Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Právna pomoc

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich za normálnych okolností znáša?

Vo Švédsku sú samotné súdne konania bezplatné, okrem poplatku za žiadosť, ktorý je v súčasnosti 2 800 SEK (približne 265 EUR). V prípadoch, v ktorých hodnota sporu nepresahuje 23 250 SEK (2 200 EUR), je poplatok za žiadosť 900 SEK (85 EUR).

Ak vám bola poskytnutá právna pomoc, štát zaplatí poplatok za žiadosť.

2 Čo presne je právna pomoc?

V prípade sporov (občianskoprávnych prípadov) sú k dispozícii tieto druhy právnej pomoci:

 • poradenstvo,
 • právna pomoc.

Oba druhy sú upravené zákonom o právnej pomoci (rättshjälpslagen) (1996:1619).

3 Mám právo na právnu pomoc?

Poradenstvo

Každý – fyzické osoby, združenia, podniky atď. - môže získať poradenstvo v akejkoľvek právnej veci.

Poradenstvo môže poskytnúť právnik alebo pomocný právnik v advokátskej kancelárii. Poskytovať sa môže v trvaní až dve hodiny a môže byť rozdelené do viacerých stretnutí. Za poradenstvo sa účtuje poplatok. Poplatok je v súčasnosti 1 725 SEK (približne 164 EUR) za hodinu. Poplatok môže byť znížený na polovicu, ak strana, ktorej sa poskytuje poradenstvo nemá dostatok finančných prostriedkov. Deti, ktorým sa poskytuje poradenstvo, nemusia zvyčajne platiť žiadne poplatky. Ak je poplatok znížený, právnik alebo asistent, ktorý poskytol poradenstvo, si uplatní nárok na zvyšnú časť od štátu.

Právna pomoc

Právna pomoc je k dispozícii len fyzickým osobám, a preto sa tento druh pomoci nemôže poskytovať podnikom, združenia atď. V prípade pozostalosti po zosnulom sa tiež môže za určitých okolností poskytnúť právna pomoc. Pokiaľ ide o právnu pomoc, rovnaké postavenie ako štátni príslušníci Švédska majú aj štátni príslušníci všetkých členských štátov EÚ.

Právna pomoc môže byť poskytnutá v prípade väčšiny právnych vecí (pozri tiež otázku 4).

Na poskytnutie právnej pomoci je potrebné spĺňať určité podmienky.

 1. Poskytovanie poradenstva musí trvať aspoň 1 hodinu;
 2. váš príjem nesmie prekročiť finančný limit, ktorý je v súčasnosti 260 000 SEK (približne 27 375 EUR). Pri výpočte príjmu sa zohľadní celá finančná situácia žiadateľa. Zohľadnia sa napríklad náklady na výživu dieťaťa, majetok a dlhy;
 3. právnu pomoc, ako aj poradenstvo budete potrebovať a túto potrebu nie je možné splniť iným spôsobom;
 4. štát musí príspevok na náklady považovať za opodstatnený vzhľadom na charakter a význam príslušnej veci, hodnotu predmetu sporu a iné okolnosti;
 5. ak máte – alebo by ste mali mať – poistenie právnej ochrany, musíte najprv použiť toto poistenie.

4 Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých druhoch konaní?

Poradenstvo

Ako sa uvádza v otázke 3, poradenstvo sa môže poskytovať vo všetkých právnych veciach.

Informácie a poradenstvo sa môžu poskytnúť napríklad v súvislosti s:

 • pravidlami týkajúcimi sa manželstva a iných typov spolužitia,
 • pravidlami týkajúcimi sa rozvodu,
 • príspevkami na výživné,
 • závetmi a dedičstvom,
 • nákupmi a zmluvami.

Právna pomoc

Ako sa uvádza v otázke 3, právnu pomoc možno poskytovať pre väčšinu právnych vecí, existujú však určité výnimky. Napríklad právnu pomoc nemožno poskytnúť vo veciach, ktoré by mohli zahŕňať pomoc verejného obhajcu alebo verejného právneho zástupcu. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, v určitých prípadoch môže byť menovaný „právny zástupca pre poškodenú stranu“ (målsägandebiträde) [pozri zákon 1988:609 o právnych zástupcoch pre poškodenú stranu (lagen 1988:609 om målsägandebiträde)]. Tento právny zástupca je poskytnutý obeti bezplatne. K jeho povinnostiam patrí pomoc pri vymáhaní občianskoprávneho nároku v dôsledku trestného činu, napríklad nároku na odškodnenie. Právna pomoc vám nemôže byť poskytnutá ani v prípade, keď bol pre vás ustanovený právny zástupca pre poškodenú stranu.

