NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Asistenţă juridică

Franţa
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În Franța, asistența juridică se numește asistență judiciară (aide juridictionnelle).

1 Care sunt costurile unui proces și cine ar trebui să le suporte în mod normal?

Cheltuielile suportate în timpul procedurilor variază în funcție de natura și de complexitatea cauzei, de procedură și de instanța competentă să pronunțe hotărârea în cauza respectivă.

Costurile se clasifică în trei categorii:

• onorariile avocaților, care nu fac obiectul unui barem fix și, prin urmare, pot fi convenite între avocați și clienți; în principiu, acestea sunt plătite de clienți, cu excepția cazului în care clienții sunt eligibili pentru asistență judiciară;

• cheltuielile enumerate în mod specific la articolul 695 din Codul de procedură civilă (Code de procédure civile) și care cuprind în principal:

a. retribuțiile de reprezentare plătite avocaților sau anumitor funcționari publici (officiers publics sau officiers ministériels); retribuțiile sunt separate de onorarii;

b. cheltuielile de judecată datorate executorilor judecătorești;

c. costurile cu rapoartele și investigațiile experților;

d. orice indemnizație plătită unui martor, pe baza unui barem;

e. onorariul de participare la audiere al avocatului;

f. cheltuieli pentru plăți: costuri aferente cheltuielilor fixe suportate de profesioniști în legătură cu cerințele specifice procedurilor.

Costurile se achită de partea căzută în pretenții. Principiul este prevăzut la articolul 696 din Codul de procedură civilă (Code de procédure civile). Cu toate acestea, judecătorii pot pronunța o decizie motivată prin care să impună altei părți să plătească integral sau parțial; în acest din urmă caz, aceștia repartizează costurile.

• alte cheltuieli suportate în instanță de părțile la proces sunt, în principiu, achitate de părțile respective, cu excepția cazului în care judecătorul decide altfel. Judecătorul poate exercita această competență în cauzele penale și civile, ținând seama în mod corespunzător de principiul echității sau de situația economică a părții condamnate. Judecătorii pot chiar să decidă din oficiu că un astfel de ordin nu este necesar.

În cauzele penale, statul este cel care plătește taxele judiciare. Persoana condamnată este obligată să plătească o taxă fixă pentru proceduri, a cărei valoare se stabilește în funcție de infracțiune.

2 Ce presupune asistența juridică?

Asistența judiciară face parte din sistemul de asistență juridică (care a înlocuit sistemul de asistență juridică organizat în temeiul legii din 1972) prevăzut de Legea nr. 91-647 din 10 iulie 1991 privind asistența juridică și asistența judiciară și sprijinul pentru asistența acordată de un avocat în cadrul unor proceduri extrajudiciare (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles).

Asistența juridică vizează:

 • asistența judiciară: asistență financiară completă sau parțială acordată de stat pentru procedurile în instanțele de judecată sau de recurs, executarea deciziilor și soluționările prealabile începerii procedurilor sau pentru procedurile de divorț prin acord reciproc soluționate pe cale extrajudiciară;
 • sprijin pentru obținerea asistenței din partea unui avocat în cadrul procedurilor penale extrajudiciare, care ar putea fi alternative la urmărirea penală (soluționare, mediere etc.) și în cazul reținerii de către poliție sau pentru obținerea asistenței pentru condamnați în fața unei comisii de disciplină a penitenciarului;
 • sprijin pentru accesul la justiție (informare, consiliere, consultanță juridică gratuită).

Asistența judiciară și sprijinul pentru asistența acordată de un avocat în cadrul unor proceduri extrajudiciare sunt destinate persoanelor care doresc să își exercite drepturile legale, însă au doar un nivel scăzut de resurse. Aceasta constă în plata integrală sau parțială de către stat a onorariilor suportate și acoperă, de asemenea, cheltuielile de judecată (avocat, executor judecătoresc, notar etc.). Asistența se acordă unei persoane fizice care solicită acest lucru atunci când acțiunea introdusă nu este inadmisibilă, nefondată sau abuzivă, în special din cauza numărului de cereri sau a caracterului lor sistematic.

Asistența judiciară poate fi totală, parțială sau zero. Acesta nu acoperă costuri acoperite de o poliță de asigurare de protecție juridică sau de un alt sistem de protecție. Dacă este cazul, orice parte a costurilor astfel acoperite va fi dedusă din sumele plătite în avans de către stat pentru asistența judiciară.

