Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Právna pomoc

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Vo Francúzsku sa právna pomoc (aide judiciaire) označuje termínom aide juridictionnelle.

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Trovy súdneho konania závisia od charakteru a zložitosti veci, ako aj od konania a príslušného súdu, ktorý vo veci rozhoduje.

Možno rozlišovať medzi tromi kategóriami trov:

• odmeny advokáta, na ktoré sa nevzťahuje sadzobník – advokát a klient sa v zásade môžu voľne dohodnúť na sume, ktorú musí klient zaplatiť, pokiaľ nemá nárok na právnu pomoc,

• súdne trovy, ktoré sú taxatívne vymenované v článku 695 Občianskeho súdneho poriadku a pozostávajú najmä z:

a) dodatočných odmien splatných advokátom alebo štátnym úradníkom (officiers publics ou ministériels); tieto dodatočné odmeny sa odlišujú od základných odmien;

b) trov konania splatných súdnym úradníkom;

c) výdavkov súvisiacich s vypracovaním znaleckého posudku a vyšetrovaním;

d) prípadného svedočného, na ktoré sa vzťahuje sadzobník;

e) odmien obhajcov za účasť na pojednávaní;

f) výplat: ide o náklady zodpovedajúce výdavkom právnych odborníkov súvisiacim so súdnym konaním, ktoré sa vyplácajú podľa sadzobníka.

Trovy konania znáša strana, ktorá súdny spor prehrala. Táto zásada sa stanovuje v článku 696 Občianskeho súdneho poriadku. Súd však môže odôvodneným rozhodnutím nariadiť druhej strane, aby ich uhradila v plnej výške alebo čiastočne, a v prípade čiastočnej úhrady určí, ako sa majú obidve strany podieľať na ich platení,

• ďalšie náklady, ktoré vznikli stranám konania v súvislosti so súdnym konaním: tieto náklady znášajú strany konania v zásade samy, pokiaľ súd nerozhodne inak; túto právomoc má súd v trestných, ako aj v občianskych konaniach. Súd prihliada na spravodlivé zaobchádzanie alebo ekonomickú situáciu strany, ktorá prehrala súdny spor. Súd môže takisto z úradnej moci rozhodnúť, že sa nevydá žiadny príkaz na úhradu nákladov.

V trestných veciach trovy konania znáša štát. Osoba odsúdená za trestný čin musí zaplatiť pevne stanovený poplatok za súdne konanie, ktorého výška závisí od závažnosti trestného činu.

2 Čo presne je právna pomoc?

Právna pomoc je súčasťou systému právnej pomoci (ktorým sa nahradil režim právnej pomoci upravený zákonom z roku 1972) stanoveného v zákone č. 91-647 z 10. júla 1991 o právnej pomoci, ktorý sa týka právnej pomoci a pomoci na asistenciu advokáta v mimosúdnych konaniach.

Systém právnej pomoci zahŕňa:

 • právnu pomoc: ide o celkovú alebo čiastočnú finančnú pomoc, ktorú poskytne štát na súdne konanie na prvom a druhom stupni, výkon rozhodnutí, mimosúdne urovnania pred začatím súdneho konania alebo rozvody mimosúdnou dohodou,
 • pomoc na asistenciu advokáta v mimosúdnych trestných konaniach, ktoré môžu byť k dispozícii najmä ako alternatíva k trestnému stíhaniu (súdne urovnanie, mediácia v trestných veciach...), opatrenia policajného zadržania alebo pomoc osobám pozbaveným slobody pred disciplinárnou komisiou v ústave na výkon trestu odňatia slobody,
 • podporu prístupu k právu (informácie, usmernenia, bezplatné právne konzultácie).

Právna pomoc a pomoc na asistenciu advokáta v mimosúdnych konaniach sú určené osobám, ktoré si chcú uplatniť svoje práva na súde a nemajú dostatočnú úroveň finančných prostriedkov. Pozostáva z úplnej alebo čiastočnej úhrady vzniknutých poplatkov štátom a vzťahuje sa aj na trovy konania (advokát, súdny úradník, notár atď.). Priznáva sa účastníkovi konania, ktorý o ňu požiada, ak podaná žaloba nie je neprípustná, nepodložená ani šikanózna najmä z dôvodu počtu nárokov alebo ich systematickej povahy.

