Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Právna pomoc

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

V Španielsku patrí výkon spravodlivosti do verejnej služby a poskytuje sa bezplatne. Za využívanie služby sa neplatia žiadne poplatky ani náklady. Súdne spory však zvyčajne prinášajú určité trovy konania, ktoré zahŕňajú najmä tieto prvky:

 1. odmeny advokátov;
 2. trovy vzniknuté v súvislosti s uverejnením oznámení v úradných vestníkoch;
 3. požadované zálohy na podanie určitých odvolaní;
 4. platby pre znalcov.

Vo všeobecnosti platí, že tieto trovy musí dotknutý účastník konania uhradiť vopred. Na konci konania musí súd rozhodnúť, kto by mal tieto trovy nakoniec znášať, a to prostredníctvom tzv. príkazu na náhradu trov konania (condena en costas), ktorý sa riadi zásadou „platí strana, ktorá prehrá spor“.

2 Čo presne je právna pomoc?

Podľa článku 119 španielskej ústavy je právna pomoc postup, pri ktorom osoby, ktoré môžu preukázať nedostatok finančných prostriedkov, získajú rad výhod, ktoré zahŕňajú najmä oslobodenie od platenia odmien advokátov a trov konania vzniknutých v súvislosti s výpoveďami znalcov, so zárukami, súdnymi poplatkami atď.

Konkrétne takéto platby zahŕňajú tieto prvky:

 1. právne poradenstvo pred súdnym konaním;
 2. odmeny advokátov;
 3. trovy vzniknuté v súvislosti s uverejnením oznámení v úradných vestníkoch;
 4. požadované zálohy na podanie určitých odvolaní;
 5. platby pre znalcov.

Len v prípade cezhraničných sporov (po reforme zákona o právnej pomoci prostredníctvom zákona č. 16/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa zosúladil so smernicou 2002/8/ES) boli medzi uvedené práva zahrnuté tieto položky:

 1. tlmočnícke služby;
 2. preklad dokumentov;
 3. cestovné náklady, ak sa požaduje osobná prítomnosť;
 4. obhajoba a zastupovanie advokátmi (abogadoprocurador), aj keď to nie je potrebné, ak to súd vyžaduje v záujme zaručenia rovnosti strán.

3 Mám právo na právnu pomoc?

Všetci občania EÚ, ktorí môžu preukázať, že nemajú dostatok prostriedkov (v prípade cezhraničných sporov sa toto pravidlo vzťahuje len na fyzické osoby).

 1. Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú oprávnený pobyt v Španielsku alebo ktorých právo sa uznáva v medzinárodných dohovoroch (napr. v dohovoroch o medzinárodných únosoch detí) majú takisto na toto právo nárok, a to za rovnakých podmienok ako občania EÚ;
 2. v zamestnaneckých veciach každá zamestnaná osoba bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť a finančné prostriedky;
 3. verejnoprospešné združenia a nadácie.

V trestných, správnych a predbežných správnych konaniach: cudzinci, ak preukážu, že nemajú dostatok prostriedkov na vedenie súdneho sporu, a to aj v prípade, že nemajú v Španielsku oprávnený pobyt.

Bez ohľadu na existenciu prostriedkov na vedenie súdneho sporu sa právo na právnu pomoc udeľuje obetiam rodovo motivovaných trestných činov, terorizmu a obchodovania s ľuďmi, ako aj maloletým deťom a osobám s mentálnym postihnutím, ak sú obeťami zneužívania alebo zlého zaobchádzania. Toto právo sa rozširuje na ich pozostalých rodinných príslušníkov v prípade úmrtia obete za predpokladu, že neboli páchateľmi.

Podobne, bez ohľadu na existenciu prostriedkov na vedenie súdneho sporu, sa právna pomoc poskytuje osobám, ktoré preukážu trvalé následky v dôsledku nehody, ktoré im v plnom rozsahu bránia vykonávať ich bežné zamestnanie alebo povolanie, a osobám, ktoré potrebujú pomoc iných osôb, ak je predmetom sporu návrh na náhradu spôsobenej škody.

