Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Právna pomoc

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Podľa článku 529 portugalského Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil) trovy a náklady konania zahŕňajú:

i. súdne poplatky (taxa de justiça);

ii. výdavky súvisiace s vecou (encargos);

iii. trovy strán sporu (custas de parte).

Na základe toho:

i. Súdne poplatky musí platiť každá zo zúčastnených strán za príslušné súdne konanie, ktoré sa má začať. Súdne trovy sa vypočítajú podľa hodnoty alebo zložitosti prípadu podľa podmienok portugalských predpisov o súdnych trovách (Regulamento das Custas Processuais) a tabuliek pripojených k týmto predpisom. Súdne poplatky sú vyjadrené v „účtovných jednotkách“ (unidades de conta - UC), ako je uvedené v článku 5 predpisov o súdnych trovách. Do konca roku 2022 je hodnota 1 účtovnej jednotky stanovená na 102,00 EUR. Táto suma sa môže časom zmeniť.

ii. Výdavky súvisiace s vecou sú výdavky vynaložené v dôsledku súdneho konania (napr. platby znalcom, tlmočnícke služby atď.), keď boli vyžiadané stranami sporu alebo nariadené sudcom – pozri článok 16 v predpisoch o súdnych výdavkoch.

iii. Trovy strán sporu sú sumy vynaložené každou zo strán sporu v rámci pojednávania o veci na súde; suma, ktorá je im vrátená, ak protistrana prehrá v spore, v súlade s podmienkami podľa článku 26 predpisov o súdnych výdavkoch (napr. výdavky vynaložené na poplatky zaplatené advokátovi; výdavky vynaložené na súdnych exekútorov určených súdom atď.)

Užitočné odkazy:

Predpisy o súdnych trovách (v portugalčine)

Občiansky súdny poriadok (v portugalčine)

2 Čo presne je právna pomoc?

Prístup k právu a súdom je zabezpečený na základe zákona 34/2004 z 29. júla 2004.

Podľa ustanovení v článku 6 zákona 34/2004 právna ochrana je k dispozícii v dvoch formách:

i. právne poradenstvo

ii. právna pomoc

Na základe toho:

i. Podľa ustanovení v článkoch 14 a 15 zákona 34/2004 právne poradenstvo pozostáva z odborného objasnenia práva, ktoré sa uplatňuje na konkrétne prípady alebo veci a môžu ho poskytovať právnici.

ii. Na základe článku 16 zákona 34/2004 právna pomoc existuje v týchto formách:

 • oslobodenie od súdnych poplatkov a iných výdavkov súvisiacich s vecou;
 • určenie právneho zástupcu (napríklad právnici a advokáti) a zaplatenie poplatkov na nich a ďalších výdavkov (napríklad cestovné náklady),
 • zaplatenie poplatkov za právneho zástupcu určeného súdom (napr. právnik v trestnom konaní),
 • zaplatenie súdnych poplatkov a iných výdavkov súvisiacich s vecou v splátkach,
 • určenie právneho zástupcu a zaplatenie všetkých príslušných poplatkov a nákladov v splátkach,
 • zaplatenie poplatkov a výdavkov splatných právnemu zástupcovi v splátkach;
 • pridelenie súdneho exekútora určeného súdom a zaplatenie zodpovedajúcich poplatkov (napríklad za doručenie predvolania, za opatrenia potrebné na zabavenie majetku a iné postupy vymáhania).

Užitočný odkaz:

Zákon 34/2004 z 29. júla 2004 o prístupe k právu a súdom (v portugalčine)

3 Mám právo na právnu pomoc?

Na základe článku 7 zákona 34/2004 na právnu ochranu sú oprávnené tieto kategórie osôb, ak vedia preukázať finančné ťažkosti:

 • občania Portugalska,
 • občania Európskej únie,
 • cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sú držiteľmi platného povolenia na pobyt v členskom štáte Európskej únie,
 • cudzinci bez platného povolenia na pobyt v členskom štáte Európskej únie, ak by pobyt mohol byť priznaný občanom Portugalska v rovnakej situácii podľa právnych predpisov týchto štátov,
 • neziskové organizácie sú oprávnené na právnu ochranu len vo forme právnej pomoci.

