Rättshjälp

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka kostnader uppstår vid en rättegång och vem måste som regel betalar dem?

Den som vill inleda eller redan har inlett rättsliga förfaranden ska betala följande kostnader:

  1. Avgifter för att utse en advokat för att förbereda och lämna in ansökan om rättshjälp eller andra rättsmedel, delta i medlingsmöten, närvara vid domstolsförhandlingar som sökandens advokat/ombud i de relevanta förfarandena, lämna in handlingar, lämna in handlingar som ska delges av en exekutionstjänsteman (dikastikós epimelitís) och tillhandahålla ett verkställighetsbeslut till en exekutionstjänsteman för att verkställa en dom.
  2. Kostnader för delgivning av rättsliga ansökningar eller andra rättsmedel.
  3. Kostnader för översättning och/eller tolkning i gränsöverskridande mål.
  4. Kostnader för sakkunniga, om sådana sakkunniga utses genom beslut av domstolen eller på begäran av den berörda parten.
  5. Domstolsavgifter för att inge handlingar och vidta verkställighetsåtgärder.
  6. Kostnader för den andra parten.

2 Vad exakt är rättshjälp?

Medborgarnas har rätt att ansöka om ekonomiskt stöd för att inleda rättsliga förfaranden eller delta i rättsliga förfaranden som inletts mot dem. Detta omfattar även juridiska ombud i andra instans, kostnader för en notarie (symvolaiográfos) och en exekutionstjänsteman samt verkställighetskostnader.

Vad som omfattas av rättshjälp i civil- och handelsrättsliga mål fastställs i lag 3226/2004 om rättshjälp till låginkomsttagare och andra bestämmelser, i dess ändrade lydelse (nedan kallad lagen).

Rättshjälp kan också ges i form av att en advokat utses för att tillhandahålla juridisk rådgivning i syfte att nå en uppgörelse i en gränsöverskridande tvist innan den tas upp i domstol (artikel 10 c i lagen).

3 Vilka krav måste uppfyllas för att man ska få rättshjälp?

I artikel 11 i lagen föreskrivs att alla medborgare i Europeiska unionen kan ha rätt till rättshjälp. Dessutom är tredjelandsmedborgare och statslösa personer som är lagligen bosatta eller har sin vanliga vistelseort i Europeiska unionen och som kan styrka att de relevanta villkoren är uppfyllda berättigade till rättshjälp.

Rättshjälp beviljas under förutsättning att villkoren i lagen är uppfyllda. Enligt artikel 1.2 i lagen har personer rätt till rättshjälp om familjens årsinkomst inte överstiger två tredjedelar av den minsta årliga personliga inkomst som fastställs i lagen. Vid familjetvister anses den andra partens (maken/makans) inkomst inte bidra till sökandens inkomst.

Särskilda regler gäller för personer som har hemvist eller vanlig vistelseort i en annan medlemsstat. Enligt artikel 10 i lagen är det tröskelvärde som anges ovan inte obligatoriskt om sökanden visar att skillnaden i levnadskostnad mellan ursprungslandet och Republiken Grekland gör det omöjligt för dem att bära kostnaderna för rättsskydd.

4 Beviljas rättshjälp för alla typer av rättegångar?

Ja, nämligen för civilrättsliga, familjerättsliga, handelsrättsliga och straffrättsliga förfaranden.

5 Finns det särskilda förfaranden för nödsituationer

Förfarandet regleras i artikel 2 i lagen. Förfarandet för beviljande av rättshjälp inleds så snart mottagaren lämnar in en ansökan som innehåller en sammanfattning av saken i målet eller av åtgärden samt bevis för att villkoren för att få rättshjälp är uppfyllda.

Ansökan ska åtföljas av nödvändiga styrkande handlingar, bevis på sökandens ekonomiska situation (i synnerhet en kopia av en skattedeklaration eller ett intyg från chefen för det behöriga skattekontoret om att sökanden inte är skyldig att lämna in en deklaration, en kopia av en deklaration över tillgångar, ett intyg om det inte föreligger några skatteskulder, sökandens skatteregistreringsnummer (AFM), intyg om sociala förmåner, edsvurna försäkringar) och bevis på hemvist i enlighet med artikel 1.1 när det gäller tredjelandsmedborgare.

Ansökan och styrkande handlingar ska lämnas in minst 15 dagar före rättegången eller den handling för vilken rättshjälp begärs. Denna tidsfrist kan förkortas i händelse av en senare kallelse. Förfarandet är kostnadsfritt och det är inte nödvändigt att biträdas av en advokat.

I artikel 8.1 föreskrivs att ansökningar om rättshjälp ska inges till domstolarna i första instans (protodikeía) med territoriell och materiell behörighet, som är behöriga att pröva dem.

När det gäller handlingar som inte har något samband med domstolsförfarandet är det fredsdomstolen (eirinodikeío) inom vars domkrets sökanden har sin hemvist som är behörig.

Sökanden kan överklaga domarens beslut och denne kommer att höras under det interimistiska förfarandet (diadikasía ton asfalistikón métron). Det är tillräckligt med prima facie-argument för att ansökan ska kunna godtas, och fullständig dokumentation krävs inte. Domstolen har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid insamlingen av bevis.

6 Var finns ansökningsformulären för rättshjälp?

Alla domstolar i Grekland har ett särskilt kansli för att hjälpa låginkomsttagare som har rätt till kostnadsfri rättshjälp att inleda förfarandet. Vissa domstolar tillhandahåller ett ansökningsformulär online, t.ex. fredsdomstolen i Patras (Eirinodikeío Pátras), se https://www.eirinodikeio-patras.gov.gr/nomiki-voithia.

