Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Pomoc prawna

Niderlandy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Jakie są koszty postępowania sądowego i kto je zazwyczaj ponosi?

Aby wnieść sprawę do sądu, powód musi uiścić opłaty sądowe oraz wszelkie opłaty za pomoc adwokata (w sprawach o wartości przedmiotu sporu powyżej 25 000 euro opłaty sądowe ponosi również pozwany). W przypadku rozstrzygnięcia na korzyść powoda sąd zwykle nakłada na stronę przegrywającą obowiązek zwrotu kosztów procesu powoda. W takim przypadku strona przegrywająca pokrywa koszty, które poniósł powód w związku z wniesieniem sprawy do sądu.

2 Na czym polega pomoc prawna?

(Subsydiowana) pomoc prawna to pomoc prawna świadczona na rzecz strony w związku z interesem prawnym, który bezpośrednio dotyczy jej osobiście, o ile ustawa lub związane z nią przepisy przewidują taką pomoc prawną.

3 Komu przysługuje pomoc prawna?

Zależy to od dochodu strony i rodzaju interesu prawnego, którego ochrony się dochodzi. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Rady Pomocy Prawnej (Raad voor Rechtsbijstand).

4 Czy pomoc prawna przysługuje we wszystkich rodzajach postępowań?

Tak. W Niderlandach (subsydiowana) pomoc prawna jest przyznawana na etapie porady prawnej i we wszystkich rodzajach postępowań. Zobacz jednak również odpowiedź na poprzednie pytanie. W Niderlandach można również skorzystać z subsydiowanej mediacji.

5 Czy istnieje odrębna procedura odnosząca się do sytuacji wyjątkowych?

Na gruncie prawa cywilnego można wszcząć postępowanie uproszczone. Na gruncie prawa administracyjnego o zastosowanie środka tymczasowego można wnieść na każdym etapie postępowania – zarówno w przypadku pozwu, jak i odwołania w pierwszej lub drugiej instancji.

6 Gdzie można uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

W Niderlandach wniosek o przyznanie subsydiowanej pomocy prawnej składa co do zasady adwokat. Adwokat musi być zarejestrowany w Radzie Pomocy Prawnej. Osoby z innego państwa członkowskiego UE mogą złożyć wniosek za pośrednictwem organu przekazującego w swoim państwie członkowskim (zwykle jest to Ministerstwo Sprawiedliwości, sąd lub inna specjalnie wyznaczona organizacja). Wniosek zostanie przekazany organowi przyjmującemu w Niderlandach – Radzie Pomocy Prawnej.

7 Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o pomoc prawną?

Stosuje się kryterium dochodowe i kryterium interesu prawnego. Aby przeprowadzić ocenę kryterium dochodowego, Rada Pomocy Prawnej musi dysponować informacjami o wysokości rocznego dochodu wnioskodawcy sprzed dwóch lat. Jeżeli wnioskodawca jest w stanie wykazać, że kwalifikuje się do otrzymania subsydiowanej pomocy prawnej w swoim państwie członkowskim, będzie to wystarczające dla Rady Pomocy Prawnej.

Na potrzeby oceny kryterium interesu prawnego należy przedstawić dokumenty potwierdzające interes prawny w sprawie, np. jaka jest wartość przedmiotu sporu, czy sprawa dotyczy interesów firmy wnioskodawcy lub jakie kroki zostały przedsięwzięte w celu rozwiązania sporu.

8 Gdzie należy złożyć wniosek o pomoc prawną?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Holandia

9 W jaki sposób można się dowiedzieć o zakwalifikowaniu do uzyskania pomocy prawnej?

Wnioskodawca oraz, w stosownych przypadkach, jego adwokat otrzymają pisemną decyzję w sprawie ewentualnego uwzględnienia wniosku. Od decyzji odmownej można się odwołać.

10 Co należy zrobić w razie zakwalifikowania się do uzyskania pomocy prawnej?

Wnioskodawca musi zapłacić składkę na poczet honorarium adwokata, której wysokość określa Rada Pomocy Prawnej.

11 Kto wybiera adwokata lub radcę prawnego dla osoby, której przyznano pomoc prawną?

Adwokata w Niderlandach można wybrać samodzielnie. Musi być on jednak zarejestrowany w Radzie Pomocy Prawnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Znajdź adwokata – Niderlandzka Izba Adwokacka (Zoek een advocaat – Nederlandse Orde van Advocaten).

W razie potrzeby Rada Pomocy Prawnej, jako organ przyjmujący, może zwrócić się do miejscowego dziekana Niderlandzkiej Izby Adwokackiej o wyznaczenie adwokata.

12 Czy pomoc prawna obejmuje wszystkie koszty postępowania?

Nie. Trzeba będzie zapłacić składkę na poczet honorarium adwokata. W przypadku wniesienia sprawy do sądu należy także uiścić opłaty sądowe. Ponadto mogą być pobierane opłaty za korzystanie z usług zewnętrznych biegłych lub komornika. Wreszcie, w przypadku przegrania sprawy, powód może zostać obciążony kosztami procesu (w tym kosztami poniesionymi przez stronę przeciwną).

13 Kto ponosi pozostałe koszty w razie zakwalifikowania się do uzyskania częściowej pomocy prawnej?

Wnioskodawca. Może istnieć możliwość ubiegania się o dofinansowanie w państwie członkowskim pochodzenia.

14 Czy pomoc prawna obejmuje również koszty odwołań?

Tak.

15 Czy pomoc prawna może zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania (lub nawet odwołana po zakończeniu postępowania)?

Jeśli okaże się, że w wyniku postępowania powód otrzyma (lub będzie mu przysługiwało roszczenie o) kwotę, która przekracza połowę kwoty wolnej od podatku obowiązującej w tym okresie, Rada Pomocy Prawnej może podjąć decyzję o pozbawieniu powoda prawa do subsydiowanej pomocy prawnej. W takim przypadku uznaje się, że dana osoba jest w stanie samodzielnie pokryć koszty pomocy prawnej.

16 Czy można zaskarżyć odmowę udzielenia pomocy prawnej?

Od decyzji Rady Pomocy Prawnej dotyczącej uprawnienia do otrzymania pomocy prawnej można wnieść sprzeciw do Rady Pomocy Prawnej. Od decyzji w sprawie takiego sprzeciwu można się odwołać do sądu okręgowego (rechtbank), a w drugiej instancji do Wydziału Sądownictwa Administracyjnego (Afdeling bestuursrechtspraak) Rady Stanu (Raad van State).

Ostatnia aktualizacja: 21/06/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.