POZN.: Ziskové subjekty a individuálne spoločnosti s ručením obmedzeným nemajú nárok na právnu ochranu.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Podľa článku 17 zákona 34/2004 a článku 7 ministerského vykonávacieho nariadenia 46/2015, systém právnej pomoci možno používať:

 • na všetkých súdoch bez ohľadu na typ veci,
 • na zmierovacích súdoch,
 • v štátnych systémoch alternatívneho riešenia sporov, napr. mediácia organizovaná štátom (mediação pública), napr. mediácia v rodinných alebo pracovných veciach,
 • vo veciach organizovaných matričnými úradmi,
 • v zápisoch, ktoré sa riešia na notárskych úradoch,
 • vo veciach neplnenia povinnosti.

Užitočné odkazy:

Štátny systém mediácie v rodinných veciach (v portugalčine)

Štátny systém mediácie v pracovných veciach (v portugalčine)

Ministerské vykonávacie nariadenie 46/2015 z 23. februára 2015 (v portugalčine)

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

V naliehavých prípadoch, keď nebolo vydané konečné rozhodnutie o požadovanej právnej pomoci v čase splatnosti platby súdnych poplatkov a iných výdavkov súvisiacich s vecou pojednávanou na súde, žiadateľ musí predložiť dokument preukazujúci, že požiadal o právnu pomoc a potom postupovať nasledujúcim spôsobom (pozri článok 29 ods. 5) zákona 34/2004).

 1. Keď rozhodnutie príslušného odboru sociálneho zabezpečenia nie je ešte známe, lehota pre príslušnú platbu sa pozastaví, pokiaľ žiadateľovi nebude oznámené rozhodnutie.
 2. V prípade vydania rozhodnutia odborom sociálneho zabezpečenia o priznaní právnej pomoci formou platby na splátky, prvá splátka je splatná do 10 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia žiadateľovi bez toho, aby bolo dotknuté neskoršie vrátenie zaplatených peňazí v prípade zrušenia rozhodnutia.
 3. V prípade vydania negatívneho rozhodnutia oddelením sociálneho zabezpečenia, platba je splatná do 10 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia žiadateľovi bez toho, aby bolo dotknuté neskoršie vrátenie zaplatených peňazí v prípade zrušenia rozhodnutia.

Ak lehota 30 dní uplynie bez prijatia rozhodnutia o žiadosti o právnu ochranu (právne poradenstvo alebo právna pomoc), rozumie sa, že ochrana bola automaticky priznaná a zainteresovaná strana sa môže na tento automatický súhlas odvolať pred súdom alebo portugalskou advokátskou komorou v závislosti od formy požadovanej právnej ochrany – pozri článok 25 zákona 34/2004.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Formuláre potrebné na podanie žiadosti o právnu ochranu vo forme právneho poradenstva alebo akejkoľvek inej forme právnej pomoci vrátane požiadania o právnu pomoc v inom členskom štáte, môžu byť stiahnuté z webového sídla portugalského sociálneho zabezpečenia tu (v portugalčine).

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Zoznam dokumentov, ktoré musia byť priložené k žiadosti, je uvedený v „Praktickej príručke – Právna ochrana“ (Guia Prático Protecção Jurídica), ktorú vydal portugalský Inštitút sociálneho zabezpečenia (Instituto da Segurança Social, I.P.) a uverejnil na stránke pre „Praktické príručky“ (Guias Práticos) na svojej webovej stránke dostupnej cez nasledovné odkazy:

Webové sídlo portugalského sociálneho zabezpečenia

Právna ochrana – praktická príručka (v portugalčine)

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť a dokumenty k nej pripojené môžu byť predložené osobne alebo poslané poštou, faxom alebo e-mailom na akýkoľvek odbor Inštitútu sociálneho zabezpečenia, ktorý sa zaoberá priamo verejnosťou.

Zoznam ústredných úradov sociálneho zabezpečenia pre každý okres a ich príslušné adresy, faxové čísla a e-mailové adresy sa nachádzajú tu (v portugalčine).

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

V rozhodnutí o priznaní právnej pomoci musí byť uvedené, ktorá forma právnej pomoci bola schválená, za toto rozhodnutie zodpovedá vedúci odboru sociálneho zabezpečenia pre oblasť, v ktorej má žiadateľ miesto pobytu alebo sídlo. Keď žiadateľ nemá miesto pobytu v Portugalsku, toto rozhodnutie vydá vedúci odboru sociálneho zabezpečenia, ktorému bola predložená žiadosť – pozri články 20 a 29 zákona 34/2004.

