Právna pomoc

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Náklady spojené so súdnym konaním sa líšia v závislosti od daného súdu, príslušného konania a zložitosti prípadu.

2 Čo presne je právna pomoc?

Právna pomoc je zastupovanie právnym zástupcom alebo obhajcom v občianskych súdnych konaniach na okresnom súde, obvodnom súde, vrchnom súde, odvolacom súde a najvyššom súde a v niektorých prípadoch pred Súdnym dvorom Európskej únie Vzťahuje sa aj na odvolania na Odvolacom súde pre medzinárodnú ochranu (International Protection Appeals Tribunal). K dispozícii je aj v prípade určitých vyšetrovaní, pri ktorých koroner predložil rade žiadosť.

Právnu pomoc vo všeobecnosti poskytujú právni zástupcovia, ktorých rada zamestnáva vo svojich právnych centrách. Právnu pomoc však môže poskytovať aj súkromný právny zástupca zo skupiny právnych zástupcov, ktorú zriadila rada. Týka sa to najmä záležitostí rodinného práva a medzinárodnej ochrany.

3 Mám právo na právnu pomoc?

Finančná oprávnenosť a príspevky

Ak chcete získať právnu pomoc alebo poradenstvo v občianskoprávnych veciach, Rada pre právnu pomoc Home - LAB (legalaidboard.ie) posúdi vašu finančnú situáciu, aby zistila, či máte nárok na jej služby. Na získanie právnej pomoci a poradenstva v občianskoprávnych veciach musí byť váš ročný disponibilný príjem nižší ako 18 000 EUR a disponibilné aktíva musia byť nižšie ako 100 000 EUR. V oboch prípadoch Rada pre právnu pomoc pri výpočte týchto príspevkov uplatňuje určité úľavy. Dom, v ktorom bývate, sa nezahŕňa do výpočtu vašich aktív.

Vo väčšine prípadov budete musieť zaplatiť tzv. príspevok. Výška príspevku (alebo príspevkov) bude závisieť od vášho disponibilného príjmu a aktív.

Pri prvej návšteve právneho zástupcu budete musieť zaplatiť príspevok na poradenstvo. Minimálny príspevok na poradenstvo je 30 EUR. V závislosti od vášho príjmu môže príspevok predstavovať až 150 EUR.

Ak Rada pre právnu pomoc súhlasí s vaším zastupovaním na súde, budete musieť zaplatiť príspevok na pomoc. Minimálny príspevok na pomoc je 130 EUR. V závislosti od vášho príjmu a aktív môže byť potrebné zaplatiť vyšší príspevok. Výška príspevku na pomoc zahŕňa príspevok na poradenstvo, takže ak sa váš príspevok vypočíta v sume 130 EUR, budete musieť zaplatiť len dodatočných 100 EUR.

Príspevok nemusíte platiť v týchto prípadoch:

 • Agentúra Tusla žiada súd, aby jej povolil prevziať vaše deti do štátnej starostlivosti alebo aby umožnil jej zamestnancom vykonávať dohľad nad vašimi deťmi vo vašom vlastnom dome.
 • Začali ste konanie alebo sa obhajujete na okresnom súde v konaní o zakazujúcom príkaze, bezpečnostnom príkaze, ochrannom príkaze alebo predbežnom zákaze.

Existuje ešte niekoľko ďalších okolností, pri ktorých Rada pre právnu pomoc nebude príspevok účtovať. Patria medzi ne prípady, keď rada poskytuje právne poradenstvo osobe, ktorá tvrdí, že sa stala obeťou znásilnenia alebo sexuálneho napadnutia alebo keď ju rada zastupuje v konaní s osobu, ktorá bola obvinená zo spáchania znásilnenia alebo sexuálneho napadnutia.

Medzinárodná ochrana (azyl)

Ak žiadate o právnu pomoc pri vybavovaní žiadosti o medzinárodnú ochranu v Írsku, budete musieť zaplatiť iba príspevok vo výške 10 EUR.

Ako sa posudzuje môj príjem?

