Právna pomoc

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Náklady na súdne konania sa líšia v závislosti od povahy a rozsahu prípadu. Súdne trovy zahŕňajú napríklad poplatky a výdavky za pomoc právnika, náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nákladmi na kompenzácie pre svedkov a na poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb, manipulačné poplatky a poplatky za dokumenty, ktoré vyberajú orgány, a poplatky za výkon rozsudku, ktoré sa platia štátu. Poplatky za pomoc právnika predstavujú väčšinu nákladov v rámci súdnych konaní. Pravidlom je, že každá strana znáša vlastné súdne trovy. Súd však môže strane, ktorá prehrala, nariadiť, aby uhradila náklady, ktoré vznikli protistrane.

2 Čo presne je právna pomoc?

Právna pomoc sa poskytuje na náklady štátu osobám, ktoré potrebujú odbornú pomoc v právnej veci, ale nemôžu si z dôvodu svojej finančnej situácie dovoliť zaplatiť náklady na konanie. Právna pomoc zahŕňa právne poradenstvo, potrebné opatrenia a zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, ako aj oslobodenie od nákladov na konanie. Preskúmanie prostriedkov sa nevyžaduje v prípade, že sa žiadateľovi poskytne menšie právne poradenstvo telefonicky alebo s využitím iných elektronických komunikačných prostriedkov.

3 Aké sú požiadavky na účely poskytnutia právnej pomoci?

Právna pomoc sa poskytuje vo veciach, ktoré patria do príslušnosti fínskych súdov, osobám, ktorých miesto pobytu je vo Fínsku, a osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Právna pomoc sa ďalej poskytuje v prípade, že sa má vec riešiť na fínskom súde alebo ak existujú osobitné dôvody na právnu pomoc. V prípadoch posudzovaných v zahraničí právna pomoc zahŕňa všeobecné právne poradenstvo.

Právna pomoc sa neposkytuje žiadnej spoločnosti ani korporácii. Podnikateľovi sa v obchodnej záležitosti, ak nejde o súdne konanie, poskytne právna pomoc len vtedy, ak sú na to osobitné dôvody.

Právna pomoc sa poskytuje na základe žiadosti bezplatne alebo pri uplatnení odpočítateľnej položky, a to na základe finančnej situácie žiadateľa. Finančná situácia žiadateľa sa posudzuje na základe finančných prostriedkov, ktoré má každý mesiac k dispozícii (dostupné prostriedky), a jeho majetku. Vo všeobecnosti platí, že dostupné prostriedky sa vypočítajú na základe mesačného príjmu a nevyhnutných výdavkov žiadateľa, jeho manžela/manželky alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti a ich záväzkov v oblasti výživného. Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktorých dostupné prostriedky nie sú vyššie ako suma stanovená vládnym dekrétom. Vládnym dekrétom sa stanovujú ďalšie ustanovenia týkajúce sa príjmu a výdavkov, ktoré treba zohľadniť, vplyv povinnosti platiť výživné na výpočet dostupných prostriedkov, posudzovanie majetku a kritéria určovania odpočítateľnej položky pre príjemcu právnej pomoci.

Právna pomoc sa neposkytuje, ak má žiadateľ poistenie právnej ochrany, ktoré sa vzťahuje na príslušnú vec. Vo veci, ktorá sa rieši na súde, však súd môže udeliť právnu pomoc, ak náklady na konanie prekročia maximálnu výšku krytia stanovenú v poistnej zmluve. Ak má žiadateľ na základe svojej finančnej situácie nárok na bezplatnú právnu pomoc, je možné právnu pomoc poskytnúť aj s cieľom pokryť odpočítateľnú položku stanovenú v poistnej zmluve.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Právna pomoc je dostupná vo veciach riešených na súde, ako aj v mimosúdnych právnych veciach.

Právna pomoc sa neposkytuje:

  1. ak má vec pre žiadateľa len malý význam;
  2. ak by bola v pomere s prospechom pre žiadateľa zjavne bezvýznamná;
  3. ak by predloženie veci na súd predstavovalo zneužitie procesu alebo
  4. ak sa vec zakladá na postúpenom práve a existuje dôvod domnievať sa, že účelom postúpenia práv bolo získanie právnej pomoci.

