Pravna pomoč

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kakšni so stroški sodnih postopkov in kdo jih običajno nosi?

Stroški sodnega postopka se razlikujejo glede na naravo in obsežnost zadeve. Pravdni stroški vključujejo na primer honorarje in stroške za pravno pomoč, stroške nadomestil pričam, pa tudi stroške za storitve tolmačenja in prevajanja, stroške vodenja zadeve in stroške za dokumente, ki jih zberejo organi, ter stroške izvršbe, ki jih je treba plačati državi. Večino stroškov v sodnem postopku zajemajo honorarji za pravno pomoč. Praviloma vsaka stranka krije svoje stroške postopka. Vendar lahko sodišče stranki, ki v postopku ne uspe, naloži plačilo stroškov nasprotne stranke.

2 Kaj točno je pravna pomoč?

Pravna pomoč se na stroške države zagotovi osebam, ki potrebujejo strokovno pomoč v pravni zadevi, vendar zaradi svojega premoženjskega stanja niso zmožne same kriti stroškov postopka. Pravna pomoč zajema pravno svetovanje, nujne ukrepe in zastopanje pred sodišči in drugimi organi ter oprostitev plačila stroškov postopka. Preverjanje premoženjskega stanja ni potrebno, kadar se prosilcu zagotovi manjši pravni nasvet po telefonu ali z drugimi elektronskimi komunikacijskimi sredstvi.

3 Ali sem upravičen do pravne pomoči?

Pravna pomoč se za zadeve v pristojnosti Finske zagotovi osebam, katerih občina prebivališča je na Finskem, in osebam, ki imajo stalno prebivališče ali običajno prebivajo v drugi državi članici Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Zagotovi se tudi, če mora zadevo obravnavati finsko sodišče ali če za to obstajajo posebni razlogi. V zadevah, ki se obravnavajo v tujini, pravna pomoč krije zagotavljanje splošnega pravnega svetovanja.

Pravna pomoč se ne zagotovi družbi ali korporaciji. Podjetniku v poslovni zadevi, ki ni sodna zadeva, se zagotovi le, če za to obstajajo posebni razlogi.

Pravna pomoč se zagotovi na podlagi vloge, in sicer brezplačno ali z odbitkom, odvisno od premoženjskega stanja prosilca. Premoženjsko stanje prosilca se oceni na podlagi finančnih sredstev, ki jih ima mesečno na voljo (razpoložljiva sredstva), in njegovega premoženja. Razpoložljiva sredstva se praviloma izračunajo na podlagi mesečnega dohodka, nujnih stroškov in preživninske obveznosti prosilca in njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Pravna pomoč se zagotovi osebam, katerih razpoložljiva sredstva in premoženje ne presegajo zneska, določenega z vladno uredbo. Vladna uredba vsebuje tudi dodatne določbe o dohodku in stroških, ki jih je treba upoštevati, vplivu preživninske obveznosti na izračun razpoložljivih sredstev, oceni premoženja ter merilih za določanje odbitka za prejemnika pravne pomoči.

Pravna pomoč se ne zagotovi, če ima prosilec sklenjeno zavarovanje pravnega varstva, ki krije obravnavano zadevo. Vendar lahko sodišče v zadevi, ki jo obravnava, dodeli pravno pomoč, če stroški postopka presegajo najvišje kritje, navedeno v zavarovalni polici. Če je prosilec na podlagi svojega premoženjskega stanja upravičen do brezplačne pravne pomoči, se lahko pravna pomoč dodeli tudi za kritje odbitka, navedenega v zavarovalni polici.

4 Ali se lahko pravna pomoč dodeli v vseh sodnih postopkih?

Pravna pomoč je na voljo v zadevah, ki se obravnavajo na sodišču, in v zunajsodnih pravnih zadevah.

Pravna pomoč se ne zagotovi, če:

  1. je zadeva za prosilca manj pomembna;
  2. bi bila očitno nesmiselna glede na korist prosilca;
  3. bi zagovarjanje zadeve pomenilo zlorabo postopka ali
  4. zadeva temelji na preneseni pravici in obstaja razlog za domnevo, da je bil razlog prenosa pridobitev pravne pomoči.

Pravna pomoč praviloma ne zajema zastopanja v:

  1. zadevi, začeti na podlagi vložene prošnje, ki jo obravnava splošno sodišče;
  2. enostavni kazenski zadevi;
  3. zadevi v zvezi z obdavčitvijo ali javnopravnim bremenom ali
  4. zadevi, v kateri pravica zahtevati popravek ali pravica do pritožbe temelji na članstvu v občinskem svetu ali svetu drugega javnega podjetja.

Tudi v tem primeru lahko državni pravni svetovalec po potrebi zagotovi pravno svetovanje ali pripravi potrebne dokumente.

5 Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

Če je zadeva nujna, mora prosilec za pravno pomoč o tem obvestiti urad za pravno pomoč [oikeusaputoimisto].

6 Kje lahko dobim obrazec za vlogo za pravno pomoč?

Obrazec vloge za pravno pomoč je na voljo na spletnem naslovu https://oikeus.fi/fi/index/lomakkeet/oikeusapu.html.

Prav tako je obrazec vloge za pravno pomoč mogoče dobiti pri uradu za pravno pomoč. Kontaktni podatki uradov so na voljo na spletnem naslovu https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html.

Za pravno pomoč je mogoče zaprositi tudi prek elektronske storitve na spletem naslovu https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/asiointi/oikeusavunsahkoinenasiointi.html.