Prvým krokom je vyplnenie vyhlásenia o majetkových pomeroch vo formulári žiadosti o právne služby. Vo formulári sa vyžaduje uvedenie týchto informácií:

Príjem – ide o váš celkový príjem, napríklad mzdu, plat, sociálne dávky (hoci niektoré sociálne dávky nie sú zahrnuté, napríklad prídavok na dieťa alebo príspevok pre opatrovníka), dôchodok a určité osobné okolnosti, ako aj určité výdavkové položky. (Za príjem sa nepovažuje ani opatrenie podpory na bývanie poskytované akýmkoľvek verejným orgánom.) Cieľom je určiť, aké príspevky sa môžu započítať do vášho príjmu na účely výpočtu vášho disponibilného príjmu.

Ide o tieto príspevky:

Príspevok

Maximálna výška

Manžel (-ka)/partner (-ka)

3 500 EUR

Plnoleté a neplnoleté nezaopatrené osoby

1 600 EUR za nezaopatrenú osobu

Náklady na ubytovanie

8 000 EUR

Starostlivosť o deti

6 000 EUR za dieťa

Daň z príjmov

plná suma

Systém sociálneho zabezpečenia (PRSI)

plná suma

Univerzálne sociálne odvody

plná suma

Prijaté platby ex-gratia

zrážka 20 EUR za každú platbu prijatú za každý týždeň

Rada pre právnu pomoc vypočíta váš disponibilný príjem a oznámi vám výšku príspevku, ktorý musíte zaplatiť. Formulár vyhlásenia o majetkových pomeroch môžete vyplniť samostatne alebo vám ho pomôžu vyplniť zamestnanci v centre právnej pomoci, ak to potrebujete. Na webovom sídle https://www.legalaidboard.ie/en/ je k dispozícii online simulátor, ktorý vám pomôže zistiť, či je pravdepodobné, že z finančného hľadiska spĺňate kritériá oprávnenosti. Tento online simulátor nezaručuje finančnú oprávnenosť na právne služby. Slúži len ako orientačný ukazovateľ.

Ako môžem potvrdiť svoj hlavný zdroj príjmu a príspevky?

Môže sa vyžadovať, aby ste poskytli potvrdenie o svojom hlavnom zdroji príjmu, napríklad poskytnutím týchto dokumentov:

 • kópia vašej poslednej výplatnej pásky,
 • kópia potvrdenia o sociálnych dávkach,
 • doklad o zaplatených nájmoch (tzv. rent book) alebo doklad o hypotekárnom úvere.

Rada pre právnu pomoc môže požiadať ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia, aby prešetrilo majetkové pomery akejkoľvek osoby, ktorá žiada o právne služby alebo ich prijíma. Za určitých okolností vás Rada pre právnu pomoc môže požiadať o predloženie ďalších dokumentov týkajúcich sa príspevkov, o ktoré ste požiadali.

Ako sa vypočítajú moje zdroje kapitálu?

Hodnota vášho domu sa nezahŕňa do posúdenia vašich kapitálových zdrojov. Ak sú vaše kapitálové zdroje vyššie ako 4 000 EUR, musíte vyplniť výkaz kapitálu vo formulári žiadosti. Vyžadujú sa od vás tieto informácie:

 • Kapitál – Ide o váš celkový kapitál akejkoľvek povahy, či už vo forme nehnuteľnosti, auta, hotovosti, kapitálu v banke, investícií alebo iných zdrojov.
 • Dlh – Na účely stanovenia disponibilného kapitálu môžete dostať úľavu na určité dlhy, ktoré môžu byť započítané do kapitálu, napríklad na pôžičky poskytované úverovými družstvami.

Čo sa stane, ak mi budú priznané trovy konania?

Ak vám budú vo vašom prípade priznané trovy konania, musia sa uhradiť Fondu právnej pomoci (Legal Aid Fund) a použiť na úhradu nákladov, ktoré Rada pre právnu pomoc vynaložila na poskytnutie právnych služieb. V prípadoch súkromného rodinného práva sa to zvyčajne nestáva. V prípadoch iných ako súkromného rodinného práva vám zvyčajne budú priznané trovy konania, ak súd vyhráte. Ak však prípad prehráte, môžu vám byť priznané trovy konania druhej strany. Ak sa tak stane, Rada pre právnu pomoc nie je povinná uhradiť trovy konania druhej strany a sú vašou osobnou zodpovednosťou.

Čo sa stane, ak v dôsledku môjho prípadu získam alebo si ponechám peniaze alebo iný majetok?

