Asistenţă juridică

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt costurile unui proces și cine ar trebui să le suporte în mod normal?

Taxele pentru procedurile judiciare sunt stabilite de lege. Unele plăți trebuie efectuate la începutul acțiunii în justiție, iar altele la încheierea acesteia. Acestea sunt, în general, taxe fixe care includ serviciile judiciare. Serviciile judiciare acoperă taxele de înregistrare, cheltuielile cu citațiile pentru audierea martorilor, alte cheltuieli aferente procedurii și cheltuielile pentru realizarea de copii ale hotărârilor judecătorești. Cu câteva excepții, onorariile avocaților în cadrul proceselor sunt stabilite prin lege. Cu toate acestea, părțile pot conveni altfel în scris.

Taxele menționate mai sus nu includ taxele judiciare suplimentare, care pot fi, totuși, stabilite de instanță, în cazul în care sunt contestate în justiție.

La pronunțarea hotărârii, instanța este cea care stabilește partea care va plăti cheltuielile. De regulă, partea căzută în pretenții este, de asemenea, obligată la plata cheltuielilor de judecată, însă Curtea poate decide altfel în funcție de caz.

2 Ce presupune asistența juridică?

Asistența judiciară reprezintă o formă de ajutor acordată pe cheltuiala statului unei persoane la a cărei solicitare – după o evaluare a situației financiare, efectuată de către funcționarii Agenției de asistență judiciară, și a temeiniciei solicitării persoanei, efectuată de către Serviciul de asistență judiciară în funcție de tipul de cauză – se întocmește o declarație prin care se stabilește dacă persoana are motive întemeiate să înainteze o acțiune în instanță sau să se apere ori să continue să fie parte la proceduri pentru a avea acces la instanțe.

Prin urmare, asistența judiciară reprezintă asistența juridică acordată persoanelor cu venituri mici, care nu își pot permite să plătească pentru a fi reprezentate, și pentru a avea acces la sistemul judiciar. Asistența judiciară este importantă pentru a oferi acces la justiție în vederea asigurării egalității în fața legii, a dreptului la un avocat și a dreptului la o audiere echitabilă pentru persoanele lipsite de mijloace financiare. Egalitatea este fundamentală într-o societate democratică.

Asistența judiciară se oferă în toate cauzele penale și în aproape toate cauzele civile. În cauzele civile, o persoană trebuie să fie eligibilă atât conform criteriului stării materiale, cât și conform criteriului fondului cauzei.

3 Care sunt cerințele pentru acordarea asistenței juridice?

În cauzele civile: Asistența judiciară se acordă persoanelor fizice numai după îndeplinirea atât a criteriului stării materiale, cât și a criteriului fondului cauzei.

Criteriul stării materiale: Pentru a îndeplini criteriul stării materiale, persoana în cauză nu trebuie să fi deținut, în ultimele 12 luni, niciun fel de proprietate, inclusiv sume de bani disponibile a căror valoare netă să fi depășit 13 000 EUR (sau valoarea prevăzută de lege). În plus, veniturile solicitantului din ultimele 12 luni anterioare cererii de asistență judiciară nu trebuie să depășească salariul minim de la nivel național al persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

Criteriul stării materiale nu ia în considerare elementele necesare zilnic solicitantului și membrilor familiei la domiciliu sau reședința principală ori bunurile solicitantului (atât mobile, cât și imobile) care fac obiectul acțiunii în justiție.

Criteriul fondului cauzei: Pentru calificarea unui solicitant în baza criteriului temeiniciei, Serviciul de asistență judiciară, după examinarea tipului cauzei, trebuie să concluzioneze dacă solicitantul are un drept valabil de a iniția o acțiune în justiție sau de a se apăra ori de a continua să fie parte la o procedură în fața instanțelor, și anume dacă solicitantul are probabilis causa litigandi. Fiecare cauză este examinată în funcție de criteriul temeiniciei. Evaluarea temeiniciei este efectuată de Serviciul de asistență judiciară. Aceasta include o examinare a cauzei, posibilitatea rezultatului procedurii și perspectiva de reușită.

O persoană care este eligibilă și căreia instanța i-a desemnat un avocat și un procurator juridic pentru asistență judiciară în cauzele civile va continua să fie asistată până la încheierea definitivă a procedurii.

În cauzele penale: Asistența judiciară nu este supusă criteriului stării materiale. În cauzele sumare din fața Tribunalului în calitate de instanță a sistemului judiciar penal (Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali), instanța numește un avocat pe baza listei avocaților disponibili în ziua respectivă. În alte cauze penale, inculpatul trebuie să informeze instanța că dorește să se prevaleze de asistența judiciară, iar această solicitare trebuie să fie înregistrată în evidența procedurilor. Instanța transmite cererea împreună cu detaliile inculpatului Agenției de Asistență Judiciară, care trebuie să prezinte un răspuns referitor la acceptarea sau nu a cererii și numele avocatului.

