Asistenţă juridică

Finlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt costurile unui proces și cine ar trebui să le suporte în mod normal?

Cheltuielile cu procedurile judiciare variază în funcție de natura și amploarea cauzei. Printre cheltuielile de judecată se numără, de exemplu, onorariile și cheltuielile cu asistența juridică, cheltuielile cu compensațiile acordate martorilor, precum și cu serviciile de interpretariat și traducere, taxele de manipulare și taxele pentru documente, colectate de autorități, precum și taxele de executare plătite statului. Taxele de asistență juridică reprezintă majoritatea cheltuielilor legate de procedurile judiciare. De regulă, fiecare parte își suportă propriile cheltuieli de judecată. Cu toate acestea, instanța poate dispune ca partea care cade în pretenții să plătească cheltuielile suportate de cealaltă parte.

2 Ce presupune asistența juridică?

Asistența judiciară este oferită pe cheltuiala statului persoanelor care au nevoie de asistență specializată într-o problemă de natură legală, dar care nu pot suporta cheltuielile de procedură din cauza situației sale financiare. Asistența judiciară acoperă consultanța juridică, măsurile și reprezentarea necesare în fața instanțelor și a altor autorități, precum și scutirea de cheltuielile cu procesul. Verificarea stării materiale nu este necesară atunci când solicitantului i se oferă consultanță juridică limitată prin telefon sau prin alte mijloace electronice de comunicare.

3 Am dreptul la asistență juridică?

Se oferă asistență judiciară în cauze care intră în sfera de competență a instanțelor finlandeze persoanelor cu reședința într-o municipalitate din Finlanda și persoanelor care au domiciliul sau reședința obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau în Spațiul Economic European (SEE). În plus, se oferă asistență judiciară dacă respectiva cauză se judecă în fața unei instanțe finlandeze sau dacă există motive speciale pentru acordarea sa. În cauzele desfășurate în străinătate, asistența judiciară acoperă furnizarea de consultanță juridică cu caracter general.

Asistența judiciară nu se oferă unei societăți sau unei corporații. Asistența judiciară se oferă unui antreprenor într-o problemă de afaceri, alta decât o cauză judecătorească, numai dacă există motive speciale pentru a face acest lucru.

Asistența judiciară se oferă la cerere, gratuit sau contra unei sume deductibile, în funcție de situația financiară a solicitantului. Situația financiară a solicitantului se evaluează în funcție de fondurile disponibile lunar (resursele disponibile) și de activele acestuia. Ca regulă generală, resursele disponibile se calculează pe baza veniturilor lunare, a cheltuielilor necesare și a răspunderii pentru obligația de întreținere a solicitantului și a soției/soțului sau concubinului/concubinei. Asistența judiciară se oferă persoanelor ale căror resurse și active disponibile nu depășesc valoarea stabilită prin decret guvernamental. Dispoziții suplimentare privind veniturile și cheltuielile care trebuie luate în considerare, impactul răspunderii pentru obligația de întreținere asupra calculului resurselor disponibile, analiza activelor și criteriile pentru determinarea sumei deductibile a beneficiarului de asistență judiciară sunt stabilite prin decret guvernamental.

Asistența judiciară nu se oferă dacă solicitantul are o asigurare de protecție juridică care acoperă cauza respectivă. Cu toate acestea, într-o cauză audiată de o instanță, instanța poate acorda asistență judiciară în măsura în care cheltuielile de procedură depășesc limita maximă prevăzută în polița de asigurare. În cazul în care solicitantul are dreptul la asistență judiciară fără plată pe baza situației sale financiare, se poate acorda asistență judiciară pentru acoperirea sumei deductibile menționate în polița de asigurare.

4 Poate fi obținută asistență juridică pentru toate litigiile?

Asistența judiciară este disponibilă în cauzele audiate de o instanță, precum și în chestiuni de natură juridică care nu sunt judecate de o instanță.

Nu se oferă asistență judiciară în situațiile în care:

  1. cauza are o importanță redusă pentru solicitant;
  2. ar fi în mod vădit inutil în raport cu beneficiul pentru solicitant;
  3. pledarea cauzei ar constitui un abuz de procedură; sau
  4. cauza are drept temei un drept cesionat și există motive să se considere că scopul cesiunii era acela de a primi asistență judiciară.

De regulă, asistența judiciară nu acoperă reprezentarea în următoarele cazuri:

  1. o chestiune legată de petiții, soluționată în cadrul unui tribunal;
  2. o cauză penală simplă;
  3. o chestiune referitoare la impozitare sau o taxă publică; sau
  4. o chestiune în care dreptul de a solicita o rectificare sau dreptul la recurs se bazează pe calitatea de membru a unei municipalități sau a unei alte corporații publice.

Chiar și atunci, un consilier juridic public poate oferi consultanță juridică și poate întocmi orice documente necesare, dacă este cazul.

5 Există o procedură specifică pentru urgențe?

Solicitantul asistenței judiciare trebuie să informeze biroul de asistență judiciară [oikeusaputoimisto] cu privire la orice urgență legată de cauză.

6 De unde pot obține formularul de cerere privind asistența juridică?

Formularul de cerere de asistență judiciară poate fi obținut de la adresa https://oikeus.fi/fi/index/lomakkeet/oikeusapu.html

Formularul de cerere de asistență judiciară este disponibil și la biroul de asistență judiciară. Informațiile de contact ale birourilor sunt disponibile la adresa: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

Asistența judiciară poate fi solicitată și prin intermediul serviciului electronic.