Ak v dôsledku vášho prípadu získate alebo si ponecháte peniaze alebo nehnuteľnosť, Rada pre právnu pomoc môže, až na niektoré výnimky, použiť tieto peniaze alebo nehnuteľnosť na zaplatenie právnej pomoci, ktorá vám bola poskytnutá. Do Fondu právnej pomoci Rady pre právnu pomoc musíte zaplatiť všetky peniaze, ktoré získate alebo si ponecháte v dôsledku vášho prípadu a ktoré nie sú vyňaté. Rada si odpočíta svoje náklady a zvyšok vám vráti. Ak ide o nehnuteľnosť (napríklad dom alebo pozemok), ktorý získate alebo si ponecháte, rada je oprávnená uvaliť na tento majetok tzv. bremeno, takže ho nemožno predať, kým sa jej nepreplatia náklady.

Čo mám robiť, ak dôjde k zmene v mojej finančnej situácii?

Ak prijímate právne služby Rady pre právnu pomoc, musíte rade (prostredníctvom svojho právneho zástupcu) oznámiť akúkoľvek zmenu vášho príjmu alebo kapitálu, napríklad ak vám zvýšili plat, zmenila sa výška vašich sociálnych dávok alebo ak ste si kúpili nové auto alebo dom. Zmenu musíte ohlásiť preto, lebo počas prijímania právnych služieb musíte zostať oprávnený/-á na právne služby, a to až do uzavretia vášho prípadu. Ak sa vaša finančná situácia zlepšila, nemusí to nevyhnutne znamenať, že vám bude právna pomoc zastavená, môžu vás však požiadať o zaplatenie vyššieho príspevku.

Čo sa stane, ak právnemu centru neoznámim zmenu mojej situácie?

Ak rade pre právnu pomoc neoznámite, že sa váš príjem alebo kapitál zmenil, a rada to zistí, môže sa rozhodnúť zastaviť vám právnu pomoc.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Pokiaľ konanie patrí do právomoci Írska, žiadatelia zo zahraničia, ktorí spĺňajú podmienky finančnej oprávnenosti a kritériá odôvodnenosti návrhu stanovené v zákone a nariadeniach, budú mať nárok na právnu pomoc v Írsku.

Hoci má väčšina žiadateľov o právnu pomoc bydlisko v Írsku, osoba, ktorá má bydlisko mimo Írska, či už ide o írskeho občana, alebo nie, môže požiadať o právnu pomoc a/alebo poradenstvo v Írsku za predpokladu, že táto osoba žiada o právnu pomoc alebo poradenstvo v právnej veci, ktorú upravuje írske právo, a zvyčajne ak sa právna pomoc poskytuje osobe s bydliskom mimo Írska, ak je predmetom sporu nehnuteľnosť alebo osobný majetok, ktorý sa nachádza v Írsku. Rovnako ako sa írski žiadatelia musia podrobiť preskúmaniu majetkových pomerov na určenie oprávnenosti na právnu pomoc, aj osoby s bydliskom mimo Írska sa musia podrobiť takému istému posúdeniu finančnej oprávnenosti.

Právna pomoc sa poskytuje bez uplatnenia kritérií oprávnenosti na základe preskúmania majetkových pomerov v súdnych konaniach začatých na základe zákona o únosoch detí a o výkone rozhodnutí o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti z roku 1991 a zákona o vyživovacej povinnosti z roku 1994 (ak ide o vymáhanie výživného v recipročnej jurisdikcii).

Vo všeobecnosti sa právne poradenstvo neposkytuje, ak by žiadateľ mohol bez väčších ťažkostí získať právne poradenstvo mimo rozsahu pôsobnosti zákona. To sa vo všeobecnosti uplatňuje na prípady, keď sú služby dostupné z iného zdroja, ako sú poradenské agentúry alebo iný štátny orgán.

S výnimkou poradenstva navrhovateľom v prípadoch „znásilnenia“ je poradenstvo vo veciach trestného práva mimo rozsahu pôsobnosti zákona.

Pred schválením právnej pomoci sa rada musí presvedčiť, že je opodstatnené začať konanie alebo obhajobu, napríklad so zreteľom na právne odôvodnenie veci a pravdepodobný výsledok. Tieto kritériá zahŕňajú: vyhliadky na úspech; opodstatnené dôvody na začatie alebo obhajobu konania; dostupnosť inej metódy ako súdneho konania na uspokojivé riešenie problému (napr. mediácia alebo rokovanie o urovnaní); schopnosť osoby, ktorej sa poskytuje právna pomoc, získať právne zastúpenie mimo zákona (napr. možnosť úhrady nákladov poisťovňou atď.).

