Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Právna pomoc

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Ak chce žalobca predložiť vec súdu, musí zaplatiť súdne poplatky a akékoľvek poplatky za právnickú pomoc (vo veciach, v ktorých ide o sumy nad 25 000 EUR, súdne poplatky platí aj odporca). Ak súd dospeje k záveru v prospech žalobcu, obvykle nariadi neúspešnej strane konania zaplatiť právne náklady žalobcu. V tomto prípade znáša neúspešná strana konania náklady, ktoré vznikli žalobcovi pri predložení veci súdu.

2 Čo presne je právna pomoc?

(Dotovaná) právna pomoc je právna asistencia, ktorá sa poskytuje účastníkovi konania v súvislosti s právnym záujmom, ktorý ho priamo ovplyvňuje, pokiaľ sa v ustanoveniach právnych predpisov alebo súvisiacich ustanoveniach stanovuje takáto pomoc.

3 Mám právo na právnu pomoc?

Závisí to od vášho príjmu a druhu obhajovaného záujmu. Viac informácií nájdete na webovom sídle Rady pre právnu pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Áno. V Holandsku sa (dotovaná) právna pomoc poskytuje v poradenskej fáze a pre všetky druhy konaní. Pozri však aj odpoveď na predchádzajúcu otázku. V Holandsku existuje aj dotovaná mediácia.

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

V občianskom práve je možné začať konanie o nariadení predbežného opatrenia. V správnom práve je možné požiadať o predbežné opatrenie v ktorejkoľvek fáze konania, či už je to pôvodná sťažnosť, alebo odvolanie na prvom alebo druhom stupni.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť o dotovanú právnu pomoc v Holandsku v zásade podáva advokát. Advokát musí byť registrovaný v Rade pre právnu pomoc. Ak ste z iného členského štátu EÚ, žiadosť môžete podať prostredníctvom postupujúceho orgánu vo vašom členskom štáte (obvykle ministerstvo spravodlivosti, súd alebo iná osobitne určená organizácia). Žiadosť bude postúpená prijímajúcemu orgánu v Holandsku, t. j. Rade pre právnu pomoc.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Existuje finančné kritérium a kritérium záujmu. V prípade finančného kritéria sa musia Rade pre právnu pomoc poskytnúť informácie preukazujúce váš ročný príjem za dva predchádzajúce roky. Ak viete preukázať, že ste vo svojom členskom štáte oprávnení na poskytnutie dotovanej právnej pomoci, Rade pre právnu pomoc to postačuje.

V prípade kritéria záujmu musíte predložiť podporné dokumenty, ktorými sa preukáže záujem v danej veci, napr. o akú sumu ide, či má vec niečo spoločné so záujmami vašej spoločnosti alebo aké kroky boli podniknuté na vyriešenie sporu.

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Holandsko

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Vy a prípadne váš advokát dostanete písomné rozhodnutie o žiadosti. Bude v ňom uvedené, či bolo vašej žiadosti vyhovené. Ak rozhodnutie nie je vo váš prospech, môžete sa odvolať.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Advokátovi musíte zaplatiť príspevok na jeho poplatky, ktorého výšku určuje Rada pre právnu pomoc.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

V Holandsku si môžete vybrať vlastného advokáta. Advokát však musí byť registrovaný v Rade pre právnu pomoc. Viac informácií možno nájsť na webovom sídle Holandskej advokátskej komory (Nederlandse Orde van Advocaten) v časti Nájsť advokáta (Zoek een advocaat).

Ak tak nemôžete urobiť, Rada pre právnu pomoc ako prijímajúci orgán môže požiadať predsedu miestnej pobočky Holandskej advokátskej komory, aby vám určila advokáta.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Nie. Zaplatíte príspevok na poplatky vášho advokáta. Budete musieť zaplatiť aj súdne poplatky, ak sa obrátite na súd. Splatné môžu byť aj poplatky za využitie služieb externých odborníkov alebo súdneho exekútora. Napokon, ak súd rozhodne vo váš neprospech, môže vám nariadiť úhradu nákladov na konanie (vrátane nákladov druhého účastníka).

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Vy. Môžete požiadať o príspevok vo vašom členskom štáte.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Áno.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Ak v rámci danej veci dostanete (právo požadovať) väčšiu sumu, ako je polovica majetku oslobodeného od dane v danom čase, Rada pre právnu pomoc môže rozhodnúť o odňatí vášho práva na dotovanú právnu pomoc. V tomto prípade sa budete považovať za schopného zaplatiť právnu asistenciu z vlastných prostriedkov.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Proti rozhodnutiu Rady pre právnu pomoc v súvislosti s vaším oprávnením na právnu pomoc môžete podať odvolanie na Rade pre právnu pomoc. Rozhodnutie o takomto odvolaní môžete napadnúť na okresnom súde (rechtbank) a môžete sa odvolať na druhom stupni na oddelení Štátnej rady (Raad van State) pre správne právo (Afdeling bestuursrechtspraak).

Posledná aktualizácia: 21/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.