Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Pomoc prawna

Chorwacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie są koszty postępowania sądowego i kto je zazwyczaj ponosi?

Art. 151 kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o parničnom postupku) stanowi, że koszty postępowania obejmują wydatki poniesione w toku postępowania lub w związku z postępowaniem. Koszty te obejmują np. wydatki związane z przeprowadzeniem dowodu, opłaty sądowe, koszty publikacji, wydatki na pokrycie diet i kosztów podróży sędziów i protokolantów, koszty podróży stron poniesione w związku z koniecznością stawienia się przed sądem itp. Koszty postępowania sądowego obejmują również honoraria adwokatów i innych osób uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z przepisami.

Zgodnie z art. 152 kodeksu postępowania cywilnego każda ze stron ma obowiązek pokryć z góry koszty wynikające z podejmowanych przez siebie czynności. Strona wnosząca o przeprowadzenie dowodu ma obowiązek – na mocy postanowienia sądu – pokryć z góry koszty przeprowadzenia dowodu. Wskazując stronę zobowiązaną do ostatecznego pokrycia kosztów postępowania, sąd kieruje się podstawową zasadą powodzenia powództwa. Art. 154 akapit pierwszy kodeksu stanowi bowiem, że strona, która przegrała postępowanie w całości, jest zobowiązana do pokrycia kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną i jej interwenienta. Interwenient strony przegrywającej pokrywa koszty czynności podjętych przez tę stronę. Zgodnie z art. 154 akapit drugi kodeksu, jeżeli roszczenia strony zostały uwzględnione częściowo, sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów na podstawie procentowego udziału uwzględnionych roszczeń w stosunku do ostatecznie wniesionego pozwu. Przepisy szczególne mają zastosowanie w przypadkach, gdy koszty postępowania wynikają z winy jednej ze stron lub są spowodowane zdarzeniem wywierającym wpływ na jedną ze stron, gdy wyrok wydano na podstawie przyznania się do winy, gdy powód cofnie pozew lub zrzeknie się roszczeń, gdy postępowanie kończy się ugodą oraz w przypadku współuczestnictwa procesowego (art. 156–161 kodeksu postępowania cywilnego).

2 Na czym polega pomoc prawna?

Zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) celem pomocy prawnej jest zapewnienie równości wobec prawa, zagwarantowanie obywatelom Republiki Chorwacji i innym osobom skutecznej ochrony prawnej oraz zapewnienie im dostępu do sądu i innych podmiotów prawa publicznego na równych warunkach.

Pomoc prawną przyznaje się w formie przedsądowej pomocy prawnej (primarna pravna pomoć) lub pomocy prawnej na etapie sądowym (sekundarna pravna pomoć).

Przedsądowa pomoc prawna obejmuje:

 • ogólne informacje prawne;
 • porady prawne;
 • sporządzanie pism przedkładanych podmiotom prawa publicznego, Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka i organizacjom międzynarodowym zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych i regulaminami określającymi tryb funkcjonowania tych podmiotów;
 • świadczenie usług zastępstwa procesowego w postępowaniach przed podmiotami prawa publicznego;
 • pomoc prawną w kontekście polubownego pozasądowego rozwiązywania sporów.

Przedsądową pomoc prawną świadczą organy administracji na szczeblu żupanii i miasta Zagrzebia (zwane dalej „organami administracji”), upoważnione stowarzyszenia oraz biura prawne. Przy świadczeniu przedsądowej pomocy prawnej organy administracji są uprawnione do udzielania ogólnych informacji prawnych i porad prawnych oraz sporządzania pism procesowych.

Pomoc prawna na etapie sądowym obejmuje:

 • porady prawne;
 • sporządzanie pism w postępowaniach w przedmiocie ochrony praw pracowniczych prowadzonych przeciwko pracodawcy;
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniach sądowych;
 • świadczenie usług zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych;
 • pomocą prawną na potrzeby polubownego rozwiązania sporu.

Pomoc prawną na etapie sądowym świadczą adwokaci.

Pomoc prawna na etapie sądowym obejmuje również:

 • zwolnienie z kosztów postępowania sądowego;
 • zwolnienie z opłat sądowych.

