Právna pomoc

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Každý, kto chce začať alebo už začal súdne konanie, musí znášať tieto trovy konania:

  1. poplatky za vymenovanie advokáta na prípravu a podanie žiadosti o právnu pomoc alebo iný prostriedok nápravy, účasť na mediačných zasadnutiach, účasť na súdnych pojednávaniach v pozícii advokáta/právneho zástupcu žiadateľa v príslušnom konaní, predloženie dokumentov, dodanie písomností, ktoré sa majú doručiť prostredníctvom súdneho úradníka (dikastikós epimelitís), a poskytnutie vykonateľného titulu exekútorovi na výkon rozsudku;
  2. náklady na doručenie právnych žiadostí alebo iných prostriedkov nápravy;
  3. náklady na preklad a/alebo tlmočenie v cezhraničných veciach;
  4. náklady, ktoré vznikli znalcom, ak boli znalci vymenovaní na príkaz súdu alebo na žiadosť príslušného účastníka konania;
  5. súdne poplatky za predloženie dokumentov a začatie vykonávacích opatrení;
  6. náklady priznané druhému účastníkovi konania.

2 Čo presne je právna pomoc?

Občania majú právo požiadať o finančnú pomoc na začatie súdneho konania alebo účasť na súdnom konaní vedenom proti nim. Pomoc sa vzťahuje aj na právne zastúpenie na druhom stupni, náklady na notára (symvolaiográfos) a exekútora a náklady na výkon rozhodnutia.

Obsah právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach je stanovený zákonom č. 3226/2004 o poskytovaní právnej pomoci občanom s nízkym príjmom, ako aj inými ustanoveniami v znení zmien (ďalej len „zákon“).

Právna pomoc môže mať aj formu vymenovania advokáta na účely poskytnutia právneho poradenstva s cieľom urovnať cezhraničný spor predtým, ako bude predložený na súd [článok 10 písm. c) zákona].

3 Aké sú požiadavky na účely poskytnutia právnej pomoci?

V článku 11 zákona sa uvádza, že všetci občania Európskej únie môžu mať nárok na právnu pomoc. Okrem nich majú nárok na právnu pomoc aj štátni príslušníci tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti, ak majú legálny alebo obvyklý pobyt v Európskej únii a sú schopní poskytnúť dôkaz o splnení príslušných podmienok.

Právna pomoc sa poskytne za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v zákone. Podľa článku 1 ods. 2 zákona majú na právnu pomoc nárok osoby, ktorých ročný rodinný príjem nepresahuje dve tretiny minimálneho ročného individuálneho príjmu stanoveného zákonom. V prípade rodinných sporov sa príjem druhej strany sporu (manželského partnera) nepripočítava k príjmu žiadateľa.

Osobitné pravidlá sa vzťahujú na osoby s bydliskom alebo obvyklým pobytom v inom členskom štáte. Podľa článku 10 zákona uvedená hranica nie je záväzná, ak žiadateľ preukáže, že rozdiel v životných nákladoch medzi jeho krajinou pôvodu a Helénskou republikou mu znemožňuje znášať náklady na právnu ochranu.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Áno, konkrétne v občianskoprávnych, rodinných, obchodných a trestných konaniach.

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Tento postup je upravený článkom 2 zákona. Postup poskytnutia právnej pomoci sa začína hneď potom, ako oprávnená osoba predloží žiadosť, ktorá obsahuje zhrnutie predmetu konania alebo úkonu a dôkaz o tom, že sú splnené podmienky na získanie pomoci.

K žiadosti musia byť priložené potrebné podporné doklady, dôkaz o finančnej situácii žiadateľa [najmä kópia daňového priznania alebo potvrdenie od vedúceho príslušného daňového úradu v tom zmysle, že žiadateľ nie je povinný podať daňové priznanie, kópia majetkového priznania, osvedčenie o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, daňové identifikačné číslo žiadateľa (AFM), potvrdenia o sociálnej starostlivosti, čestné vyhlásenia] a v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny doklad o pobyte podľa prvého odseku článku 1.

Žiadosť a podporné doklady sa predkladajú najmenej 15 dní pred súdnym konaním alebo úkonom, pre ktoré sa žiada právna pomoc. Túto lehotu možno skrátiť v prípade následného predvolania. Tento postup je bezplatný a nie je potrebné dostaviť sa s advokátom.

V článku 8 ods. 1 sa stanovuje, že žiadosti o právnu pomoc sa predkladajú na súdoch prvého stupňa (protodikeía), ktoré sú podľa územnej a vecnej príslušnosti oprávnené ich preskúmať.

V prípade úkonov, ktoré nesúvisia so súdnym konaním, je príslušným súdom okresný občiansky súd (eirinodikeío) v mieste bydliska žiadateľa.

Žiadateľ môže podať odvolanie proti rozhodnutiu sudcu, ktoré sa prerokuje počas predbežnej fázy konania (diadikasía ton asfalistikón métron). Prípad prima facie stačí na prijatie žiadosti, úplná dokumentácia sa nevyžaduje. Súd má rozsiahlu diskrečnú právomoc na získavanie dôkazov.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Všetky súdy v Grécku majú osobitný úrad na pomoc občanom s nízkym príjmom, ktorí majú nárok na bezplatnú právnu pomoc na začatie konania. Niektoré súdy poskytujú online formulár žiadosti, ako napríklad okresný občiansky súd Patras (Eirinodikeío Pátras), pozri https://www.eirinodikeio-patras.gov.gr/nomiki-voithia.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadatelia musia predložiť dôkaz o svojej finančnej situácii. Príslušné podporné doklady sú stanovené v zákone (pozri otázku č. 5).