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Zváži sa, či by sa so žiadateľmi nemalo zaobchádzať inak ako podľa všeobecného pravidla, podľa ktorého sa žiadateľom prideľujú termíny na stretnutie s právnymi zástupcami, to znamená v striktnom poradí podľa dátumu zaradenia mien žiadateľov do zoznamu čakateľov na právne služby. Prednosť budú mať noví žiadatelia, ktorí sa uchádzajú o právne služby v týchto kategóriách prípadov:

 • konania o únosoch detí;
 • ak existuje skutočné nebezpečenstvo, že deti budú odvedené mimo danej jurisdikcie bez súhlasu žiadateľa;
 • konania o starostlivosti o deti;
 • domáce násilie;
 • ak podľa zákona o premlčaní hrozí, že lehoty na vydanie rozsudku uplynú, pokiaľ sa neprijmú okamžité opatrenia;
 • ak hrozí, že lehoty uplynú podľa iných právnych predpisov;
 • ak hrozí, že majetok sa roztratí tak, že nebude k dispozícii na uspokojenie nárokov žiadateľa.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Záujemca sa môže uchádzať o právne služby v ktoromkoľvek právnom centre tak, že sa ohlási telefonicky alebo písomne právnemu centru, ktoré je najbližšie k miestu bydliska žiadateľa.

Zoznam právnych centier nájdete na webovom sídle Rady pre právnu pomoc.

Ak sa žiadateľ obráti na centrum telefonicky, bude vyzvaný, aby sa dostavil do daného právneho centra a podal žiadosť osobne, aby bolo možné vyplniť písomný formulár žiadosti a vykonať preskúmanie majetkových pomerov s cieľom určiť, či je žiadateľ finančne oprávnený na poskytnutie právnej pomoci. Žiadosť sa môže podať poštou a zvyčajne je jej podanie vhodné, ak sa žiadateľ nemôže jednoducho dostaviť osobne do právneho centra.

Právna pomoc sa poskytuje bez uplatnenia kritérií oprávnenosti na základe preskúmania majetkových pomerov v súdnych konaniach začatých na základe zákona o únosoch detí a o výkone rozhodnutí o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti z roku 1991 a zákona o vyživovacej povinnosti z roku 1994 (ak ide o vymáhanie výživného v recipročnej jurisdikcii).

Okrem už uvedeného Rada pre právnu pomoc umožňuje podať žiadosť online prostredníctvom svojej webovej stránky.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

 • Výplatná páska/osvedčenie P60, potvrdenie o sociálnych dávkach alebo oznámenie o daňovom výmere/auditovaných účtovných závierkach.
 • Podrobné informácie o akýchkoľvek iných príjmoch, ktoré prijímate (napr. výživné).
 • Podrobné informácie o vašich platbách dane z príjmu, platbách do systému sociálneho zabezpečenia (PRSI) a platbách univerzálnych sociálnych odvodov (USC) (budú uvedené na výplatnej páske alebo v oznámení o daňovom výmere).
 • Podrobné informácie o vašich mesačných platbách hypotekárneho úveru/nájmu.
 • Približné hodnoty všetkých vašich kapitálových aktív okrem domu, v ktorom bývate.
 • Hodnoty všetkých vašich úspor, ktoré máte.
 • Nesplatené sumy všetkých úverov/dlhov, ktoré máte.

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Zoznam adries a telefónnych čísiel všetkých právnických centier otvorených len v určité dni, aj tých, ktoré sú otvorené každodenne, je k dispozícii na webovom sídle rady.

Prostredníctvom webového sídla Rady pre právnu pomoc sa podáva aj online formulár.

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Finančne oprávneným žiadateľom sa ponúkne stretnutie s právnym zástupcom v súlade s postupom zoznamu čakateľov alebo na základe stanovených kategórií prioritných záležitostí. Zvyčajne sa žiadateľovi ponúkne stretnutie s jedným z právnych zástupcov, ktorých zamestnáva Rada pre právnu pomoc a ktorí sídlia v jednej z jej kancelárií.

Žiadateľ zaplatí príspevok na právne poradenstvo pred prvým stretnutím a dostane o tom potvrdenie.

