Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Právna pomoc

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Vo všeobecnosti vznikajú náklady na strane štátu, účastníkov konania a osôb zúčastnených na konaní (ide najmä o náklady na dôkazy), pričom plnia dve funkcie – preventívnu a sankčnú.

Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) obsahuje neúplný zoznam nákladov, ktoré môžu vzniknúť v občianskom súdnom konaní. Ide o hotovostné výdavky účastníkov a ich zástupcov (napr. cestovné, stravné, nocľažné), súdne poplatky, stratu príjmov účastníkov a ich zákonných zástupcov, náklady na dôkazy (napr. svedočné a odmeny za znalecký posudok), odmenu a hotovostné výdavky notára ako súdneho komisára, odmenu a hotovostné výdavky správcu pozostalosti, ako aj odmenu za tlmočenie či zastupovanie, ak je zástupcom advokát, notár alebo patentový zástupca. Ďalej možno spomenúť kompenzáciu dane z pridanej hodnoty alebo odmenu pre mediátora. Nejde však o konečný zoznam. Za trovy konania možno teda považovať aj ďalšie náklady, ktoré účastník uhradil v bezprostrednej súvislosti so súdnym konaním.

Účastník konania v zásade hradí trovy konania, ktoré vznikajú jemu osobne a jeho zástupcovi. Ak bol účastníkovi konania ustanovený prostredníctvom zástupcu alebo opatrovníka advokát, štát zaplatí jeho hotovostné výdavky a odmenu za zastupovanie a prípadne aj kompenzáciu dane z pridanej hodnoty.

Zaplatenie súdneho poplatku je podrobne upravené zákonom o súdnych poplatkoch. V bežnom sporovom konaní hradí súdny poplatok spravidla žalobca. V zákone sa takisto stanovuje, ktoré súdne konania sú oslobodené od súdneho poplatku (napr. konania týkajúce sa opatrovníctva, súdnej starostlivosti o maloleté osoby, osvojenia či vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí, pozostalostné konania na prvom stupni, konania týkajúce sa svojprávnosti).

Je dôležité rozlišovať medzi povinnosťou zaplatiť trovy konania a povinnosťou nahradiť trovy konania. Účastník konania platí trovy konania najmä v jeho priebehu, keď vzniknú, pričom sa uplatňuje zásada záujmu (trovy platí osoba, ktorá uskutočňuje procesný úkon alebo v ktorej záujme sa uskutočňuje procesný úkon). K náhrade trov dochádza až po zaplatení trov. Náhrada trov je nariadená súdnym rozhodnutím na základe zásady úspechu vo veci alebo zásady zavinenia.

Ak existujú dôvody na osobitné zohľadnenie, súd môže pri rozhodovaní o trovách konania využiť tzv. zmierňovacie (moderačné) právo súdu, keď účastníkovi konania úplne alebo čiastočne neprizná náhradu trov konania. Ide o ochranu pred neprimerane tvrdým dosahom uplatnenia zásady úspechu vo veci a zásady zavinenia.

2 Čo presne je právna pomoc?

V občianskom konaní je jednou z hlavných zásad zásada rovnosti, ktorej záruky môžu okrem iného zahŕňať nárok na právnu pomoc. Nárok na právnu pomoc sa priznáva od začiatku a v každom konaní.

V súlade s OSP možno za právnu pomoc v občianskom súdnom konaní považovať:

  • ustanovenie zástupcu na žiadosť účastníka konania (§ 30 ods. 1 OSP),
  • ustanovenie zástupcu spomedzi advokátov, ak je to potrebné na ochranu záujmov účastníka alebo ak ide o konanie, v ktorom je zastupovanie advokátom povinné (§ 30 ods. 2 OSP),
  • čiastočné alebo úplné oslobodenie účastníka konania od súdnych poplatkov (§ 138 OSP).

Okrajovo možno hovoriť o právnej pomoci poskytovanej účastníkom konania aj v prípade povinnosti súdu poučiť účastníkov konania.

Samostatnou kategóriou je právna pomoc, ktorú zabezpečuje Česká advokátska komora. Táto pomoc je vymedzená v zákone o advokácii, v ktorom sa každej osobe, ktorá nespĺňa podmienky na ustanovenie advokáta súdom ani si nemôže inak zabezpečiť poskytovanie právnych služieb, priznáva nárok na určenie advokáta Českou advokátskou komorou na základe jej žiadosti na účel poskytnutia právneho poradenstva alebo právnej služby.

