Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Pravna pomoč

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kakšni so stroški sodnih postopkov in kdo jih običajno nosi?

Znesek je odvisen od narave zadeve. Stroški lahko zajemajo nagrado odvetnika, ki deluje v imenu prejemnika pravne pomoči (osebe, ki prejema pomoč), ter stroške, kot so sodne takse in izvedenska mnenja.

Sodišče ob koncu zadeve odloči, katera stranka mora plačati stroške. Na splošno mora stranka, ki v postopku uspe, plačati stroške stranke, ki ne uspe, čeprav obstajajo številne izjeme od tega načela. Če v postopku ne uspe oseba, ki prejema pomoč, ali če se drugi stranki odredi plačilo stroškov, vendar tega ne stori, mora oseba, ki prejema pomoč, plačati lastne stroške.

2 Kaj točno je pravna pomoč?

Pravna pomoč, financirana iz javnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: pravna pomoč), ljudem omogoča, da vložijo tožbo za uveljavljanje ali zaščito svojih pravic ali plačajo stroške za svojo obrambo, če si tega sami sicer ne bi mogli privoščiti. Pravno pomoč na Škotskem upravlja škotski odbor za pravno pomoč (Scottish Legal Aid Board), ki je neresorni javni organ, ki ga financira škotska vlada.

Obstajajo tri vrste pravne pomoči.

  • Civilno svetovanje in pomoč (civil advice and assistance): ustno ali pisno svetovanje o uporabi škotskega prava v vseh konkretnih okoliščinah, nastalih v zvezi z osebo, ki potrebuje nasvet. Zagotavlja ga odvetnik in pravni svetovalec, kjer je ustrezno.
  • Svetovanje z zastopanjem (advice by way of representation – ABWOR): kategorija svetovanja in pomoči, ki omogoča zastopanje po odvetniku ali po potrebi pravnem svetovalcu v civilnih postopkih pred pristojnimi sodišči in tribunali na Škotskem.
  • Civilna pravna pomoč (civil legal aid): ločen sistem, ki omogoča zastopanje po odvetniku ali po potrebi pravnem svetovalcu v civilnih postopkih pred drugimi pristojnimi sodišči in tribunali na Škotskem.

3 Ali sem upravičen do pravne pomoči?

Merila za upravičenost za prosilce za civilno pravno pomoč so skladna in pregledna, v zvezi z vlogami pa so potrebna zakonska preverjanja. Prvi dve preverjanji se uporabljata za pravno vsebino vloge. Dokazati je treba, da obstaja pravna podlaga za zadevo, v zvezi s katero se prosi za pravno pomoč (kar je imenovano utemeljeni razlog), in da je razumno uporabiti javna sredstva za podporo zadeve. Tretje preverjanje se uporablja za premoženjsko stanje prosilca.

Odvetnik lahko zagotovi svetovanje in pomoč, če je prepričan, da prosilec izpolnjuje pogoje za finančno pomoč, in če je vprašanje, za katero želi pridobiti nasvet, zadeva, za katero se uporablja škotsko pravo. Odvetnik lahko zagotovi svetovanje in pomoč do določene stopnje odhodkov. Vsako delo, ki presega prvotno stopnjo odhodkov, mora predhodno odobriti škotski odbor za pravno pomoč, ki mora prav tako odobriti vsako delo, v katerem je potrebno zastopanje.

Pri vložitvi vloge za pravno pomoč v skladu z zakonom o pravni pomoči (Škotska) iz leta 1986 (Legal Aid (Scotland) Act 1986) se ne zahteva, da mora imeti oseba prebivališče na Škotskem. Svetovanje in pomoč sta na voljo za zadeve škotskega prava (vključno s pravom Združenega kraljestva, ki se uporablja na Škotskem). Pravna pomoč je na voljo za postopke pred škotskimi sodišči.

4 Ali se lahko pravna pomoč dodeli v vseh sodnih postopkih?

Glej odgovor na vprašanje 2.

Civilno svetovanje in pomoč sta na voljo v zadevah, ki zajemajo uporabo škotskega prava.

Svetovanje z zastopanjem je na voljo v civilnih postopkih na številnih sodiščih in tribunalih, določenih v zakonodaji. Med njimi so pritožbeni tribunali za priseljevanje in delovni tribunali.

Civilna pravna pomoč je na voljo v civilnih postopkih na številnih drugih sodiščih in tribunalih, določenih v zakonodaji. Med njimi so grofijsko sodišče (Sheriff Court) in glavno civilno sodišče (Court of Session), ki sta glavni sodišči za civilne zadeve na Škotskem. Pravna pomoč je prav tako na voljo za številne tribunale, kot so tribunal za komisarje socialnega varstva in pritožbeni tribunal za delovnopravne zadeve.

Civilne pravne pomoči ni mogoče dodeliti v postopkih, ki se v celoti ali deloma nanašajo na obrekovanje, presojo volilnih pobud, vloge za poenostavljeni postopek razveze zakonske zveze pri glavnem civilnem sodišču in grofijskem sodišču ter predlog dolžnika za zaseg njegovega premoženja. Ni je mogoče dati na voljo za zadeve na sodišču, ki se nanašajo na spore majhne vrednosti (tj. če je vrednost zahtevka manjša od 3 000 GBP, razen če se zahtevek ne nanaša na osebno poškodbo).

Vendar vam lahko o tem svetuje odvetnik v okviru svetovanja in pomoči.

5 Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

Odvetnik lahko sprejme nekatere ukrepe v postopku kot posebno nujno zadevo, da zaščiti položaj prosilca, preden o vlogi za civilno pravno pomoč odloči škotski odbor za pravno pomoč.

