Pravna pomoč

Slovaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kakšni so stroški sodnih postopkov in kdo jih običajno nosi?

Stroški postopka so zlasti stroški strank in njihovih zastopnikov, kar vključuje sodne takse, izgubljeni zaslužek strank in njihovih pravnih zastopnikov, stroške zbiranja dokazov, notarske stroške in nagrade za dejanja, ki jih notarji opravijo kot pooblaščenci sodišča, nagrade in stroške izvršitelja v zapuščinskih postopkih, stroške tolmačenja ter stroške zastopanja, če gre za zastopanje po odvetniku.

Stranki v postopku plačata svoje stroške, ki jih imata v postopku, in stroške svojih zastopnikov. Skupne stroške plačata stranki sorazmerno s svojo udeležbo v zadevi in postopku.

Če se za zastopanje strank imenuje odvetnik, njegove stroške in nagrado za zastopanje krije država.

V zapuščinskih postopkih notarske nagrade in stroške plača dedič, če zapuščina ni insolventna. Če je dedičev več, plačajo te stroške sorazmerno z neto vrednostjo svojega deleža na zapuščini. V drugih primerih te stroške krije država.

2 Kaj točno je pravna pomoč?

Pojem „pravna pomoč“ je opredeljen v zakonu št. 327/2005 o zagotavljanju pravne pomoči osebam v materialni stiski, spremembi zakona št. 586/2003 o pravniških poklicih in spremembi zakona št. 455/1991 o poslovni dejavnosti (zakon o poslovanju), kakor je bil spremenjen z zakonom št. 8/2005 (v nadaljnjem besedilu: zakon o pravni pomoči). V členu 4(a) zakona o pravni pomoči je navedeno: „Pravna pomoč pomeni zagotavljanje pravnih storitev osebam, ki so do njih upravičene na podlagi tega zakona, v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic, kar vključuje zlasti pravno svetovanje, pomoč v zunajsodnih postopkih, vključno s spodbujanjem reševanja sporov z mediacijo, pripravo vlog, ki se vložijo na sodiščih, zastopanje v sodnih postopkih in opravljanje dejanj v zvezi z navedenim, pa tudi polno ali delno kritje vseh s tem povezanih stroškov.

Več informacij je na voljo na spletišču centra za pravno pomoč, kjer so informacije na voljo tudi v angleščini.

3 Kakšne so zahteve za dodelitev pravne pomoči?

Center za pravno pomoč zagotavlja tudi predhodno posvetovanje,

do katerega je upravičena vsaka fizična oseba. Predhodno posvetovanje je osredotočeno na:

  1. pojasnitev pogojev, pod katerimi se odobri pravna pomoč;
  2. zagotovitev osnovnega pravnega svetovanja;
  3. opozorilo o tveganju zamude roka v konkretnem primeru;
  4. zagotovitev pomoči pri izpolnjevanju vloge za pravno pomoč.

Predhodno posvetovanje se za posamezno sodno zadevo zagotovi le enkrat in traja največ eno uro. Taksa za zagotovitev predhodnega posvetovanja v višini 4,50 EUR je določena z zakonom o pravni pomoči.

V skladu s pogoji iz zakona o pravni pomoči se lahko pravna pomoč v primeru sporov v državi dodeli vsaki fizični osebi, v primeru čezmejnih sporov pa se lahko dodeli le fizičnim osebam, ki imajo stalno ali običajno prebivališče v državi članici (to vključuje vse države članice Evropske unije razen Danske).

„Upravičenci“ so fizične osebe, ki jim je bila s pravnomočno odločbo centra za pravno pomoč priznana upravičenost do pravne pomoči, če izpolnjujejo pogoje iz člena 6 zakona o pravni pomoči.

„Tuji upravičenci“ so fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz zakona o pravni pomoči za upravičenost do pravne pomoči v čezmejnih sporih in jim je bila pravica priznana s pravnomočno odločbo centra za pravno pomoč.

„Domači upravičenci“ so fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Slovaški republiki, ki zaprosijo za pravno pomoč v drugi državi članici, v kateri pristojno sodišče obravnava čezmejni spor.