Právna pomoc môže byť úplná, čiastočná alebo nulová. Nehradia sa z nej náklady kryté zmluvou o poistení právnej ochrany alebo iným systémom ochrany. V prípade potreby sa časť takto uhradených nákladov odpočíta od súm, ktoré štát poskytol v súvislosti s právnou pomocou.

Právna pomoc oprávňuje jej príjemcu na bezplatnú pomoc advokáta alebo iného právneho odborníka (súdneho úradníka, notára, licitátora atď.) a na čiastočné alebo plné oslobodenie od úhrady trov konania. Podlieha kritériám oprávnenosti stanoveným v uvedenom zákone z 10. júla 1991 a vo vyhláške 2020-1717 z 28. decembra 2020, ktorou sa vykonáva zákon č. 91-647 z 10. júla 1991 o právnej pomoci a ktorá sa týka právnej pomoci a pomoci na asistenciu advokáta v mimosúdnych konaniach.

3 Mám právo na právnu pomoc?

Právnu pomoc poskytuje úrad pre právnu pomoc (bureau d'aide juridictionnelle) pri všeobecnom súde (tribunal judiciaire) a vzťahujú sa na ňu viaceré požiadavky na finančné prostriedky, štátnu príslušnosť, miesto pobytu a prípustnosť.

Táto pomoc sa môže v určitých situáciách takisto poskytnúť za podmienok uplatnenia výnimky (pozri ďalej).

Podmienky týkajúce sa finančných prostriedkov:

Právnu pomoc môžete dostať, ak váš referenčný zdaniteľný príjem (revenu fiscal de référence – RFR) alebo vaše zdaniteľné finančné prostriedky a majetok neprekračujú prahové hodnoty stanovené vo vyhláške.

Od 1. januára 2021 nadobudli účinnosť nové ustanovenia, čím sa zmenili kritériá oprávnenosti, ktoré umožňujú prístup k právnej pomoci. Oprávnenosť na poskytnutie pomoci sa teraz zakladá na týchto faktoroch:

 • referenčný zdaniteľný príjem označovaný aj ako RFR: RFR zodpovedá sume ročných príjmov vypočítanej daňovým orgánom a uvedenej v daňovom výmere. Prahové hodnoty oprávnenosti sú stanovené v článku 3 vyhlášky 2020-1717 z 28. decembra 2020 o právnej pomoci. Napríklad žiadosti o právnu pomoc podané v roku 2021 sa posudzujú s prihliadnutím na sumu RFR uvedenú v poslednom daňovom výmere. Od 1. januára 2021 musí byť suma RFR pre jednu osobu nižšia alebo rovná 11 262 EUR v prípade právnej pomoci v plnej výške a 16 890 EUR v prípade čiastočnej právnej pomoci. Referenčný zdaniteľný príjem, ktorý sa berie do úvahy pri posudzovaní žiadosti o právnu pomoc, je príjem vašej daňovej domácnosti. Ak je vo vašej daňovej domácnosti viac ako jedna osoba, v stropoch, ktoré sa nesmú prekročiť, sa zohľadňuje príjem všetkých týchto osôb. Ak sa však žiada o právnu pomoc v súvislosti s konaním v spore medzi žiadateľom a členom daňovej domácnosti, stropy príjmu sa preskúmajú individuálne; v takom prípade sa pri skúmaní oprávnenosti na poskytnutie pomoci zohľadňujú zdaniteľné finančné prostriedky,
 • hnuteľný majetok (najmä úspory): ak je jeho hodnota vyššia ako strop právnej pomoci v plnej výške (t. j. 11 262 EUR v roku 2020 pre jednu osobu), žiadateľ nie je oprávnený na poskytnutie právnej pomoci,
 • nehnuteľný majetok (okrem hlavného bydliska a obchodných priestorov): ak je jeho hodnota vyššia ako dvojnásobok stropu stanoveného pre čiastočnú právnu pomoc (t. j. 33 780 EUR v roku 2020 pre jednu osobu), žiadateľ nie je oprávnený na pomoc.

Ak je daňová domácnosť zložená z viac ako jednej osoby, v stropoch, ktoré sa nemajú prekročiť, sa zohľadňuje hnuteľný a nehnuteľný majetok všetkých týchto osôb. Ak sa však žiada o právnu pomoc v súvislosti s konaním v spore medzi žiadateľom a členom daňovej domácnosti, stropy majetku sa preskúmajú individuálne,

 • zloženie daňovej domácnosti: ak je daňová domácnosť zložená z viac ako jednej osoby, stropy finančných prostriedkov a majetku sa zvýšia:
  • 0,18-krát za každú z prvých dvoch ďalších osôb,
  • 0,1137-krát za ďalšie osoby.

