Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Právna pomoc

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

V prípade poradenstva a zastupovania advokátom má advokát nárok na odmenu za svoju prácu, ktorej výška do značnej miery závisí od hodnoty veci. Súdne trovy vznikajú aj v súvislosti s vedením súdnych konaní. Súdne trovy nezahŕňajú len poplatky a výdavky súdu. Súčasťou súdnych trov sú aj náklady, ktoré vznikli účastníkovi, ktorý potrebuje pomoc, aby splnil úkon požadovaný súdom alebo potrebný na odôvodnené trestné stíhanie alebo právnu obhajobu. Tieto náklady zvyčajne hradí strana, ktorá nevyžaduje právnu pomoc. Ak súd rozhodne v prospech tejto strany, protistrana jej ich nahradí.

2 Čo presne je právna pomoc?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou (Beratungshilfe) a právnou pomocou (Prozesskostenhilfe).

Pomoc pri právnom poradenstve a zastupovaní mimo súdneho konania (poradenská pomoc) je dostupná osobám v núdzi podľa zákona o právnom poradenstve a zastupovaní občanov s nízkymi príjmami (zákon o poradenskej pomoci).

Pri vedení súdneho konania sa osobám v núdzi poskytuje právna pomoc v súlade s pravidlami o právnej pomoci.

3 Mám právo na právnu pomoc?

Poradenská pomoc alebo právna pomoc sa poskytuje vtedy, ak osoba, ktorá potrebuje právne služby, nie je schopná získať potrebné finančné prostriedky z dôvodu svojej osobnej alebo finančnej situácie (núdze) a nemá žiadne iné primerané príležitosti na získanie pomoci (napr. poistenie právnych nákladov, poradenstvo od zväzu nájomcov alebo odborového zväzu atď.).

Okrem toho nesmú byť zamýšľané kroky na jej ochranu neopodstatnené. Ak sa poskytne právna pomoc, musí byť dostatočná pravdepodobnosť, že zamýšľané právne kroky alebo obhajoba budú úspešné. Súd rozhodujúci o uplatňovaní právnej pomoci musí považovať právne postavenie navrhovateľa za správne alebo aspoň veľmi pravdepodobné na základe ním predložených skutočností a dostupných písomností a musí byť vzhľadom na skutočnosti presvedčený, že navrhovateľ bude schopný poskytnúť dôkazy. Ak sú splnené právne požiadavky, daná osoba má nárok na poradenskú pomoc alebo právnu pomoc.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Poradenská pomoc (zahŕňajúca poradenstvo a v prípade potreby zastupovanie) sa poskytuje v občianskoprávnych záležitostiach vrátane pracovného práva, administratívneho práva, ústavného práva a sociálneho práva. V trestnoprávnych záležitostiach a záležitostiach správneho práva sa poskytuje len poradenská pomoc. V prípade záležitostí, v ktorých sa má uplatňovať právo iných štátov, sa poradenská pomoc poskytuje vtedy, ak sa skutočnosti prípadu spájajú s Nemeckom. V prípade záležitostí daňového práva sa neposkytuje žiadna poradenská pomoc.

Právna pomoc sa poskytuje pri všetkých druhoch konaní týkajúcich sa občianskych sporov, nesporových konaní a konaní pred pracovným, administratívnym, sociálnym alebo daňovým súdom (Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht, Sozialgericht alebo Finanzgericht). Právna pomoc sa neposkytuje obvineným v trestných konaniach a dlžníkom v insolvenčných konaniach. Usmernenia pre obhajcov vymenovaných súdom obsahujú podrobné osobitné pravidlá pre obvinených v trestnom konaní. Dlžníkovi v insolvenčnom konaní sa na základe žiadosti poskytne odklad úhrady trov konania, ak okrem návrhu na vyhlásenie konkurzu podal aj návrh na oddlženie. Na základe osobitnej žiadosti mu konkurzný súd v tomto prípade určí aj advokáta podľa jeho výberu, ktorý je pripravený ho zastupovať, ak sa zastúpenie advokátom javí ako nevyhnutné.

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Neexistujú žiadne takéto osobitné postupy; existujúce možnosti získania poradenstva a právnej pomoci sa vzťahujú aj na naliehavé prípady.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Formuláre žiadosti o poradenskú pomoc a právnu pomoc možno získať od miestnych súdov (Amtsgerichten) a od právnikov.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Potrebné podrobnosti o príjme musia byť vierohodne preukázané predložením príslušných dokumentov (napr. výplatná páska alebo posledný daňový výmer v prípade samostatne zárobkovo činných osôb).

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Žiadosť o poradenskú pomoc sa podáva na miestnom úrade, v ktorého okrese má osoba, ktorá potrebuje právnu pomoc, svoje všeobecné zákonné bydlisko (miesto pobytu). Ak nemá všeobecné zákonné bydlisko v Nemecku, má príslušnosť miestny súd, v ktorého okrese sa vyžaduje poradenská pomoc. Takisto je v súvislosti s touto formou pomoci možné osloviť priamo právnika. Požadovaná žiadosť na okresný súd sa potom musí podať dodatočne do štyroch týždňov.

