Asistenţă juridică

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt costurile unui proces și cine ar trebui să le suporte în mod normal?

Pe parcursul acțiunii civile apar taxe judiciare, iar părțile pot suporta, de asemenea, onorariile experților, interpreților și martorilor, cheltuieli cu deplasările părților și ale oricărui administrator fiduciar numit de instanță (Kuratoren) (pentru părțile absente sau care au nevoie de un administrator fiduciar), precum și cheltuieli asociate anunțurilor publice și reprezentării de către un avocat. Fiecare parte își suportă inițial propriile cheltuieli; cu toate acestea, partea care cade în pretenții este obligată să ramburseze cheltuielile părții care obține câștig de cauză.

2 Ce presupune asistența juridică?

O parte cu resurse financiare insuficiente poate solicita asistență judiciară (cunoscută sub numele de Verfahrenshilfe în acțiunile civile din Austria) la inițierea unei acțiuni civile sau în orice moment pe parcursul desfășurării respectivei acțiuni. În funcție de cerere, asistența judiciară poate lua forma scutirii complete sau parțiale de la taxele judiciare și de la celelalte onorarii și cheltuieli menționate la punctul 1, precum și a desemnării unui avocat din oficiu.

Dacă este desemnat un avocat, asistența judiciară acoperă și consultanța acordată de avocat în procedura precontencioasă.

3 Am dreptul la asistență juridică?

Asistența judiciară se acordă numai în cazul în care partea în cauză, pe baza veniturilor sale, a activelor și obligațiilor de întreținere, nu este în măsură să acopere costurile enumerate la punctul 1 (sau o parte din ele) fără a depăși resursele necesare pentru menținerea unui nivel de trai modest.

Asistența judiciară nu se acordă dacă acțiunea în justiție sau apărarea prevăzută pare a fi în mod evident neîntemeiată sau lipsită de orice perspectivă de reușită.

4 Poate fi obținută asistență juridică pentru toate litigiile?

Asistența judiciară se acordă în toate acțiunile în justiție în materie civilă și comercială, fără nicio condiție legată de cetățenia sau de reședința solicitantului.

În cazul în care asistența judiciară se acordă în cadrul acțiunii principale (Titelverfahren), aceasta acoperă și procedura de executare (Vollstreckungsverfahren). O parte care a primit asistență judiciară într-un alt stat membru al UE pentru un anumit litigiu are, de asemenea, dreptul la asistență judiciară în Austria pentru procedurile legate de recunoașterea și executarea hotărârii pronunțate în litigiu.

5 Există o procedură specifică pentru urgențe?

Nu, dar, dacă se depune o cerere de asistență judiciară în caz de nevoie (de exemplu, în legătură cu reprezentarea legală în cazul unor măsuri provizorii), instanța este obligată să adopte o hotărâre extrem de rapid. Dacă instanța de judecată acordă asistență judiciară prin numirea unui avocat, baroul competent îl desemnează pe avocat în funcția de reprezentant al solicitantului în termen de câteva zile.

6 De unde pot obține formularul de cerere privind asistența juridică?

În Austria, formularul relevant („ZPForm 1”) poate fi ridicat personal de la orice tribunal deprimă instanță [instanță districtuală (Bezirksgericht), instanță regională (Landesgericht)] sau poate fi solicitat în scris de la o astfel de instanță. Acesta este însă disponibil și online, la adresa: https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Verfahrenshilfe.aspx, precum și la anumite consulate ale Austriei. Utilizarea formularului este obligatorie.

7 Ce documente trebuie depuse cu formularul de cerere privind asistența juridică?

Declarația de avere inclusă în cererea de asistență judiciară („ZPForm 1”), care cuprinde o listă de active (venituri și active, cum ar fi proprietăți, solduri bancare, polițe de asigurare etc.) și pasive (obligații de întreținere etc.), precum și informațiile despre persoana respectivă și despre condițiile de trai ale acesteia, trebuie completate cu exactitate. Dacă este posibil, trebuie anexate și documente relevante. Furnizarea de informații incorecte sau incomplete în declarația de avere se pedepsește cu amendă și poate conduce la asumarea răspunderii civile pentru orice prejudiciu cauzat și la urmărirea penală pe motiv de fraudă.

8 Unde trebuie depusă cererea de asistență juridică?

Cererea de asistență judiciară („ZPForm 1”) trebuie depusă în scris sau verbal la tribunalul care va decide dacă se va acorda asistența judiciară sau se va respinge cererea. Cu toate acestea, partea poate, de asemenea, să depună cererea de asistență judiciară verbal la instanța districtuală de la reședința sa din Austria, chiar dacă instanța districtuală nu este competentă să se pronunțe asupra litigiului, cu condiția ca sediul instanței de judecată respective să se afle în afara razei teritoriale a reședinței părții. În acest caz, cererea va fi înaintată instanței competente.

9 Cum pot afla dacă am dreptul la asistență juridică?

Instanța va hotărî cu privire la cererea de asistență judiciară. Această hotărâre va fi comunicată solicitantului.

10 Ce ar trebui să fac în cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică?

Dacă instanța a decis că asistența judiciară va include numirea unui avocat și identitatea avocatului a fost deja stabilită (a se vedea întrebarea 11), este firesc să fie contactată persoana respectivă.