6 Kje lahko dobim obrazec za vlogo za pravno pomoč?

Škotski odbor za pravno pomoč sprejema le vloge, ki jih vloži odvetnik v imenu prosilca.

7 Katere dokumente je treba priložiti obrazcu za vlogo za pravno pomoč?

Vaš odvetnik vam svetuje, kateri dokumenti so potrebni v zvezi s preverjanjem finančne upravičenosti in vsebine zadeve.

8 Kje lahko vložim vlogo za pravno pomoč?

Škotski odbor za pravno pomoč sprejema le vloge, ki jih vloži odvetnik, ki deluje v imenu prosilca, ne pa neposredno prosilec.

Če ne morete najti odvetnika za zastopanje, je na spletišču škotske pravniške zbornice storitev za iskanje odvetnikov. Tako lahko poiščete odvetnika, registriranega za zagotavljanje pravne pomoči. Pokličete lahko tudi pravniško zbornico na številko 01312267411.

9 Kako izvem, ali sem upravičen do pravne pomoči?

Vaš odvetnik vam bo povedal, ali ste upravičeni do svetovanja in pomoči v okviru pravne pomoči.

Za pravno pomoč zaprosi vaš odvetnik v vašem imenu, in ko škotski odbor za pravno pomoč oceni vašo vlogo za civilno pravno pomoč, o tem obvesti vas in vašega odvetnika. Škotski odbor za pravno pomoč ima na svojem spletišču navedenih več ocenjevalcev za upravičenost, ki vam pomagajo razumeti, do česa ste lahko upravičeni.

10 Kaj moram storiti, če sem upravičen do pravne pomoči?

O ustreznem ukrepanju vam svetuje vaš odvetnik.

11 Če sem upravičen do pravne pomoči, kdo mi izbere odvetnika?

Pred vložitvijo vloge za svetovanje in pomoč ali pravno svetovanje se morate posvetovati z odvetnikom.

Če ne morete najti odvetnika za zastopanje, je na spletišču škotske odvetniške zbornice storitev za iskanje odvetnikov. Tako lahko poiščete odvetnika, registriranega za zagotavljanje pravne pomoči. Pokličete lahko tudi pravniško zbornico na številko 01312267411.

Poleg tega škotski odbor za pravno pomoč zagotavlja informacije o najbližjih odvetnikih, ki zagotavljajo pomoč s pravno pomočjo, ali drugih izvajalcih svetovanja, ki jih financira odbor. V civilnih zadevah je mogoče iskanje po vrsti zadeve. Čeprav je podjetje registrirano za delo v zvezi s pravno pomočjo, mu ni treba ponujati storitev kateri koli stranki ali prevzeti zadeve v zvezi s pravno pomočjo.

12 Ali pravna pomoč krije vse stroške postopkov?

Glej odgovor na vprašanje 1.

Pravna pomoč krije le stroške vašega odvetnika in druge stroške, povezane z vašo zadevo, kot so sodne takse in izvedenska mnenja. Stroškov nasprotne stranke ne krije.

Če ste upravičeni do pravne pomoči, boste morda morali prispevati k stroškom postopka. Stopnja prispevka, ki ga morate plačati, je odvisna od vašega premoženjskega stanja.

13 Če sem upravičen le do omejene pravne pomoči, kdo nosi preostale stroške?

Če ste upravičeni do delne pravne pomoči, morate preostale stroške zadeve plačati sami. Če morate plačati prispevek, je njegov znesek odvisen od vašega razpoložljivega dohodka, prihrankov in premoženja. Škotski odbor za pravno pomoč meri dohodek in kapital (prihranki in vredni predmeti v vaši lasti) od datuma vložitve vloge do konca trajanja vaše zadeve.

14 Ali zajema pravna pomoč tudi pravna sredstva?

Izvirno potrdilo o dodelitvi pravne pomoči ne zajema pritožbe zoper izid zadeve. Vložiti je treba novo vlogo za pravno pomoč, škotski odbor za pravno pomoč pa se mora prepričati, da so izpolnjena zakonska preverjanja v zvezi s pritožbo.

15 Ali se lahko pravna pomoč odvzame pred koncem sodnega postopka (ali celo prekliče, ko je postopek že zaključen)?

Škotski odbor za pravno pomoč lahko iz različnih razlogov prekine zagotavljanje pravne pomoči in to občasno tudi stori, ko na primer odvetnik ne odgovori na zahtevek za dodatne informacije. Škotski odbor za pravno pomoč mora v skladu z merili za upravičenost, določenimi v zakonodaji, upoštevati stalno preverjanje premoženjskega stanja posameznika in proučiti, ali je dodeljevanje pravne pomoči še razumno. En del preskusa razumnosti je, da se od prejemnika pravne pomoči pričakuje, da upošteva sodne odločbe.

Pravna pomoč se lahko ukine tudi, če je oseba, ki prejema pomoč, zagotovila lažne informacije ali ni razkrila bistvenih podatkov; v takih primerih lahko poskuša škotski odbor za pravno pomoč tudi izterjati izplačani denar.

16 Ali lahko zavrnitev pravne pomoči izpodbijam?

Če škotski odbor za pravno pomoč dodelitev pravne pomoči zavrne, navede razloge za zavrnitev. Posameznik lahko zahteva ponovno presojo zadeve, zlasti v primeru spremenjenih okoliščin. V zvezi s posamezno zadevo se je mogoče na škotski odbor za pravno pomoč obrniti po e-pošti (general@slab.org.uk) ali telefonu. Centrala (01312267061) je odprta od ponedeljka do petka od 8.30 do 17.00.

Zadnja posodobitev: 15/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.