3 Komu przysługuje pomoc prawna?

Prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje następującym osobom:

 • obywatelom chorwackim;
 • dzieciom niebędącym obywatelami Chorwacji, które znalazły się na terytorium Chorwacji bez towarzyszącej osoby pełnoletniej, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi opiekę;
 • cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z zasadą wzajemności lub cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały;
 • cudzoziemcom objętym ochroną czasową;
 • cudzoziemcom przebywającym na terytorium Republiki Chorwacji nielegalnie i cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt krótkoterminowy w postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji o wydaleniu lub decyzji nakazującej powrót;
 • osobom ubiegającym się o azyl, osobom, które uzyskały azyl, cudzoziemcom objętym ochroną uzupełniającą i członkom ich rodzin przebywającym legalnie na terytorium Republiki Chorwacji w postępowaniach, w przypadku których w przepisach szczególnych nie przewidziano możliwości skorzystania z pomocy prawnej.

Co do zasady, aby skorzystać z pomocy prawnej na etapie sądowym, należy spełnić następujące warunki majątkowe:

 1. łączny miesięczny dochód wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty podstawy obliczenia (3 326,00 kun chorwackich) na członka gospodarstwa domowego oraz
 2. łączna wartość majątku znajdującego się w posiadaniu wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty odpowiadającej 60-krotności podstawy obliczenia (199 560,00 kun chorwackich).

Pomoc prawna na etapie sądowym zostaje przyznana bez uprzedniej oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca:

 1. jest dzieckiem dochodzącym przysługującego mu prawa do świadczeń alimentacyjnych;
 2. jest ofiarą przestępstwa z użyciem przemocy biorącą udział w postępowaniu, w toku którego dochodzi przysługującego mu prawa do otrzymania kompensaty z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa;
 3. jest osobą uprawnioną do pobierania świadczeń zgodnie z przepisami szczególnymi regulującymi wykonywanie praw przysługujących mu w ramach systemu opieki społecznej lub
 4. jest osobą uprawnioną do pobierania zasiłku na utrzymanie przewidzianego w ustawie o prawach weteranów wojny o niepodległość Chorwacji i członków ich rodzin (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji) oraz w ustawie o ochronie wojskowych i cywilnych inwalidów wojennych (Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata).

Przewidziano również możliwość korzystania z pomocy prawnej w sporach transgranicznych. Spór transgraniczny to spór, w którym osoba ubiegająca się o pomoc prawną ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo członkowskie, w którym znajduje się sąd prowadzący postępowanie lub w którym ma zostać wykonany wyrok.

Pomoc prawną w sporach transgranicznych przyznaje się w postępowaniach w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach mediacyjnych lub postępowaniach służących zawarciu ugody pozasądowej, a także w kontekście wykonywania dokumentów urzędowych i udzielania porad prawnych w toku takich postępowań. Przepisy dotyczące pomocy prawnej w sporach transgranicznych nie mają zastosowania w postępowaniach podatkowych, celnych ani innego rodzaju postępowaniach administracyjnych.

Osoba ubiegająca się o pomoc prawną w sporze transgranicznym otrzyma taką pomoc, jeżeli spełni warunki wstępne przewidziane w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyjątkowych przypadkach pomoc prawną można przyznać wnioskodawcy, który nie spełnia warunków uprawniających do otrzymania pomocy prawnej przewidzianych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, lecz wykaże, że nie jest w stanie pokryć kosztów postępowania z uwagi na różnicę w wysokości kosztów utrzymania między jego państwem członkowskim zamieszkania a Republiką Chorwacji.

4 Czy pomoc prawna przysługuje we wszystkich rodzajach postępowań?

Przedsądowa pomoc prawna może być świadczona w każdej dziedzinie prawa, pod warunkiem że:

 • wnioskodawca nie ma wystarczającej wiedzy ani możliwości, aby dochodzić swoich praw;
 • wnioskodawcy nie przyznano pomocy prawnej na podstawie przepisów szczególnych;
 • złożony wniosek nie jest oczywiście bezzasadny oraz
 • sytuacja materialna wnioskodawcy sprawia, że uiszczenie przez niego wynagrodzenia za świadczenie profesjonalnych usług pomocy prawnej na jego rzecz mogłoby zagrozić jego zdolności do pokrycia kosztów własnego utrzymania i kosztów utrzymania członków jego gospodarstwa domowego.