Žiadosť o právnu pomoc musí byť podaná na súde, pred ktorým sa uskutočňuje alebo bude začaté konanie, v súvislosti s ktorým sa žiada o právnu pomoc. Tento súd (a nie napríklad orgán sociálnej starostlivosti) preskúma žiadosť a rozhodne, či boli splnené požiadavky na poskytnutie právnej pomoci.

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Informácie o poradenskej pomoci a právnej pomoci poskytujú miestne súdy a právnici.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Ak máte nárok na poradenskú pomoc alebo právnu pomoc, mali by ste vyplniť príslušný formulár, priložiť potrebné dokumenty a zaslať ich orgánu uvedenému v bode 8.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Osoba požadujúca právne služby môže získať poradenskú pomoc od právnika vlastného výberu. V spolkových krajinách Brémy a Hamburg sa poradenská pomoc získava prostredníctvom verejných centier právneho poradenstva. Právnici sú povinní poskytovať poradenskú pomoc: žiadosť o túto podobu právnej pomoci možno odmietnuť len v osobitných prípadoch z vážnych dôvodov.

Právnika si takisto môžete zvoliť v prípade právnej pomoci. Strana si musí zvoliť právnika, ktorý je oprávnený na to, aby ju zastupoval pred súdom. Iba ak žiadateľ nemôže nájsť advokáta, ktorý by ho chcel zastupovať, predseda senátu vyberie a pridelí advokáta.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Advokát má nárok na odmenu vo výške 15 EUR voči osobe, ktorá žiada o právnu pomoc a ktorej poskytol poradenstvo v rámci právnej pomoci, pričom sa tejto odmeny môže podľa okolností vzdať. Odlišné dohody týkajúce sa odplaty sú neplatné. Právnik dostáva zvyšok svojej odplaty zo štátnej pokladnice.

V prípade právnej pomoci sa hradia všetky trovy konania s výnimkou tých výdavkov strany, ktorá žiada o právnu pomoc, ktoré neboli nevyhnutné na uplatnenie práva. Strane, ktorá potrebuje pomoc, nevznikajú žiadne ďalšie náklady.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Ak sú splnené požiadavky pre udelenie právnej pomoci, strana nenesie žiadne ďalšie náklady. Udelenie právnej pomoci znamená, že sú hradené všetky potrebné trovy konania. Ak je však finančne možné, aby účastník konania, ktorý žiada o právnu pomoc, prispel na trovy konania časťou svojho príjmu, je povinný príslušnú sumu úplne alebo čiastočne uhradiť v splátkach do štátnej pokladnice, ktorá tieto trovy vyplatila. Osobné a ekonomické pomery možno preskúmať do štyroch rokov od ukončenia konania a možno nariadiť splátky alebo upraviť výšku existujúcich splátok. Nevyberie sa viac ako 48 splátok.

Je možné, že právna pomoc sa nevzťahuje na všetky časti konania, v takom prípade sa nazýva čiastočná právna pomoc. V takýchto prípadoch sa účinok PKH vzťahuje len na časť, na ktorú bola udelená.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Poskytnutie právnej pomoci sa automaticky nevzťahuje na odvolania. Končí sa konečným rozhodnutím súdu, pred ktorým sa začalo konanie. Je však možné opätovne požiadať o právnu pomoc v prípade odvolacieho konania. Odvolací súd posúdi, či strana stále potrebuje právnu pomoc a či odvolanie nie je neopodstatnené a existuje pravdepodobnosť úspechu. Pravdepodobnosť úspechu a bezdôvodnosť sa neskúmajú, ak odporca podal odvolanie. Ak sú splnené tieto požiadavky, strana, ktorá žiada o právnu pomoc, má nárok na právnu pomoc na odvolacom súde.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Poradenskú pomoc možno odvolať, ak sa zakladá na nepravdivých informáciách poskytnutých stranou, ktorá požiadala o právne služby.

Právnu pomoc možno odvolať za týchto okolností:

  1. v prípade falšovania požiadaviek na povolenie poskytnutím nesprávnych informácií o spornom vzťahu,
  2. v prípade nesprávnych informácií o subjektívnych požiadavkách na povolenie a nepredloženia požadovaných vyhlásení,
  3. ak nie sú splnené osobné alebo ekonomické podmienky na udelenie povolenia,
  4. v prípade omeškania so splátkami alebo
  5. v prípade neoznámenia výrazného zlepšenia príjmu a majetku alebo neoznámenia novej adresy.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

V Nemecku sa rozlišuje medzi poradenskou pomocou a právnou pomocou (pozri otázku 2).

Proti uzneseniu okresného súdu o zamietnutí žiadosti o právnu pomoc je prípustné okamžité odvolanie.

Ak sa žiadosť o právnu pomoc zamietne, navrhovateľ môže proti tomuto súdnemu rozhodnutiu podať do jedného mesiaca okamžité odvolanie (sofortige Beschwerde), ak hodnota sporu v hlavnom konaní presahuje 600 EUR. Ak hodnota sporu v hlavnom konaní nepresahuje 600 EUR, odvolanie je prípustné len vtedy, ak súd zamietol poskytnutie právnej pomoci výlučne na základe požiadavky týkajúcej sa osobnej a finančnej situácie.

Zistite viac na

https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Beratungs_PKH.html

Posledná aktualizácia: 13/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.