Žiadateľ má teda právo na bezplatné právne poradenstvo pod podmienkou, že jeho priemerný mesačný príjem za obdobie šiestich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti nepresahuje trojnásobok životného minima osoby alebo osôb posudzovaných spoločne s ním podľa zákona upravujúceho životné a existenčné minimum, a že vo veci, v ktorej žiada o poskytnutie právneho poradenstva, nie je zastúpený iným advokátom alebo inou osobou oprávnenou poskytovať právne služby [podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona o advokácii].

V prípade, že žiadateľ spĺňa uvedené podmienky, poskytne sa mu bezplatné právne poradenstvo v trvaní minimálne 30 minút a maximálne 120 minút za každý kalendárny rok.

Zároveň sa v zákone o advokácii stanovuje možnosť poskytovať jednorazové právne poradenstvo neurčenému počtu osôb umiestnených do zariadení pre zadržiavanie cudzincov podľa zákona o pobyte cudzincov na území Českej republiky alebo prijímacích stredísk podľa zákona o azyle, a to na základe podnetu, ktorý podal ich prevádzkovateľ.

Podľa zákona o advokácii je tiež možné požiadať o poskytnutie právnej služby v prípadoch, v ktorých to odôvodňujú príjmové a majetkové pomery žiadateľa.

3 Mám právo na právnu pomoc?

Súd môže na základe návrhu oslobodiť účastníka konania (a prípadne vedľajšieho účastníka) od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery účastníka a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Od poplatku môže byť oslobodená tak fyzická, ako aj právnická osoba.

Účastníkovi konania sa nesmie brániť v uplatňovaní alebo obhajovaní svojho práva na súde len z toho dôvodu, že sa nachádza v nepriaznivej majetkovej situácii. Súd prihliada najmä na celkové majetkové pomery žiadateľa, výšku súdneho poplatku, náklady, ktoré si pravdepodobne vyžiada dokazovanie, a povahu uplatneného nároku. V prípade fyzických osôb sa zohľadňuje ich sociálna situácia, zdravotný stav atď. V prípade právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, sa zohľadňuje aj povaha ich podnikateľskej alebo inej činnosti, stav a štruktúra majetku a platobná schopnosť.

O zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva ide najmä vtedy, ak zo skutkových tvrdení žiadateľa nespochybniteľne vyplýva, že mu v danej veci nemožno vyhovieť. Za svojvoľné uplatňovanie alebo bránenie práva sa považuje najmä šikanózny výkon práva alebo zjavné odďaľovanie splnenia povinností, ktorými je dlžník nepochybne viazaný.

Ak účastník konania spĺňa podmienky na oslobodenie od súdneho poplatku a ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov, súd mu na jeho žiadosť ustanoví zástupcu. Právo na ustanovenie zástupcu však nevzniká automaticky, ak sa konanie alebo účastník konania oslobodia od súdneho poplatku ex lege (t. j. na základe zákona o súdnych poplatkoch). Aj v takýchto prípadoch musia byť splnené vyššie uvedené podmienky oslobodenia od súdnych poplatkov podľa Občianskeho súdneho poriadku. Advokát bude ustanovený za zástupcu, ak je to potrebné na ochranu záujmov účastníka konania alebo ak ide o konanie, v ktorom je zastupovanie advokátom (či notárom) povinné.

Takémuto účastníkovi nemožno uložiť zaplatenie zálohy za náklady na dôkazy, ktoré sám navrhol alebo ktoré nariadil súd, pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré uviedol účastník (alebo ktoré sa uviedli v jeho záujme, § 141 ods. 1 OSP), ani náhradu nákladov, ktoré vznikli štátu (§ 148 ods. 1 OSP). Hotovostné výdavky a odmenu za zastupovanie ustanovenému advokátovi hradí štát.

Návrh účastníka konania na oslobodenie od súdnych poplatkov možno podať súčasne so žalobou (návrhom na začatie konania) alebo kedykoľvek v priebehu konania až do vydania právoplatného rozhodnutia súdu. Súd môže ustanoviť zástupcu aj pred začatím konania, ak účastník konania hodlá podať žalobu s pomocou zástupcu.

Súd rozhoduje o návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov uznesením, proti ktorému sa možno odvolať.