Pomoc prawna na etapie sądowym świadczona przez adwokatów i zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów postępowania sądowego mogą zostać przyznane w następujących rodzajach postępowań:

 • w postępowaniach związanych z prawami rzeczowymi, z wyjątkiem postępowań dotyczących rejestru gruntów;
 • w postępowaniach w przedmiocie stosunku pracy;
 • w postępowaniach na gruncie prawa rodzinnego, z wyjątkiem postępowań dotyczących rozwodu na zgodny wniosek małżonków, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, przysposobionych dzieci ani dzieci, wobec których wykonują władzę rodzicielską po osiągnięciu przez nie pełnoletności;
 • w postępowaniach egzekucyjnych i postępowaniach zabezpieczających służących przeprowadzeniu egzekucji lub zabezpieczeniu roszczenia wniesionego w postępowaniu, w toku którego dopuszcza się możliwość przyznania pomocy prawnej zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • w postępowaniach w przedmiocie polubownego rozstrzygnięcia sporu;
 • w wyjątkowych przypadkach we wszystkich innych postępowaniach przed sądami administracyjnymi i w postępowaniach przed sądami orzekającymi w sprawach cywilnych, jeżeli okaże się to konieczne z uwagi na sytuację życiową wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oraz zgodnie z podstawowym celem przyświecającym ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.

W toku powyższych postępowań dopuszcza się możliwość przyznania pomocy prawnej na etapie sądowym świadczonej przez adwokatów, jeżeli spełniono następujące warunki:

 • postępowanie ma złożony charakter;
 • wnioskodawca nie jest w stanie reprezentować samego siebie;
 • sytuacja materialna wnioskodawcy sprawia, że uiszczenie przez niego wynagrodzenia za świadczenie profesjonalnych usług pomocy prawnej na jego rzecz mogłoby zagrozić jego zdolności do pokrycia kosztów własnego utrzymania i kosztów utrzymania członków jego gospodarstwa domowego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami przewidzianymi w art. 14 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • wniosek nie dotyczy pozwu wniesionego w złej wierze;
 • w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku żaden inny wniosek złożony przez wnioskodawcę nie został odrzucony z uwagi na umyślne podanie przez niego nieprawdziwych informacji oraz
 • wnioskodawcy nie przyznano pomocy prawnej na podstawie przepisów szczególnych.

Zwolnienie z opłat sądowych można przyznać we wszystkich postępowaniach sądowych (postępowaniach cywilnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi), jeżeli sytuacja materialna wnioskodawcy sprawia, że uiszczenie przez niego opłat sądowych mogłoby zagrozić jego zdolności do pokrycia kosztów własnego utrzymania i kosztów utrzymania członków jego gospodarstwa domowego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami przewidzianymi w art. 14 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Przy wydawaniu postanowienia sąd zwraca szczególną uwagę na kwotę opłat sądowych w postępowaniu, w toku którego wystąpiono o zwolnienie z opłat.

5 Czy istnieje odrębna procedura odnosząca się do sytuacji wyjątkowych?

Organ administracji ma obowiązek wydać decyzję w sprawie wniosku o zatwierdzenie pomocy prawnej na etapie sądowym w terminie 15 dni od dnia złożenia tego wniosku. Jeżeli wnioskodawca utraci prawo do dokonania czynności, której dotyczył złożony przez niego wniosek, z uwagi na upływ wyznaczonego terminu, organ administracji ma obowiązek wydać decyzję w sprawie wniosku w krótszym terminie, aby umożliwić wnioskodawcy dokonanie czynności w odpowiednim czasie.

6 Gdzie można uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

Procedurę mającą na celu uzyskanie przedsądowej pomocy prawnej wszczyna się, nawiązując bezpośredni kontakt z podmiotem świadczącym przedsądową pomoc prawną (upoważnionym stowarzyszeniem, biurem prawnym lub organem administracji), dlatego też nie trzeba wypełniać żadnego szczególnego formularza wniosku.

Procedurę służącą uzyskaniu pomocy prawnej na etapie sądowym wszczyna się, składając wniosek o pomoc prawną na specjalnym formularzu we właściwym urzędzie. Formularz wniosku o przyznanie pomocy prawnej można uzyskać w urzędach oraz na stronach internetowych urzędów i Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji Publicznej (Ministarstvo pravosuđa i uprave).

Wnioski o pomoc prawną w sporze transgranicznym i wnioski o przekazanie wniosku o pomoc prawną w sporze transgranicznym należy składać na formularzach przewidzianych w decyzji Komisji 2004/844/WE z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiającej wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze oraz w decyzji Komisji 2005/630/WE z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiającej wzór formularza przekazania wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE, które opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Formularze i wszystkie towarzyszące im dokumenty dotyczące sporu transgranicznego należy przedłożyć w wersji przetłumaczonej na język chorwacki. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony.

7 Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o pomoc prawną?

Do wniosku składanego we właściwym organie administracji należy załączyć pisemną zgodę wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego na udostępnienie wszystkich danych dotyczących ich łącznego dochodu i majątku, w której wnioskodawca potwierdzi prawidłowość i kompletność przekazanych informacji.