V niektorých prípadoch musia na poskytnutie právnej pomoci existovať osobitné dôvody. Sú to napríklad veci, ktoré sa musia riešiť so zahraničím, alebo prípady, keď hodnota nároku jasne nepresahuje 23 250 SEK (približne 2 200 EUR).

5 Existujú osobitné postupy v prípade núdze?

Žiadne osobitné postupy neexistujú v prípadoch, ktoré si vyžadujú okamžité spracovanie žiadosti o právnu pomoc. Na druhej strane zo všeobecných zásad procesného práva vyplýva, že prípad alebo konanie sa musí riešiť čo najrýchlejšie.

6 Kde môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Švédska správa vnútroštátnych súdov (Domstolsverket) vypracovala jednoduchý formulár žiadosti s pokynmi na jeho vyplnenie. Formulár je k dispozícii na úrade právnej pomoci (Rättshjälpsmyndigheten), ako aj na súdoch. Formulár si môžete vyžiadať aj od švédskej správy vnútroštátnych súdov.

7 Ktoré doklady treba predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci?

Ako sa uvádza v otázke 6, švédska správa vnútroštátnych súdov ponúka okrem iného jednoduchý formulár žiadosti, ktorý obsahuje aj pokyny na jeho vyplnenie. Ďalšie informácie získate od švédskej správy vnútroštátnych súdov. Obráťte sa na švédsku správu vnútroštátnych súdov v prípade záujmu o ďalšie informácie.

Žiadosť o právnu pomoc musí okrem iného obsahovať informácie o právnej veci, ktorej sa žiadosť týka, informácie o tom, či je potrebné zaoberať sa predmetnou vecou v zahraničí, či už bolo poskytnuté v tejto veci nejaké poradenstvo, či máte alebo ste mali poistenie právnej ochrany vzťahujúce sa na danú vec a informácie o vašej finančnej a inej situácii. Tieto informácie musia byť poskytnuté vo formulári, ktorý je možné získať od švédskej správy vnútroštátnych súdov.

Nie je potrebné priložiť žiadne ďalšie dokumenty. Môže však byť vhodné priložiť akúkoľvek dokumentáciu, ktorá je k dispozícii, na podporu poskytnutých informácií.

8 Kde môžem podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť o právnu pomoc treba poslať súdu alebo orgánu, ktorý je príslušný na posúdenie vašej žiadosti o právnu pomoc.

Ak sa na súde rieši prípad alebo prebieha konanie, ktoré sa týkajú predmetnej občianskej veci, žiadosť o právnu pomoc musí posúdiť súd. Inak o tom, či sa má alebo nemá poskytnúť právna pomoc, rozhoduje Úrad pre právnu pomoc.

9 Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Úrad pre právnu pomoc alebo súd, ktorý posudzuje vašu žiadosť o právnu pomoc, vás písomne informuje o svojom rozhodnutí.

10 Čo by som mal(-a) urobiť, ak mám na právnu pomoc nárok?

Ak vám bude poskytnutá právna pomoc, bude zároveň vymenovaný aj právny zástupca pre právnu pomoc. Mali by ste s ním preto konzultovať získanie ďalších informácií.

11 Kto vyberá môjho právneho zástupcu, ak mám nárok na právnu pomoc?

Za právneho zástupcu pre právnu pomoc môže byť vymenovaný právnik, pomocný právnik alebo iná vhodná osoba. Ak ste sami navrhli vhodnú osobu, táto osoba musí byť vymenovaná, ak to nespôsobí výrazne zvýšené náklady, alebo ak neexistujú iné osobitné dôvody proti jej vymenovaniu.

12 Pokrýva právna pomoc všetky trovy konania?

Pri poskytovaní právnej pomoci štát znáša tieto náklady:

 1. odmena právnemu zástupcovi pre právnu pomoc za prácu do 100 hodín, pokiaľ súd neurčí inak;
 2. opodstatnené náklady na poskytnutie dôkazov všeobecnému súdu, švédskemu pracovnému súdu (Arbetsdomstolen) alebo švédskemu trhovému súdu (Marknadsdomstolen);
 3. Náklady na vyšetrovanie, ktoré boli opodstanene vynaložené na ochranu vašich práv do maximálnej výšky 10 000 SEK (približne 1 053 EUR);
 4. Náklady na mediáciu podľa oddielu 17 kapitoly 42 švédskeho súdneho poriadku (rättegångsbalken);
 5. Poplatky za žiadosť a služby, ako aj náklady na vymáhanie.