Na prvom stretnutí právny zástupca žiadateľovi vysvetlí, že ak potrebuje zastupovanie právnym zástupcom pri začatí konania alebo obhajobe, príspevok na právnu pomoc bude splatný pri udelení osvedčenia o právnej pomoci.

Žiadosti o vydanie osvedčenia o právnej pomoci si môžu vyžadovať doplňujúce informácie. V závislosti od povahy prípadu môžu tieto doplňujúce informácie zahŕňať:

 1. lekárske záznamy/správy;
 2. kópie vyhlásení a/alebo správ získaných alebo vyhotovených príslušníkmi polície Garda;
 3. kópie akýchkoľvek zmlúv.

Ak sa po prijatí všetkých potrebných informácií dospeje k záveru, že žiadosť o právnu pomoc nespĺňa ustanovenia zákona o právnej pomoci v občianskych veciach z roku 1995 a nariadení z roku 1996, právny zástupca vydá list o zamietnutí žiadosti.

V tomto liste sa uvedú dôvody a príslušný oddiel alebo oddiely zákona o právnej pomoci v občianskych veciach a/alebo nariadení, na základe ktorých sa žiadosť zamieta. V liste sa žiadateľ informuje aj o práve na preskúmanie a/alebo odvolanie sa proti rozhodnutiu na odvolacom výbore rady (Appeal Committee of the Board).

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Ak žiadateľ o právnu pomoc spĺňa požiadavky uvedeného zákona a nariadení, udelí sa mu osvedčenie o právnej pomoci na poskytnutie zastupovania právnym zástupcom (solicitor) a v prípade potreby obhajcom (barrister) v určitých občianskych súdnych konaniach na okresnom súde, obvodnom súde, vrchnom súde a najvyššom súde.

Osvedčenie o právnej pomoci povoľuje poskytovať právne služby len pre konania alebo predmety konania, ktoré sú na ňom uvedené. Vydanie osvedčenia o právnej pomoci žiadateľovi neznamená, že žiadateľovi sa poskytuje právna pomoc aj v iných veciach. Ak žiadateľ požaduje právnu pomoc vo viac ako jednom predmete konania, musí sa podať samostatná žiadosť.

Žiadosti o vydanie osvedčenia o právnej pomoci podáva právny zástupca v právnom centre po konzultácii so žiadateľom.

V oddiele 29 ods. 1 zákona sa stanovuje, že osoba nemá nárok na právnu pomoc ani poradenstvo, pokiaľ nezaplatí príspevok. Tento príspevok sa určuje na základe finančného posúdenia na základe informácií, ktoré žiadateľ poskytol vo svojich vyhláseniach o majetkových pomeroch a kapitáli. Ak osoba nedisponuje žiadnymi kapitálovými aktívami, minimálna splatná suma za právnu pomoc je 35 EUR, maximálna suma je 1 210 EUR.

Príspevok v plnej výške by sa mal zaplatiť po vrátení osvedčenia o právnej pomoci a pred poskytnutím právnych služieb. Za výnimočných okolností môže rada umožniť žiadateľovi zaplatiť príspevok v splátkach. Plná výška splatnej sumy sa však musí zaplatiť do dvanástich mesiacov a pred ukončením konania.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Ak žiadateľ vo svojej žiadosti vyjadrí želanie, aby ho v právnom centre zastupoval konkrétny právny zástupca, poverený právny zástupca to zohľadní pri rozhodovaní o tom, ktorého právneho zástupcu tomuto žiadateľovi pridelí. Pri takomto rozhodovaní poverený právny zástupca prihliadne aj na iné okolnosti, napríklad na to, či právny zástupca, o ktorého žiadateľ požiadal, bude k dispozícii na zastupovanie klienta v daný deň konania súdu. V prípade, že žiadateľom požadovaný právny zástupca už má záväzok voči inému klientovi v deň konania súdu žiadateľa na inom mieste, bude potrebné, aby poverený právny zástupca pridelil žiadateľovi na zastupovanie iného právneho zástupcu, ako si žiadateľ pôvodne vybral.