Právna pomoc sa však poskytuje bez ohľadu na podmienky týkajúce sa finančných prostriedkov obetiam najzávažnejších trestných činov (obetiam úmyselných trestných činov proti životu alebo zdraviu osoby) a ich právnym nástupcom.

 • Podmienka týkajúca sa štátnej príslušnosti:

Právna pomoc sa môže poskytnúť osobám s francúzskou štátnou príslušnosťou alebo štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie (s výnimkou Dánska) alebo cudzím štátnym príslušníkom, ktorí majú obvyklý a oprávnený pobyt vo Francúzsku. V prípade sporu na francúzskom súde sa môže poskytnúť aj cudzincom, ktorí nemajú pobyt vo Francúzsku, ale sú štátnymi príslušníkmi štátu, ktorý má s Francúzskom uzavretú medzinárodnú alebo dvojstrannú dohodu, ktorou sa jeho štátnym príslušníkom uznáva nárok na právnu pomoc.

Podmienka týkajúca sa pobytu

Okrem uvedených prípadov sa v zásade vyžaduje obvyklý a oprávnený pobyt vo Francúzsku.

Právna pomoc sa však poskytuje bez požiadavky na pobyt cudzincom, ktorí sú maloletí, svedkom, obvineným, obžalovaným z prečinu, obžalovaným zo zločinu, odsúdeným osobám alebo osobám, ktoré sa pripojili ku konaniu ako poškodení, na ktorých ochranu bol vydaný príkaz na ochranu podľa článku 515-9 Občianskeho zákonníka, ak sú predmetom konania o dohode o vine a treste alebo ak sú predmetom konania týkajúceho sa podmienok stanovených v Zákonníku o vstupe a pobyte cudzincov a práve na azyl vo Francúzsku.

 • Podmienka týkajúca sa prípustnosti:

Právna pomoc sa osobe poskytne, ak žaloba nie je zjavne neprípustná ani nepodložená. Táto podmienka sa neuplatňuje na odporcu, osobu s občianskoprávnou zodpovednosťou, svedka, obvineného, obžalovaného z prečinu, obžalovaného zo zločinu alebo na odsúdeného.

V kasačných veciach sa právna pomoc zamietne, ak žiadateľ nemôže predložiť žiadny presvedčivý dôvod na kasáciu.

Ak bola právna pomoc zamietnutá z tohto dôvodu, ale súd potvrdí nárok žiadateľa, má žiadateľ nárok na náhradu nákladov, trov konania a odmien, ktoré vynaložil alebo zaplatil, až do výšky právnej pomoci, na ktorú ho oprávňujú jeho finančné prostriedky.

Osobitné situácie

Právna pomoc sa poskytuje bez preskúmania podmienok oprávnenosti, ak žiadateľ už dostal právnu pomoc vo svojej veci a jeho odporca sa proti rozhodnutiu vydanému v jeho prospech odvolal, alebo ak podá žalobu na Národný súd pre azylové právo (Cour nationale du droit d’asile – CNDA).

Podobne sa osobám, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti, môže výnimočne poskytnúť právna pomoc, ak si ich žaloba zasluhuje osobitný záujem z dôvodu predmetu sporu a pravdepodobných nákladov na súdne konanie (článok 6 zákona z 10. júla 1991 o právnej pomoci).

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Právna pomoc sa poskytuje navrhovateľom a odporcom v nesporových a sporových veciach, o ktorých sa rozhoduje na všetkých súdoch, a v prípade výsluchu maloletej osoby.

Môže sa poskytnúť na celé konanie alebo na jeho časť, ako aj s cieľom dosiahnuť urovnanie skôr, ako sa začne súdne konanie.

Právnu pomoc možno udeliť aj na dosiahnutie výkonu súdneho rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného vykonateľného titulu, a to aj v prípade, že ich vydal iný členský štát Európskej únie s výnimkou Dánska.

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Rozhodnutie o predbežnom schválení právnej pomoci možno prijať, ak konanie ohrozuje základné životné podmienky účastníka, najmä v prípade núteného výkonu zaistenia majetku alebo vyhostenia. V tom prípade rozhodnutie môže prijať predseda úradu pre právnu pomoc, ale aj príslušný súd alebo jeho predseda. V trestných veciach možno prijať rozhodnutie o schválení právnej pomoci v naliehavých prípadoch (napríklad v priebehu výsluchu pri prvom dostavení sa na súd alebo pri okamžitom dostavení sa na súd).