Na druhej strane budete musieť znášať všetky náklady, na ktoré sa právna pomoc nevzťahuje. Tieto náklady je však možné získať od druhej strany, ak vyhráte prípad.

Ak vám bola poskytnutá právna pomoc, musíte prispieť na zaplatenie poplatku za právnu pomoc. Tento poplatok predstavuje percentuálny podiel z nákladov na právneho zástupcu pre právnu pomoc. Systém poplatkov má šesť úrovní v závislosti od vášho príjmu; vyjadrené sú v stanovených príjmových skupinách vo švédskych korunách (SEK). Percentuálne podiely pre rôzne skupiny sú v rozsahu od 2 % do 40 %. Príjmová skupina, do ktorej patríte, a teda percentuálny podiel, ktorý budete musieť zaplatiť, sa určuje na základe vašich finančných prostriedkov. Vypočítava sa na základe vášho ročného príjmu, závislých osôb a vašich finančných prostriedkov. Poplatok za právnu pomoc musíte vášmu právnemu zástupcovi pre právnu pomoc uhrádzať priebežne tak, ako vznikajú náklady.

13 Kto znáša ďalšie náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Ak vám bola poskytnutá právna pomoc, znamená to, že máte prístup ku všetkým výhodám, ktoré zahŕňa švédsky systém právnej pomoci (pozri otázku 12), preto právnu pomoc nie je možné získať len na určitú časť.

Na druhej strane existuje možnosť, okrem systému právnej pomoci, získať finančnú pomoc na určité náklady súvisiace so súdnym konaním, konkrétne na cestovné náklady na súd a náklady svedka predvolaného na súd. Ak ste stranou vo veci alebo konaní a predvolali vás na súdne pojednávanie, môžete si v opodstatnenom prípade nechať preplatiť štátom náklady na cestovné a pobyt, (pozri oddiel 6 kapitoly 11 švédskeho súdneho poriadku). Ak je to opodstatnené vzhľadom na vašu finančnú situáciu, štát môže tiež vyplatiť svedkovi náhradu za nevyhnutné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s cestovným, pobytom a stratou času (pozri oddiel 24 kapitoly 36 švédskeho súdneho poriadku). Náhrada cestovných výdavkov a výdavkov na pobyt v súvislosti s predvolaním na súd nie je dostupná pre právnické osoby.

14 Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Áno, ale náhrada za právneho zástupcu pre právnu pomoc sa vzťahuje len na maximálne 100 hodín. Ak sa v priebehu prvostupňového konania vyčerpalo 100 hodín, na konania na vyšších stupňoch sa už nevzťahuje.

15 Môže byť právna pomoc odňatá pred ukončením konania (alebo dokonca zrušená po ukončení konania)?

Právna pomoc sa musí, prirodzene, ukončiť, keď sa príslušná právna vec považuje za uzavretú. Vo všeobecnosti platí, že právna pomoc sa musí ukončiť aj vtedy, keď váš právny zástupca vykonal prácu v rozsahu 100 hodín. Súd však môže rozhodnúť, že právna pomoc môže pokračovať.

V niektorých prípadoch musí byť právna pomoc ukončená aj predčasne. Dôjde k tomu napríklad vtedy, ak nezaplatíte poplatok za právnu pomoc, alebo ak poskytnete nesprávne informácie a právna pomoc by nebola poskytnutá v prípade, keď poskytnete správne informácie. Ďalším príkladom, kedy musí byť právna pomoc ukončená predčasne, je, ak váš právny zástupca pre právnu pomoc vykonal prácu v rozsahu 100 hodín a súd nerozhodol, že by právna pomoc mala pokračovať.

16 Môžem namietať proti zamietnutiu poskytnutia právnej pomoci?

Áno. Máte právo odvolať sa proti rozhodnutiu o neposkytnutí právnej pomoci. Ak rozhodnutie vydal súd, malo by sa proti nemu podať odvolanie rovnakým spôsobom ako proti iným rozhodnutiam. Keď vám súd písomne oznámi rozhodnutie, poskytne tiež informácie o tom, ako sa odvolať proti rozhodnutiu. Ak rozhodnutie vydal úrad pre právnu pomoc, odvolanie by sa malo podať na Radu pre právnu pomoc (Rättshjälpsnämnden).

Ďalšie informácie

V prípade záujmu o ďalšie informácie o švédskom systéme právnej pomoci a objednávke formulárov žiadostí sa obráťte na švédsku správu vnútroštátnych súdov na tejto adrese:

Swedish National Courts Administration

SE-551 81 JÖNKÖPING, Sweden

https://www.domstol.se/

Tel: +46 36155300

Fax: +46 36165721

Posledná aktualizácia: 07/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.