NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini suedeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Asistenţă juridică

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt costurile unui proces și cine ar trebui să le suporte în mod normal?

În Suedia, acțiunile în justiție, ca atare, sunt gratuite, cu excepția unei taxe de cerere, care este în prezent de 2 800 SEK (aproximativ 265 EUR). Pentru cauzele în care obiectul litigiului are o valoare care nu depășește 23 250 SEK (2 200 EUR), taxa de cerere este de 900 SEK (85 EUR).

Dacă vi se acordă asistență judiciară, statul va plăti taxa de cerere.

2 Ce presupune asistența juridică?

Următoarele tipuri de asistență judiciară sunt disponibile pentru litigii (cauze civile):

 • Consultanță;
 • Asistență judiciară.

Ambele tipuri sunt reglementate de Legea privind asistența judiciară (rättshjälpslagen) (1996:1619).

3 Am dreptul la asistență juridică?

Consultanță

Oricine – persoane fizice, asociații, întreprinderi etc. – poate primi consultanță pentru orice problemă de natură juridică.

Se poate acorda consultanță de către un avocat sau asistent juridic din cadrul unei firme de avocatură. Aceasta poate dura până la două ore și poate fi împărțită în mai multe ședințe. Pentru consultanță se percepe un onorariu. În prezent, onorariul este de 1 725 SEK (aproximativ 164 EUR) pe oră. Onorariul poate fi redus la jumătate dacă beneficiarul consultanței nu dispune de fonduri suficiente. Copiii care primesc consultanță nu trebuie să plătească, de obicei, niciun onorariu. Dacă onorariul este redus, avocatul sau asistentul care a acordat consultanța va solicita restul de la stat.

Asistență judiciară

Asistența judiciară este disponibilă numai persoanelor fizice; întreprinderile, asociațiile etc. nu pot, așadar, beneficia de acest tip de asistență. Patrimoniul succesoral al unui defunct poate fi, de asemenea, eligibil pentru asistență judiciară în anumite circumstanțe. Cetățenii tuturor statelor membre ale UE au același statut ca resortisanții suedezi în ceea ce privește asistența judiciară.

Asistența judiciară se poate acorda pentru majoritatea problemelor juridice (a se vedea, de asemenea, întrebarea 4).

Pentru a beneficia de asistență judiciară, trebuie să îndepliniți anumite condiții.

 1. Trebuie să fi beneficiat de cel puțin o oră de consultanță;
 2. Venitul dumneavoastră nu trebuie să depășească pragul financiar, care este în prezent de 260 000 SEK (aproximativ 27 375 EUR). Toate circumstanțele financiare ale solicitantului sunt luate în considerare la calcularea venitului. De exemplu, se iau în considerare cheltuielile de întreținere a copiilor, averea și datoriile;
 3. Trebuie să aveți nevoie de asistență judiciară, precum și de consultanță și nu trebuie să aveți posibilitatea să satisfaceți această nevoie în alt mod;
 4. Trebuie să fie considerat rezonabil ca statul să contribuie la cheltuieli, având în vedere natura și semnificația cauzei respective, valoarea obiectului litigiului și celelalte circumstanțe;
 5. Dacă aveți – sau ar fi trebuit să aveți – o poliță de asigurare de protecție juridică, aceasta trebuie utilizată cu prioritate.

4 Poate fi obținută asistență juridică pentru toate litigiile?

Consultanță

Așa cum s-a menționat la întrebarea 3 de mai sus, se poate acorda consultanță pentru toate problemele de natură juridică.

De exemplu, se pot acorda consultanță și informații cu privire la următoarele aspecte:

 • norme privind căsătoria și alte tipuri de conviețuire;
 • norme referitoare la divorț;
 • contribuții de întreținere;
 • testamente și legate;
 • achiziții și contracte.

Asistență judiciară

Așa cum s-a menționat la întrebarea 3 de mai sus, asistența judiciară poate fi acordată pentru majoritatea problemelor de natură juridică, dar există unele excepții. De exemplu, asistența judiciară nu se poate acorda pentru probleme care ar putea implica asistența din partea unui apărător public sau a unui consilier public. Dacă ați fost victima unei infracțiuni, un „consilier al părții vătămate” (målsägandebiträde) poate fi desemnat în anumite cazuri [vă rugăm să consultați Legea 1988:609 privind consilierii părții vătămate (lagen 1988:609 om målsägandebiträde)]. Victima nu plătește nimic pentru acest consilier. Una dintre sarcinile acestuia este aceea de a vă ajuta în înaintarea unei acțiuni civile ca urmare a unei infracțiuni, cum ar fi o acțiune în despăgubiri. Nu vi se poate acorda și asistență judiciară dacă v-a fost desemnat un avocat pentru partea vătămată.