Asistența judiciară permite beneficiarului să primească asistență gratuită din partea unui avocat sau a altui funcționar judiciar (de exemplu executor judecătoresc, avocat consultant, adjudecător etc.) și să fie exonerat de la plata integrală sau parțială a cheltuielilor judiciare. Aceasta se supune criteriilor de eligibilitate prevăzute de legea din 10 iulie 1991 menționată anterior și de Decretul 2020-1717 din 28 decembrie 2020 de punere în aplicare a Legii nr. 91-647 din 10 iulie 1991 privind asistența juridică și asistența judiciară și sprijin pentru asistența acordată de un avocat în cadrul unor proceduri extrajudiciare (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles).

3 Am dreptul la asistență juridică?

Asistența judiciară este acordată de către biroul de asistență judiciară (bureau de l’aide juridictionnelle) înființat la tribunalele combinate (regionale și districtuale) (Tribunal judiciaire), sub rezerva mai multor criterii financiare, de naționalitate, de reședință și de admisibilitate.

Această asistență poate fi acordată, de asemenea, sub rezerva unor condiții derogatorii în anumite situații (a se vedea mai jos).

Criterii financiare:

Sunteți eligibil pentru asistență judiciară dacă venitul impozabil de referință (revenu fiscal de référence) sau capacitatea de plată a impozitului și activele dumneavoastră se situează sub pragurile stabilite prin decret.

La 1 ianuarie 2021, au intrat în vigoare noi dispoziții de modificare a criteriilor de eligibilitate care permit accesul la asistență judiciară. Eligibilitatea pentru asistență se bazează în prezent pe următoarele elemente:

 • Venitul impozabil de referință (revenu fiscal de référence). Venitul impozabil de referință corespunde unui cuantum al venitului anual calculat de administrația fiscală și cuprins în decizia de impunere. Pragurile de eligibilitate sunt stabilite la articolul 3 din Decretul 2020-1717 din 28 decembrie 2020 privind asistența judiciară (décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle). De exemplu, cererile de asistență judiciară depuse în 2021 sunt analizate luând în considerare valoarea venitului impozabil de referință indicat în cea mai recentă decizie de impunere. Începând cu 1 ianuarie 2021, valoarea venitului impozabil de referință, pentru o singură persoană, nu trebuie să depășească 11 262 EUR pentru asistența judiciară integrală și 16 890 EUR pentru asistența judiciară parțială. Venitul fiscal de referință luat în considerare pentru examinarea cererii de asistență judiciară este cel al gospodăriei dumneavoastră fiscale. Dacă în gospodăria dumneavoastră fiscală există mai multe persoane, plafoanele care nu trebuie depășite iau în considerare veniturile tuturor acestor persoane. Cu toate acestea, în cazul în care se solicită asistență judiciară pentru proceduri legate de un litigiu între solicitant și un membru al gospodăriei sale fiscale, plafoanele de venit vor fi examinate individual; în astfel de cazuri, capacitatea de plată a impozitului este luată în considerare atunci când se examinează eligibilitatea pentru asistență.
 • Bunuri mobile (în principal economii): în cazul în care valoarea acestora este mai mare decât plafonul pentru asistență judiciară integrală (și anume 11 262 EUR în 2020 pentru o singură persoană), solicitantul nu este eligibil pentru asistență judiciară.
 • Bunuri imobile (excluzând reședința principală și sediile profesionale): în cazul în care valoarea acestora depășește dublul plafonului pentru asistență judiciară parțială (și anume 33 780 EUR în 2020 pentru o singură persoană), solicitantul nu este eligibil.

În cazul în care gospodăria fiscală este alcătuită din mai multe persoane, plafoanele care nu trebuie depășite iau în considerare bunurile mobile și imobile ale tuturor acestor persoane. Cu toate acestea, în cazul în care se solicită asistență judiciară pentru proceduri legate de un litigiu între solicitant și un membru al gospodăriei sale fiscale, plafoanele referitoare la active vor fi examinate individual.

 • Componența gospodăriei fiscale: în cazul în care gospodăria fiscală este alcătuită din mai multe persoane, plafoanele pentru venituri și active vor fi majorate:
  • de 0,18 ori pentru fiecare dintre primele două persoane suplimentare;
  • de 0,1137 ori pentru persoanele suplimentare.