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť sa predkladá súdu (pozri otázku č. 5).

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Kritériá na získanie právnej pomoci sú stanovené v zákone. Podľa článku 1 ods. 2 sú občanmi s nízkym príjmom, ktorí majú nárok na právnu pomoc, tí občania, ktorých ročný rodinný príjem neprekračuje dve tretiny minimálneho ročného osobného príjmu vymedzeného v Národnej všeobecnej kolektívnej pracovnej zmluve (Ethnikí Genikí Syllogikí Sýmvasi Ergasías). V prípade domáceho sporu sa príjem druhej strany sporu nezohľadňuje.

Osobitné opatrenia sa uplatňujú, ak sa miesto bydliska alebo obvyklého pobytu osoby žiadajúcej o právnu pomoc v občianskej alebo obchodnej veci nachádza v inom členskom štáte. Podľa článku 10 zákona sa stanovená hranica rodinného príjmu nezohľadňuje, ak žiadateľ môže preukázať, že nie je schopný uhradiť právne náklady z dôvodu rozdielu životných nákladov medzi členským štátom, v ktorom má miesto pobytu alebo obvyklý pobyt, a Gréckom.

Vzhľadom na cezhraničnú povahu žiadosti sa právna pomoc poskytuje aj na úhradu nákladov na tlmočenie, nákladov na úradný preklad dokladov potrebných na urovnanie sporu a cestovných nákladov, ktoré vzniknú žiadateľovi v súvislosti s osobou, ktorá má podporiť jeho žiadosť a ktorá sa musí osobne dostaviť na pojednávanie, ak súd rozhodne, že táto osoba sa inak nemôže zúčastniť na konaní. Právna pomoc môže mať aj formu vymenovania advokáta na účely poskytnutia právneho poradenstva s cieľom urovnať spor predtým, ako bude predložený na súd.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Účastník konania sa musí obrátiť na príslušný súd (pozri otázku č. 5).

Ak právnu pomoc poskytuje súd, oprávnená osoba má nárok na právne služby uvedené v odpovedi na otázku č. 2.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Táto záležitosť je upravená v článku 5 zákona. Ak je potrebné vymenovať advokáta, vyberie sa zo zoznamu vypracovaného príslušnou advokátskou komorou (dikigorikós sýllogos). Právni poradcovia, ktorí majú poskytnúť službu (synígoroi ypiresías), sa určujú v abecednom poradí z príslušného zoznamu advokátskej komory a ich výber schvaľuje súd, ktorý poskytuje právnu pomoc. Vymenovaný advokát môže odmietnuť obhajovať účastníka konania. Ak odmietne, ten istý súd vymenuje iného advokáta.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

V článku 9 zákona v znení zmien sa uvádzajú podrobnosti o nákladoch, na ktoré sa vzťahuje právna pomoc. Pozri aj odpovede na otázky č. 1 a 2.

Právna pomoc sa poskytuje v prípadoch rozvodu na základe vzájomnej dohody (synainetikó diazýgio) a zahŕňa oslobodenie od povinnosti uhradiť niektoré alebo všetky trovy konania pred notárom, ako aj odmenu advokáta vymenovaného na zastupovanie žiadateľov pred notárom.

Právna pomoc nemá vplyv na povinnosť uhradiť všetky náklady priznané druhému účastníkovi konania.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

To sa v zákone neuvádza. Je možné, aby zvyšné trovy uhradili mimovládne organizácie, najmä v prípadoch migrantov a utečencov.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Áno. V článku 9 ods. 3 zákona sa stanovuje, že právna pomoc sa poskytuje osobitne pre každý súdny proces, vzťahuje sa na všetky súdy akéhokoľvek stupňa a aj na výkon rozsudku.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Podľa článku 4 ods. 2 a 3 zákona možno právnu pomoc odňať alebo obmedziť rozhodnutím príslušného sudcu vydaným z úradnej moci alebo na návrh prokurátora (eisangeléas), ak sa zistí, že podmienky na poskytnutie pomoci neboli na začiatku splnené, už nie sú splnené, alebo sa podstatne zmenili. Žiadatelia, ktorým bola poskytnutá právna pomoc na základe nepravdivej žiadosti alebo informácie, sú povinní nahradiť trovy, od ktorých boli oslobodení.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Podľa článku 8 ods. 2 môže navrhovateľ podať odvolanie na viacčlenný súd prvého stupňa (polymelés protodikeío) proti rozhodnutiu sudcu okresného občianskeho súdu, sudcu jednočlenného súdu prvého stupňa (monomelés protodikeío) alebo predsedu súdu prvého stupňa do piatich dní od vydania rozhodnutia. Odvolanie sa prerokuje počas predbežnej fázy konania [články 682 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku (Kódikas Politikís Dikonomías)]. Na Najvyšší súd (Áreios Págos) nie je možné podať odvolanie. Ak dôjde k zmene skutočností, môže sa podať nová žiadosť (článok 2 ods. 5 zákona).

17 Má žiadosť o právnu pomoc za následok prerušenie plynutia premlčacej lehoty?

Zákon o právnej pomoci neobsahuje žiadne ustanovenie v tomto zmysle.

Posledná aktualizácia: 01/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.