Căi de atac în cauzele penale: Dacă o persoană dorește să recurgă la o cale de atac cu ajutorul unui avocat din oficiu împotriva unei hotărâri pronunțate la Tribunal, aceasta trebuie să informeze imediat Agenția de Asistență Judiciară în aceeași zi sau în ziua următoare pronunțării hotărârii, pentru a se putea realiza aranjamentele necesare. Ar trebui furnizate detalii cu privire la hotărâre, pentru a permite Serviciului de asistență judiciară desemnat să stabilească dacă există motive suficiente pentru a introduce o cale de atac.

Persoanele în curs de interogare și/sau aflate în arest: Dacă o persoană a fost chemată la interogatoriu de către poliție sau a fost arestată, aceasta are dreptul să discute cu un avocat din oficiu din lista zilei.

Procedura

În cadrul unei acțiuni civile, pentru a programa o întâlnire cu Serviciul de asistență judiciară rezident, o persoană trebuie să prezinte mai întâi documentele menționate mai jos (sau documentele aplicabile persoanei respective, după caz) în vederea examinării criteriului stării materiale și pentru a se stabili dacă persoana este eligibilă pentru asistență judiciară:

 • un document emis de Departamentul de securitate socială, care arată suma de bani pe care persoana a primit-o în ultimele 12 luni;
 • o declarație de venit FS3/fișele de salariu din ultimele 12 luni;
 • un extras de cont pentru ultimele 12 luni pentru fiecare cont bancar deținut de persoana respectivă pe numele său;
 • un document al Agenției pentru ocuparea forței de muncă, care arată istoricul locurilor de muncă ale persoanei respective;
 • cartea de identitate sau pașaportul;
 • documentele primite de persoană de la instanță în cazul în care dorește să fie sprijinită cu asistență judiciară;
 • alte documente conexe, de exemplu:
  • pentru separarea între persoane: certificat de căsătorie și certificate de naștere ale copiilor;
  • pentru anularea căsătoriei sau divorț: o copie a contractului de separare;
  • pentru modificări ale detaliilor din certificatele din stare civilă: certificatul de naștere/deces/căsătorie al persoanei;
  • chestiuni succesorale: o copie a testamentului etc.

În cadrul întâlnirii cu un funcționar al agenției, se va stabili dacă persoana este eligibilă, conform criteriului stării materiale, pentru serviciul de asistență judiciară. Dacă o persoană este eligibilă, se stabilește o programare la Serviciul de asistență judiciară rezident pentru a discuta problema sa și/sau cauza respectivă. Pe baza verificării stării materiale, Serviciul de asistență judiciară rezident informează persoana în cauză dacă are motive întemeiate să inițieze o procedură sau să își pregătească apărarea, după caz.

O persoană este eligibilă pentru asistență judiciară odată cu îndeplinirea atât a criteriului stării materiale, cât și a criteriului temeiniciei. Odată eligibilă, o persoană va fi ajutată să completeze formularul de cerere de asistență judiciară prevăzut de lege și să depună jurământul cu privire la resursele sale financiare și la fondul cauzei.

Unei persoane care este neeligibilă, conform unuia sau ambelor criterii, i se va trimite o scrisoare care o va informa despre respingerea cererii sale și despre motivele respingerii.

4 Poate fi obținută asistență juridică pentru toate litigiile?

Asistența judiciară este oferită persoanelor fizice în toate cauzele penale și în aproape toate cauzele civile. În cauzele civile, o persoană trebuie să fie eligibilă atât conform criteriului situației materiale, cât și conform criteriului temeiniciei.

Cu toate acestea, în cazurile privind corectarea sau anularea unei înregistrări sau privind înregistrarea unui certificat de naștere, căsătorie sau deces, criteriile de evaluare a situației materiale nu se aplică.

Societățile înregistrate conform Legii privind societățile comerciale nu au dreptul la asistență judiciară în conformitate cu capitolul 12 articolul 926 din legislația Maltei.

5 Există o procedură specifică pentru urgențe?

În situații urgente (cum ar fi emiterea unui mandat), legea permite Serviciului de asistență judiciară să obțină autorizație provizorie de la instanța competentă pentru a depune acte judiciare specifice în numele persoanei care solicită asistență judiciară, după care trebuie să se efectueze verificarea situației materiale și a temeiniciei.

Dacă instanța competentă elimină ulterior beneficiul asistenței judiciare, actele judiciare depuse de Serviciul de asistență judiciară nu vor fi anulate, dar orice beneficiu viitor va fi înlăturat, iar instanța poate dispune ca solicitantul să plătească cheltuielile suportate pe parcursul autorizării provizorii.

6 De unde pot obține formularul de cerere privind asistența juridică?

Formularul de cerere poate fi completat la Oficiul de asistență judiciară din Malta, cu ajutorul unui funcționar al Agenției de Asistență Judiciară. Conținutul cererii trebuie să fie legalizat de solicitant. Cererea de asistență judiciară poate fi depusă și printr-o cerere la instanța civilă.

7 Ce documente trebuie depuse cu formularul de cerere privind asistența juridică?

Cererea de deschidere a procedurii de asistență judiciară include documentele solicitate în secțiunea intitulată „Procedura” în răspunsul nr. 3 de mai sus.