V prípade, že súd zamietne žiadosť o ustanovenie zástupcu, žiadateľ sa môže obrátiť na Českú advokátsku komoru a požiadať o určenie advokáta. V takom prípade má žiadateľ nárok na bezplatné právne poradenstvo pod podmienkou, že jeho priemerný mesačný príjem za obdobie šiestich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti nepresahuje trojnásobok životného minima osoby alebo osôb posudzovaných spoločne s ním podľa zákona upravujúceho životné a existenčné minimum, a že vo veci, v ktorej žiada o poskytnutie právneho poradenstva, nie je zastúpený iným advokátom alebo inou osobou oprávnenou poskytovať právne služby [podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona o advokácii].

Ďalšou možnosťou je využitie práva žiadateľa na poskytnutie právnej služby v prípadoch, v ktorých to odôvodňujú príjmové a majetkové pomery žiadateľa. Aj v tomto prípade sa žiadateľ obracia na Českú advokátsku komoru.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Právna pomoc podľa OSP sa vzťahuje na všetky konania, ktoré sa riadia ustanoveniami OSP.

Poskytovanie právnej pomoci Českou advokátskou komorou sa vzťahuje aj na situácie mimo konaní pred orgánmi verejnej moci vo forme právnych konzultácií, správnych konaní a konaní pred Ústavným súdom.

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

V takýchto prípadoch nie sú stanovené osobitné postupy.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Vzory upravuje Pokyn ministerstva spravodlivosti č. 4/2017 z 23. 10. 2017, ref. č. 12/2017-OJD-ORG/36. Vzorové tlačivá pre fyzické aj právnické osoby (Vyhlásenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na účely oslobodenia od súdnych poplatkov a ustanovenia zástupcu a Vyhlásenie právnickej osoby o majetkových pomeroch a ďalších skutočnostiach relevantných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a ustanovenie zástupcu) sú dostupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Českej republiky.

Tlačivá týkajúce sa podania žiadosti o právnu pomoc, ktorú zabezpečuje Česká advokátska komora, sú pripojené k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Českej republiky č. 120/2018 Zb., ktorou sa stanovujú tlačivá žiadosti o určenie advokáta a tlačivá návrhu na poskytnutie jednorazového právneho poradenstva, a sú dostupné na webovom sídle Českej advokátskej komory.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Všetky dokumenty, ktoré treba priložiť, sú uvedené priamo na predmetnom tlačive. Môže ísť o potvrdenie zamestnávateľa o príjme z pracovného pomeru alebo o príjme z dohôd týkajúcich sa práce vykonávanej mimo pracovného pomeru, právoplatný platobný výmer od orgánu daňovej správy (príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), právoplatné rozhodnutie o priznaní dávky alebo potvrdenie od platiteľa tejto dávky (príjmy z hmotného a sociálneho zabezpečenia) a v prípade potreby iné právoplatné platobné výmery od orgánu daňovej správy (ďalšie príjmy).

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov sa môže podať na súde, ktorý vedie konanie, v súvislosti s ktorým sa žiada o oslobodenie. O návrhu rozhoduje súd prvého stupňa, a to aj v prípade, že sa o oslobodenie žiada po podaní opravného prostriedku.

Žiadosť o určenie advokáta Českou advokátskou komorou možno podať:

  1. písomne na adrese pobočky Českej advokátskej komory v Brne: Svobody 84/15, 602 00 Brno alebo
  2. elektronickou poštou s použitím uznávaného elektronického podpisu na adrese epodatelna@cak.cz, alebo
  3. priamo v dátovej schránke Českej advokátskej komory – ID dátovej schránky je n69admd.

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Súdy majú zákonom stanovenú všeobecnú informačnú povinnosť (§ 5 OSP), a teda poskytujú účastníkom konaní informácie o ich procesných právach a povinnostiach. Súd je povinný poučiť účastníka konania o jeho práve podať návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov alebo ustanovenie zástupcu.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Pozri odpoveď na otázku Mám nárok na právnu pomoc?

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

O ustanovení zástupcu rozhoduje súd na návrh účastníka konania. Ak je to potrebné na ochranu záujmov účastníka alebo ak ide o konanie, v ktorom je zastupovanie advokátom či notárom povinné, súd ustanoví zástupcu spomedzi advokátov. Určí pritom konkrétneho advokáta, ktorý je povinný poskytnúť právne služby, pokiaľ nemá zákonný dôvod na odmietnutie (napr. konflikt záujmov).

Rozhodovanie o žiadostiach o právnu pomoc, ktorú zabezpečuje Česká advokátska komora, patrí do právomoci predsedu tejto komory. Predseda Českej advokátskej komory delegoval výkon tejto právomoci na riaditeľku pobočky Českej advokátskej komory v Brne.