Cu toate acestea, asistența judiciară se acordă victimelor celor mai grave infracțiuni (victime ale atacurilor cu intenția de a le pune în pericol viața sau de a le cauza vătămări corporale) și beneficiarilor acestora, fără a lua în considerare criteriile de venit.

 • Criteriul de naționalitate:

Asistența judiciară poate fi acordată resortisanților francezi sau resortisanților unuia dintre statele membre ale UE (cu excepția Danemarcei) sau resortisanților străini care își au reședința obișnuită și legală în Franța. Aceasta poate fi acordată, de asemenea, pentru o cauză în fața unei instanțe franceze, străinilor care nu au reședința în Franța, dar care sunt resortisanți ai unui stat care are un acord internațional sau bilateral încheiat cu Franța, prin care resortisanții săi sunt eligibili pentru asistență judiciară.

Criteriul de reședință

În afara cazurilor menționate mai sus, reședința obișnuită și legală în Franța este regula generală.

Cu toate acestea, resortisanților străini li se acordă asistență judiciară excluzând condiția de reședință dacă sunt minori, martori asistați, persoane anchetate, inculpate, acuzate sau condamnate sau părți care solicită daune în cadrul procedurilor penale, dacă fac obiectul unui ordin de protecție în temeiul articolului 515-9 din Codul civil, dacă fac obiectul acordurilor de recunoaștere a vinovăției sau dacă fac obiectul unor proceduri privind condițiile prevăzute în Codul privind intrarea și șederea străinilor în Franța și dreptul de azil în Franța.

 • Criteriul de admisibilitate:

Asistența judiciară se acordă persoanelor ale căror acțiuni nu par în mod evident inadmisibile sau nefondate. Această condiție nu se aplică pârâților în cadrul acțiunii, persoanelor cu răspundere civilă pentru prejudicii produse terților, martorilor asistați sau persoanelor inculpate, acuzate sau condamnate.

Reclamanților li se refuză asistența judiciară în caz de recurs dacă nu se poate stabili un motiv justificat de recurs.

Atunci când asistența judiciară a fost refuzată din această cauză, însă judecătorul admite acțiunea formulată de reclamant, reclamantului i se aprobă rambursarea costurilor, a cheltuielilor și a onorariilor pe care le-a suportat sau le-a achitat, până la valoarea asistenței judiciare la care ar fi avut dreptul în raport cu activele acestuia.

Situații specifice

Asistența judiciară se acordă fără examinarea criteriilor de eligibilitate în cazul în care solicitantul a beneficiat deja de asistență judiciară în cauza sa, iar partea adversă a formulat o cale de atac împotriva deciziei pronunțate în favoarea sa sau în cazul în care acesta introduce o acțiune în fața Curții Naționale pentru Dreptul de Azil (Cour nationale du droit d’asile).

În mod similar, persoanelor care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate li se poate acorda, în mod excepțional, asistență judiciară în cazul în care acțiunea lor prezintă un interes deosebit din cauza obiectului litigiului sau a costului previzibil al procedurii (articolul 6 din Legea din 10 iulie 1991 privind asistența judiciară).

4 Poate fi obținută asistență juridică pentru toate litigiile?

Asistența judiciară se acordă reclamanților și pârâților în proceduri necontencioase sau contencioase în orice instanță și pentru audierea minorilor.

Aceasta se poate acorda pentru toate procedurile sau pentru o parte a acestora și pentru a ajunge la o înțelegere înainte de începerea procedurii.

Asistența judiciară poate fi acordată, de asemenea, pentru a garanta executarea hotărârii judecătorești sau a oricărui alt titlu executoriu, inclusiv a celor din alte state membre ale UE, cu excepția Danemarcei.

5 Există o procedură specifică pentru urgențe?

Asistența judiciară poate fi acordată provizoriu atunci când procedura pune în pericol condițiile esențiale de viață ale persoanei în cauză, în special în cazul executării silite care implică confiscarea bunurilor sau evicțiunea. În astfel de cazuri, aceasta poate fi acordată de șeful biroului de asistență judiciară sau de instanța competentă sau de președintele acesteia. În cauzele penale, procedura permite acordarea asistenței judiciare în situații de urgență (de exemplu intervenție în cursul examinării la prima înfățișare sau o judecare imediată).