Na pracovných súdoch, na účel obhajoby v súdnych konaniach: pracovníci a poberatelia dávok zo systému sociálneho zabezpečenia, a to bez toho, aby museli preukázať nedostatok prostriedkov.

V prípade cezhraničných sporov možno toto právo nadobudnúť, ak dotknutá osoba preukáže, že trovy konania nemožno znášať z dôvodu rozdielnych životných nákladov v členskom štáte, v ktorom má táto osoba pobyt, a v Španielsku.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Právnu pomoc možno poskytnúť vo všetkých druhoch konaní, či už v sporových, alebo nesporových, zahŕňajúcich sumy vyššie ako 2 000 EUR s výnimkou prípadov, keď si predmet konania vyžaduje pomoc advokáta. Vzťahuje sa na všetky konania, prípadné podané odvolania a výkon rozsudkov.

V prípade konaní zahŕňajúcich sumy nižšie ako 2 000 EUR, v ktorých sa nevyžadujú služby advokátov, možno o právnu pomoc požiadať aj vtedy, ak má druhý účastník konania právne zastúpenie alebo ak sudca alebo súd výslovne nariadi zabezpečiť rovnosť medzi účastníkmi konania.

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Existuje možnosť predbežného určenia, buď advokátskou komorou (Colegio de Abogados) najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti, alebo na základe súdneho príkazu.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Na oddelení právneho poradenstva (Servicio de orientación jurídica) advokátskych komôr, v kanceláriách súdnych úradníkov (Decanatos de los Juzgados) a v provinčných komisiách právnej pomoci (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

Generálna rada advokátskej komory (Consejo General de la Abogacía Española) sprístupňuje občanom internetový portál zameraný na právnu pomoc (Justicia Gratuita), kde je okrem iného možné vyplniť formulár žiadosti o právnu pomoc alebo si overiť, či spĺňate finančné podmienky požadované na poskytnutie právnej pomoci, hoci je vždy potrebné predložiť dokumenty a žiadosť spôsobom, ktorý je uvedený ďalej.

Kde podať žiadosť

Žiadosti o právnu pomoc spolu s príslušnou dokumentáciou treba podať na oddelenie právneho poradenstva advokátskej komory v mieste, kde sa nachádza súd rozhodujúci v hlavnom konaní, alebo na súd v mieste domicilu žiadateľa, ak sa konanie nezačalo.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Dokumenty týkajúce sa týchto záležitostí:

 1. finančnej situácie dotknutej osoby a členov jej najbližšej rodiny;
 2. osobných a rodinných okolností;
 3. požadovanej právnej ochrany.

Konkrétne ide o tieto dokumenty:

 • Potvrdenie o platbe dane z príjmov právnických osôb (Certificado de liquidación del Impuesto sobre Sociedade) (v prípade právnických osôb).
 • Fotokópia vyhlásenia o verejnoprospešnosti alebo zápisu do registra nadácií (Registro de Fundaciones) (v prípade právnických osôb).
 • Potvrdenie o vlastníctve majetku (Certificado de signos externos) vydané miestnymi orgánmi v mieste domicilu žiadateľa.
 • Potvrdenie o registrácii pobytu (Certificado de empadronamiento).
 • Potvrdenie od INEM-u o období trvania nezamestnanosti a poberaní dávok.
 • Potvrdenie o poberaní štátneho dôchodku (Certificado de cobro de pensiones publicas).
 • Potvrdenie štátnej verejnej služby zamestnanosti (Servicio Público de Empleo Estatal – SPEE) o poberaní dávok v nezamestnanosti a o období, na ktoré sa poskytujú.
 • Iné dokumenty (akýkoľvek dokument preukazujúci tvrdené skutočnosti).

V záujme urýchlenia procesu podávania žiadostí však môžu advokátske komory požiadať o viaceré z týchto osvedčení v mene účastníkov konania, ak na to majú výslovné splnomocnenie.

