Pravna pomoč

Luksemburg
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kakšni so stroški sodnih postopkov in kdo jih običajno nosi?

Naslednje stroške sodnega postopka lahko krije pravna pomoč:

 • kolkovine in takse za registracijo;
 • sodne takse;
 • pristojbine in stroške sodnih izvršiteljev;
 • stroške in nagrade izvedencev;
 • nagrade prevajalcev in tolmačev;
 • stroške in nagrade notarjev;
 • pričnine;
 • potne stroške;
 • stroške objave v časopisih;
 • honorarje in nagrade odvetnikov;
 • pristojbine in stroške formalnosti vpisov, hipotek in zastavnih pravic;
 • stroške za potrdila o vsebini tujega prava (certificats de coutume).

2 Kaj točno je pravna pomoč?

Fizična oseba, ki nima zadostnih sredstev, lahko na podlagi pravne pomoči pride do pomoči odvetnika v določeni zadevi, tudi če želi samo pravni nasvet.

3 Kakšne so zahteve za dodelitev pravne pomoči?

Osebe, ki nimajo zadostnih sredstev, so upravičene do pravne pomoči za zagovarjanje svojih interesov, če so:

 • državljani Luksemburga ali
 • tuji državljani z dovoljenjem za prebivanje v Luksemburgu ali
 • državljani države članice Evropske unije ali
 • tuji državljani, ki so na področju pravne pomoči izenačeni z luksemburškimi državljani na podlagi mednarodne pogodbe, ali
 • državljani tretjih držav, ki nezakonito prebivajo, za povračilo dolgovanih plač na podlagi člena 572-7 delovnega zakonika (Code du travail).

Pravna pomoč se lahko dodeli tudi vsem drugim tujim državljanom, ki nimajo zadostnih sredstev, v postopkih na področju pravice do azila, vstopa na ozemlje, prebivanja, nastanitve in odstranitve tujcev.

Nezadostnost sredstev se presoja glede na celotne bruto prihodke in premoženje prosilca ter ostalih članov gospodinjstva.

Do pravne pomoči ni upravičena oseba, za tožbo katere se a priori zdi, da je nerazumna, ima slabe možnosti za uspeh ali glede na stroške, ki bodo nastali, nesorazmeren cilj.

4 Ali se lahko pravna pomoč dodeli v vseh sodnih postopkih?

Pravna pomoč se dodeli tožniku ali tožencu v pravdnih ali nepravdnih zadevah, obravnavanih v sodnih ali zunajsodnih postopkih. Zanjo se lahko zaprosi v vseh postopkih na rednih ali upravnih sodiščih.

Dodeli se lahko tudi za ukrepe zavarovanja in izvršitev sodnih odločb ali katerega koli drugega izvršilnega naslova.

Niso pa do pravne pomoči upravičeni lastniki motornih vozil v sporih zaradi uporabe teh vozil. Prav tako ne more biti dodeljena trgovcem, proizvajalcem, obrtnikom ali osebam v svobodnih poklicih v sporih, povezanih z njihovimi gospodarskimi ali poklicnimi dejavnostmi, razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, niti na splošno v sporih, ki izhajajo iz špekulativne dejavnosti prosilca za pravno pomoč.

5 Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

V nujnih primerih lahko predsednik pristojne odvetniške zbornice (Bâtonnier de l’Ordre des Avocats) brez drugih formalnosti začasno dodeli pravno pomoč za dejanja, ki jih določi.

6 Kje lahko dobim obrazec za vlogo za pravno pomoč?

V Luksemburgu je nacionalni obrazec vloge za dodelitev pravne pomoči na voljo pri osrednji službi za socialno pomoč (Service Central d’Assistance Sociale) (tel. +352 4758211).

Prenesti jo je mogoče tudi s spletišča luksemburške odvetniške zbornice ali spletišča odvetniške zbornice Diekirch.

7 Katere dokumente je treba priložiti obrazcu za vlogo za pravno pomoč?

Vlogi za pravno pomoč je treba priložiti:

 • kopijo osebnega dokumenta prosilca;
 • potrdilo o vključenosti v skupni center za socialno varnost (certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale – CCSS) prosilca in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu;
 • za prosilca in vsakega člana njegovega gospodinjstva: plačilne liste (ali potrdilo o dohodku (certificat de revenu) centra CCSS), potrdila o izplačilu dohodka za socialno vključenost (attestations de paiement du revenu d’inclusion sociale – REVIS), nadomestila za brezposelnost ali pokojnine ali druga dokazila, ki se nanašajo na zadnje tri mesece in v katerih so navedeni bruto zneski (bančni izpiski ne zadostujejo);
 • negativno potrdilo nacionalnega solidarnostnega sklada (Fonds national de solidarité) za vsakega člana gospodinjstva, če gospodinjstvo ne prejema nič iz sklada;
 • če gospodinjstvo prejema ali izplačuje preživnino, dokazilo, v katerem je naveden izplačani ali prejeti znesek (na primer bančni izpiski za zadnje tri mesece);
 • potrdilo o lastništvu nepremičnine ali o neobstoju lastništva, ki ga za vsakega člana gospodinjstva izda luksemburška uprava za neposredne davke (Administration des contributions directes);
 • po potrebi dokazila o lastništvu nepremičnin v tujini;
 • dokazila o premičnem premoženju (likvidna sredstva, prihranki, delnice, obveznice itd.);
 • če gospodinjstvo najema stanovanje, kopijo najemne pogodbe in dokazila o plačilu najemnine za zadnje tri mesece;
 • če gospodinjstvo odplačuje nepremičninsko posojilo, dokazilo o plačilu mesečnih obrokov;
 • dokazila o prihodkih od nepremičnega in premičnega premoženja;
 • dokazila v zvezi z obravnavano zadevo.

8 Kje lahko vložim vlogo za pravno pomoč?

O upravičenosti do pravne pomoči odloči predsednik odvetniške zbornice v kraju stalnega prebivališča prosilca ali njegov pooblaščenec. Če prosilec nima stalnega prebivališča, je pristojen predsednik sveta odvetniške zbornice Luksemburga ali njegov pooblaščenec.

9 Kako izvem, ali sem upravičen do pravne pomoči?

Odločbo predsednika boste prejeli po pošti.

10 Kaj moram storiti, če sem upravičen do pravne pomoči?

Predsednik v odločbi navede ime odvetnika, ki vam je dodeljen, in vas pozove, da se obrnete nanj.

11 Če sem upravičen do pravne pomoči, kdo mi izbere odvetnika?

Predsednik postavi odvetnika, ki ga je prosilec izbral sam; če ga ni izbral ali če predsednik odvetniške zbornice meni, da izbira ni ustrezna, odvetnika določi sam. Odvetnik lahko imenovanje zavrne le v primeru zadržkov ali navzkrižja interesov.

12 Ali pravna pomoč krije vse stroške postopkov?

Pravna pomoč praviloma krije vse stroške v zvezi s postopki ali dejanji, za katere je bila odobrena (glej točko 1).

Pravna pomoč pa ne krije nadomestil stroškov postopka (indemnités de procédure) ali nadomestil zaradi zlorabe postopka ali uporabe zlonamernega postopka.

13 Če sem upravičen le do omejene pravne pomoči, kdo nosi preostale stroške?

Pravna pomoč, dodeljena v Luksemburgu, vedno krije vse stroške.

14 Ali zajema pravna pomoč tudi pravna sredstva?

Ne, za ta namen je treba vložiti novo vlogo za pravno pomoč.

15 Ali se lahko pravna pomoč odvzame pred koncem sodnega postopka (ali celo prekliče, ko je postopek že zaključen)?

Predsednik odvetniške zbornice lahko prosilcu odvzame pravico do pravne pomoči tudi po koncu postopka ali po izvedbi dejanj, za katera je bila pomoč dodeljena, če se ugotovi, da je bila dodeljena na podlagi lažnih izjav ali netočnih dokumentov. Pravica do pravne pomoči se lahko odvzame tudi, če upravičenec med tem postopkom ali opravljanjem teh dejanj ali na njihovi podlagi pridobi sredstva, zaradi katerih bi bila prošnja za pravno pomoč, če bi ta sredstva imel ob njeni vložitvi, zavrnjena. Vsako tako spremembo morata upravičenec do pravne pomoči ali njegov odvetnik sporočiti predsedniku odvetniške zbornice.

O odločitvi predsednika odvetniške zbornice, da se odvzame pravica do pravne pomoči, se takoj obvesti ministrstvo za pravosodje (Ministère de la Justice). Uprava za registracijo in državno premoženje (Administration de l’Enregistrement et des Domaines) izterja že izplačane zneske iz naslova pravne pomoči.

16 Ali lahko zavrnitev pravne pomoči izpodbijam?

Odločitev predsednika odvetniške zbornice, da se pravna pomoč zavrne ali odvzame, je mogoče izpodbijati pred disciplinskim in upravnim svetom (Conseil disciplinaire et administratif), ki odloča na zadnji stopnji. Pravno sredstvo se vloži pri predsedniku disciplinskega in upravnega sveta s priporočeno pošto v desetih dneh od vročitve odločbe predsednika odvetniške zbornice. Svet ali eden od njegovih pooblaščenih članov prosilca zasliši na obravnavi, da pojasni razloge.

17 Ali vložitev vloge za pravno pomoč pretrga zastaranje?

Vložitev vloge za pravno pomoč ne pretrga zastaranja.

Sorodne povezave

Odvetniška zbornica Luksemburga

Guichet.lu

Zadnja posodobitev: 07/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.