K predbežnému schváleniu právnej pomoci dochádza v priebehu konania, pričom sa vzťahuje na všetky úkony konania.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Formulár žiadosti o právnu pomoc si môžete stiahnuť a vytlačiť skopírovaním tohto odkazu do svojho prehliadača:

https://www.justice.fr/formulaire/demande-aide-juridictionnelle.

O právnu pomoc možno požiadať pred podaním návrhu alebo počas konania.

O právnu pomoc môžete požiadať aj po skončení konania, napríklad na účel výkonu súdneho rozhodnutia.

Formulár žiadosti o právnu pomoc môžete získať na všeobecnom súde v mieste vášho bydliska alebo v mieste, kde sa vo veci bude rozhodovať, ale aj na najbližšom kontaktnom mieste na vybavovanie súdnych záležitostí „Point Justice“ (Maisons de la Justice et du Droit – justičné a právne centrá, Point d’Accès au Droit – kontaktné miesta pre prístup k právu, Relais d’Accès au Droit – jednotky pre prístup k právu). Môžete ho nájsť prostredníctvom tohto webového sídla: http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/.

Ak ste francúzskym štátnym príslušníkom s pobytom v cudzine, môžete požiadať o formulár aj na konzulátoch alebo na oddelení pre vzájomnú pomoc, medzinárodné právo súkromné a právo EÚ na ministerstve spravodlivosti:

Département de l'entraide, du droit international privé et européen, Ministère de la Justice,

Direction des affaires civiles et du sceau,

13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom bez pobytu vo Francúzsku, môžete získať formulár žiadosti o právnu pomoc od ústredného orgánu, ktorý určila vaša krajina na zasielanie medzinárodných žiadostí o právnu pomoc. Väčšina krajín určila za tento orgán svoje ministerstvo spravodlivosti. Francúzsko určilo uvedené oddelenie ministerstva spravodlivosti, konkrétne Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Úrad pre právo Únie, medzinárodné právo súkromné a vzájomnú právnu pomoc v občianskych veciach) ako orgán oprávnený vybavovať žiadosti v občianskom, obchodnom alebo správnom konaní od štátnych príslušníkov členských štátov Rady Európy ako strán Európskej dohody o zasielaní žiadostí o právnu pomoc z 27. januára 1977, ktorý je príslušný na prijímanie a zasielanie žiadostí.

Ak ste štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie s výnimkou Dánska a máte pobyt vo Francúzsku alebo o vašom spore rozhoduje francúzsky súd, môžete získať cezhraničnú právnu pomoc v občianskych a obchodných veciach v súlade so smernicou Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003. Vo Francúzsku je príslušným úradom na vybavovanie týchto žiadostí úrad pre právnu pomoc na oddelení pre prístup k právu a spravodlivosti a pre poskytovanie pomoci obetiam pri ministerstve spravodlivosti:

Bureau de l’aide juridictionnelle

Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (SADJAV)

Ministère de la Justice

13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01.

POZNÁMKA: Čoskoro bude možné požiadať o právnu pomoc prostredníctvom služby na diaľku informačného systému právnej pomoci (SIAJ), ktorá sa v súčasnosti testuje na niektorých súdoch.

Informačný systém právnej pomoci (SIAJ) umožní účastníkom konania podať žiadosť o právnu pomoc cez internet a úradu pre právnu pomoc, aby ju dostal, čím sa zjednodušia postupy pre účastníkov konania a skráti sa čas potrebný na spracovanie žiadostí.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Formulár žiadosti o právnu pomoc sa musí vyplniť a musia sa k nemu priložiť podporné dokumenty (daňový výmer, doklad o rodinnom stave alebo štátnej príslušnosti atď.) v súlade s rozhodnutím z 30. decembra 2020 o obsahu formulára žiadosti o právnu pomoc a o zozname dokumentov, ktoré sa k nemu majú pripojiť. Podporné dokumenty sa týkajú najmä finančných prostriedkov (vašich vlastných i prostriedkov osôb, ktoré obvykle žijú s vami v spoločnej domácnosti), predmetu vašej žiadosti a súdu konajúceho vo veci.

