NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Asistenţă juridică

Ţările de Jos
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt costurile unui proces și cine ar trebui să le suporte în mod normal?

Pentru a introduce o acțiune în instanță, reclamantul trebuie să plătească taxe judiciare și orice taxe aferente asistenței acordate de avocat (în cauzele care au ca obiect sume de peste 25 000 EUR, pârâtul plătește, de asemenea, taxe judiciare). Dacă instanța îi dă câștig de cauză reclamantului, aceasta obligă, de obicei, partea căzută în pretenții la plata cheltuielilor de judecată ale reclamantului. În acest caz, cheltuielile reclamantului din proces cad în sarcina părții căzute în pretenții.

2 Ce presupune asistența juridică?

Asistența juridică (subvenționată) este asistența juridică acordată unui justițiabil în ceea ce privește un interes juridic care îl afectează personal în mod direct, în măsura în care dispozițiile legislative sau dispozițiile conexe prevăd o astfel de asistență juridică.

3 Am dreptul la asistență juridică?

Dreptul la asistență juridică depinde de veniturile dumneavoastră și de tipul de interes care este apărat. Puteți găsi mai multe informații pe site-ul web al Consiliului pentru asistență juridică (Raad voor Rechtsbijstand).

4 Poate fi obținută asistență juridică pentru toate litigiile?

Da. În Țările de Jos, asistența juridică (subvenționată) se acordă în etapa consultațiilor juridice și pentru toate tipurile de proceduri. A se vedea însă și răspunsul la întrebarea anterioară. În Țările de Jos există, de asemenea, medierea subvenționată.

5 Există o procedură specifică pentru urgențe?

În dreptul civil, este posibil să se inițieze proceduri privind măsuri provizorii. În dreptul administrativ, este posibil să se solicite o măsură provizorie în orice etapă a procedurii, indiferent dacă este vorba de plângerea inițială sau de calea de atac în primă sau în a doua instanță.

6 De unde pot obține formularul de cerere privind asistența juridică?

În Țările de Jos, cererea de asistență juridică subvenționată este, în principiu, depusă de un avocat. Acesta trebuie să fie înregistrat la Consiliul pentru asistență juridică. Dacă sunteți dintr-un alt stat membru al UE, puteți depune o cerere prin intermediul autorității emitente din țara dumneavoastră (de obicei, Ministerul Justiției, o instanță judecătorească sau o altă organizație special desemnată). Cererea va fi transmisă autorității de primire din Țările de Jos, Consiliul pentru asistență juridică.

7 Ce documente trebuie depuse cu formularul de cerere privind asistența juridică?

Se efectuează o analiză financiară și o analiză privind interesul. În scopul efectuării analizei financiare, trebuie să furnizați Consiliului pentru asistență juridică informații din care să reiasă ce venituri anuale aveați în urmă cu doi ani. Dacă puteți demonstra că îndepliniți condițiile pentru a beneficia de asistență juridică subvenționată în statul dumneavoastră membru, acest lucru va fi suficient pentru Consiliul pentru asistență juridică.

În scopul efectuării analizei financiare, trebuie să prezentați documente justificative care să dovedească importanța acțiunii, de exemplu suma de bani în cauză, și din care să reiasă dacă sunt vizate sau nu interesele societății dumneavoastră sau ce măsuri ați luat pentru a soluționa litigiul.

8 Unde trebuie depusă cererea de asistență juridică?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Netherlands

9 Cum pot afla dacă am dreptul la asistență juridică?

Veți primi o decizie scrisă privind cererea dumneavoastră prin care veți fi informat dacă vi s-a acceptat cererea. Dacă aveți un avocat, decizia îi va fi trimisă și acestuia. Dacă nu vi s-a acceptat cererea, aveți posibilitatea să introduceți o cale de atac.

10 Ce ar trebui să fac în cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică?

Trebuie să plătiți o contribuție la onorariile avocatului, cuantumul acesteia fiind stabilit de Consiliul pentru asistență juridică.

11 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică, cine îmi va alege avocatul?

În Țările de Jos aveți posibilitatea să vă alegeți singur avocatul. Acesta trebuie să fie înregistrat la Consiliul pentru asistență juridică. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Cum să găsiți un avocat” (Zoek een advocaat) – Baroul din Țările de Jos (Nederlandse Orde van Advocaten).

În cazul în care acest lucru nu este posibil, Consiliul pentru asistență juridică, în calitate de autoritate destinatară, poate solicita președintelui sucursalei locale a Baroului din Țările de Jos să desemneze un avocat.

12 Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată?

Nu. Veți plăti o contribuție la onorariile avocatului dumneavoastră. De asemenea, va trebui să plătiți taxe judiciare în cazul în care sesizați o instanță. Este posibil să plătiți taxe și în cazul în care trebuie să apelați la serviciile unor experți externi sau ale unui executor judecătoresc. În fine, dacă instanța nu vă dă câștig de cauză, puteți fi obligat la plata cheltuielilor de judecată (inclusiv la plata cheltuielilor suportate de partea adversă).

13 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi doar asistență juridică parțială, cine va suporta restul costurilor?

Da. Puteți solicita o contribuție la cheltuieli în statul dumneavoastră membru.

14 Asistența juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile legate de căile de atac?

Da.

15 Asistența juridică poate fi retrasă înainte de încheierea procesului (sau chiar revocată după proces)?

În cazul în care, ca urmare a introducerii acestei acțiuni, obțineți (sau datorați) o sumă mai mare de jumătate din capitalul scutit de impozit la momentul respectiv, Consiliul pentru asistență juridică poate decide să vă retragă dreptul la asistență juridică subvenționată. În acest caz, se va considera că sunteți în măsură să plătiți asistența juridică.

16 Pot contesta decizia prin care mi s-a refuzat cererea de asistență juridică?

Puteți introduce o cale de atac la Consiliul pentru asistență juridică împotriva unei decizii a acestuia cu privire la eligibilitatea dumneavoastră pentru asistență juridică. Puteți contesta o decizie privind o astfel de cale de atac la instanța districtuală (rechtbank) și puteți introduce o cale de atac în a doua instanță la Secția de drept administrativ (Afdeling bestuursrechtspraak) a Consiliului de Stat (Raad van State).

Ultima actualizare: 13/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.