În general, se recomandă să se obțină consultanță juridică de la un practician în domeniul dreptului autorizat pentru reprezentare (avocat sau notar) înainte de inițierea acțiunii în justiție.

Cu toate acestea, dacă o parte nu este reprezentată de un avocat (iar reprezentarea de către un avocat nu este impusă de lege), este, de asemenea, posibil ca o parte să inițieze acțiunea și să depună toate celelalte solicitări, cereri și notificări necesare în afara ședinței, verbal, la instanța districtuală competentă să judece acțiunea în cauză sau la instanța districtuală de care aparține reședința sa.

11 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică, cine îmi va alege avocatul?

Dacă instanța a decis că asistența judiciară va include desemnarea unui avocat, baroul local va selecta un avocat din rândul membrilor săi în ordine alfabetică. Cu toate acestea, solicitantul poate propune un anumit avocat. Deși această propunere nu are caracter obligatoriu pentru baroul local, o propunere justificată va fi, în general, acceptată (dacă avocatul este de acord și este deja familiarizat cu cazul, de exemplu).

12 Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată?

La aprecierea instanței, aceasta poate acorda asistență judiciară completă sau, în funcție de situația financiară a solicitantului și ținând cont de cheltuielile preconizate, poate să-l scutească numai de anumite taxe. Asistența judiciară poate acoperi următoarele:

  1. o scutire provizorie de la plata taxelor judiciare, a onorariilor martorilor și experților, a cheltuielilor cu anunțurile publice necesare, a cheltuielilor cu un administrator fiduciar și a cheltuielilor în numerar ale administratorului fiduciar sau ale avocatului; scutirea de la depunerea unei garanții pentru acoperirea cheltuielilor celeilalte părți;
  2. reprezentarea de către un grefier sau, dacă este necesar, de către un avocat;
  3. rambursarea cheltuielilor de deplasare necesare suportate de parte pentru a fi audiată sau a explica faptele în fața instanței care judecă acțiunea.

Cu toate acestea, dacă instanța pronunță o hotărâre în defavoarea dumneavoastră, va trebui să rambursați cheltuielile cu procesul suportate de partea care obține câștig de cauză.

13 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi doar asistență juridică parțială, cine va suporta restul costurilor?

Dacă vi se impun alte cheltuieli necesare care nu sunt acoperite de asistența judiciară acordată în conformitate cu hotărârea instanței, va trebui să le acoperiți pe cont propriu, cel puțin provizoriu. Cu toate acestea, partea care cade în pretenții într-o cauză civilă trebuie în final să ramburseze costurile celeilalte părți în mod proporțional, în funcție de procentul din acțiune pentru care a căzut în pretenții (dacă, de exemplu, reclamantul obține câștig de cauză în ceea ce privește două treimi din acțiunea sa, iar pârâtul obține câștig de cauză în raport cu o treime, pârâtul își va suporta în general propriile cheltuieli și va rambursa o treime din cheltuielile necesare suportate de reclamant).

14 Asistența juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile legate de căile de atac?

Asistența judiciară acoperă toate etapele acțiunii până la încheierea litigiului (și orice procedură de executare care poate fi inițiată ulterior). Prin urmare, aceasta acoperă și eventualele căi de atac (sau proceduri de recurs).

15 Asistența juridică poate fi retrasă înainte de încheierea procesului (sau chiar revocată după proces)?

Instanța trebuie să declare expirarea asistenței judiciare dacă reiese că nu mai sunt îndeplinite condițiile pe baza cărora aceasta a fost acordată inițial (dacă situația financiară a părții se schimbă sau orice altă acțiune în justiție ori apărarea pare a fi în mod evident neîntemeiată sau lipsită de orice perspectivă de reușită) sau trebuie să retragă asistența judiciară dacă se poate dovedi că cerințele pentru acordarea acesteia nu au fost îndeplinite la momentul acordării. În cazul acesta din urmă, partea trebuie să restituie sumele primite și să plătească avocatul desemnat pe baza onorariului său.

O parte care dobândește suficiente resurse financiare în termen de 3 ani de la încheierea procedurii este obligată să plătească asistența judiciară, cu condiția să poată face acest lucru fără a aduce atingere resurselor necesare pentru menținerea unui nivel de trai modest. Pentru a evalua situația financiară a părții, instanța îi va solicita acesteia să prezinte o declarație de avere actualizată (în general, prin depunerea documentului „ZPForm 1” la o anumită perioadă după încheierea acțiunii). Dacă declarația de avere nu este depusă la timp la instanță odată cu documentele necesare, asistența judiciară poate fi revocată, iar sumele în cauză trebuie restituite.

16 Pot contesta decizia prin care mi s-a refuzat cererea de asistență juridică?

Se poate introduce o cale de atac împotriva unei hotărâri de refuz al acordării asistenței judiciare la instanța de al doilea grad de jurisdicție, care va lua o hotărâre definitivă. Nu este posibilă introducerea unei noi căi de atac în fața Curții Supreme de Justiție (Oberster Gerichtshof).

Ultima actualizare: 05/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.