Právna pomoc

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Vo Švédsku sú samotné súdne konania bezplatné, okrem poplatku za žiadosť, ktorý je v súčasnosti 2 800 SEK (približne 265 EUR). V prípadoch, v ktorých hodnota sporu nepresahuje 24 150 SEK (2 270 EUR), je poplatok za žiadosť 900 SEK (85 EUR).

Ak vám bola priznaná právna pomoc, štát zaplatí poplatok za žiadosť.

2 Čo presne je právna pomoc?

V prípade sporov (občianskoprávnych prípadov) sú k dispozícii tieto druhy právnej pomoci:

 • poradenstvo,
 • právna pomoc.

Oba druhy sú upravené zákonom o právnej pomoci (1996:1619) (rättshjälpslagen).

3 Mám právo na právnu pomoc?

Poradenstvo

Každý – fyzické osoby, združenia, podniky atď. – môže získať poradenstvo v akejkoľvek právnej veci.

Poradenstvo môže poskytnúť právnik alebo pomocný právnik v advokátskej kancelárii. Poskytovať sa môže v trvaní až dve hodiny a môže byť rozdelené do viacerých stretnutí. Za poradenstvo sa účtuje poplatok. Poplatok je v súčasnosti 1 802,50 SEK (približne 170 EUR) za hodinu. Poplatok môže byť znížený na polovicu, ak strana, ktorej sa poskytuje poradenstvo, nemá dostatok finančných prostriedkov. Deti, ktorým sa poskytuje poradenstvo, nemusia zvyčajne platiť žiadne poplatky. Ak je poplatok znížený, právnik alebo asistent, ktorý poskytol poradenstvo, si uplatní nárok na zvyšnú časť od štátu.

Právna pomoc

Právna pomoc je k dispozícii len fyzickým osobám, takže sa tento druh pomoci nemôže poskytovať podnikom, združenia atď. Aj v prípade dedičstva môže za určitých okolností vzniknúť nárok na právnu pomoc. Pokiaľ ide o právnu pomoc, rovnaké postavenie ako štátni príslušníci Švédska majú aj štátni príslušníci všetkých členských štátov EÚ.

Právnu pomoc možno priznať v prípade väčšiny právnych vecí (pozri otázku 4).

Na priznanie právnej pomoci je potrebné splniť určité podmienky.

 1. musí byť poskytnuté poradenstvo v trvaní aspoň jednej hodiny;
 2. váš príjem nesmie prekročiť finančný limit, ktorý je v súčasnosti 260 000 SEK (približne 24 500 EUR). Pri výpočte príjmu sa zohľadní celá finančná situácia žiadateľa.
  Zohľadnia sa napríklad náklady na výživu dieťaťa, majetok a dlhy;
 3. právnu pomoc, ako aj poradenstvo musíte potrebovať a túto potrebu nie je možné splniť iným spôsobom;
 4. štát musí príspevok na náklady považovať za opodstatnený vzhľadom na charakter a význam príslušnej veci, hodnotu predmetu sporu a iné okolnosti;
 5. ak máte – alebo ste mali mať – poistenie právnej ochrany, musíte najprv použiť toto poistenie.

Pozrite si digitálnu príručku na: https://www.domstol.se/amnen/rattshjalp/behover-du-rattshjalp/har-du-ratt-till-rattshjalp/.

K dispozícii je aj príručka, ktorá vám pomôže určiť, či máte nárok na právnu pomoc na základe vašich finančných prostriedkov. Pozri: https://www.domstol.se/amnen/rattshjalp/behover-du-rattshjalp/rakna-ut-ditt-ekonomiska-underlag/.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Poradenstvo

Ako sa uvádza v otázke 3, poradenstvo sa môže poskytovať vo všetkých právnych veciach.

Informácie a poradenstvo sa môžu poskytnúť napríklad v súvislosti s:

 • pravidlami týkajúcimi sa manželstva a iných typov spolužitia,
 • pravidlami týkajúcimi sa rozvodu,
 • príspevkami na výživné,
 • závetmi a dedičstvom,
 • nákupmi a zmluvami.