Asistența judiciară se acordă provizoriu în timpul procedurii și acoperă toate acțiunile instanței.

6 De unde pot obține formularul de cerere privind asistența juridică?

Formularul de cerere de asistență judiciară poate fi descărcat și imprimat prin copierea următorului link în browserul dumneavoastră:

https://www.justice.fr/formulaire/demande-aide-juridictionnelle

Asistența judiciară poate fi solicitată înainte de depunerea cererii sau în cursul procedurii.

De asemenea, puteți solicita asistență judiciară după încheierea procedurii, de exemplu pentru a executa hotărârea judecătorească.

Puteți obține un formular de cerere de asistență judiciară de la instanța de la locul dumneavoastră de reședință sau de la locul în care va fi judecată cauza, precum și de la „Punctul de justiție” [Casele de Justiție și Drept (Maisons de la Justice et du Droit), de la „Punctul de acces la justiție” (Point d’Accès au Droit) sau de la „Releul de acces la justiție” (Relais d’Accès au Droit)] cel mai apropiat. Pentru localizarea acestuia, consultați următoarea pagină web: http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/.

Dacă sunteți resortisant francez care locuiește în străinătate, formularul poate fi obținut și de la consulate sau de la:

Département de l'entraide, du droit international privé et européen, Ministère de la Justice,

Direction des affaires civiles et du sceau,

13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Dacă sunteți resortisant străin și nu aveți reședința în Franța, puteți obține formularul de asistență judiciară de la autoritatea centrală desemnată de țara dumneavoastră pentru a transmite cererile de asistență judiciară internațională. Majoritatea țărilor au desemnat Ministerul Justiției propriu. Franța a desemnat departamentul menționat mai sus, Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile, din cadrul Ministerului Justiției, pentru a prelucra cererile în cauzele civile, comerciale sau administrative transmise de către rezidenții statelor membre ale Consiliului Europei, care au semnat Acordul european din 27 ianuarie 1977 privind transmiterea cererilor de asistență judiciară, având responsabilitatea de a primi și a transmite cererile.

În cazul în care sunteți cetățean al unui stat membru al UE, cu excepția Danemarcei, și aveți reședința în Franța sau în care cauza dumneavoastră este audiată într-o instanță franceză, puteți fi eligibil pentru asistență judiciară transfrontalieră în cauze civile și comerciale, în conformitate cu Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003. Biroul responsabil pentru prelucrarea acestor cereri în Franța este:

Bureau de l’aide juridictionnelle

Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (SADJAV)

Ministère de la Justice

13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Notă: În curând, va fi posibilă solicitarea asistenței judiciare prin intermediul serviciului de asistență al Sistemului de informații privind asistența judiciară (Système d’information de l’aide juridictionnelle), care este în curs de testare în unele instanțe.

Sistemul de informații privind asistența judiciară va permite persoanelor fizice să solicite asistență judiciară prin intermediul internetului și va permite Biroului de asistență judiciară să primească cererea respectivă, simplificând astfel procedurile pentru persoane fizice și reducând timpul necesar pentru prelucrarea cererilor.

7 Ce documente trebuie depuse cu formularul de cerere privind asistența juridică?

Formularul de cerere de asistență judiciară trebuie completat și însoțit de documente justificative (decizia de impunere, dovada situației familiale sau a cetățeniei etc.), în conformitate cu Decretul din 30 decembrie 2020 privind conținutul formularului de cerere de asistență judiciară și lista documentelor care trebuie incluse (arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d’aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre). Documentele justificative se referă în special la resursele financiare (proprii și ale persoanelor care locuiesc în mod obișnuit cu dumneavoastră), la obiectul cererii dumneavoastră și la instanța de judecată.

8 Unde trebuie depusă cererea de asistență juridică?

Puteți depune sau trimite cererea la biroul de asistență judiciară care are jurisdicție asupra locului dumneavoastră de reședință sau la biroul care are jurisdicție asupra districtului în care se află instanța care judecă cauza.

