Právna pomoc

Právo na právnu pomoc umožňuje osobám, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov, uhradiť trovy súdneho konania alebo náklady na právne zastúpenie. Systémy právnej pomoci existujú vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ) v občianskoprávnych aj trestnoprávnych konaniach.

Predstavte si situáciu, keď sa dostanete do sporu s niekým vo vašej krajine alebo zahraničí a chcete predložiť vec súdu, alebo situáciu, keď sa od vyžaduje, aby ste sa obhájili, keď druhá strana iniciatívne predloží vec proti vám. Predstavte si situáciu, keď ste obvinení z trestných činov vo vašej krajine alebo v zahraničí a nemôžete si dovoliť právne poradenstvo a/alebo zastúpenie pred trestným súdom. Vo všetkých týchto príkladoch môžete požiadať o právnu pomoc.

Právo na právnu pomoc je zakotvené v:

  • Európskom dohovore o ochrane ľudských práv (EDĽP) – článok 6 ods. 3 písm. c) EDĽP zaručuje právo na právnu pomoc, ak odporca nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie právnej pomoci a na získanie bezplatnej právnej pomoci, ak je to v záujme spravodlivosti.
  • Charte základných práv Európskej únie – v článku 47 charty je stanovené, že právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

Právna pomoc v občianskoprávnych konaniach

Vnútroštátne spory

Systém právnej pomoci existuje vo všetkých členských štátoch EÚ. Ak ste sa dostali do sporu s podnikom, odborníkom, zamestnávateľom alebo inou osobou v krajine vášho bydliska a nemáte dostatok finančných prostriedkov na trovy súdneho konania, môžete podľa existujúcich vnútroštátnych predpisov požiadať o právnu pomoc.

Z porovnania vnútroštátnych systémov právnej pomoci však vyplýva, že v členských štátoch existujú základné rozdiely vo filozofii, organizácii a riadení systémov právnej pomoci. Pokiaľ ide o filozofiu systémov, všeobecným cieľom v niektorých štátoch je podľa všetkého umožniť všeobecnú dostupnosť právnych služieb a prístup k spravodlivosti, zatiaľ čo v iných štátoch sa právna pomoc môže poskytnúť len tým najchudobnejším.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

ARCHIVOVANÁ webová stránka EJS (pre občianske a obchodné veci)

Cezhraničné spory

Ak ste sa dostali do sporu s podnikom, odborníkom, zamestnávateľom alebo inou osobou v zahraničí a nemáte dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania, môžete požiadať o právnu pomoc na cezhraničné spory.

Na umožnenie prístupu k právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach bola prijatá smernica o právnej pomoci v cezhraničných sporoch.

Vzťahuje sa na poradenstvo pred súdnym procesom s cieľom dosiahnuť zmier skôr, ako sa začne súdne konanie, na právnu pomoc pri predkladaní veci súdu a na zastupovanie právnym zástupcom na súde, ako aj na pomoc pri oslobodení a na oslobodenie od nákladov konania.

Aby ste mohli získať právnu pomoc v cezhraničných sporoch, musíte vyplniť príslušný formulár žiadostí o právnu pomoc. V smernici sú ustanovené dva formuláre: jeden pre žiadosti o právnu pomoc a jeden pre postúpenie žiadostí o právnu pomoc.

Právna pomoc v trestnoprávnych konaniach

Členské štáty majú svoje vlastné právne predpisy ustanovujúce postupy poskytovania právnej pomoci v trestnoprávnych konaniach v rámci ich príslušnosti. Podrobné informácie v tejto oblasti bude v budúcnosti poskytovať európsky portál elektronickej justície.

Pokiaľ ide o cezhraničné veci, v súčasnosti ich neupravujú žiadne právne predpisy EÚ.

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.