Právna pomoc

Ako sa uvádza v otázke 3, právnu pomoc možno priznať pre väčšinu právnych vecí, existujú však určité výnimky. Napríklad právnu pomoc nemožno poskytnúť vo veciach, ktoré by mohli zahŕňať pomoc verejného obhajcu alebo verejného právneho zástupcu. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, v určitých prípadoch môže byť vymenovaný „právny zástupca pre poškodenú stranu“ (målsägandebiträde) (pozri zákon 1988:609 o právnych zástupcov pre poškodenú stranu). Tento právny zástupca je poskytnutý obeti bezplatne. K jeho povinnostiam patrí pomoc pri vymáhaní občianskoprávneho nároku v dôsledku trestného činu, napríklad nároku na odškodnenie. Právna pomoc vám nemôže byť priznaná ani v prípade, keď bol pre vás vymenovaný právny zástupca pre poškodenú stranu.

V niektorých prípadoch musia na priznanie právnej pomoci existovať osobitné dôvody. Sú to napríklad veci, ktoré sa musia riešiť so zahraničím, alebo prípady, keď hodnota nároku jasne nepresahuje 24 150 SEK (približne 2 270 EUR).

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Žiadne osobitné postupy neexistujú v prípadoch, ktoré si vyžadujú okamžité spracovanie žiadosti o právnu pomoc. Na druhej strane zo všeobecných zásad procesného práva vyplýva, že prípad alebo konanie sa musí riešiť čo najrýchlejšie.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Švédska správa vnútroštátnych súdov (Domstolsverket) vypracovala jednoduchý formulár žiadosti s pokynmi na jeho vyplnenie. Formulár je k dispozícii na Úrade pre právnu pomoc (Rättshjälpsmyndigheten) a na súdoch.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Ako sa uvádza v otázke 6, správa vnútroštátnych súdov ponúka okrem iného jednoduchý formulár žiadosti, ktorý obsahuje aj pokyny na jeho vyplnenie. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na správu vnútroštátnych súdov.

Žiadosť o právnu pomoc musí okrem iného obsahovať informácie o právnej veci, ktorej sa žiadosť týka, informácie o tom, či je potrebné zaoberať sa predmetnou vecou v zahraničí, či už bolo poskytnuté v tejto veci nejaké poradenstvo, či máte alebo ste mali poistenie právnej ochrany vzťahujúce sa na danú vec, ako aj informácie o vašej finančnej situácii a iných okolnostiach.

Nie je potrebné priložiť žiadne ďalšie dokumenty. Môže však byť vhodné priložiť akúkoľvek dokumentáciu, ktorá je k dispozícii, na podporu poskytnutých informácií.

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť o právnu pomoc treba zaslať súdu alebo orgánu, ktorý je príslušný na posúdenie vašej žiadosti o právnu pomoc.

Ak sa na súde rieši prípad alebo prebieha konanie, ktoré sa týkajú predmetnej občianskej veci, žiadosť o právnu pomoc musí posúdiť súd. Inak o tom, či sa má alebo nemá priznať právna pomoc, rozhoduje Úrad pre právnu pomoc.

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Úrad pre právnu pomoc alebo súd, ktorý posudzuje vašu žiadosť o právnu pomoc, vás písomne informuje o svojom rozhodnutí.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Ak vám bude priznaná právna pomoc, bude zároveň vymenovaný aj právny zástupca pre právnu pomoc. Mali by ste s ním preto konzultovať získanie ďalších informácií.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Za právneho zástupcu pre právnu pomoc môže byť vymenovaný právnik, pomocný právnik alebo iná vhodná osoba. Ak ste sami navrhli vhodnú osobu, táto osoba musí byť vymenovaná, ak to nespôsobí výrazne zvýšené náklady, alebo ak neexistujú iné osobitné dôvody proti jej vymenovaniu.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Pri priznaní právnej pomoci štát znáša tieto náklady:

 1. odmena právnemu zástupcovi pre právnu pomoc za prácu do 100 hodín, pokiaľ súd neurčí inak;
 2. opodstatnené náklady na poskytnutie dôkazov všeobecnému súdu alebo švédskemu pracovnému súdu (Arbetsdomstolen);
 3. náklady na vyšetrovanie, ktoré boli opodstanene vynaložené na ochranu vašich práv do maximálnej výšky 10 000 SEK (približne 942 EUR);
 4. náklady na mediáciu podľa kapitoly 42 oddielu 17 švédskeho súdneho poriadku (rättegångsbalken);
 5. poplatky za žiadosť a služby, ako aj náklady na vymáhanie.