Právna pomoc podľa pravidiel nezahŕňa zastupovanie:

  1. v petičnej veci, ktorá sa rieši na všeobecnom súde;
  2. v jednoduchej trestnoprávnej veci;
  3. vo veci týkajúcej sa daní alebo verejných funkcií alebo
  4. vo veci, v ktorej sa právo požadovať nápravu alebo právo na odvolanie zakladá na členstve v samospráve alebo inom verejnom podniku.

Ale aj v týchto prípadoch v prípade potreby môže verejný právny poradca poskytnúť právne poradenstvo a vypracovať všetky požadované dokumenty.

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Žiadateľ o právnu pomoc musí informovať kanceláriu pre právnu pomoc [oikeusaputoimisto], ak je vec naliehavá.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Formulár žiadosti o právnu pomoc možno získať na tejto adrese: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/asiointi/lomakkeet.html.

Formulár žiadosti o právnu pomoc je takisto dostupný v kancelárii pre právnu pomoc. Informácie týkajúce sa kontaktov na kancelárie sú dostupné na adrese https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html.

O právnu pomoc možno požiadať aj prostredníctvom elektronickej služby na https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/asiointi/oikeusavunsahkoinenasiointi.html

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

V žiadosti o právnu pomoc musí žiadateľ poskytnúť informácie o svojej finančnej situácii a o veci, na ktorú sa bude právna pomoc uplatňovať, ako aj o poistení právnej ochrany (pozri otázku č. 6 o formulároch žiadosti o právnu pomoc). Na žiadosť kancelárie pre právnu pomoc musí žiadateľ poskytnúť aj vyhlásenie o svojich príjmoch a výdavkoch, ako aj o majetku a záväzkoch. Bez ohľadu na možné ustanovenia týkajúce sa dôvernosti má kancelária pre právnu pomoc právo získať všetky informácie, ktoré sú potrebné na stanovenie toho, či má žiadateľ nárok na právnu pomoc na základe jeho finančnej situácie a či má poistenie právnej ochrany, ktoré sa vzťahuje na príslušnú vec.

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

O právnu pomoc možno požiadať v ktorejkoľvek kancelárii pre právnu pomoc. Informácie týkajúce sa kontaktov na kancelárie sú dostupné na adrese https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html.

O právnu pomoc možno požiadať aj prostredníctvom elektronickej služby na https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/asiointi/oikeusavunsahkoinenasiointi.html

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

O udelení právnej pomoci rozhoduje kancelária pre právnu pomoc. Rozhodnutie sa posiela na kontaktnú adresu uvedenú žiadateľom.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Na stanovenie práva na právnu pomoc by sa žiadateľ alebo jeho zástupca mali obrátiť na kanceláriu pre právnu pomoc.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Právnu pomoc poskytujú verejní právni poradcovia. Vo veciach, ktoré sa majú riešiť na súde, je však možné poveriť poskytnutím právnej pomoci aj súkromného právneho poradcu, ktorý s touto úlohou súhlasil. Za súkromné právneho poradcu možno vymenovať iba právnika alebo právneho poradcu s licenciou. Ak príjemca právnej pomoci navrhol za svojho právneho poradcu kvalifikovanú osobu, táto osoba sa musí vymenovať, pokiaľ sa z osobitných dôvodov nevyžaduje inak. Právny poradca má v rámci svojej úlohy povinnosť konať v súlade s pravidlami správania advokátov.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Právna pomoc pokrýva poplatky za právneho poradcu alebo dlžné sumy, a to celé alebo ich časť v závislosti od dostupných finančných prostriedkov a úspor príjemcu. Právna pomoc pokrýva služby právneho poradcu maximálne na 80 hodín, pokiaľ súd z osobitných dôvodov nerozhodne o predĺžení právnej pomoci. V mimosúdnej právnej veci je 80‑hodinový limit absolútny. Právna pomoc pokrýva aj poplatky za tlmočenie a náklady na preklady, náklady na poskytnutie svedeckej výpovede pred súdom a náklady na vykonanie potrebných dôkazov, ako sú napríklad lekárske dôkazy.

Ak má žiadateľ poistenie právnej ochrany a bola mu udelená bezplatná právna pomoc, štát môže zaplatiť odpočítateľnú položku tohto poistenia právnej ochrany. Z osobitných dôvodov možno uhradiť aj náklady presahujúce poistný limit. Suma, ktorá sa má vyplatiť, je uvedená v rozhodnutí o právnej pomoci.