În unele cazuri, trebuie să existe motive speciale pentru acordarea asistenței judiciare. Printre exemple se numără chestiuni care trebuie tratate în străinătate sau cazuri în care valoarea creanței, în mod clar, nu va depăși 23 250 SEK (aproximativ 2 200 EUR).

5 Există o procedură specifică pentru urgențe?

Nu există proceduri speciale în cazurile care necesită prelucrarea imediată a unei cereri de asistență judiciară. Pe de altă parte, din principiile generale ale dreptului procesual rezultă că o cauză sau o procedură trebuie soluționată cât mai repede posibil.

6 De unde pot obține formularul de cerere privind asistența juridică?

Administrația Națională a Instanțelor din Suedia (Domstolsverket) a elaborat un formular de cerere simplu, cu instrucțiuni pentru completarea sa. Formularul se poate obține atât de la Autoritatea de asistență judiciară (Rättshjälpsmyndigheten), cât și de la instanțe. Formularul poate fi solicitat și de la Administrația Națională a Instanțelor din Suedia.

7 Ce documente trebuie depuse cu formularul de cerere privind asistența juridică?

Așa cum s-a menționat la întrebarea 6, Administrația Națională a Instanțelor din Suedia oferă, printre altele, un formular de cerere simplu, care conține, de asemenea, instrucțiuni pentru completarea sa. Contactați Administrația Națională a Instanțelor din Suedia pentru informații suplimentare.

Printre altele, o cerere de asistență judiciară trebuie să conțină informații despre chestiunea juridică la care se referă cererea, să precizeze dacă problema în cauză ar trebui să fie tratată în străinătate, dacă s-a furnizat consultanță în această privință, dacă aveți sau ați avut o poliță de asigurare de protecție juridică care acoperă problema în cauză și informații despre situația dumneavoastră financiară și de altă natură. Aceste din urmă informații trebuie furnizate într-un formular care poate fi obținut de la Administrația Națională a Instanțelor din Suedia.

Nu trebuie adăugate alte documente. Cu toate acestea, poate fi oportun să adăugați orice altă documentație disponibilă pentru a susține informațiile furnizate.

8 Unde trebuie depusă cererea de asistență juridică?

Cererea de asistență judiciară trebuie trimisă instanței sau autorității competente pentru evaluarea cererii dumneavoastră de asistență judiciară.

Dacă o cauză sau o procedură referitoare la acțiunea respectivă în materie civilă este în curs de desfășurare în fața unei instanțe, instanța trebuie să evalueze cererea de asistență judiciară. În caz contrar, Autoritatea pentru asistență judiciară este cea care decide dacă se acordă sau nu asistența judiciară.

9 Cum pot afla dacă am dreptul la asistență juridică?

Autoritatea pentru asistență judiciară sau instanța care evaluează cererea dumneavoastră de asistență judiciară vă va informa în scris despre decizia luată.

10 Ce ar trebui să fac în cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică?

Dacă vi se acordă asistență judiciară, va fi numit în același timp un avocat din oficiu. Prin urmare, trebuie să îl consultați pe acesta pentru mai multe informații.

11 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi asistență juridică, cine îmi va alege avocatul?

Un avocat, un asistent juridic sau orice altă persoană potrivită poate fi numit avocat din oficiu. Dacă ați propus chiar dumneavoastră o persoană corespunzătoare, respectiva persoană trebuie să fie desemnată dacă aceasta nu va crește în mod semnificativ costurile și dacă nu există alte motive concrete pentru a nu face acest lucru.

12 Asistența judiciară acoperă toate cheltuielile de judecată?

În cazul în care se acordă asistență judiciară, statul va suporta următoarele cheltuieli:

 1. remunerarea avocatului din oficiu pentru o muncă de până la 100 de ore, cu excepția cazului în care instanța a stabilit altceva;
 2. cheltuielile rezonabile pentru probele aduse unei instanțe generale, Tribunalului de muncă suedez (Arbetsdomstolen), sau Tribunalului Comercial suedez (Marknadsdomstolen);
 3. cheltuielile cu investigațiile, suportate în mod rezonabil, pentru a vă proteja drepturile, până la maximum 10 000 SEK (aproximativ 1 053 EUR);
 4. cheltuielile cu medierea în conformitate cu capitolul 42 secțiunea 17 din Codul suedez de procedură judiciară (rättegångsbalken);
 5. Taxe pentru cerere și servicii, precum și cheltuieli de executare.

Pe de altă parte, va trebui să suportați eventualele cheltuieli care nu sunt acoperite de asistența judiciară. Cu toate acestea, este posibil să recuperați aceste cheltuieli de la cealaltă parte dacă aveți câștig de cauză.