7 Ce documente trebuie depuse cu formularul de cerere privind asistența juridică?

În cererea de asistență judiciară, solicitantul trebuie să furnizeze informații despre situația sa financiară și cauza pentru care se solicită asistența judiciară, precum și despre asigurarea de protecție juridică (a se vedea întrebarea 6 privind formularele de cerere de asistență judiciară). La solicitarea biroului de asistență judiciară, solicitantul trebuie să furnizeze și o situație a veniturilor și cheltuielilor, precum și a activelor și pasivelor sale. Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la confidențialitate, biroul de asistență judiciară are dreptul de a obține orice informații necesare pentru a stabili dacă solicitantul are dreptul la asistență judiciară pe baza situației sale financiare și dacă acesta are o asigurare de protecție juridică ce acoperă chestiunea respectivă.

8 Unde trebuie depusă cererea de asistență juridică?

Asistența judiciară poate fi solicitată de la orice birou de asistență judiciară. Datele de contact ale birourilor sunt disponibile la adresa: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

Asistența judiciară poate fi solicitată și prin intermediul serviciului electronic.

9 Cum pot afla dacă am dreptul la asistență juridică?

Biroul de asistență judiciară decide cu privire la acordarea asistenței judiciare. Decizia se trimite la adresa de contact comunicată de solicitant.

10 Ce ar trebui să fac în cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică?

Pentru stabilirea dreptului la asistență judiciară, solicitantul sau reprezentantul său trebuie să contacteze biroul de asistență judiciară.

11 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică, cine îmi va alege avocatul?

Asistența judiciară este asigurată de consilieri juridici publici. Cu toate acestea, în cauzele care trebuie prezentate în instanță, poate fi desemnat să acorde asistență judiciară și un consilier juridic privat care a consimțit la aceasta. Numai un avocat sau un consilier juridic autorizat poate fi desemnat drept consilier juridic privat. În cazul în care beneficiarul asistenței judiciare a propus o persoană calificată pentru a-i fi consilier juridic, persoana respectivă trebuie desemnată, cu excepția cazului în care, din motive specifice, se impune altceva. În îndeplinirea sarcinii, consilierul juridic este obligat să aibă un comportament adecvat în calitate de avocat.

12 Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată?

Asistența judiciară acoperă cheltuielile legale necesare ale solicitantului, astfel cum impune cauza. Suma deductibilă a beneficiarului asistenței judiciare din cheltuielile cu procedurile judiciare este determinată pe baza situației sale financiare. Asistența judiciară nu acoperă cheltuielile de judecată ale celeilalte părți.

13 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi doar asistență juridică parțială, cine va suporta restul costurilor?

Suma deductibilă a beneficiarului asistenței judiciare din cheltuielile cu procedurile judiciare este determinată pe baza situației sale financiare. Dacă asistența judiciară a fost asigurată de un consilier juridic public, beneficiarul asistenței judiciare trebuie să achite suma deductibilă biroului de asistență judiciară. Dacă asistența judiciară a fost asigurată de un consilier juridic privat, beneficiarul asistenței judiciare trebuie să achite suma deductibilă consilierului respectiv.

14 Asistența juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile legate de căile de atac?

Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată necesare ale solicitantului, conform cerințelor din cauză. Suma deductibilă a beneficiarului asistenței judiciare din cheltuielile cu procedurile judiciare este determinată pe baza situației sale financiare.

15 Asistența juridică poate fi retrasă înainte de încheierea procesului (sau chiar revocată după proces)?

Dacă se constată că nu au existat condițiile preliminare pentru acordarea asistenței judiciare sau dacă circumstanțele s-au schimbat ori au încetat să existe, biroul de asistență judiciară sau instanța de judecată poate modifica decizia de acordare a asistenței judiciare sau poate decide ca acordarea acesteia să înceteze. Atunci când suma deductibilă a unui beneficiar de asistență judiciară se modifică, se ia o decizie cu privire la aplicarea retroactivă a modificării. Când se decide încetarea asistenței judiciare, se hotărăște dacă beneficiarul trebuie să despăgubească statul pentru asistența judiciară primită și se determină cuantumul respectivei despăgubiri.

16 Pot contesta decizia prin care mi s-a refuzat cererea de asistență juridică?

Dacă asistența judiciară nu este acordată în conformitate cu cererea, solicitantul poate prezenta problema asistenței judiciare în fața unei instanțe judecătorești. Decizia biroului de asistență judiciară este însoțită de instrucțiuni privind prezentarea unei decizii a biroului de asistență judiciară în fața unei instanțe, în vederea reexaminării (prezentare). Prezentarea trebuie depusă la biroul de asistență judiciară care a emis-o. Biroul de asistență judiciară transmite cererea către instanță, în vederea obținerii unei hotărâri.

Informații suplimentare

În procesele penale, instanța poate numi un apărător public pentru suspect și un consilier juridic și o persoană de sprijin pentru victimă, pentru etapa de urmărire penală și pentru proces. Numai un consilier juridic public, un avocat sau, dintr-un motiv special, un consilier juridic autorizat poate fi desemnat apărător sau consilier juridic al victimei. Persoana de sprijin trebuie să fie calificată pentru îndeplinirea sarcinii. Dacă instanța îl găsește pe suspect vinovat de infracțiunea pentru care i s-a desemnat un apărător pentru etapa de urmărire penală și pentru proces, acesta este obligat să ramburseze statului compensațiile plătite din fondurile de stat. Dacă suspectul îndeplinește condițiile financiare necesare pentru asistență judiciară, valoarea rambursării nu o poate depăși pe cea prevăzută de asistența judiciară.

Mai multe informații despre asistență judiciară sunt disponibile la adresa https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html.

Ultima actualizare: 06/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.