Documentele anexate la cerere reflectă obiectul în discuție pentru care persoana solicită instituirea procedurii. De exemplu, în cazul în care există o cerere de anulare a căsătoriei, ar trebui să fie atașată o copie a certificatului de căsătorie. Documentele necesare Serviciului de asistență judiciară pentru a putea stabili motivele aprobării sau neaprobării cererii de asistență judiciară trebuie să fie prezentate acestuia la cerere.

8 Unde trebuie depusă cererea de asistență juridică?

Ar trebui să o trimiteți la oficiile de asistență judiciară din Malta: https://legalaidmalta.gov.mt/en/

9 Cum pot afla dacă am dreptul la asistență juridică?

Solicitantul serviciului de asistență judiciară va fi informat în mod oficial printr-o notificare prin SMS, telefon, scrisoare sau e-mail dacă cererea de asistență judiciară a fost aprobată în conformitate cu nevoile fiecărui solicitant. Solicitantul va fi informat cu privire la numele avocatului și al procuratorului juridic și la numărul de telefon mobil al acestuia.

10 Ce ar trebui să fac în cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică?

Dacă solicitantul îndeplinește condițiile necesare pentru a obține asistență judiciară, acesta va fi informat cu privire la numele avocatului și al procuratorului juridic desemnați să asiste la procedură. Este de datoria solicitantului să comunice cu avocatul care i-a fost desemnat, în vederea stabilirii unei programări pentru a discuta cazul și a urma procedura inițiată.

11 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică, cine îmi va alege avocatul?

Odată aprobată cererea, solicitantului i se desemnează un avocat și un procurator juridic, ale căror nume apar la rând pe lista de care dispune instanța. Dacă solicitantul, din orice motiv întemeiat, dorește să-l înlocuiască pe avocat cu un alt avocat care urmează pe listă, va trebui să depună o cerere în instanță. Un avocat din oficiu poate fi înlocuit doar printr-o hotărâre a instanței.

12 Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată?

Asistența judiciară acordată solicitantului acoperă cheltuielile de judecată. În consecință, solicitantul este scutit de la plata taxelor sau de la oferirea unei garanții pentru cheltuieli.

Dacă solicitantul are câștig de cauză în procesul respectiv, va trebui să plătească cheltuielile avocatului, ale procuratorului juridic, ale curatorilor, arbitrilor și experților (dacă există) din suma pe care o primește sau din încasările din vânzarea prin licitație a bunurilor imobile sau mobile în temeiul hotărârii judecătorești, fără a aduce atingere dreptului său de a beneficia de rambursarea cheltuielilor de la orice terț care ar fi putut fi obligat la plata acestor cheltuieli.

13 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi doar asistență juridică parțială, cine va suporta restul costurilor?

În Malta, conceptul de serviciu de asistență judiciară parțială nu se aplică. Aceasta înseamnă că fie solicitantul beneficiază de un serviciu complet de asistență judiciară, fie cererea de asistență judiciară este respinsă. Dacă partea care primește asistență judiciară este obligată la plata cheltuielilor de judecată, Grefa instanțelor și tribunalelor civile nu va putea solicita rambursarea taxelor de înregistrare de la partea care are câștig de cauză.

14 Asistența juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile legate de căile de atac?

Dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru a beneficia de asistență judiciară, acesta va avea dreptul la asistență judiciară la toate nivelurile, inclusiv la curțile de apel.

15 Asistența juridică poate fi retrasă înainte de încheierea procesului (sau chiar revocată după proces)?

Dacă se dovedește în fața instanței că, în perioada în care solicitantul a beneficiat de asistență judiciară, acesta a știut că deținea mai mult capital sau venituri mai mari decât cele stabilite de lege pentru a beneficia de asistență judiciară sau că, pe parcursul audierii, solicitantul a știut că veniturile sale au crescut peste nivelul celor stabilite de lege și nu a raportat acest lucru, instanța îl poate considera pe acesta vinovat de sfidarea instanței. De asemenea, împotriva solicitantului poate fi inițiată procedura pentru mărturie mincinoasă.

În ambele cazuri, solicitantul va trebui să suporte toate cheltuielile aferente cauzei ca și când nu ar fi beneficiat de asistență judiciară.

16 Pot contesta decizia prin care mi s-a refuzat cererea de asistență juridică?

Nu există nicio cale de atac împotriva deciziei de respingere a unei cereri de asistență judiciară. Cu toate acestea, în cazul în care raportul întocmit de Serviciul de asistență judiciară nu este în favoarea solicitantului, instanța civilă examinează raportul, oferind părților posibilitatea de a prezenta observații înainte de a decide dacă acceptă raportul negativ sau dacă respinge raportul și admite partea la acțiune.

17 Cererea de asistență juridică are ca efect suspendarea termenului de prescripție?

Cererea de asistență judiciară nu are ca efect suspendarea termenului de prescripție.

Ultima actualizare: 08/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.