Podľa ustanovení v článku 26 zákona 34/2004 žiadateľom musia byť oznámené rozhodnutia o schválení žiadosti o právnu pomoc. Takéto oznámenie sa spravidla posiela na adresu, ktorú žiadateľ uviedol na formulári ako svoju korešpondenčnú adresu.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Keď je právny zástupca vymenovaný, aby vystupoval v mene žiadateľa, žiadateľovi sa oznámi adresa kancelárie daného právneho zástupcu a poskytnú tiež informácie o tom, že povinnosťou žiadateľa je spolupracovať s ním v plnom rozsahu s tým, že ak nedôjde k takejto spolupráci, hrozí zrušenie právnej pomoci.

Aby sa právna pomoc vo forme celkového alebo čiastočného oslobodenia od súdnych poplatkov a výdavkov súvisiacich s vecou, ktoré vzniknú podľa súdu, mohla uplatniť, žiadateľ musí predložiť na doklad o tom, že takáto pomoc bola priznaná v rámci danej lehoty na zaplatenie súdnych poplatkov.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Právneho zástupcu určí portugalská advokátska komora, ktorá o tom oboznámi žiadateľa v súlade s ustanoveniami v článkoch 30 a 31 zákona 34/2004.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Právna pomoc sa vzťahuje na výdavky uvedené v článku 16 zákona 34/2004, a to:

 • súdne poplatky a iné výdavky súvisiace s vecou,
 • zaplatenie poplatkov za právneho zástupcu,
 • zaplatenie poplatkov za právneho zástupcu určeného súdom,
 • zaplatenie súdnych poplatkov a iných výdavkov súvisiacich s vecou v splátkach,
 • zaplatenie poplatkov za právneho zástupcu v splátkach,
 • zaplatenie poplatkov za právneho zástupcu určeného súdom v splátkach,
 • náklady vynaložené na súdneho exekútora určeného súdom,
 • zaplatenie nákladov vyplývajúcich z cezhraničného charakteru veci, ak žiadateľ žije v inom členskom štáte.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Podľa článku 29 ods. 4 a 5 zákona 34/2004 všetky zostávajúce náklady znáša žiadateľ bez toho, aby bola dotknutá možnosť odškodnenia žiadateľa za náklady strán podľa ustanovení článku 26 predpisov o súdnych výdavkoch, ak žiadateľ vyhrá vo svojej veci.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Áno, právna pomoc je zachovaná aj na účely odvolania a vzťahuje sa aj na všetky následné konania spojené s vecou, na ktorú bola právna pomoc poskytnutá. Právna pomoc sa uplatňuje aj na hlavnú vec na súde, ak je priznaná v niektorom zo súvisiacich konaní. Právna pomoc je zachovaná aj na všetky postupy vymáhania vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí vydaných v konaní, v ktorom bola právna pomoc priznaná – pozri článok 18 zákona 34/2004.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Áno, právna pomoc môže byť zrušená buď v plnom rozsahu, alebo čiastočne pred ukončením konania v prípadoch ustanovených v článku 10 zákona 34/2004. Toto sa vzťahuje na prípady, keď žiadateľ alebo jeho rodinní príslušníci následne získajú dostatočné finančné prostriedky. V tomto prípade je žiadateľ povinný vyhlásiť, že sa môže zaobísť bez právnej ochrany buď v plnom rozsahu, alebo čiastočne, v opačnom prípade mu hrozí uloženie príslušných sankcií.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Ak sa odbor sociálneho zabezpečenia rozhodne zamietnuť žiadosť buď v plnom rozsahu, alebo čiastočne, musí o tom písomne upovedomiť žiadateľa a žiadateľ má 10 dní na odpoveď. Žiadateľ môže spolu so svojou odpoveďou predložiť dokumenty, ktoré chýbali, alebo ktoré slúžia na potvrdenie jeho tvrdení. Ak žiadateľ neodpovie v rámci lehoty 10 pracovných dní, rozhodnutie sa stane právoplatné a žiadateľovi už nebude poslaný ďalší list – pozri článok 37 zákona 34/2004, v ktorom sa uvádza odkaz na portugalský správny poriadok (Código do Procedimento Administrativo).

Žiadateľ môže rozhodnutie odboru sociálneho zabezpečenia napadnúť na súde. V takom prípade žiadateľ musí odboru sociálneho zabezpečenia, ktoré vydalo rozhodnutie, predložiť v lehote 15 dní písomnú žiadosť, v ktorej rozhodnutie napadne. Odbor sociálneho zabezpečenia môže rozhodnutie zrušiť. Ak sa rozhodnutie nezruší, odbor sociálneho zabezpečenia musí postúpiť vec súdu – pozri články 26 až 28 zákona 34/2004.

Posledná aktualizácia: 08/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.