Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Právna pomoc

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Náklady budú závisieť od povahy veci. Náklady môžu zahŕňať odmenu solicitora (advokáta s nižšou právomocou), ktorý koná za osobu, ktorej sa poskytuje právna pomoc, spolu s výdavkami, ako sú súdne poplatky a znalecké posudky.

Pri ukončení veci súd rozhodne, ktorá strana by mala znášať náhradu trov konania. Vo všeobecnosti je úspešná strana povinná nahradiť trovy neúspešnej strany, hoci existuje mnoho výnimiek z tejto zásady. Ak osoba, ktorej sa poskytuje právna pomoc, nemala vo veci úspech alebo ak je druhá strana povinná nahradiť trovy konania, ale neurobí tak, osoba, ktorej sa poskytuje pomoc, bude povinná znášať svoje vlastné trovy konania.

2 Čo presne je právna pomoc?

Právna pomoc financovaná z verejných zdrojov umožňuje ľuďom uplatňovať alebo obhajovať svoje práva alebo platiť za svoju obhajobu, keď by si to inak nemohli dovoliť. Právnu pomoc v Škótsku spravuje Škótska rada právnej pomoci (Scottish Legal Aid Board, ďalej len „SLAB“), ktorá je verejným orgánom nepatriacim pod žiadne ministerstvo, financovaným škótskou vládou.

Existujú tri druhy právnej pomoci.

  • Poradenstvo a pomoc v občianskych veciach: Ústne alebo písomné poradenstvo týkajúce sa uplatňovania škótskych zákonov na akékoľvek osobitné okolnosti, ktoré vznikli vo vzťahu k osobe, ktorá sa domáha pomoci. Poskytuje ju solicitor a prípadne právny poradca.
  • Poradenstvo prostredníctvom zastúpenia (ABWOR): Kategória poradenstva a pomoci, ktorá umožňuje zastúpenie solicitorom alebo prípadne právnym poradcom v občianskych súdnych konaniach na príslušných súdoch a tribunáloch v Škótsku.
  • Právna pomoc v občianskych veciach: Osobitná schéma, ktorá umožňuje zastúpenie solicitorom alebo prípadne právnym poradcom v občianskych súdnych konaniach na príslušných súdoch a tribunáloch v Škótsku.

3 Mám právo na právnu pomoc?

Kritériá oprávnenosti pre tých, ktorí pristupujú k právnej pomoci v občianskych veciach, sú jednotné a transparentné, pričom žiadosti podliehajú povinným preskúmaniam. Prvé dve preskúmania sa vzťahujú na právny obsah žiadosti. Musí sa preukázať, že existuje právny základ pre prípad, v ktorom sa žiada právna pomoc (tzv. pravdepodobná príčina), a že je rozumné použiť na podporu prípadu verejné prostriedky. Tretie preskúmanie sa týka finančnej situácie žiadateľa.

Solicitor môže poskytnúť poradenstvo a pomoc, keď sa presvedčí, že žiadateľ je finančne oprávnený a vec, v súvislosti s ktorou žiada o poradenstvo, je predmetom škótskeho práva. Solicitor môže poskytnúť poradenstvo a pomoc až po určitú úroveň výdavkov. Každú prácu, ktorá presiahne počiatočnú úroveň výdavkov, musí vopred schváliť rada SLAB, ako aj každú prácu, ktorá si vyžaduje zastúpenie.

Pri žiadosti o právnu pomoc podľa zákona o právnej pomoci (Škótsko) z roku 1986 sa nevyžaduje mať bydlisko v Škótsku. Poradenstvo a pomoc sú k dispozícii vo veciach škótskeho práva (vrátane práva Spojeného kráľovstva, ktoré sa uplatňuje v Škótsku). Právna pomoc je k dispozícii pre konania pred škótskymi súdmi.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Pozri otázku 2 vyššie.

Poradenstvo a pomoc v občianskych veciach sú k dispozícii vo veciach zahŕňajúcich uplatňovanie škótskeho práva.

Poradenstvo prostredníctvom zastúpenia (ABWOR) je k dispozícii pre občianske súdne konania na niekoľkých súdoch a tribunáloch, ktoré sú určené v právnych predpisoch. Patria k nim odvolacie imigračné súdy (immigration appeal tribunals) a pracovné súdy (employment tribunals).

Právna pomoc v občianskych veciach je k dispozícii pre občianske súdne konania na niekoľkých ďalších súdoch a tribunáloch, ktoré sú určené v právnych predpisoch. Patria k nim šerifský súd (sheriff court) a najvyšší civilný súd (court of session), ktoré sú hlavnými súdmi v Škótsku pre občianske veci. Právna pomoc je takisto k dispozícii pre niekoľko tribunálov, ako sú komisári sociálneho zabezpečenia (social security commissioners) a odvolacie pracovné súdy (employment appeal tribunals).

Právnu pomoc v občianskych veciach nemožno poskytnúť pre konania, ktoré sa úplne alebo čiastočne týkajú poškodzovania dobrého mena; volebných sťažností; zjednodušených návrhov na rozvod manželstva na najvyššom civilnom súde (court of session) a šerifskom súde (sheriff court); a návrhov dlžníka na ustanovenie vnútenej úradnej správy jeho majetku. Nemôže byť k dispozícii v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu (t. j. keď hodnota nároku nepresahuje 3 000 GBP, pokiaľ nárok nezahŕňa ujmu na zdraví).

Váš solicitor však môže byť schopný poradiť vám v týchto veciach v rámci poradenstva a pomoci.