Există un birou unic de asistență judiciară în fiecare Tribunal combinat (Tribunal judiciaire) [fostul Tribunal regional (Tribunal de grande instance)], care prelucrează cererile de asistență judiciară pentru cauzele în fața instanței respective sau în circumscripția sa: Tribunalul combinat (Tribunal judiciaire), Tribunalul administrativ (Tribunal administratif), Tribunalul pentru Litigii de Muncă (Conseil de prud’hommes), Curtea de Apel (Cour d’appel) și Curtea Administrativă de Apel (Cour administrative d’appel).

Ca excepție de la regula biroului unic, fiecare dintre următoarele instanțe are, de asemenea, un birou:

 • Curtea de Casație (Cour de cassation), cea mai înaltă instanță de drept comun;
 • Consiliul de Stat (Conseil d’état), cea mai înaltă curte administrativă;
 • Curtea Națională pentru Dreptul de Azil (Cour nationale du droit d’asile).

9 Cum pot afla dacă am dreptul la asistență juridică?

Veți fi informat cu privire la decizia biroului de asistență judiciară de la locul dumneavoastră de reședință.

Există un simulator online care poate fi utilizat pentru a estima drepturile la asistență judiciară pe care le puteți avea:

https://www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle

Acest simulator vă oferă informații cu privire la posibilele drepturi la asistență judiciară. Totuși, această simulare nu înlocuiește o examinare adecvată a cererii dumneavoastră și, prin urmare, nu aduce atingere deciziei care va fi luată de Biroul de asistență judiciară.

10 Ce ar trebui să fac în cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică?

Ar trebui să vă contactați avocatul (sau funcționarul juridic, de exemplu executorul judecătoresc, expertul, avocatul consultant etc.) sau persoana care v-a fost desemnată pentru a-i oferi explicații cu privire la cauză și pentru a-i furniza toate informațiile și documentele necesare pentru desfășurarea activității sale.

Dacă vi s-a acordat asistență judiciară parțială, trebuie să conveniți valoarea onorariului suplimentar pe care îl veți plăti. Suma respectivă trebuie să fie indicată în acordul pe care trebuie să îl semnați.

11 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică, cine îmi va alege avocatul?

Toate persoanele pot numi avocatul pe care îl aleg.

Dacă vă numiți propriul avocat, trebuie să îi specificați numele în cererea de asistență judiciară.

Cu toate acestea, în cazul în care nu cunoașteți un avocat, va fi numit unul pentru dumneavoastră fie de către președintele baroului din cadrul Tribunalului combinat (Tribunal judiciaire) [fostul Tribunal regional (Tribunal de grande instance)], fie de către președintele instanței sesizate cu acțiunea.

12 Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată?

Asistența judiciară completă acoperă toate cheltuielile judiciare, inclusiv plata directă a avocatului sau a altor funcționari judiciari (executori judecătorești, experți, avocați consultanți etc.). Această plată se calculează în funcție de un barem sau o rată, în funcție de tipul de procedură.

13 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi doar asistență juridică parțială, cine va suporta restul costurilor?

În funcție de activele dumneavoastră, vi se poate acorda asistență judiciară parțială, stabilită la două niveluri, 55 % și 25 %, plătită de stat. Aveți totuși obligația să achitați o taxă suplimentară variabilă, convenită cu avocatul dumneavoastră, sub supravegherea președintelui baroului căruia îi puteți deferi orice litigiu.

La fel ca în cazul asistenței judiciare complete, eligibilitatea pentru asistență judiciară parțială exonerează beneficiarul de la plata tuturor celorlalte cheltuieli judiciare necesare.

14 Asistența juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile legate de căile de atac?

 • Dacă sunteți partea care introduce calea de atac, trebuie să depuneți o nouă cerere, care va fi evaluată ținând seama de criteriile de eligibilitate stabilite în mod legal.
 • În schimb, în cazul în care partea adversă introduce o cale de atac, orice drept la asistență judiciară pe care l-ați primit va rămâne în vigoare. Cu toate acestea, trebuie să completați în mod expres o cerere suplimentară la biroul de asistență judiciară al Tribunalului combinat (Tribunal judiciaire) fie de la locul în care vă aveți reședința, fie din districtul în care se află Curtea de Apel.
 • Dacă vi s-a acordat deja asistență judiciară pentru procedurile anterioare și doriți să solicitați o reexaminare, deciziile anterioare privind eligibilitatea nu se mai aplică. Trebuie să depuneți o cerere la biroul de asistență judiciară la Curtea de Casație, care va lua în considerare admisibilitatea acțiunii propuse, precum și valoarea activelor dumneavoastră. În cazul recursului, reclamanților li se refuză asistența judiciară dacă nu se poate stabili un motiv justificat pentru recurs.