Ofiary przemocy w rodzinie udzielają zgody na udostępnienie wszystkich danych dotyczących ich dochodu i majątku wyłącznie we własnym imieniu. Członkowie gospodarstwa domowego wnioskodawcy, którzy biorą udział w postępowaniu w charakterze pozwanego/oskarżonego lub których interes jest sprzeczny z interesem wnioskodawcy, nie udzielają takiej zgody.

Do formularza wniosku o pomoc prawną w sporze transgranicznym należy załączyć odpowiednie dokumenty niezbędne do rozpoznania wniosku.

8 Gdzie należy złożyć wniosek o pomoc prawną?

Procedurę mającą na celu uzyskanie przedsądowej pomocy prawnej wszczyna się, nawiązując bezpośredni kontakt z podmiotem świadczącym przedsądową pomoc prawną (upoważnionym stowarzyszeniem, biurem prawnym lub organem administracji), dlatego też nie trzeba wypełniać żadnego szczególnego formularza wniosku; z kolei procedurę mającą na celu uzyskanie pomocy prawnej na etapie sądowym wszczyna się, składając wniosek w organie administracji właściwym dla miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu wnioskodawcy.

Wnioskodawca mający miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, który ubiega się o pomoc prawną w sporze transgranicznym toczącym się przed sądem Republiki Chorwacji, składa wniosek o pomoc prawną w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Publicznej Republiki Chorwacji (pełniącym funkcję jednostki przyjmującej).

Strona mająca miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Republice Chorwacji, która ubiega się o pomoc prawną w sporze transgranicznym toczącym się przed sądem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, składa wniosek w urzędzie właściwym dla jej miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu.

9 W jaki sposób można się dowiedzieć o zakwalifikowaniu do uzyskania pomocy prawnej?

Pomoc prawną na etapie sądowym przyznaje się wnioskodawcy, który spełnia warunki konieczne do skorzystania z prawa do pomocy prawnej, w drodze decyzji o przyznaniu pomocy prawnej. Organ administracji ma obowiązek wydać decyzję w sprawie wniosku w terminie 15 dni od dnia jego złożenia.

10 Co należy zrobić w razie zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej?

Na mocy decyzji w sprawie przyznania pomocy prawnej wnioskodawcy przyznaje się prawo do korzystania z niektórych lub ze wszystkich rodzajów pomocy prawnej na etapie sądowym w odniesieniu do określonego rodzaju postępowania i na określonym etapie postępowania. Wspomniana decyzja zawiera dane osobowe beneficjenta pomocy prawnej, krótki opis zagadnienia prawnego, którego dotyczy pomoc prawna, informacje o formie i zakresie zatwierdzonej pomocy prawnej, dane adwokata, który będzie świadczył pomoc prawną, a także inne dane istotne dla tej decyzji.

Jeżeli wnioskodawca składa wniosek o pomoc prawną w formie zwolnienia z opłat sądowych, musi poinformować o tym fakcie sąd, składając pismo procesowe lub przy dokonywaniu innej czynności w toku postępowania sądowego. Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć decyzję o zwolnieniu z opłat sądowych najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia pisma procesowego lub od dnia dokonania innej czynności w toku postępowania sądowego.

11 Kto wybiera adwokata lub radcę prawnego dla osoby, której przyznano pomoc prawną?

W decyzji o przyznaniu pomocy prawnej na etapie sądowym wyznacza się również adwokata odpowiedzialnego za świadczenie tej pomocy. Beneficjent pomocy prawnej ma obowiązek przekazać decyzję wskazanemu w niej adwokatowi. W wyjątkowych przypadkach organ administracji wyznacza beneficjentowi innego adwokata po uprzednim otrzymaniu jego zgody załączonej do wniosku o pomoc prawną.

12 Czy pomoc prawna obejmuje wszystkie koszty postępowania?

Jak wspomniano powyżej, na mocy decyzji o przyznaniu pomocy prawnej wnioskodawcy przyznaje się prawo do korzystania z niektórych lub ze wszystkich rodzajów pomocy prawnej na etapie sądowym w odniesieniu do określonego rodzaju postępowania i na określonym etapie postępowania. Na podstawie decyzji o przyznaniu pomocy prawnej beneficjent może zostać w całości lub częściowo zwolniony z obowiązku pokrycia honorarium adwokata, kosztów postępowania (zwolnienie z obowiązku wniesienia zaliczki na poczet kosztów powołania świadków, tłumaczy ustnych i biegłych, a także przeprowadzenia dochodzeń i sporządzenia publikacji sądowych) oraz opłat sądowych.