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosti o právnu pomoc treba podať na oddelenie právneho poradenstva advokátskej komory v mieste, kde sa nachádza súd rozhodujúci v hlavnom konaní, alebo na súd v mieste domicilu žiadateľa, ak sa konanie nezačalo. V druhom uvedenom prípade musí súd žiadosť bezodkladne zaslať miestne príslušnej advokátskej komore.

Tieto komory sú určené na to, aby vystupovali ako orgán prijímajúci žiadosti v rámci cezhraničných súdnych sporov. V takýchto sporoch je orgánom podávajúcim žiadosť advokátska komora, ktorá je príslušná obvyklému miestu pobytu alebo domicilu žiadateľa.

Európsky občan, ktorého štát je súčasťou Európskej dohody o zasielaní žiadostí o právnu pomoc, môže podať žiadosť na ústredný orgán určený v jeho štáte na vykonávanie uvedenej dohody.

Žiadosť sa musí podať pred začiatkom súdneho konania, alebo ak je účastník konania podávajúci žiadosť o právnu pomoc odporcom, pred vznesením námietky proti nároku. Navrhovateľ aj odporca však môžu následne požiadať o právnu pomoc, ak dokážu, že ich finančná situácia sa zmenila.

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Advokátska komora môže prijať tieto predbežné rozhodnutia:

 1. oznámiť dotknutej osobe, že žiadosť obsahuje nedostatky, ktoré treba odstrániť do desiatich dní, v opačnom prípade bude žiadosť uzavretá;
 2. vyhlásiť, že žiadosť je neprípustná a nedôvodná, a oznámiť túto skutočnosť komisii pre právnu pomoc;
 3. vyhlásiť, že žiadosť spĺňa právne požiadavky; v takom prípade najneskôr do 15 dní určí advokáta, pričom túto skutočnosť oznámi komore právnych zástupcov (Colegio de Procuradores), aby táto komora do troch dní určila právneho zástupcu. Na konečné schválenie advokátska komora postúpi žiadosť komisii pre právnu pomoc.

Ak advokátska komora nedokáže rozhodnúť do 15 dní, žiadateľ musí svoju žiadosť zaslať priamo komisii pre právnu pomoc, ktorá musí bezodkladne rozhodnúť o predbežnom určení advokátov (abogadoprocurador), pričom overí informácie a dokumenty.

Konečné rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí právnej pomoci musí komisia pre právnu pomoc prijať najneskôr do 30 dní od doručenia spisu. Ak sa rozhodnutie po uplynutí 30 dní stále neprijalo, ratifikujú sa predbežné rozhodnutia prijaté advokátskou komorou a komorou právnych zástupcov.

Rozhodnutie sa musí do troch dní oznámiť navrhovateľovi, advokátskej komore, komore právnych zástupcov a súdu, ktorý vedie konanie, alebo predsedajúcemu sudcovi, ak sa konanie nezačalo.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Ak ste navrhovateľ, musíte pred začatím konania predložiť žiadosť advokátskej komore v mieste, kde sa nachádza súd rozhodujúci v hlavnom konaní, alebo na vyšší súd v mieste domicilu žiadateľa.

1. Ak ste odporca, žiadosť musíte predložiť pred vznesením námietky proti nároku. Návrh podaný odporcom konanie neprerušuje; súd však môže z vlastného podnetu alebo na žiadosť dotknutej osoby nariadiť prerušenie konania, a to až do rozhodnutia o priznaní alebo zamietnutí právnej pomoci.

