geval van burgers die in een andere lidstaat van de Unie verblijven, wordt de bovenstaande regel op voorzichtige wijze toegepast: er wordt rekening gehouden met de levensstandaard in de staat van verblijf om te voorkomen dat de betrokkene onmiddellijke schade lijdt.

14 Omvat rechtsbijstand ook de kosten van beroepsprocedures?

Wanneer het recht op rechtsbijstand in het kader van een geschil wordt erkend, geldt dat voor alle procedures en gebeurtenissen die met het geschil verband houden, met inbegrip van de tenuitvoerlegging als deze plaatsvindt binnen twee jaar na de in eerste aanleg gegeven rechterlijke beslissing. Dat geldt ook voor alle vormen van beroep tegen beslissingen in het kader van hetzelfde geschil, zonder dat een nieuw verzoek nodig is.

15 Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

Het besluit tot verlening van rechtsbijstand kan worden ingetrokken als het gebaseerd is op een onjuiste verklaring, vervalsing of het achterhouden van gegevens door de verzoeker.

Het recht op rechtsbijstand kan ook worden ingetrokken als de financiële situatie van de ontvanger binnen drie jaar verbetert.

In beide gevallen geldt de algemene regel: de verliezer betaalt.

16 Kan ik een weigering om rechtsbijstand te verlenen, aanvechten?

U kunt tegen dit besluit binnen tien dagen na de kennisgeving ervan schriftelijk beroep instellen bij de rechtsbijstandscommissie. De bevoegde rechter zal dit beroep behandelen.

Laatste update: 14/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.