7 Vilka handlingar ska bifogas en ansökan om rättshjälp?

De sökande måste styrka sin ekonomiska situation. Relevanta styrkande handlingar föreskrivs i lagen (se fråga 5).

8 Var ska ansökan om rättshjälp lämnas in?

Ansökan ska inges till domstol (se fråga 5).

9 Hur tar man reda på om man har rätt till rättshjälp?

Kriterierna för att få rättshjälp anges i lagen. Enligt artikel 1.2 är låginkomsttagare berättigade till rättshjälp om familjens årsinkomst inte överstiger två tredjedelar av den minsta årliga personliga inkomst som fastställs i det nationella allmänna kollektivavtalet (Ethnikí Genikí Syllogikí sýmvasi ergasías). Vid en familjerättslig tvist tas inte hänsyn till den andra partens inkomst.

Särskilda bestämmelser är tillämpliga om den person som söker rättshjälp i ett civil- eller handelsrättsligt mål har sin hemvist eller vanliga vistelseort i en annan medlemsstat. Enligt artikel 10 i lagen är den angivna tröskeln för familjens inkomst inte obligatorisk om sökanden kan bevisa att han eller hon inte kan betala de rättsliga kostnaderna på grund av skillnaden i levnadskostnader mellan den medlemsstat där han eller hon har hemvist eller vanliga vistelseort och Grekland.

Eftersom begäran är gränsöverskridande ges rättshjälp också för att täcka kostnader för tolkning, kostnader för officiell översättning av handlingar som krävs för att avgöra tvisten och resekostnader som uppkommer för sökanden för en person som ska stödja dennes begäran och som måste närvara personligen vid förhandlingen, om domstolen beslutar att personen inte får delta i förfarandet på annat sätt. Rättshjälp kan också ges i form av att en advokat utses för att tillhandahålla juridisk rådgivning i syfte att lösa en tvist innan den tas upp i domstol.

10 Vad bör jag göra om jag har rätt till rättshjälp?

Parten måste vända sig till behörig domstol (se fråga 5).

Om rättshjälp beviljas av domstolen har mottagaren rätt till de juridiska tjänster som avses i svaret på fråga 2.

11 Vem väljer advokat om man har rätt till rättshjälp?

Denna fråga regleras i artikel 5 i lagen. Om en advokat utses väljs han ut från en förteckning som upprättats av det behöriga advokatsamfundet (Dikigorikós Sýllogos). Dessa ombud (synígoroi ypiresías) utses i alfabetisk ordning från den relevanta förteckningen från advokatsamfundet, och valet av dem godkänns av den domstol som beviljar rättshjälp. Den utsedda advokaten får vägra att försvara parten. Om han eller hon vägrar, utses en annan advokat av samma domstol.

12 Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Artikel 9 i lagen, i dess ändrade lydelse, innehåller närmare uppgifter om vilka kostnader som rättshjälpen omfattar. Se även svaren på frågorna 1 och 2.

Rättshjälp beviljas vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan (synainetikó diazýgio) och består av ett undantag från skyldigheten att betala en del av eller samtliga kostnader för förfarandet inför en notarie samt arvodet för den advokat som utsetts att företräda sökandena inför notarien.

Rättshjälp påverkar inte skyldigheten att betala den andra partens eventuella kostnader.

13 Vem står för övriga kostnader, om man bara har rätt till begränsad rättshjälp?

Detta föreskrivs inte i lagen. Ett möjligt alternativ är att låta icke-statliga organisationer betala andra kostnader, främst när det gäller migranter och flyktingar.

14 Omfattar rättshjälpen även överklaganden?

Ja. I artikel 9.3 i lagen föreskrivs att rättshjälp ska beviljas separat för varje rättegång, tillämpas på alla domstolar i alla instanser och även omfatta verkställighet av domen.

15 Kan rättshjälpen dras in innan rättegången avslutas (eller till och med återkallas efter rättegångens slut)?

Enligt artikel 4.2 och 4.3 i lagen kan rättshjälp återkallas eller begränsas genom att en behörig domare på eget initiativ beslutar detta eller på förslag av åklagaren (eisangeléas), om det fastställs att villkoren för beviljande av rättshjälp inte var uppfyllda, inte längre är uppfyllda eller har ändrats väsentligt. Sökande som beviljats rättshjälp på grundval av en felaktig ansökan eller oriktiga uppgifter ska vara skyldiga att ersätta de kostnader som de har befriats från.

16 Går det att överklaga ett avslag av en rättshjälpsansökan?

Enligt artikel 8.2 kan sökanden lämna in ett överklagande till förstainstansdomstolen i sammansättning med flera domare (polymelés protodikeío) mot beslut som fattats av en fredsdomstol, av en förstainstansdomstolen med ensamdomare (monomelés protodikeío) eller av förstainstansdomstolens ordförande inom fem dagar efter det att avgörandet meddelats. Överklagandet prövas inom ramen för det interimistiska förfarandet (artikel 682 och följande i civilprocesslagen [Kódikas Politikís Dikonomías]). Något överklagande kan inte riktas till Högsta domstolen (Áreios Págos). En ny ansökan kan lämnas in om sakförhållandena ändras (artikel 2.5 i lagen).

17 Medför ansökan om rättshjälp att preskriptionstiden avbryts?

Lagen om rättshjälp innehåller inga bestämmelser om detta.

Senaste uppdatering: 01/03/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.