V prípade cezhraničných sporov, v ktorých sa žiada o právnu pomoc na účely obrátenia sa na súd v inom členskom štáte, sa žiadosť môže predložiť aj advokátskej komore (v prípade osôb s pobytom v Španielsku dotknutých sporom v inom štáte) v mieste obvyklého pobytu alebo domicilu žiadateľa.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Všeobecným pravidlom je, že advokáta určuje na základe rotačného systému advokátska komora. Dotknutá osoba si však môže určiť svojho vlastného advokáta za predpokladu, že sa advokát vzdá práva na akúkoľvek odmenu za svoje služby.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Pokrýva tieto trovy konania:

 1. právne poradenstvo pred súdnym konaním;
 2. odmeny advokátov;
 3. trovy vzniknuté v súvislosti s uverejnením oznámení v úradných vestníkoch;
 4. požadované zálohy na podanie určitých odvolaní;
 5. platby pre znalcov;
 6. zníženie poplatkov za notárske listiny a osvedčenia z katastra nehnuteľností a obchodného registra o 80 %.

Okrem toho sa v prípade cezhraničných sporov pokrývajú tlmočnícke a prekladateľské služby a cestovné, ak súd konajúci vo veci považuje osobnú prítomnosť za nevyhnutnú.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Ak je príjem vyšší ako dvojnásobok, ale nie vyšší ako päťnásobok zákonnej minimálnej mzdy, komisia pre právnu pomoc môže výnimočne poskytnúť právnu pomoc na základe osobných a rodinných okolností žiadateľa.

Zohľadňujú sa rodinné okolnosti žiadateľa, počet detí alebo nezaopatrených rodinných príslušníkov, súdne poplatky a iné trovy konania vzniknuté v súvislosti so začatím konania alebo iné trovy konania podobného charakteru, ktoré sa objektívne posúdia, a v každom prípade, ak má žiadateľ štatút predka početnej rodiny osobitnej kategórie.

Za rovnakých podmienok, aké sa uvádzajú v predchádzajúcom odseku, možno právnu pomoc poskytnúť na základe zdravotného stavu žiadateľa a osobám so zdravotným postihnutím, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 zákona č. 51/2003 z 2. decembra 2003 o rovnosti príležitostí, nediskriminácii a univerzálnej dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj osobám, na ktoré sú odkázané, ak tieto osoby v konaniach konajú v ich mene a v ich záujme za predpokladu, že tieto konania súvisia so stavom ich zdravia alebo postihnutia, ktorým sa odôvodňuje toto výnimočné uznanie.

V takýchto prípadoch musí príslušná komisia pre právnu pomoc výslovne stanoviť, ktoré výhody uvedené v článku 6 sa vzťahujú na žiadateľa.

Trovy konania spojené so súdnym konaním, na ktoré sa právna pomoc nevzťahuje, musí až do rozhodnutia súdu o trovách konania znášať dotknutá osoba. Ak je druhá strana povinná nahradiť trovy konania, práve od nej si čiastočný príjemca nahradí prípadné trovy konania, ktoré mohol znášať.

V prípade občanov s pobytom v inom štáte EÚ sa vyššie uvedené pravidlo uplatňuje obozretne, pričom sa zohľadňuje životná úroveň v štáte pobytu s cieľom predísť spôsobeniu škody žiadateľovi.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Po tom, ako sa uznalo právo na právnu pomoc pre spor, pomoc sa vzťahuje sa na všetky konania a udalosti súvisiace so sporom vrátane výkonu, ak k nemu dôjde do dvoch rokov od vydania rozsudku na prvom stupni, ako aj na všetky odvolania proti rozsudkom v tom istom spore a to bez toho, aby bolo potrebné podať ďalšiu žiadosť.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci možno zrušiť, ak bolo získané na základe nesprávneho vyhlásenia, klamstva alebo opomenutia na strane žiadateľa.

Právna pomoc sa môže prestať vyplácať, ak sa finančná situácia osoby, ktorej bola poskytnutá, v priebehu troch rokov zlepší.

V oboch týchto možnostiach sa uplatňuje všeobecné pravidlo: trovy konania hradí strana, ktorá spor prehrá.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Proti rozhodnutiu o právnej pomoci môžete podať odvolanie písomne priamo komisii pre právnu pomoc do desiatich dní od oznámenia rozhodnutia. O vašom odvolaní rozhodne príslušný súd.

Posledná aktualizácia: 14/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.