Pomoc prawną przyznaje się w pełnym wymiarze, jeżeli wnioskodawca pobiera zasiłek zgodnie z przepisami szczególnymi regulującymi wykonywanie praw przysługujących mu w ramach systemu opieki społecznej lub zasiłek na utrzymanie przewidziany w ustawie o prawach weteranów wojny o niepodległość Chorwacji i członków ich rodzin oraz w ustawie o ochronie wojskowych i cywilnych inwalidów wojennych lub jeżeli łączny dochód wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego nie przekracza 50% miesięcznej kwoty podstawy obliczenia na członka gospodarstwa domowego.

Każdorazowy wzrost łącznego dochodu wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego powyżej 50% podstawy obliczenia na członka gospodarstwa domowego skutkuje zmniejszeniem kwoty pomocy prawnej w taki sposób, że każdy wzrost dochodu o 10% przekłada się na zmniejszenie pomocy prawnej o 10%, przy czym kwota pomocy prawnej nie powinna być niższa niż 50% kosztów ustalonych dla pomocy prawnej.

Jeżeli pomocy prawnej nie przyznano w pełnym wymiarze, wnioskodawca może zaskarżyć część decyzji o odmowie przyznania pomocy prawnej do Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji Publicznej. Skorzystanie ze środka zaskarżenia nie skutkuje odroczeniem możliwości korzystania z pomocy prawnej w zatwierdzonej kwocie. Od decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji Publicznej o oddaleniu środka zaskarżenia można się odwołać do sądu administracyjnego.

13 Kto ponosi pozostałe koszty w razie zakwalifikowania się do uzyskania częściowej pomocy prawnej?

Jeżeli przyznano pomoc prawną w obniżonej kwocie, beneficjent pomocy prawnej ma obowiązek pokryć pozostałe koszty. Jeżeli beneficjent pomocy prawnej wygra sprawę, sąd wydaje postanowienie nakazujące stronie przeciwnej zwrócenie beneficjentowi poniesionych przez niego kosztów postępowania.

14 Czy pomoc prawna obejmuje również koszty odwołań?

We wniosku o pomoc prawną wnioskodawca może wystąpić o przyznanie mu pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym w obydwu instancjach. W przypadku konieczności złożenia z nadzwyczajnego środka zaskarżenia należy przedłożyć specjalny wniosek, co doprowadzi do wydania szczególnej decyzji odnoszącej się wyłącznie do danej czynności prawnej.

15 Czy pomoc prawna może zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania (lub nawet odwołana po zakończeniu postępowania)?

Jeżeli podczas postępowania sytuacja finansowa beneficjenta pomocy prawnej i członków jego gospodarstwa domowego poprawi się w porównaniu z sytuacją z dnia złożenia wniosku w stopniu wpływającym na prawo wnioskodawcy do korzystania z pomocy prawnej oraz na zakres tej pomocy, właściwy organ administracji uchyli decyzję o przyznaniu pomocy prawnej w całości lub w części. Beneficjenci pomocy prawnej mają obowiązek powiadomić organ administracji o każdej poprawie swojej sytuacji finansowej w terminie ośmiu dni od dnia, w którym dowiedzieli się o takiej poprawie. Beneficjent pomocy prawnej może odwołać się od decyzji uchylającej decyzję o przyznaniu mu pomocy prawnej do Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji Publicznej w terminie 15 dni od daty doręczenia mu tej decyzji. Od decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji Publicznej można się odwołać do sądu administracyjnego.

16 Czy można zaskarżyć odmowę udzielenia pomocy prawnej?

Wnioskodawca lub beneficjent pomocy prawnej może odwołać się od decyzji organu administracji o oddaleniu jego wniosku o pomoc prawną lub od części postanowienia o odmowie przyznania mu pomocy prawnej w pełnym zakresie w terminie 15 dni od dnia doręczenia mu takiej decyzji. Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Publicznej ma obowiązek rozpoznać prawidłowo wniesiony środek zaskarżenia w terminie ośmiu dni od daty jego otrzymania. Od decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji Publicznej można się odwołać do sądu administracyjnego.

 

Więcej informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji Publicznej

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej (dziennik urzędowy Republiki Chorwacji – „Narodne novine”, NN nr 143/13 i 98/19)

Kodeks postępowania cywilnego (NN nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – tekst jednolity, 25/13, 89/14, 70/19)

Ostatnia aktualizacja: 23/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.