7 Katere dokumente je treba priložiti obrazcu za vlogo za pravno pomoč?

Prosilec mora v vlogi za pravno pomoč navesti podatke o svojem premoženjskem stanju in zadevi, v kateri prosi za pravno pomoč, ter o zavarovanju pravnega varstva (glej odgovor na vprašanje 6 o obrazcih vloge za pravno pomoč). Na zahtevo urada za pravno pomoč mora zagotoviti tudi izjavo o svojih dohodkih in stroških ter svojih sredstvih in obveznostih. Urad za pravno pomoč ima ne glede na morebitne določbe o zaupnosti podatkov pravico pridobiti vse potrebne podatke za ugotavljanje, ali je prosilec na podlagi svojega premoženjskega stanja upravičen do pravne pomoči in ali ima zavarovanje pravnega varstva, ki krije obravnavano zadevo.

8 Kje lahko vložim vlogo za pravno pomoč?

Za pravno pomoč je mogoče zaprositi pri katerem koli uradu za pravno pomoč. Kontaktni podatki uradov so na voljo na spletnem naslovu https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html.

Za pravno pomoč je mogoče zaprositi tudi prek elektronske storitve na spletem naslovu https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/asiointi/oikeusavunsahkoinenasiointi.html.

9 Kako izvem, ali sem upravičen do pravne pomoči?

O dodelitvi pravne pomoči odloča urad za pravno pomoč. Odločba se pošlje na kontaktni naslov, ki ga je navedel prosilec.

10 Kaj moram storiti, če sem upravičen do pravne pomoči?

Prosilec ali njegov zastopnik se mora za uveljavljanje pravice do pravne pomoči obrniti na urad za pravno pomoč.

11 Če sem upravičen do pravne pomoči, kdo mi izbere odvetnika?

Pravno pomoč zagotavljajo državni pravni svetovalci. Vendar se lahko v zadevah, o katerih mora odločiti sodišče, zagotavljanje pravne pomoči dodeli tudi zasebnemu pravnemu svetovalcu, ki s tem soglaša. Kot zasebni pravni svetovalec se lahko imenuje le odvetnik ali kvalificirani pravni svetovalec. Če je prejemnik pravne pomoči za svojega pravnega svetovalca predlagal kvalificirano osebo, mora biti ta oseba imenovana, razen če se iz posebnih razlogov zahteva drugače. Pravi svetovalec mora pri opravljanju svojih nalog ravnati po načelih odvetniške poklicne etike.

12 Ali pravna pomoč krije vse stroške postopkov?

Pravna pomoč krije nujne stroške postopka prosilca, kot se zahtevajo v zadevi. Odbitek od stroškov sodnega postopka, ki se prizna prosilcu za pravno pomoč, se določi na podlagi njegovega premoženjskega stanja. Pravna pomoč ne krije stroškov postopka nasprotne stranke.

13 Če sem upravičen le do omejene pravne pomoči, kdo nosi preostale stroške?

Odbitek od stroškov sodnega postopka, ki se prizna prosilcu za pravno pomoč, se določi na podlagi njegovega premoženjskega stanja. Če pravno pomoč zagotavlja državni pravni svetovalec, mora prejemnik pravne pomoči odbitek plačati uradu za pravno pomoč. Če pravno pomoč zagotavlja zasebni pravni svetovalec, mora prejemnik pravne pomoči odbitek plačati temu svetovalcu.

14 Ali zajema pravna pomoč tudi pravna sredstva?

Pravna pomoč krije vse nujne stroške postopka prosilca, kot se zahtevajo v zadevi. Odbitek od stroškov sodnega postopka, ki se prizna prosilcu za pravno pomoč, se določi na podlagi njegovega premoženjskega stanja.

15 Ali se lahko pravna pomoč odvzame pred koncem sodnega postopka (ali celo prekliče, ko je postopek že zaključen)?

Če se ugotovi, da pogoji za dodelitev pravne pomoči niso bili izpolnjeni ali da so se okoliščine spremenile ali prenehale obstajati, lahko urad za pravno pomoč ali sodišče spremeni odločitev o pravni pomoči ali odloči o prenehanju njenega zagotavljanja. Če se odbitek za prejemnika pravne pomoči popravi , se odloči o tem, ali mora sprememba veljati retroaktivno. Ob odločitvi o prenehanju pravne pomoči se odloči tudi o tem, ali mora prejemnik državi povrniti prejeto pravno pomoč, in določi se znesek tega povračila.

16 Ali lahko zavrnitev pravne pomoči izpodbijam?

Če pravna pomoč ni dodeljena v skladu z vlogo, lahko prosilec vprašanje pravne pomoči predloži v odločanje sodišču. Odločbi urada za pravno pomoč so priložena navodila za predložitev odločbe urada za pravno pomoč sodišču v ponovno proučitev (predložitev). Predložiti jo je treba pri uradu za pravno pomoč, ki je odločbo sprejel. Ta jo posreduje sodišču v odločanje.

Nadaljnje informacije

V kazenskih postopkih lahko sodišče osumljencu dodeli zagovornika po uradni dolžnosti, žrtvi pa pravnega svetovalca in podporno osebo med preiskavo in sojenjem v kazenski zadevi. Za zagovornika ali pravnega svetovalca žrtve se lahko dodeli le državni pravni svetovalec, odvetnik ali iz posebnega razloga kvalificirani pravni svetovalec. Podporna oseba mora biti za to usposobljena. Če sodišče osumljenca spozna za krivega kaznivega dejanja, za katero mu je bil dodeljen zagovornik med preiskavo in sojenjem v kazenski zadevi, mora ta državi povrniti nadomestila, plačana iz državnih sredstev. Če osumljenec izpolnjuje finančne pogoje za pravno pomoč, znesek povračila ne sme presegati zneska, določenega za pravno pomoč.

Nadaljnje informacije o pravni pomoči so na voljo na spletnem naslovu https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html.

Zadnja posodobitev: 28/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.