Právna pomoc

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Medzi trovy súdneho konania, ktoré sa môžu zaplatiť prostredníctvom právnej pomoci, patria:

 • kolky a registračné poplatky,
 • náklady súdnej kancelárie,
 • poplatky a náklady súdnych vykonávateľov,
 • náklady a odmeny znalcov,
 • odmeny prekladateľov a tlmočníkov,
 • notárske poplatky a odmeny,
 • svedočné,
 • cestovné náklady,
 • náklady na inzerciu v novinách,
 • odmeny a platy advokátov,
 • poplatky a náklady na zápisné formality, hypotéku a ručenie,
 • poplatky za osvedčenia o cudzom práve (tzv. certificats de coutume).

2 Čo presne je právna pomoc?

Prostredníctvom právnej pomoci môže fyzická osoba s nedostatočnými finančnými prostriedkami v určitej veci získať pomoc advokáta, a to aj keď chce len získať právne poradenstvo.

3 Aké sú požiadavky na účely poskytnutia právnej pomoci?

Osoby s nedostatočnými finančnými prostriedkami sú oprávnené získať právnu pomoc na obranu svojich záujmov za predpokladu, že sú:

 • štátnymi príslušníkmi Luxemburska, alebo
 • cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí majú povolenie usadiť sa v Luxembursku, alebo
 • štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie, alebo
 • cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí majú na účely právnej pomoci na základe medzinárodnej dohody rovnaké postavenie ako štátni príslušníci Luxemburska, alebo
 • neoprávnene sa zdržiavajúcimi štátnymi príslušníkmi tretích krajín – na účely úhrady splatných odmien podľa článku 572-7 Zákonníka práce.

Právnu pomoc možno poskytnúť aj akémukoľvek inému cudziemu štátnemu príslušníkovi s nedostatočnými finančnými prostriedkami v konaniach týkajúcich sa práva na azyl, vstupu na územie, pobytu, usadenia sa a vyhostenia cudzincov.

Nedostatok finančných prostriedkov sa posudzuje na základe celkového hrubého príjmu a majetku žiadateľa a ďalších členov domácnosti.

Právna pomoc sa zamietne, ak sa žaloba javí a priori bezpredmetná a je nepravdepodobné, že s touto žalobou osoba uspeje, alebo ak sa predmet žaloby javí ako neprimeraný k vynaloženým nákladom.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Právnu pomoc možno udeliť buď navrhovateľovi, alebo odporcovi v nesporových alebo sporových konaniach, v ktorých sa rozhoduje na súde alebo mimosúdne. O právnu pomoc možno požiadať vo všetkých prípadoch predkladaných na všeobecných alebo správnych súdoch.

Právna pomoc sa môže udeliť aj v prípade predbežných opatrení a postupov na výkon súdneho rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného vykonateľného titulu.

Vlastníkom motorových vozidiel, ktorí sú účastníkmi sporov vyplývajúcich z použitia takýchto vozidiel, sa však právna pomoc neposkytne. Táto pomoc sa neposkytne ani obchodníkovi, priemyselníkovi, remeselníkovi či odborníkovi vykonávajúcemu slobodné povolanie, ktorý je účastníkom sporu súvisiaceho s jeho obchodnou alebo odbornou činnosťou, okrem riadne zdôvodnených výnimočných prípadov, a spravidla ani v prípadoch, ktoré vyplývajú zo špekulatívnej činnosti žiadateľa o právnu pomoc.

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Vo všetkých naliehavých prípadoch môže príslušný predseda advokátskej komory poskytnúť právnu pomoc dočasne bez ďalších formalít a v súvislosti s úkonmi, ktoré určí.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

V Luxembursku možno získať vnútroštátny formulár žiadosti o právnu pomoc od ústredného útvaru sociálnej pomoci – Service Central d'Assistance Sociale (telefón: +352 475821-1).

Môžete si ho stiahnuť aj na webovom sídle luxemburskej advokátskej komory – Barreau de Luxembourg alebo na webovom sídle advokátskej komory v Diekirchi – Barreau de Diekirch.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Osoba, ktorá žiada o právnu pomoc, musí k žiadosti pripojiť tieto dokumenty:

 • kópiu preukazu totožnosti,
 • potvrdenie od Spoločného centra sociálneho zabezpečenia (Centre commun de la Sécurité sociale – CCSS) pre žiadateľa a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,
 • pre dotknutú osobu a každého člena domácnosti: výplatné pásky (alebo potvrdenie o príjme od CCSS), potvrdenie o príjme na podporu sociálneho začlenenia (revenu d'inclusion sociale – REVIS), potvrdenie o podpore v nezamestnanosti alebo dôchodku alebo iné potvrdenia o hrubom príjme za posledné tri mesiace (bankové výpisy nepostačujú),
 • potvrdenie od Národného fondu solidarity (Fonds national de solidarité) pre každého člena domácnosti o tom, že domácnosť nepoberá žiadne finančné prostriedky z fondu,
 • doklad o vyplatenej alebo prijatej sume (napríklad bankové výpisy za posledné tri mesiace), ak domácnosť poberá alebo platí výživné,
 • potvrdenie o vlastníctve alebo nevlastníctve nehnuteľného majetku vydané úradom pre správu priamych daní (Administration des contributions directes) pre každého člena domácnosti,
 • v prípade potreby podporné dokumenty o vlastníctve nehnuteľností v cudzine,
 • dokumenty preukazujúce vlastníctvo hnuteľného majetku (hotovosť, úspory, akcie, dlhopisy atď.),
 • kópiu nájomnej zmluvy a potvrdenie o úhrade nájomného za posledné tri mesiace, ak je domácnosť nájomníkom,
 • dôkaz o úhrade mesačnej splátky, ak domácnosť spláca úver na nehnuteľnosť,
 • potvrdenia o príjmoch z hnuteľného alebo nehnuteľného majetku,
 • dokumenty týkajúce sa danej veci.

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Predseda advokátskej komory v mieste pobytu žiadateľa alebo jeho zástupca rozhodne o udelení právnej pomoci. V prípade osôb bez pobytu rozhoduje predseda luxemburskej advokátskej komory alebo jeho zástupca.

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Rozhodnutie predsedu advokátskej komory vám bude doručené poštou.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Predseda advokátskej komory vo svojom rozhodnutí uvedie meno advokáta, ktorý vám poskytne právnu pomoc, a požiada vás, aby ste sa spojili s uvedeným advokátom.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Predseda advokátskej komory poverí advokáta, ktorého si žiadateľ slobodne vybral. V prípade, že si žiadateľ advokáta nevybral, alebo ak predseda považuje výber za nevhodný, advokáta určí predseda advokátskej komory. Advokát môže odmietnuť takéto poverenie iba z dôvodu prekážky alebo konfliktu záujmov.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Právna pomoc sa v zásade vzťahuje na všetky náklady týkajúce sa súdov, konaní alebo úkonov, na ktoré bola poskytnutá (pozri bod 1).

Právna pomoc sa však nevzťahuje na náhrady trov konania ani na odškodnenie v prípade protiprávneho alebo šikanujúceho konania.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

V Luxembursku neexistuje čiastočná právna pomoc.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Nie, na tieto účely budete musieť predložiť ďalšiu žiadosť o právnu pomoc.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Predseda advokátskej komory môže odvolať nárok žiadateľa na právnu pomoc, a to aj po skončení konania alebo vykonaní úkonov, na ktoré bola poskytnutá, ak sa zistí, že právna pomoc bola udelená na základe nepravdivých vyhlásení alebo nepresných dokumentov. Nárok na právnu pomoc možno odvolať aj vtedy, ak počas daného konania alebo výkonu príslušných úkonov, alebo v dôsledku takýchto úkonov príjemca právnej pomoci získa finančné prostriedky, ktoré by, ak by boli k dispozícii v čase podania žiadosti, viedli k jej zamietnutiu. Príjemca právnej pomoci alebo poverený advokát je povinný informovať predsedu advokátskej komory o akejkoľvek takejto zmene.

Rozhodnutie predsedu advokátskej komory o odvolaní nároku na právnu pomoc sa bezodkladne oznamuje ministerstvu spravodlivosti. Úrad pre správu nepriamych daní a štátneho majetku (Administration de l'enregistrement et des domaines) je zodpovedný za vymáhanie súm, ktoré už boli vyplatené na právnu pomoc.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Proti rozhodnutiu predsedu advokátskej komory o zamietnutí alebo odvolaní nároku na právnu pomoc možno podať odvolanie na disciplinárnej a správnej rade (Conseil disciplinaire et administratif), ktorej rozhodnutie je konečné. Odvolanie sa podáva predsedovi disciplinárnej a správnej rady doporučeným listom do desiatich dní od prijatia oznámenia o rozhodnutí predsedu advokátskej komory. Rada alebo jeden z jej poverených členov zorganizuje vypočutie, kde žiadateľ vysvetlí dôvody svojho odvolania.

17 Má žiadosť o právnu pomoc za následok prerušenie plynutia premlčacej lehoty?

Žiadosť o právnu pomoc neprerušuje plynutie premlčacej lehoty.

Posledná aktualizácia: 05/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.