Ak už žiadateľa v minulosti zastupoval istý právny zástupca právneho centra, poverený právny zástupca zvyčajne pridelí toho istého právneho zástupcu, aby poskytoval právne služby tomu istému klientovi v súvislosti s novým predmetom konania. Žiadateľ nemá absolútne právo konzultovať s právnym zástupcom svojho výberu alebo ním byť zastupovaný, zvyčajne však poverený právny zástupca zohľadní želanie žiadateľa pri rozhodovaní o tom, ktorého právneho zástupcu žiadateľovi pridelí. Ak by žiadateľ uprednostňoval, aby ho zastupoval právny zástupca toho istého pohlavia, poverený právny zástupca by sa mal v čo najväčšej miere snažiť zabezpečiť, aby sa želanie žiadateľa v tejto súvislosti zohľadnilo.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Platbou príspevku na právnu pomoc, ktorý je uvedený v osvedčení o právnej pomoci, sa pokryjú všetky náklady spojené s konaním. Náklady a všeobecné náhrady škody, ktoré vám boli priznané v dôsledku súdneho konania alebo mimosúdneho urovnania, sú však splatné Rade pre právnu pomoc. Okrem určitých obmedzených výnimiek bude rada oprávnená odpočítať náklady, ktoré jej vznikli, z akýchkoľvek peňažných prostriedkov, ktoré získate. To sa vzťahuje aj na urovnania osoby, ktorej bola udelená právna pomoc v dôsledku konania v manželských veciach, dohody o rozluke alebo rozluky na súde. Ak sú celkové náklady, ktoré rade vznikli pri poskytovaní právnych služieb, nižšie ako celková suma zaplatená vami alebo vo vašom mene vo forme príspevku a prostredníctvom pokrytia nákladov alebo náhrady škody, resp. pri zohľadnení bremena uvaleného na majetok, zostatok sumy vám bude vrátený.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Neuvádza sa.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Osvedčenie o právnej pomoci sa poskytuje na právne služby v súvislosti s konaním alebo predmetom konania, ktoré sú na ňom uvedené. Po ukončení konania alebo uvedeného predmetu konania sa platnosť osvedčenia skončí. Ak žiadateľ potrebuje dodatočné služby, ktoré sa môžu týkať pôvodného predmetu konania, môže požiadať o zmenu osvedčenia o právnej pomoci alebo o nové osvedčenie. Na základe individuálnych okolností prípadu sa určí, či je potrebné vykonať zmenu alebo vydať nové osvedčenie, pričom právny zástupca poskytne poradenstvo.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Ak poskytnete nesprávne informácie, neoznámite akúkoľvek podstatnú skutočnosť (napríklad v súvislosti so zmenou vašej finančnej situácie) alebo ak sa správate neprimerane, právne poradenstvo, právna pomoc alebo oboje vám môžu byť odňaté a môžete niesť zodpovednosť za všetky náklady, ktoré vznikli vo vašom mene.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Žiadateľ, ktorý je poškodený akýmkoľvek rozhodnutím rady, môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia. Ak si žiadateľ želá rozhodnutie preskúmať, musia sa na posúdenie predložiť doplňujúce písomné informácie spolu so stanoviskom právneho zástupcu žiadateľa, či by malo byť rozhodnutie ponechané v platnosti. Žiadatelia môžu požiadať o preskúmanie rozhodnutia prostredníctvom právneho centra.

Žiadateľ, ktorý je poškodený akýmkoľvek rozhodnutím rady alebo preskúmaním akéhokoľvek rozhodnutia rady, sa môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať na výbore rady. Ak sa žiadateľ chce proti rozhodnutiu odvolať, odvolanie sa musí podať na odvolacom výbore rady. Žiadatelia môžu požiadať o odvolanie proti rozhodnutiu prostredníctvom právneho centra alebo priamo na rade.
Predloženie doplňujúcich informácií na účely preskúmania alebo podanie odvolania sa musí uskutočniť do jedného mesiaca od dátumu, keď bol žiadateľ informovaný o tom, že nemá nárok na požadovanú službu.

Odvolací výbor sa skladá z predsedu a zo štyroch ďalších členov, z ktorých dvaja pred vymenovaním do rady vykonávali povolanie obhajcu alebo právneho zástupcu. Výbor sa skladá z osôb, ktoré sa nepodieľali na pôvodnom rozhodnutí.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie vrátane zoznamu adries a telefónnych čísel všetkých právnych centier sú k dispozícii na webovom sídle rady.

Posledná aktualizácia: 26/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.