Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Právna pomoc

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Ak využívate poradenstvo alebo zastupovanie právnikom, má nárok na odplatu za vykonanú prácu, ktorej úroveň vo veľkej miere závisí od hodnoty prejednávanej veci. Ak sa záležitosť predkladá súdu, takisto vznikajú súdne trovy. Okrem súdnych poplatkov a nákladov zahŕňajú aj náklady, ktoré musí hradiť osoba, ktorá potrebuje právnu pomoc, aby mohla vykonať úkony vyžadované súdom alebo úkony potrebné na prijatie právnych krokov alebo na predloženie náležitej obhajoby. Tieto náklady zvyčajne hradí strana, ktorá nevyžaduje právnu pomoc. Ak súd rozhodne v prospech tejto strany, protistrana jej ich nahradí.

2 Čo presne je právna pomoc?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou (Beratungshilfe) a právnou pomocou (Prozesskostenhilfe).

Pomoc s právnym poradenstvom a zastupovaním mimo súdneho konania (poradenská pomoc) sa poskytuje osobám v núdzi podľa zákona o právnom poradenstve a zastupovaní občanov s nízkym príjmom [Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz)].

Na účasť na právnom konaní dostanú osoby v núdzi právnu pomoc v súlade s nariadeniami upravujúcimi právnu pomoc.

3 Mám právo na právnu pomoc?

Poradenská pomoc alebo právna pomoc sa poskytuje vtedy, ak osoba, ktorá potrebuje právne služby, nie je schopná získať potrebné finančné prostriedky z dôvodu svojej osobnej alebo finančnej situácie (núdze) a nemá žiadne iné primerané príležitosti na získanie pomoci (napr. poistenie právnych nákladov, poradenstvo od zväzu nájomcov alebo odborového zväzu atď.).

Okrem toho nesmú byť zamýšľané kroky na jej ochranu neopodstatnené. Ak sa poskytne právna pomoc, musí byť dostatočná pravdepodobnosť, že zamýšľané právne kroky alebo obhajoba budú úspešné. Súd rozhodujúci o uplatňovaní právnej pomoci musí považovať právne postavenie navrhovateľa za správne alebo aspoň veľmi pravdepodobné na základe ním predložených skutočností a dostupných písomností a musí byť vzhľadom na skutočnosti presvedčený, že navrhovateľ bude schopný poskytnúť dôkazy. Ak sú splnené právne požiadavky, daná osoba má nárok na poradenskú pomoc alebo právnu pomoc.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Poradenská pomoc (zahŕňajúca poradenstvo a v prípade potreby zastupovanie) sa poskytuje v občianskoprávnych záležitostiach vrátane pracovného práva, administratívneho práva, ústavného práva a sociálneho práva. V trestnoprávnych záležitostiach a záležitostiach správneho práva sa poskytuje len poradenská pomoc. V prípade záležitostí, v ktorých sa má uplatňovať právo iných štátov, sa poradenská pomoc poskytuje vtedy, ak sa skutočnosti prípadu spájajú s Nemeckom. V prípade záležitostí daňového práva sa neposkytuje žiadna poradenská pomoc.

Právna pomoc sa poskytuje pri všetkých druhoch konaní týkajúcich sa občianskych sporov, nesporových konaní a konaní pred pracovným, administratívnym, sociálnym alebo daňovým súdom (Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht, Sozialgericht alebo Finanzgericht). Právna pomoc sa neposkytuje obvineným v trestných konaniach a dlžníkom v insolvenčných konaniach. Usmernenia pre obhajcov vymenovaných súdom obsahujú podrobné osobitné pravidlá pre obvinených v trestnom konaní. Dlžníkom v insolvenčnom konaní môže byť udelený odklad súdnych trov.

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Neexistujú žiadne takéto osobitné postupy; existujúce možnosti získania poradenskej pomoci a právnej pomoci takisto platia pre neodkladné prípady.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Formuláre žiadosti o poradenskú pomoc a právnu pomoc možno získať od miestnych súdov (Amtsgerichten) a od právnikov.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Potrebné podrobnosti o príjme musia byť vierohodne preukázané predložením príslušných dokumentov (napr. výplatná páska alebo posledný daňový výmer v prípade samostatne zárobkovo činných osôb).

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Žiadosť o poradenskú pomoc sa podáva na miestnom úrade, v ktorého okrese má osoba, ktorá potrebuje právnu pomoc, svoje všeobecné zákonné bydlisko (miesto pobytu). Ak nemá všeobecné zákonné bydlisko v Nemecku, má príslušnosť miestny súd, v ktorého okrese sa vyžaduje poradenská pomoc. Takisto je v súvislosti s touto formou pomoci možné osloviť priamo právnika. V tomto prípade je potrebné dodatočne podať príslušnú žiadosť na miestnom súde.