Fizične osebe so upravičene do pravne pomoči, če hkrati izpolnjujejo naslednje tri pogoje (Te pogoje morajo izpolnjevati fizične osebe v primeru domačih sporov; te določbe ne zajemajo postopkov v primeru insolventnosti fizičnih oseb.):

(a) fizična oseba je v finančni stiski, tj. prejema denarno socialno pomoč in s tem povezane ugodnosti, njen dohodek ne presega 1,4-kratnika eksistenčnega minimuma (ali ne presega 1,6-kratnika eksistenčnega minimuma, če se pravna pomoč zagotovi s prispevkom prosilca pod pogoji, določenimi z zakonom) in si ne more zagotoviti pravnih storitev z lastnimi sredstvi (dokumenti, ki dokazujejo raven dohodka, ne smejo biti starejši od treh mesecev);

(b) spor ni očitno neutemeljen;

(c) vrednost spora presega vrednost minimalne plače, določene z ustrezno zakonodajo (to ne velja za spore, katerih vrednosti ni mogoče določiti, na primer kadar se odloča o starševskih pravicah in obveznostih v zvezi z mladoletniki).

4 Ali se lahko pravna pomoč dodeli v vseh sodnih postopkih?

V skladu z zakonom o pravni pomoči se lahko taka pomoč dodeli v civilnopravnih, delovnopravnih in družinskopravnih zadevah, v postopkih odpusta dolga na podlagi posebne zakonodaje, v postopkih pred upravnim sodiščem in v takih primerih tudi v postopkih pred ustavnim sodiščem Slovaške republike (v nadaljnjem besedilu: domači spori).

V čezmejnih sporih se lahko pravna pomoč v skladu z zakonom o pravni pomoči dodeli v civilnopravnih, družinskopravnih, gospodarskopravnih in azilnih zadevah, v upravnih postopkih izgona, postopkih v zvezi z omejitvijo gibanja državljana tretje države, postopkih v zvezi s pridržanjem prosilca, postopkih v zvezi z dodelitvijo azila in v takih primerih tudi postopkih pred upravnim in ustavnim sodiščem Slovaške republike ter osebam, v zvezi s katerimi je bila veljavnost zakona o delovnih razmerjih začasno ukinjena na podlagi posebne zakonodaje v postopku, ki se nanaša na vložitev zahtevka za nujni ukrep.

Kazenskopravne zadeve ne spadajo na področje centra za pravno pomoč.

5 Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

Da, če bi lahko prosilci zamudili rok, lahko ob vložitvi vloge na centru za pravno pomoč zaprosijo tudi za začasno pravno pomoč; dokazati morajo obstoj tveganja, da bodo zamudili določen rok. Ta center nato nemudoma odloči o dodelitvi začasne pravne pomoči, preden odloči o priznanju upravičenosti do pravne pomoči.

6 Kje lahko dobim obrazec za vlogo za pravno pomoč?

Vloge so na voljo na spletišču centra za pravno pomoč in v katerem koli uradu centra za pravno pomoč.

7 Katere dokumente je treba priložiti obrazcu za vlogo za pravno pomoč?

Predložiti je treba dokumente, s katerimi se podkrepijo podatki, navedeni v vlogi, in dokaže materialna stiska prosilca (dokumenti, ki dokazujejo materialno stisko, ne smejo biti starejši od treh mesecev).

8 Kje lahko vložim vlogo za pravno pomoč?

Na uradu centra za pravno pomoč, ki je najbližje stalnemu, začasnemu ali običajnemu prebivališču prosilca. Več informacij je na voljo na spletišču centra za pravno pomoč.

9 Kako izvem, ali sem upravičen do pravne pomoči?

Center za pravno pomoč o dodelitvi pravne pomoči odloči v 30 dneh po prejemu vloge (v 60 dneh v primeru čezmejnih vlog); odločba se pošlje s priporočenim pismom in osebno vroči naslovniku ali pa se pošlje elektronsko s kvalificiranim elektronskim podpisom v delujoč elektronski poštni nabiralnik prosilca.

10 Kaj moram storiti, če sem upravičen do pravne pomoči?

Prosilci morajo v treh mesecih po izdaji pravnomočne odločbe o dodelitvi pravne pomoči na povabilo centra za pravno pomoč skleniti pogodbo o pravni pomoči neposredno s centrom ali z imenovanim odvetnikom ter center ali imenovanega odvetnika pooblastiti za izvedbo dejanj, povezanih z dodelitvijo pravne pomoči.

11 Če sem upravičen do pravne pomoči, kdo mi izbere odvetnika?

Center za pravno pomoč v odločbi o dodelitvi pravne pomoči imenuje odvetnika, pravnega svetovalca centra ali mediatorja, ki upravičenca zastopa na sodišču ali v postopku mediacije, kadar je treba zaščititi njegove interese.