Dacă vi se acordă asistență judiciară, trebuie să contribuiți la cheltuieli prin plata unei taxe de asistență judiciară. Această taxă constă într-un procent din cheltuielile avocatului dumneavoastră din oficiu. Sistemul de taxe are șase niveluri, în funcție de venitul dumneavoastră; acestea sunt exprimate în categorii de venituri fixe în coroane suedeze (SEK). Procentele pentru diferite categorii variază între 2 % și 40 %. Categoria de venit în care vă încadrați și, astfel, procentul pe care va trebui să îl plătiți, se determină în funcție de resursele dumneavoastră financiare. Acestea sunt calculate în funcție de venitul dumneavoastră anual, de persoanele aflate în întreținere și de activele dumneavoastră financiare. Trebuie să plătiți taxa de asistență judiciară în mod continuu avocatului dumneavoastră din oficiu, pe măsură ce apar cheltuielile.

13 În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi doar asistență juridică parțială, cine va suporta restul costurilor?

Dacă vi se acordă asistență judiciară, înseamnă că aveți acces la toate beneficiile acoperite de sistemul suedez de asistență judiciară (consultați întrebarea 12 de mai sus). În consecință, nu este posibil să primiți asistență judiciară doar pentru o anumită parte.

Pe de altă parte, pe lângă sistemul de asistență judiciară, există posibilitatea de a obține asistență financiară pentru anumite cheltuieli aferente procedurilor judiciare, și anume cheltuieli de deplasare la instanță și cheltuieli pentru un martor citat să se prezinte în instanță. Dacă sunteți parte într-o cauză sau într-o procedură și ați fost citat să vă prezentați în fața unei instanțe, puteți, prin urmare, să beneficiați de plata de către stat a cheltuielilor de deplasare și de ședere dacă se consideră oportun (consultați capitolul 11, secțiunea 6 din Codul suedez de procedură judiciară). Dacă este necesar acest lucru având în vedere situația dumneavoastră financiară, statul poate plăti, de asemenea, o compensație unui martor pentru cheltuielile necesare de deplasare, de ședere și pentru timpul pierdut (consultați capitolul 36, secțiunea 24 din Codul suedez de procedură judiciară). Despăgubirile pentru cheltuielile de deplasare și de ședere în legătură cu o înfățișare în instanță nu se acordă persoanelor juridice.

14 Asistența juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile legate de căile de atac?

Da, dar compensația pentru avocatul din oficiu acoperă numai maximum 100 de ore. Dacă cele 100 de ore au fost folosite pe parcursul acțiunii în fața primei instanțe, nicio acțiune în fața unei instanțe superioare nu va fi acoperită.

15 Asistența juridică poate fi retrasă înainte de încheierea procesului (sau chiar revocată după proces)?

Asistența judiciară trebuie să ia sfârșit în mod natural atunci când chestiunea juridică în cauză este considerată a fi încheiată. De regulă, asistența judiciară trebuie să ia sfârșit și după ce avocatul dumneavoastră din oficiu a efectuat 100 de ore de muncă. Cu toate acestea, instanța poate decide că asistența judiciară poate continua.

În unele cazuri, asistența judiciară trebuie să ia sfârșit și înaintea acestui moment. Acest lucru se întâmplă dacă, de exemplu, nu plătiți taxa de asistență judiciară sau dacă furnizați informații incorecte, iar asistența judiciară nu ar fi fost acordată dacă ar fi fost furnizate informații corecte. Un alt exemplu despre momentul în care furnizarea asistenței judiciare trebuie să se încheie mai devreme este situația în care avocatul dumneavoastră din oficiu a lucrat echivalentul a 100 de ore, iar instanța nu a decis că asistența judiciară trebuie să continue.

16 Pot contesta decizia prin care mi s-a refuzat cererea de asistență juridică?

Da. Aveți dreptul de a ataca o decizie de neacordare a asistenței judiciare. Dacă decizia a fost luată de o instanță, aceasta ar trebui să fie atacată în același mod ca și alte decizii. Atunci când instanța vă comunică în scris decizia, aceasta va furniza, de asemenea, informații despre modalitatea de a contesta decizia. Dacă, în schimb, decizia a fost luată de Autoritatea pentru asistență judiciară, aceasta ar trebui să fie atacată la Comitetul pentru asistență judiciară (Rättshjälpsnämnden).

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare despre sistemul suedez de asistență judiciară și pentru a comanda formularele de cerere, vă rugăm să contactați Administrația Națională a Instanțelor din Suedia la următoarea adresă:

Administrația Națională a Instanțelor din Suedia

SE-551 81 JÖNKÖPING, Suedia

https://www.domstol.se/

Tel: +46 36 15 53 00

Fax: +46 36 16 57 21

Ultima actualizare: 08/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.