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Solicitor môže podniknúť niektoré kroky v rámci konania v osobitne naliehavých prípadoch s cieľom chrániť pozíciu žiadateľa pred rozhodnutím rady SLAB o žiadosti o právnu pomoc v občianskych veciach.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Rada SLAB prijme len žiadosti, ktoré predloží solicitor konajúci v mene žiadateľa.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Váš solicitor vám poradí v súvislosti s dokladmi, ktoré sa požadujú na účely posúdenia finančnej oprávnenosti a podstaty veci.

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Rada SLAB prijme len žiadosti, ktoré predloží solicitor konajúci v mene žiadateľa, nie priamo od žiadateľov.

Ak sa vám nepodarí nájsť solicitora, ktorý by vás zastupoval, združenie právnikov Škótska (Law Society of Scotland) poskytuje na svojom webovom sídle nástroj na vyhľadanie solicitora. Tento nástroj ponúka možnosť vyhľadania registrovaného solicitora na poskytovanie právnej pomoci. Na združenie právnikov sa môžete obrátiť aj telefonicky na čísle 0131 226 7411.

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Váš solicitor vám povie, či ste oprávnený/oprávnená na poskytnutie právneho poradenstva a pomoci.

Pokiaľ ide o právnu pomoc, váš solicitor o ňu požiada vo vašom mene a rada SLAB vás bude obidvoch písomne informovať po posúdení vašej žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v občianskych veciach. Rada SLAB má na svojom webovom sídle takisto niekoľko nástrojov na posúdenie oprávnenosti, pomocou ktorých zistíte, na čo máte nárok.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Váš solicitor vám poradí, ako treba náležite postupovať.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Skôr než požiadate o poradenstvo a pomoc alebo právnu pomoc, musíte sa obrátiť na solicitora.

Ak sa vám nepodarí nájsť solicitora, ktorý by vás zastupoval, združenie právnikov Škótska (Law Society of Scotland) poskytuje na svojom webovom sídle nástroj na vyhľadanie solicitora. Tento nástroj ponúka možnosť vyhľadania registrovaného solicitora na poskytovanie právnej pomoci. Na združenie právnikov sa môžete obrátiť aj telefonicky na čísle 0131 226 7411.

Okrem toho, rada SLAB poskytuje informácie o najbližších solicitoroch, ktorí poskytujú pomoc prostredníctvom právnej pomoci, alebo iných poskytovateľoch pomoci podporovaných radou. V prípade občianskych vecí možno vyhľadávať podľa druhu veci. Aj keď je spoločnosť registrovaná na poskytovanie právnej pomoci, nie je povinná poskytovať služby ktorémukoľvek klientovi ani ponúkať, že vezme prípad týkajúci sa poskytovania právnej pomoci.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Pozri otázku 1 vyššie.

Právna pomoc pokrýva len odmenu pre vášho solicitora a ďalšie výdavky týkajúce sa vašej veci, ako sú súdne poplatky a znalecké posudky. Právna pomoc nepokrýva trovy protistrany.

Ak ste oprávnený/oprávnená na právnu pomoc, môžete byť požiadaný/požiadaná, aby ste zaplatili príspevok na úhradu trov konania. Výška splatného príspevku sa určí podľa vašej finančnej situácie.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Ak ste oprávnený/oprávnená na právnu pomoc v obmedzenej miere, budete musieť hradiť ostatné trovy konania týkajúce sa vašej veci sám/sama. Ak musíte zaplatiť príspevok, výška sa určí podľa vášho disponibilného príjmu, úspor a majetku. Rada SLAB posudzuje príjem od dátumu žiadosti a kapitál (úspory a hodnotné položky, ktoré vlastníte), pokiaľ trvá konanie.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Pôvodné osvedčenie o právnej pomoci sa nebude vzťahovať na odvolanie proti výsledku konania. Požaduje sa nová žiadosť o právnu pomoc a rada SLAB sa musí presvedčiť, že sú splnené povinné preskúmania v súvislosti s odvolaním.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Rada SLAB môže zastaviť poskytovanie právnej pomoci, a príležitostne tak aj urobí, z rôznych dôvodov, napríklad keď solicitor nereaguje na žiadosť o doplňujúce informácie. V súlade s kritériami oprávnenosti stanovenými podľa zákona je rada SLAB povinná zohľadniť nepretržité posudzovanie finančnej situácie osoby a zvážiť, či je naďalej primerané poskytovať právnu pomoc. Jednou časťou skúmania primeranosti je skutočnosť, že sa očakáva, že osoba, ktorej sa poskytuje právna pomoc, splní súdne príkazy.

Právnu pomoc možno takisto ukončiť, ak osoba, ktorej sa poskytuje pomoc, poskytla nepravdivé informácie alebo neposkytla podstatné informácie, a za takýchto okolností môže rada SLAB takisto požadovať vrátenie všetkých peňazí, ktoré vyplatila.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Ak bolo niekomu zamietnuté poskytnutie právnej pomoci, rada SLAB oznámi dôvody zamietnutia. Jednotlivec môže požiadať o preskúmanie prípadu, najmä ak sa zmenili okolnosti. Jednotlivý prípad možno prediskutovať s radou SLAB prostredníctvom e-mailu (general@slab.org.uk) alebo telefonicky. Telefónna ústredňa (0131 226 7061) je v prevádzke od pondelka do piatka v čase od 8.30 h do 17.00 h.

Posledná aktualizácia: 15/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.