12 Ali pravna pomoč krije vse stroške postopkov?

Z odločbo centra za pravno pomoč se prizna polna upravičenost do pravne pomoči, upravičenost do pravne pomoči z 20-odstotnim prispevkom prosilca za pravne stroške, ali pa se taka upravičenost zavrne.

13 Če sem upravičen le do omejene pravne pomoči, kdo nosi preostale stroške?

Ni relevantno.

14 Ali zajema pravna pomoč tudi pravna sredstva?

Da, pravna pomoč se dodeli tudi za redne in izredne pritožbene in izvršilne postopke.

15 Ali se lahko pravna pomoč odvzame pred koncem sodnega postopka (ali celo prekliče, ko je postopek že zaključen)?

Da, pravna pomoč se lahko ukine še pred zaključkom postopka. Okoliščine, v katerih se lahko pravna pomoč ukine, ureja člen 14 zakona o pravni pomoči.

Center za pravno pomoč se lahko odloči za ukinitev pravne pomoči v naslednjih primerih:

  • če upravičenec ne sodeluje s centrom ali z imenovanim odvetnikom, kot se od njega zahteva;
  • če se med zagotavljanjem pravne pomoči spremenita dohodek in premoženjsko stanje upravičenca, tako da ne izpolnjuje več pogojev iz člena 6(1)(a) za nadaljnjo upravičenost do pravne pomoči;
  • če upravičenec v treh mesecih po izdaji pravnomočne odločbe o dodelitvi pravne pomoči ne sklene pogodbe z imenovanim odvetnikom ali centra ali imenovanega odvetnika ne pooblasti za zastopanje;
  • če se izkaže, da je bila prosilcu upravičenost do pravne pomoči priznana na podlagi neresničnih ali nepopolnih podatkov,
  • ali če upravičenec ne odgovori na zahtevo iz člena 13(3) zakona (tj. zahtevo centra, da mu v osmih dneh predloži dokaz o tem, da je še vedno upravičen do pravne pomoči).

16 Ali lahko zavrnitev pravne pomoči izpodbijam?

Če je bil postopek v skladu z zakonikom o upravnem postopku ustavljen (na primer zaradi nepredložitve zahtevanih dokumentov), se lahko v 15 dneh od prejema odločbe vloži pritožba v upravnem postopku.

Če glede na postopek ali, natančneje, vlogo pravna pomoč ni bila dodeljena v skladu z zakonom št. 327/2005, kakor je bil spremenjen (na primer ker je spor očitno neutemeljen ali ker prosilec ne izpolnjuje dohodkovnega merila), se lahko v 15 dneh od prejema odločbe pri upravnem sodišču vloži tožba v upravnem sporu.

Odločba o zavrnitvi pravne pomoči mora vsebovati podrobnosti, določene v posebni zakonodaji (tj. zakonu o upravnem postopku št. 71/1967 (zakonik o upravnem postopku), kakor je bil spremenjen), in mora prosilca poučiti o tem, da lahko šele šest mesecev po izdani odločbi vloži novo vlogo za isto zadevo, če se spremeni njegov dohodek ali premoženjsko stanje.

17 Ali vložitev vloge za pravno pomoč pretrga zastaranje?

Vložitev prošnje za pravno pomoč na splošno ne zadrži zastaralnega roka. Edina izjema je rok za vložitev tožbe pri upravnem sodišču. Če prosilec pred vložitvijo tožbe zaprosi center za pravno pomoč za zagotovitev odvetnika v skladu s posebno zakonodajo, se rok za vložitev tožbe pri upravnem sodišču prekine od datuma take prošnje do izdaje končne odločbe o prošnji.

Če obstaja tveganje zamude roka in če prošnja ni bila očitno vložena pod časovnim pritiskom (na zadnji dan roka), lahko center za pravno pomoč še pred presojo prošnje za pravno pomoč začasno odobri pravico do pravne pomoči za določeno procesno dejanje (kot je vložitev tožbe, udeležba na obravnavi itd.); to je mogoče storiti celo večkrat za različna procesna dejanja, če je mogoče natančno opredeliti postopke in pravice, ki bi lahko zastarale, ter če dokumentacija in dokazi, predloženi s prošnjo ali navedeni v njej, omogočajo izvedbo zadevnega procesnega dejanja.

V skladu z zakonom lahko center stroške postopka zaračuna tudi naknadno v višini, določeni na podlagi posebne zakonodaje, če iz ocene pogojev za upravičenost do pravne pomoči izhaja, da prosilec teh pogojev ne izpolnjuje.

Zadnja posodobitev: 22/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.