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť môžete predložiť alebo adresovať úradu pre právnu pomoc príslušnému pre miesto vášho bydliska alebo miesto, kde sa nachádza súd, ktorý bude oprávnený rozhodovať vo veci.

Pri každom všeobecnom súde (predtým prvostupňový súd – tribunal de grande instance) sa nachádza jeden úrad pre právnu pomoc, ktorý vybavuje žiadosti o právnu pomoc vo veciach, o ktorých sa rozhoduje na danom súde alebo na ďalších súdoch v jeho pôsobnosti: všeobecnom súde (tribunal judiciaire), správnom súde (tribunal administratif), pracovnom súde (conseil des prud'hommes), odvolacom súde (cour d'appel) a odvolacom správnom súde (cour administrative d'appel).

Výnimkou z tohto pravidla jedného úradu je úrad pripojený aj ku každému z týchto súdov:

 • Cour de cassation (kasačný súd) (ktorý je najvyšším všeobecným súdom),
 • Conseil d'État (Štátna rada) (ktorá je najvyšším správnym súdom),
 • Cour nationale du droit d'asile (Národný súd pre azylové právo).

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Rozhodnutie úradu pre právnu pomoc vám bude oznámené na adresu vášho bydliska.

Na odhad vášho prípadného nároku na právnu pomoc sa navrhuje použiť online simulátor:

https://www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle.

Táto simulácia vám poskytuje prehľad o vašom prípadnom nároku na právnu pomoc. Táto simulácia však nenahrádza riadne preskúmanie vašej žiadosti, a preto nemá vplyv na rozhodnutie, ktoré má prijať úrad pre právnu pomoc.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Spojte sa so svojím advokátom (alebo iným právnym odborníkom: súdnym úradníkom, znalcom, notárom atď.) alebo s osobou poverenou riešením vašej veci a poskytnite mu/jej všetky informácie a dokumenty, ktoré potrebuje na svoju prácu.

Ak ste dostali čiastočnú právnu pomoc, musíte sa s danou osobou dohodnúť na dodatočnej odmene, ktorú jej máte zaplatiť. Táto suma sa musí uviesť v dohode, ktorú musíte podpísať.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Každý účastník konania si môže slobodne vybrať vlastného advokáta.

Ak si vyberiete svojho advokáta, musíte uviesť jeho meno vo formulári žiadosti o právnu pomoc.

Ak však nepoznáte žiadneho advokáta, určí vám ho predseda advokátskej komory pri všeobecnom súde (predtým prvostupňový súd) alebo predseda súdu konajúceho vo veci.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Z právnej pomoci v plnej výške sa uhradia všetky trovy konania vrátane odmeny vyplatenej priamo advokátovi alebo iným právnym odborníkom (súdnym úradníkom, znalcom, notárom atď.). Táto odmena sa vypočíta na základe stanovenej stupnice alebo sadzobníka podľa druhu konania.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

V závislosti od vašich finančných prostriedkov vám môže byť poskytnutá čiastočná právna pomoc v dvoch sadzbách: 55 % a 25 % hradených z prostriedkov štátu. Budete musieť zaplatiť dodatočnú odmenu, nie však podľa stanoveného sadzobníka, ale na základe vašej dohody s advokátom, pričom táto odmena podlieha kontrole predsedu advokátskej komory, na ktorého sa môžete obrátiť v prípade sporu.

Ak dostanete čiastočnú právnu pomoc, nebudete musieť uhradiť žiadne ďalšie trovy konania, rovnako ako v prípade právnej pomoci v plnej výške.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

 • Ak podávate odvolanie vy, budete musieť predložiť novú žiadosť, ktorá bude preskúmaná v súlade s kritériami oprávnenosti stanovenými v textoch.
 • Na druhej strane, ak podáva odvolanie váš odporca, budete naďalej dostávať právnu pomoc, ktorá vám bola udelená. Po formálnej stránke však musíte podať novú žiadosť na úrad pre právnu pomoc pri všeobecnom súde buď v mieste, kde máte bydlisko, alebo v mieste sídla odvolacieho súdu.
 • Ak ste už dostali právnu pomoc v predchádzajúcich konaniach a chcete podať dovolanie na kasačný súd, predchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa prípustnosti už nie sú platné. Musíte podať žiadosť na úrad pre právnu pomoc pri kasačnom súde, ktorý musí preskúmať úroveň vašich finančných prostriedkov, ako aj prípustnosť vašej žaloby. V kasačných konaniach sa totiž právna pomoc môže zamietnuť, ak sa nepredloží žiadny presvedčivý dôvod na kasáciu.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Právnu pomoc možno v plnej výške alebo čiastočne odňať (článok 50 zákona z roku 1991 a články 65 až 68 vyhlášky 2020-1717 z 28. decembra 2020 o právnej pomoci) počas súdneho konania alebo po ňom za týchto podmienok:

 • ak bola právna pomoc poskytnutá na základe nepravdivých vyhlásení alebo nepresných dôkazov,
 • v rámci konania, ktoré je šikanózne alebo bolo vyhlásené za zdĺhavé a zjavne neprípustné,
 • ak sa v priebehu konania výrazne zvýši hodnota hnuteľného alebo nehnuteľného majetku príjemcu,
 • ak príjemca v dôsledku rozsudku, ktorý má účinok res judicata, nadobudne finančné prostriedky, ktoré prekračujú stropy na priznanie právnej pomoci,
 • ak sa vonkajšie prvky spôsobu života príjemcu právnej pomoci alebo pomoci na asistenciu advokáta zdajú zjavne nezlučiteľné so sumou ročných finančných prostriedkov, ktorá sa berie do úvahy pri posudzovaní jeho oprávnenosti.

Rozhodnutiami o odňatí právnej pomoci sa príjemca zaväzuje vrátiť sumu príspevku zaplateného štátom.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Ak sa právna pomoc zamietne, môžete sa odvolať proti rozhodnutiu.

Odvolanie môžete podať sami alebo prostredníctvom advokáta.

Odvolanie možno podať proti rozhodnutiu o úplnom zamietnutí právnej pomoci alebo proti rozhodnutiu o priznaní čiastočnej pomoci, ak ste požiadali o pomoc v plnej výške.

Odvolanie sa musí podať do 15 dní od oznámenia rozhodnutia.

V odvolaní musíte uviesť dôvody, prečo proti prijatému rozhodnutiu namietate. Príklad: chyba v počte osôb vo vašej domácnosti alebo vo výške vašich finančných prostriedkov.

Odvolanie sa musí zaslať úradu pre právnu pomoc, ktorý vydal rozhodnutie, doporučenou zásielkou s potvrdením o doručení.

Musíte pripojiť kópiu napadnutého rozhodnutia.

Oddelenie, ktoré vydalo rozhodnutie, postúpi vašu žiadosť orgánu príslušnému na preskúmanie odvolania. Orgán príslušný na preskúmanie odvolania sa určuje v závislosti od súdu, ktorý je zodpovedný za preskúmanie veci, v súvislosti s ktorou ste požiadali o právnu pomoc.

Orgán príslušný na preskúmanie odvolania v závislosti od súdu


Súd

Orgán poverený preskúmaním odvolania

Všeobecný prípad

prvý predseda odvolacieho súdu, pod ktorý patrí súd, ktorý sa vecou zaoberá, alebo odvolacieho súdu, ktorý sa vecou zaoberá

Cour nationale du droit d'asile (CNDA – Národný súd pre azylové právo)

predseda Národného súdu pre azylové právo

Tribunal administratif (správny súd)

predseda odvolacieho správneho súdu, pod ktorý patrí daný súd

Cour administrative d'appel (odvolací správny súd)

predseda odvolacieho správneho súdu, ktorý sa vecou zaoberá

Conseil d'État (Štátna rada)

predseda oddelenia Štátnej rady pre právne spory

Cour de cassation (kasačný súd)

prvý predseda kasačného súdu

Tribunal des conflits (kolízny súd)

predseda kolízneho súdu

Po preskúmaní odvolania vám bude rozhodnutie oznámené poštou.

Ak vám toto nové rozhodnutie nevyhovuje, nebudete ho môcť napadnúť, druhé rozhodnutie je konečné.

Poznámka:

 • Odvolanie podané advokátom predsedovi odvolacieho správneho súdu alebo predsedovi oddelenia Štátnej rady pre právne spory sa musí zaslať prostredníctvom služby na diaľku Télérecours.
 • Právnu pomoc možno poskytnúť s retroaktívnym účinkom, ak strana podala žalobu a súdny spor vyhrala, ale právna pomoc jej bola zamietnutá z dôvodu, že žaloba nemala žiadne opodstatnené vyhliadky na úspech.
Posledná aktualizácia: 21/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.