Žiadosť o právnu pomoc musí byť podaná na súde, pred ktorým sa uskutočňuje alebo bude začaté konanie, v súvislosti s ktorým sa žiada o právnu pomoc. Tento súd (a nie napríklad orgán sociálnej starostlivosti) preskúma žiadosť a rozhodne, či boli splnené požiadavky na poskytnutie právnej pomoci.

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Informácie o poradenskej pomoci a právnej pomoci poskytujú miestne súdy a právnici.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Ak máte nárok na poradenskú pomoc alebo právnu pomoc, mali by ste vyplniť príslušný formulár, priložiť potrebné dokumenty a zaslať ich orgánu uvedenému v bode 8.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Osoba požadujúca právne služby môže získať poradenskú pomoc od právnika vlastného výberu. V spolkových krajinách Brémy a Hamburg sa poradenská pomoc získava prostredníctvom verejných centier právneho poradenstva. Právnici sú povinní poskytovať poradenskú pomoc: žiadosť o túto podobu právnej pomoci možno odmietnuť len v osobitných prípadoch z vážnych dôvodov.

Právnika si takisto môžete zvoliť v prípade právnej pomoci. Strana si musí zvoliť právnika, ktorý je oprávnený na to, aby ju zastupoval pred súdom. Predseda súdu prideľuje právnika len vtedy, ak dotknutá strana nedokáže nájsť právnika, ktorý by bol ochotný ju zastupovať.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Právnik má nárok na odmenu 10 EUR od osoby, ktorej poskytuje poradenskú pomoc, ktorej sa môže vzdať v závislosti od situácie dotknutej osoby. Odlišné dohody týkajúce sa odplaty sú neplatné. Právnik dostáva zvyšok svojej odplaty zo štátnej pokladnice.

V prípade právnej pomoci sú hradené všetky trovy konania okrem nákladov strany, ktoré neboli nevyhnutné, pokiaľ ide o ochranu jej práv. Strane, ktorá potrebuje právnu pomoc, nevznikajú žiadne ďalšie náklady.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Ak sú splnené požiadavky pre udelenie právnej pomoci, strana nenesie žiadne ďalšie náklady. Udelenie právnej pomoci znamená, že sú hradené všetky potrebné trovy konania. Ak má však strana finančné možnosti na to, aby časťou svojho príjmu prispela k trovám konania, je povinná v splátkach nahradiť príslušnú sumu štátnej pokladnici, ktorej vznikli tieto náklady.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Poskytnutie právnej pomoci sa automaticky nevzťahuje na odvolania. Končí sa konečným rozhodnutím súdu, pred ktorým sa začalo konanie. Je však možné opätovne požiadať o právnu pomoc v prípade odvolacieho konania. Odvolací súd posúdi, či strana stále potrebuje právnu pomoc a či odvolanie nie je neopodstatnené a existuje pravdepodobnosť úspechu. Ak sú splnené tieto požiadavky, strana má nárok na právnu pomoc.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Poradenskú pomoc možno odvolať, ak sa zakladá na nepravdivých informáciách poskytnutých stranou, ktorá požiadala o právne služby.

Právnu pomoc možno odvolať za týchto okolností:

  1. ak bola právna pomoc získaná pod falošnou zámienkou na základe nesprávnych informácií o spore;
  2. ak boli predložené nesprávne informácie, aby sa splnili subjektívne požiadavky poskytnutia pomoci a neboli poskytnuté vyhlásenia;
  3. ak neplatí uvádzaná osobná a finančná situácia;
  4. ak je osoba v omeškaní so splácaním splátok.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Je možné podať námietku (Erinnerung) proti rozhodnutiu miestneho súdu, ktorým sa zamieta žiadosť o poradenskú pomoc.

Ak sa žiadosť o právnu pomoc zamietne, navrhovateľ môže proti tomuto súdnemu rozhodnutiu podať do jedného mesiaca okamžité odvolanie (sofortige Beschwerde), ak hodnota sporu v hlavnom konaní presahuje 600 EUR. Ak hodnota sporu v hlavnom konaní nepresahuje 600 EUR, odvolanie je prípustné len vtedy, ak súd zamietol poskytnutie právnej pomoci výlučne na základe požiadavky týkajúcej sa osobnej a finančnej situácie.

Viac informácií nájdete na adrese https://www.bmjv.de/DE/Startseite/startseite_metaNav_node.html.

Posledná aktualizácia: 22/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.