Na druhej strane budete musieť znášať všetky náklady, na ktoré sa právna pomoc nevzťahuje. Tieto náklady je však možné získať od druhej strany, ak vyhráte prípad.

Ak vám bola priznaná právna pomoc, musíte prispieť k úhrade nákladov zaplatením poplatku za právnu pomoc. Tento poplatok predstavuje percentuálny podiel z nákladov na právneho zástupcu pre právnu pomoc. Systém poplatkov má šesť úrovní v závislosti od vášho príjmu; vyjadrené sú v stanovených príjmových skupinách vo švédskych korunách (SEK). Percentuálne podiely pre rôzne skupiny sú v rozsahu od 2 % do 40 %. Príjmová skupina, do ktorej patríte, a teda percentuálny podiel, ktorý budete musieť zaplatiť, sa určuje na základe vašich finančných prostriedkov. Vypočítava sa na základe vášho ročného príjmu, závislých osôb a vašich finančných aktív. Poplatok za právnu pomoc musíte vášmu právnemu zástupcovi pre právnu pomoc uhrádzať priebežne tak, ako vznikajú náklady.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Ak vám bola priznaná právna pomoc, znamená to, že máte prístup ku všetkým výhodám, ktoré zahŕňa švédsky systém právnej pomoci (pozri otázku 12), preto právnu pomoc nie je možné získať len na ich určitú časť.

Na druhej strane existuje možnosť, okrem systému právnej pomoci, získať finančnú pomoc na určité náklady súvisiace so súdnym konaním, konkrétne na cestovné náklady na súd a náklady svedka predvolaného na súd. Ak ste stranou vo veci alebo konaní a predvolali vás na súdne pojednávanie, môžete si v opodstatnenom prípade nechať preplatiť štátom náklady na cestovné a pobyt (pozri kapitolu 11 oddiel 6 súdneho poriadku). Ak je to opodstatnené vzhľadom na vašu finančnú situáciu, štát môže takisto vyplatiť svedkovi náhradu za nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s cestovným, pobytom a stratou času (pozri kapitolu 36 oddiel 24 súdneho poriadku). Náhrada cestovných výdavkov a výdavkov na pobyt v súvislosti s predvolaním na súd nie je dostupná pre právnické osoby.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Áno, ale náhrada za právneho zástupcu pre právnu pomoc zahŕňa maximálne len 100 hodín. Ak sa v priebehu prvostupňového konania vyčerpalo 100 hodín, náhrada už nebude k dispozícii na konania na vyšších stupňoch.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Právna pomoc sa musí, prirodzene, ukončiť, keď sa príslušná právna vec považuje za uzavretú. Vo všeobecnosti platí, že právna pomoc sa musí ukončiť aj vtedy, keď váš právny zástupca vykonal prácu v rozsahu 100 hodín. Súd však môže rozhodnúť, že právna pomoc môže pokračovať.

V niektorých prípadoch musí byť právna pomoc ukončená aj predčasne. Dôjde k tomu napríklad vtedy, ak nezaplatíte poplatok za právnu pomoc alebo ak poskytnete nesprávne informácie a právna pomoc by sa nebola priznala, ak by ste boli poskytli správne informácie. Ďalším príkladom, keď musí byť právna pomoc ukončená predčasne, je, ak váš právny zástupca pre právnu pomoc vykonal prácu v rozsahu 100 hodín a súd nerozhodol, že by právna pomoc mala pokračovať.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Áno. Máte právo odvolať sa proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci. Ak rozhodnutie vydal súd, malo by sa proti nemu podať odvolanie rovnakým spôsobom ako proti iným rozhodnutiam. Keď vám súd písomne oznámi rozhodnutie, poskytne aj informácie o tom, ako sa odvolať proti rozhodnutiu. Ak rozhodnutie vydal Úrad pre právnu pomoc, odvolanie by sa malo podať na Radu pre právnu pomoc (Rättshjälpsnämnden).

Ďalšie informácie

Ak máte záujem o ďalšie informácie o švédskom systéme právnej pomoci a ak si chcete objednať formulárov žiadostí, obráťte na správu vnútroštátnych súdov na tejto adrese:

Správa vnútroštátnych súdov

SE-551 81 JÖNKÖPING, Švédsko

https://www.domstol.se/amnen/rattshjalp/

Tel.: +46 36155300

Posledná aktualizácia: 16/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.