15 Asistența juridică poate fi retrasă înainte de încheierea procesului (sau chiar revocată după proces)?

Dreptul la asistență judiciară poate fi retras în totalitate sau parțial (articolul 50 din Legea din 1991 și articolele 65-68 din Decretul 2020-1717 din 28 decembrie 2020 privind asistența judiciară) în timpul procedurii sau după aceasta, în următoarele condiții:

 • dacă asistența a fost obținută pe baza unor declarații false sau documente incorecte;
 • în cadrul procedurilor care constituie un abuz de procedură sau care au fost declarate dilatorii și vădit inadmisibile;
 • în cazul în care, în cursul procedurii, valoarea bunurilor mobile sau imobile ale beneficiarului crește semnificativ;
 • în cazul în care decizia finală a determinat obținerea de active pentru dumneavoastră care depășesc plafoanele de eligibilitate pentru asistență judiciară;
 • în cazul în care elementele externe ale stilului de viață al beneficiarului asistenței judiciare sau al asistenței din partea unui avocat par să fie vădit incompatibile cu valoarea resurselor anuale luate în considerare pentru a evalua eligibilitatea acestora.

Deciziile de retragere a asistenței judiciare implică obligația beneficiarului de a rambursa cuantumul contribuției plătite de stat.

16 Pot contesta decizia prin care mi s-a refuzat cererea de asistență juridică?

Dacă vi se refuză asistența judiciară, puteți formula o cale de atac împotriva deciziei.

Puteți formula calea de atac personal sau împreună cu un avocat.

O cale de atac poate fi introdusă împotriva unei decizii de refuz total al asistenței judiciare sau împotriva unei decizii de acordare a unui ajutor parțial, în cazul în care ați solicitat asistență integrală.

Calea de atac trebuie introdusă în termen de 15 zile de la notificarea deciziei.

Calea de atac trebuie să precizeze motivele pentru care contestați decizia luată. Exemplu: o eroare în ceea ce privește numărul de persoane din gospodărie sau valoarea resurselor dumneavoastră.

Calea de atac trebuie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire Biroului de asistență judiciară care a emis decizia.

Trebuie să includeți o copie a deciziei contestate.

Serviciul care a emis decizia va transmite cererea dumneavoastră autorității competente pentru examinarea căii de atac. Autoritatea competentă pentru examinarea căii de atac depinde de instanța care este responsabilă de examinarea cauzei în legătură cu care ați solicitat asistență judiciară.

Autoritatea competentă pentru examinarea căii de atac în funcție de instanță


Instanța

Autoritatea responsabilă de examinarea căii de atac

Procedura uzuală

Primul președinte al Curții de Apel din care face parte instanța sesizată sau al curții de apel care se ocupă de cauză

Curtea Națională pentru Dreptul de Azil (Cour nationale du droit d’asile – CNDA).

Președintele Curții Naționale pentru Dreptul de Azil

Instanță administrativă

Președintele Curții Administrative de Apel din care face parte instanța

Curtea Administrativă de Apel

Președintele Curții Administrative de Apel care se ocupă de cauză

Consiliul de Stat

Președintele Secției juridice a Consiliului de Stat

Curtea de Casație

Primul președinte al Curții de Casație

Instanța care soluționează conflictele de competență

Președintele instanței care soluționează conflictele de competență

După examinarea căii de atac, veți fi notificat cu privire la decizie prin poștă.

Dacă nu sunteți de acord cu această nouă decizie, nu o veți putea contesta, această a doua decizie este definitivă.

Notă:

 • O cale de atac introdusă de un avocat la președintele Curții Administrative de Apel, la președintele Secției juridice a Consiliului de Stat trebuie să fie trimisă prin intermediul Serviciului de recurs la distanță Télérecours.
 • Asistența judiciară poate fi acordată retroactiv dacă una dintre părți a intentat o acțiune și a câștigat cauza pentru care asistența a fost refuzată pe motiv că acțiunea nu a avut șanse rezonabile de succes.
Ultima actualizare: 21/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.