Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravna pomoč

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kakšni so stroški sodnih postopkov in kdo jih običajno nosi?

Za vložitev tožbe pred sodiščem mora tožnik plačati sodno takso in vse stroške za pomoč odvetnika (v zadevah, ki se nanašajo na zneske nad 25 000 EUR, plača tudi sodne takse). Če sodišče odloči v korist tožnika, stranki, ki v postopku ni uspela, običajno naloži plačilo stroškov postopka tožnika. V tem primeru stranka, ki v postopku ni uspela, nosi stroške, ki jih je tožnik priglasil sodišču.

2 Kaj točno je pravna pomoč?

(Subvencionirana) pravna pomoč je pravna pomoč, ki se zagotovi stranki v sporu v zvezi s pravnim interesom, ki neposredno vpliva na stranko v sporu, če zakon ali z njim povezane določbe določajo takšno pravno pomoč.

3 Ali sem upravičen do pravne pomoči?

To je odvisno od vaših dohodkov in vrste interesov, ki jih branite. Več informacij je na voljo na spletišču odbora za pravno pomoč (Raad voor Rechtsbijstand).

4 Ali se lahko pravna pomoč dodeli v vseh sodnih postopkih?

Da. Na Nizozemskem se (subvencionirana) pravna pomoč dodeli v svetovalni fazi in za vse vrste postopkov. Vendar glejte tudi odgovor na prejšnje vprašanje. Na Nizozemskem obstaja tudi subvencionirana mediacija.

5 Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

V civilnem pravu je mogoče vložiti predlog za izdajo začasne odredbe. V upravnem pravu je mogoče zahtevati začasni ukrep v kateri koli fazi postopka, ne glede na to, ali gre za prvo pritožbo ali pritožbo na prvi ali drugi stopnji.

6 Kje lahko dobim obrazec za vlogo za pravno pomoč?

Na Nizozemskem prošnjo za subvencionirano brezplačno pravno pomoč načeloma vloži odvetnik. Odvetnik mora biti registriran pri odboru za pravno pomoč. Če ste iz druge države članice EU, lahko prošnjo vložite pri predajnem organu v vaši državi članici (običajno pri ministrstvu za pravosodje, sodišču ali drugi posebej imenovani organizaciji). Prošnja bo posredovana nizozemskemu organu prejemniku, tj. odboru za pravno pomoč.

7 Katere dokumente je treba priložiti obrazcu za vlogo za pravno pomoč?

Obstajata finančna ocena in ocena interesa. Za finančno oceno je treba odboru za pravno pomoč predložiti informacije, iz katerih je razvidno, kolikšen je bil vaš letni dohodek pred dvema letoma. Če lahko dokažete, da ste upravičeni do subvencionirane pravne pomoči v vaši državi članici, to odboru za pravno pomoč zadostuje.

Za oceno interesa morate predložiti dokazila, iz katerih je razviden interes v zadevi, na primer za koliko denarja gre, ali je zadeva povezana z interesi vašega podjetja in katere ukrepe ste sprejeli za rešitev spora.

8 Kje lahko vložim vlogo za pravno pomoč?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Netherlands

9 Kako izvem, ali sem upravičen do pravne pomoči?

Vi in po potrebi vaš odvetnik prejmete pisno odločitev o vaši prošnji. To bo pokazalo, ali je bila vaša prošnja uspešna. Če ni odločeno v vašo korist, se lahko pritožite.

10 Kaj moram storiti, če sem upravičen do pravne pomoči?

Odvetniku morate plačati prispevek k plačilu nagrade, katerega znesek določi odbor za pravno pomoč.

11 Če sem upravičen do pravne pomoči, kdo mi izbere odvetnika?

Na Nizozemskem lahko sami izberete svojega odvetnika. Vendar mora biti odvetnik registriran pri odboru za pravno pomoč. Za več informacij glej Poišči odvetnika (Zoek een advocaat) – Nizozemska odvetniška zbornica (Nederlandse Orde van Advocaten).

Če to ni mogoče, lahko odbor za pravno pomoč kot organ prejemnik zaprosi predsednika lokalne podružnice nizozemske odvetniške zbornice, naj imenuje odvetnika.

12 Ali pravna pomoč krije vse stroške postopkov?

Ne. Plačali boste prispevek k nagradi odvetnika. Če se boste obrnili na sodišče, boste morali plačati tudi sodne takse. Nagrade je morda treba plačati tudi, če potrebujete storitve zunanjih strokovnjakov ali sodnega izvršitelja. Če sodišče ne razsodi v vašo korist, se vam lahko naloži plačilo stroškov postopka (vključno s stroški nasprotne stranke).

13 Če sem upravičen le do omejene pravne pomoči, kdo nosi preostale stroške?

Plačate jih vi. Morda lahko zaprosite za prispevek v svoji državi članici.

14 Ali zajema pravna pomoč tudi pravna sredstva?

Da.

15 Ali se lahko pravna pomoč odvzame pred koncem sodnega postopka (ali celo prekliče, ko je postopek že zaključen)?

Če zaradi tega prejmete (zahtevek za) znesek, ki presega polovico takrat oproščene kapitalske olajšave, lahko odbor za pravno pomoč odloči, da vam odvzame pravico do subvencionirane pravne pomoči. V tem primeru se bo štelo, da ste sposobni sami plačati pravno pomoč.

16 Ali lahko zavrnitev pravne pomoči izpodbijam?

Zoper odločitev odbora za pravno pomoč v zvezi z upravičenostjo do pravne pomoči se lahko pritožite pri odboru za pravno pomoč. Odločitev o taki pritožbi lahko izpodbijate pri okrožnem sodišču (rechtbank) in se lahko na drugi stopnji pritožite pri oddelku za upravno pravo (Afdeling bestuursrechtspraak) državnega sveta (Raad van State).

Zadnja posodobitev: 20/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.