Príjemca právnej pomoci dostane od súdu a iných orgánov bezplatne dokumenty potrebné na konanie vo veci, kópie úradných dokumentov, doručovanie atď., ako aj oznámenia v úradnom vestníku a pokusy o výkon rozsudku.

Žiadateľ, ktorý má nárok na bezplatnú právnu pomoc na základe svojich dostupných finančných prostriedkov a ktorý nie je považovaný za žiadateľa, ktorý potrebuje právneho poradcu, môže byť oslobodený od uvedených poplatkov.

V prípade, že príjemca právnej pomoci prehrá spor, štát neuhrádza trovy druhého účastníka konania.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Odpočítateľná položka z nákladov na súdne konania sa príjemcovi právnej pomoci stanoví na základe jeho finančnej situácie. Ak právnu pomoc poskytol verejný právny poradca, príjemca právnej pomoci musí uhradiť odpočítateľnú položku kancelárii pre právnu pomoc. Ak právnu pomoc poskytol súkromný právny poradca, príjemca právnej pomoci musí uhradiť odpočítateľnú položku dotknutému právnemu poradcovi.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Áno. Právna pomoc pokrýva všetky nutné súdne trovy žiadateľa, ktoré sa požadujú v danej veci. Odpočítateľná položka z nákladov na súdne konania sa príjemcovi právnej pomoci stanoví na základe jeho finančnej situácie.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Ak sa zistí, že predpoklady na udelenie právnej pomoci neexistujú, alebo ak sa okolnosti zmenia alebo zaniknú, kancelária pre právnu pomoc alebo súd môžu zmeniť rozhodnutie o právnej pomoci alebo rozhodnúť o ukončení poskytovania právnej pomoci. Ak sa zmení odpočítateľná položka príjemcu právnej pomoci, rozhodne sa o tom, či sa táto zmena bude uplatňovať so spätnou platnosťou. Ak sa rozhodne o ukončení poskytovania právnej pomoci, rozhodne sa o tom, či príjemca musí nahradiť štátu prijatú právnu pomoc, a určí sa výška tejto náhrady.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Ak sa právna pomoc neposkytne v súlade so žiadosťou, žiadateľ môže požiadať, aby o otázke právnej pomoci rozhodol súd. K rozhodnutiu kancelárie pre právnu pomoc sú priložené pokyny týkajúce sa predloženia daného rozhodnutia súdu na opätovné posúdenie (návrh). Opätovné posúdenie sa vykoná písomne a postúpi kancelárii pre právnu pomoc, ktorá prijala rozhodnutie. Kancelária pre právnu pomoc môže zmeniť svoje rozhodnutie aj sama. Ak sa kancelária pre právnu pomoc domnieva, že zmena nie je potrebná, žiadosť o rozhodnutie postúpi súdu na preskúmanie. Súd môže takisto zmeniť opätovné posúdenie kancelárie pre právnu pomoc v neprospech žiadateľa.

17 Má žiadosť o právnu pomoc za následok prerušenie plynutia premlčacej lehoty?

Žiadosťou o právnu pomoc sa žiada o poskytnutie právnej pomoci v prípade konkrétnej záležitosti. Žiadosť o právnu pomoc nepredstavuje podanie žaloby na súde ani sa ňou neodkladá uplynutie platnosti premlčania.

Ďalšie informácie

V trestnoprávnych konaniach môže súd na obdobie vyšetrovania pred súdnym procesom a počas súdneho procesu vymenovať verejného obhajcu pre podozrivého a právneho poradcu a osobu poskytujúcu podporu pre obeť. Ako obhajcu alebo ako právneho poradcu pre obeť možno vymenovať len verejného právneho poradcu, advokáta alebo z osobitných príčin právneho poradcu s licenciou. Osoba poskytujúca podporu musí byť na túto úlohu kvalifikovaná. Ak súd rozhodne, že podozrivý je vinný zo spáchania trestného činu, pri ktorom mu bol priradený obhajca na obdobie vyšetrovania pred súdnym procesom a počas súdneho procesu, musí vinník vrátiť štátu výšku náhrad, ktoré boli vyplatené zo štátnych prostriedkov. Ak podozrivý spĺňa finančné predpoklady na poskytnutie právnej moci, výška vrátenej sumy nesmie prekročiť sumu poskytnutú v rámci právnej pomoci.

Ďalšie informácie o právnej pomoci sú dostupné na adrese https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html.

Posledná aktualizácia: 25/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.