Asistenţă juridică

Luxemburg
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt costurile unui proces și cine ar trebui să le suporte în mod normal?

Pot fi plătite prin asistență judiciară următoarele costuri ale unui proces:

 • timbrul și taxa de înregistrare;
 • taxele judiciare de înregistrare;
 • onorariile și cheltuielile executorilor judecătorești;
 • cheltuielile și onorariile experților;
 • onorariile traducătorilor și interpreților;
 • cheltuielile și taxele notariale;
 • indemnizațiile plătite martorilor;
 • cheltuielile de deplasare;
 • cheltuielile de publicare;
 • onorariile și retribuțiile avocaților;
 • taxele și comisioanele de înregistrare, creditul ipotecar și gajul;
 • taxele pentru certificatele care menționează poziția în dreptul străin (certificats de coutume).

2 Ce presupune asistența juridică?

Datorită asistenței judiciare, o persoană fizică care nu dispune de mijloace suficiente poate obține asistență judiciară sau consultanță juridică de la un avocat într-o cauză specifică.

3 Care sunt cerințele pentru acordarea asistenței juridice?

Persoanele care nu dispun de mijloace suficiente sunt eligibile pentru asistență judiciară pentru a-și apăra interesele, cu condiția să fie:

 • resortisanți ai Luxemburgului sau
 • resortisanți străini autorizați să își stabilească reședința în Luxemburg sau
 • resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene sau
 • resortisanți străini considerați echivalenți cu resortisanții din Luxemburg în scopuri de asistență judiciară în temeiul unui tratat internațional sau
 • resortisanți ai țărilor terțe cu ședere ilegală în vederea rambursării remunerației datorate în temeiul articolului 572-7 din Codul muncii (Code du Travail).

Asistența judiciară poate fi, de asemenea, acordată oricărui alt resortisant străin care nu dispune de mijloace suficiente în cadrul procedurilor care vizează dreptul de azil, de acces pe teritoriu, de ședere, de stabilire și de îndepărtare a străinilor.

Faptul că nu dispune de mijloace suficiente se verifică în funcție de venitul brut total și de capitalul solicitantului și al oricărui alt membru al gospodăriei.

Asistența judiciară este refuzată persoanelor care introduc o acțiune care pare a priori nejustificată, care este improbabil să aibă succes sau al cărei scop pare disproporționat în raport cu costurile potențiale.

4 Poate fi obținută asistență juridică pentru toate litigiile?

Asistența judiciară poate fi acordată fie reclamantului, fie pârâtului, în aspecte contencioase sau necontencioase, indiferent dacă sunt soluționate în fața unei instanțe sau prin proceduri extrajudiciare. Aceasta poate fi solicitată pentru orice acțiune introdusă în fața instanțelor de drept comun sau a instanțelor administrative.

Asistența judiciară poate fi acordată, de asemenea, în cazul măsurilor și procedurilor asigurătorii pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești sau a oricărui alt instrument executoriu.

Cu toate acestea, nu poate fi acordată proprietarilor de autovehicule pentru litigiile rezultate din utilizarea acestor vehicule. De asemenea, nu poate fi acordată comercianților, industriașilor meșteșugarilor sau profesioniștilor pentru litigiile legate de activitatea lor comercială sau profesională, cu excepția cazurilor excepționale și justificate în mod corespunzător; și nici nu poate fi acordată, în general, pentru litigiile privind activitatea speculativă desfășurată de către persoana care solicită asistență judiciară.

5 Există o procedură specifică pentru urgențe?

În caz de urgență, președintele Asociației Baroului (Bâtonnier de l'Ordre des Avocats) poate acorda, fără formalități suplimentare, asistență judiciară pentru etapele pe care le stabilește președintele.

6 De unde pot obține formularul de cerere privind asistența juridică?

Formularul național de cerere de asistență judiciară în Luxemburg poate fi obținut de la Serviciul Central de Asistență Socială (Service Central d'Assistance Sociale, tel.+352.475821-1).

Acesta poate fi descărcat și de pe site-ul Baroului din Luxemburg sau de pe site-ul Baroului Diekirch.

7 Ce documente trebuie depuse cu formularul de cerere privind asistența juridică?

Atunci când solicitați asistență judiciară, trebuie să anexați:

 • o copie a documentului dumneavoastră de identitate;
 • certificatul dumneavoastră de înregistrare la Centrul comun de securitate socială (Centre commun de la Sécurité Sociale - CCSS), precum și pentru persoanele care fac parte din gospodăria dumneavoastră;
 • pentru dumneavoastră și pentru fiecare membru al gospodăriei dumneavoastră: state de plată (sau un certificat de venit eliberat de CCSS), dovezi privind venitul minim garantat în sistemul „Revenu d'inclusion sociale” (REVIS), prestații de șomaj sau cupoane de pensie sau alte chitanțe care acoperă ultimele trei luni și indică sume brute (extrasele de cont nu sunt suficiente);
 • un certificat de bilanț zero eliberat de Fondul național de solidaritate (Fonds national de solidarité) pentru fiecare membru al gospodăriei, dacă gospodăria nu primește bani din partea fondului;
 • dacă gospodăria primește sau plătește o indemnizație de întreținere, un document care indică suma plătită sau primită (extrasele de cont din ultimele trei luni, de exemplu);
 • un certificat de proprietate imobiliară sau un certificat că nu sunt deținute proprietăți, eliberat de Administrația Fiscală din Luxemburg (Administration des contributions directes) pentru fiecare membru al gospodăriei;
 • după caz, documente justificative privind proprietatea asupra unor bunuri imobiliare situate în străinătate;
 • documente care dovedesc bunurile mobile (numerar, economii, acțiuni, obligațiuni etc.);
 • dacă membrii gospodăriei sunt chiriași, o copie a contractului de închiriere și a chitanțelor de plată a chiriei pentru ultimele trei luni;
 • dacă membrii gospodăriei rambursează un credit ipotecar, dovada plății ratei lunare;
 • documente care dovedesc veniturile din bunuri imobile și mobile;
 • documente referitoare la cauza avută în vedere.

8 Unde trebuie depusă cererea de asistență juridică?

Președintele Asociației Baroului din locul de reședință al solicitantului, sau delegatul acestuia, decide dacă se va acorda asistență judiciară. Pentru nerezidenți, decizia este luată de președintele Baroului din Luxemburg sau de delegatul acestuia.

9 Cum pot afla dacă am dreptul la asistență juridică?

Decizia președintelui vă va fi trimisă prin poștă.

10 Ce ar trebui să fac în cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică?

În decizia sa, președintele va preciza numele avocatului care vă va oferi asistență judiciară și vă va solicita să luați legătura cu acesta.

11 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică, cine îmi va alege avocatul?

Președintele numește avocatul pe care solicitantul l-a ales în mod liber sau, dacă niciun avocat nu a fost ales de către solicitant sau președintele consideră alegerea sa necorespunzătoare, avocatul va fi ales de președinte. Cu excepția impedimentelor sau a conflictelor de interese, avocații trebuie să accepte instrucțiunile care le-au fost încredințate în acest sens.

12 Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată?

În general, asistența judiciară acoperă toate costurile aferente acțiunilor, procedurilor sau măsurilor pentru care a fost acordată (a se vedea punctul 1).

Cu toate acestea, asistența judiciară nu acoperă costurile legale forfetare acordate unei părți care a câștigat procesul (indemnités de procédure) sau despăgubirile pentru abuzul de procedură și procedurile vexatorii.

13 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi doar asistență juridică parțială, cine va suporta restul costurilor?

În Luxemburg nu se acordă asistență judiciară parțială.

14 Asistența juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile legate de căile de atac?

Nu, va trebui să depuneți o nouă cerere de asistență judiciară în acest scop.

15 Asistența juridică poate fi retrasă înainte de încheierea procesului (sau chiar revocată după proces)?

Președintele poate retrage dreptul solicitantului la asistență judiciară, chiar și după procedura sau măsurile pentru care a fost acordată, în cazul în care se constată că dreptul la asistență judiciară s-a bazat pe declarații false sau documente incorecte. Dreptul la asistență judiciară poate fi, de asemenea, retras dacă beneficiarul obține mijloace financiare în timpul procedurii sau în timpul finalizării acestor măsuri sau ca urmare a unei astfel de proceduri sau a unor măsuri care, dacă ar fi existat la data la care a fost solicitată asistența judiciară, ar fi exclus orice astfel de drept. Beneficiarii de asistență judiciară sau avocatul numit au obligația de a notifica președintelui orice astfel de modificare a situației lor.

Decizia președintelui de a retrage dreptul la asistență judiciară este comunicată imediat Ministerului Justiției (Ministère de la Justice). Departamentul de Cadastru și Proprietăți Imobiliare (L’administration de l'enregistrement et des domaines) este responsabil pentru recuperarea sumelor deja plătite ca asistență judiciară.

16 Pot contesta decizia prin care mi s-a refuzat cererea de asistență juridică?

Solicitanții pot contesta decizia președintelui de a respinge sau de a retrage asistența judiciară pe lângă Consiliul disciplinar și administrativ (le Conseil disciplinaire et administratif), a cărui decizie este definitivă. Apelul trebuie depus la președintele Consiliului disciplinar și administrativ prin scrisoare recomandată în termen de zece zile de la primirea notificării deciziei președintelui. Solicitantul va fi audiat în fața consiliului sau de către unul dintre membrii delegați.

17 Cererea de asistență juridică are ca efect suspendarea termenului de prescripție?

O cerere de asistență judiciară nu suspendă termenul de prescripție.

Linkuri utile

Baroul din Luxemburg

Guichet.lu

Ultima actualizare: 07/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.