Na účely určenia advokáta vedie Česká advokátska komora zoznam advokátov, ktorí vyjadrili súhlas s poskytovaním uvedenej právnej pomoci. Pri určovaní advokátov na účel poskytnutia takýchto právnych služieb dbá Česká advokátska komora o to, aby sa advokáti určovali vyváženým spôsobom, a to aj vzhľadom na povahu a zložitosť veci.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Pozri odpoveď na otázku Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Za vybavenie žiadosti o právnu pomoc, ktorú poskytla Česká advokátska komora, musí žiadateľ uhradiť Českej advokátskej komore poplatok 100 CZK. Od tohto poplatku sú oslobodení napríklad držitelia preukazu ZTP (obzvlášť ťažké zdravotné postihnutie) alebo ZTP/P (obzvlášť ťažké zdravotné postihnutie so sprievodcom) alebo osoby poberajúce dávky pomoci v hmotnej núdzi.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Súd môže tiež priznať oslobodenie od súdnych poplatkov len sčasti, resp. len na časť konania (napr. len pri konaní na prvom stupni), alebo len v prípade určitých súdnych poplatkov. Zostávajúcu časť súdnych poplatkov musí uhradiť daný účastník konania sám.

Ak bol účastníkovi konania ustanovený prostredníctvom zástupcu alebo opatrovníka advokát, štát zaplatí jeho hotovostné výdavky a odmenu za zastupovanie a prípadne aj kompenzáciu dane z pridanej hodnoty.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Ak súd nerozhodne inak, oslobodenie od súdnych poplatkov sa uplatňuje na celé konanie, resp. do vydania právoplatného rozhodnutia. Oslobodenie od súdnych poplatkov sa vzťahuje na konania na prvom stupni, ako aj na odvolacie konania (riadny opravný prostriedok). V rámci postupov týkajúcich sa mimoriadnych opravných prostriedkov (dovolanie, žaloba na obnovu konania, žaloba pre zmätočnosť) sa však oslobodenie automaticky neuplatňuje a účastník konania môže podať nový návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Ak sa pomery účastníka konania zmenia takým spôsobom, že oslobodenie od súdnych poplatkov už nie je opodstatnené, alebo ak súd následne zistí, že skutočná situácia účastníka neodôvodňovala oslobodenie už v čase jeho priznania, súd zruší oslobodenie. Takéto opatrenie má retroaktívny účinok len vtedy, ak o tom výslovne rozhodol súd. Súd môže oslobodenie zrušiť len do právoplatného skončenia konania.

Dôvodom na zrušenie oslobodenia od súdnych poplatkov však nie je len zmena pravidiel upravujúcich hodnotenie pomerov žiadateľa, alebo zmena názoru súdu na to, či ide o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

V prípade právnej pomoci, ktorú zabezpečuje Česká advokátska komora platí, že Česká advokátska komora zruší určenie advokáta, ak v priebehu poskytovania právnych služieb týmto advokátom v príslušnej veci vyjde najavo, že príjmové a majetkové pomery klienta neodôvodňovali poskytnutie právnych služieb.

Komora zruší určenie advokáta aj vtedy, keď v priebehu poskytovania právnych služieb týmto advokátom v príslušnej veci vyjde najavo, že príjmové a majetkové pomery klienta sa zmenili tak, že už neodôvodňujú poskytnutie právnych služieb; určenie advokáta komora zruší v okamihu zmeny týchto pomerov. Od advokáta sa však vyžaduje, aby v priebehu 15 dní odo dňa, keď došlo k zrušeniu jeho určenia na účel poskytovania právnych služieb, podnikol všetky neodkladné kroky tak, aby klient neutrpel ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmoch. To neplatí, pokiaľ klient písomne oznámi advokátovi, že netrvá na splnení tejto povinnosti.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

O návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov (prípadne o jeho zrušení) rozhoduje súd uznesením, proti ktorému sa možno odvolať, pokiaľ o ňom nerozhoduje po prvýkrát až odvolací súd (v tom prípade je rozhodnutie konečné).

O určení advokáta Českou advokátskou komorou v správnom konaní rozhoduje predseda Českej advokátskej komory (resp. ním poverená riaditeľka pobočky Českej advokátskej komory v Brne). Proti rozhodnutiu možno podať správnu žalobu.

Posledná aktualizácia: 23/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.