Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Rättshjälp

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka kostnader uppstår vid en rättegång och vem måste som regel betalar dem?

Avgifterna för rättsprocesser fastställs i lag. Vissa kostnader måste betalas när rättsprocessen inleds och andra när den avslutas. Dessa är i regel fasta avgifter som omfattar domstolstjänster. Domstolstjänster inbegriper registreringsavgifter, kostnader för kallelser för hörande av vittnen och andra kostnader i samband med målet och kostnader för kopior av domar. Förutom i vissa undantagsfall tas ett fast lagstadgat advokatarvode ut. Parterna kan dock avtala ett annat arvode.

Ovannämnda avgifter omfattar inte domstolsavgifter. Dessa kan dock fastställas av domstolen om de bestrids.

I samband med meddelande av domen fastställer domstolen vem som ska betala kostnaderna. I regel förpliktas den förlorande parten att betala rättegångskostnaderna. Beroende på målet kan domstolen emellertid fatta ett annat beslut.

2 Vad exakt är rättshjälp?

Rättshjälp är en form av stöd som ges av staten till en person. Efter att en tjänsteman på rättshjälpsbyrån har gjort en bedömning av sökandens ekonomiska situation och rättshjälpsadvokaten beroende på mål har gjort en bedömning i sak avges på sökandens begäran en förklaring om huruvida det finns goda skäl för personen att väcka talan eller inge ett svaromål eller fortsätta delta i förfarandet för att få tillgång till domstolsprövning.

Rättshjälp innebär därför att juridiskt bistånd tillhandahålls låginkomsttagare som inte har råd att betala ett juridiskt ombud och för att säkra deras tillgång till rättsväsendet. Rättshjälp är viktigt för att ge tillgång till domstolsprövning, trygga likheten inför lagen, rätten till advokat och rätten till en rättvis rättegång för personer som saknar tillräckliga ekonomiska medel. Jämlikhet är en grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle.

Rättshjälp tillhandahålls i alla brottmål och i nästan alla tvistemål. I tvistemål måste en person vara berättigad både enligt en behovsprövning och i sak.

3 Har jag rätt till rättshjälp?

I tvistemål: Rättshjälp beviljas endast personer som uppfyller kraven i både behovsprövningen och prövningen i sak.

Behovsprövning: För att en sökande ska ha rätt till rättshjälp enligt behovsprövningen får den berörda personen inte ha haft tillgångar, inklusive tillgång till kontanter, vars nettovärde överstiger 6 988,12 euro (eller ett belopp som fastställts i lag) under de senaste tolv månaderna. Sökandens lön under de senaste 12 månaderna före ansökan om rättshjälp får inte heller överstiga den nationella minimilönen för personer som är 18 år eller äldre.

Vid behovsprövningen tas inte hänsyn till de vardagsföremål som sökanden och hans eller hennes familjemedlemmar behöver i hemmet eller sökandens huvudsakliga bostad eller egendom (både lös och fast) när denna är föremål för rättsprocessen.

Sakprövning: För att en sökande ska ha rätt till rättshjälp enligt sakprövningskriteriet måste rättshjälpsadvokaten, efter att ha undersökt målets natur, avgöra huruvida sökanden har en giltig rätt att väcka talan eller inge ett svaromål, eller att fortsätta vara en part i rättsprocessen, dvs. att sökanden har tillräckliga grunder för att väcka talan (probabilis causa litigandi). En sakprövning görs i varje mål. Sakprövningen görs av rättshjälpsadvokaten. Bedömningen inbegriper en undersökning av målet, det möjliga utfallet av processen, och utsikterna till att vinna framgång.

En person som har rätt till rättshjälp och som domstolen inom ramen för rättshjälp i tvistemål har tilldelat en advokat och ett juridiskt ombud fortsätter att få bistånd till dess att processen är helt avslutad.

I brottmål: Ingen behovsprövning görs. I summariska mål vid Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali (Court of Magistrates som brottmålsdomstol) utser domstolen en advokat från dagens förteckning över tillgängliga personer. I andra brottmål måste den tilltalade informera domstolen om att han eller hon vill få rättshjälp och begäran måste registreras i förhandlingsprotokollet. Domstolen översänder begäran tillsammans med detaljer om den tilltalade till rättshjälpsadvokaten, som måste meddela ett svar på huruvida begäran har beviljats och namnet på advokaten.

Överklaganden i brottmål: Om du med bistånd av ett rättshjälpsbiträde vill överklaga en dom som meddelats i Court of Magistrates måste du informera rättshjälpsbyrån samma dag eller dagen efter domen meddelas så att nödvändiga åtgärder kan vidtas för att hänskjuta ärendet till chefsrättshjälpsadvokaten. Det underlättar om du tar med dig en kopia av domen.

Personer som förhörs och/eller har gripits: Om du har kallats till polisförhör eller har gripits har du rätt att tala med ett rättshjälpsbiträde från dagens förteckning över tillgängliga advokater. Du bör be den polis som förhör eller griper dig att få tillgång till ett rättshjälpsbiträde.

Offer för könsbaserat våld eller våld i hemmet: Om du har utsatts för de brott som anges i lagen kan du be att få biträdas av ett rättshjälpsbiträde.

Förfarandet

För att boka tid hos chefsrättshjälpsadvokaten gäller följande: I tvistemål måste en person först inge nedanstående handlingar (eller de handlingar som i förekommande fall gäller för den personen) så att behovsprövningen kan genomföras och det kan fastställas huruvida den berörda personen har rätt till rättshjälp.

 • Ett dokument från socialförsäkringsmyndigheten som visar hur mycket pengar personen har erhållit under de senaste tolv månaderna.
 • Ett FS3-arbetsintyg/lönebesked för de senaste tolv månaderna.
 • Ett kontoutdrag för de senaste tolv månaderna för varje bankkonto som den personen har i sitt eget namn.
 • En handling från arbetsförmedlingen som visar den personens jobbhistorik.
 • Id-kort eller pass.
 • Handlingar som personen tagit emot från domstolen i det mål han eller hon vill ha rättshjälp för.
 • Andra relaterade handlingar, exempelvis
  • vid hemskillnad: ett vigselbevis och barns födelsebevis,
  • vid annullering av äktenskap: en kopia på avtalet om hemskillnad,
  • vid ändring av uppgifter i folkbokföringsregistret: personens födelsebevis/dödsattest/vigselbevis,
  • i arvsfrågor: kopia på testamente osv.

Efter genomförd behovsprövning fastställs vid ett möte med personal från byrån huruvida klienten har rätt till rättshjälp. Om en person har rätt till rättshjälp bokas ett möte med chefsrättshjälpsadvokaten för att diskutera sökandens problem och det aktuella målet. Grundat på sakprövningen informerar chefsadvokaten den berörda personen om huruvida han eller hon har goda skäl att väcka talan respektive inge ett svaromål.

En person har rätt till rättshjälp om han eller hon klarar både behovsprövningen och sakprövningen. Så snart en person har förklarats berättigad till rättshjälp får han eller hon hjälp med att fylla i det lagstadgade formuläret om rättshjälp och avlägga en edsvuren försäkran om sina ekonomiska medel och saken i målet.

Personer som inte är berättigade till rättshjälp, enligt en eller båda kriterierna, får ett brev som upplyser dem om att deras begäran om rättshjälp har avslagits och skälen till detta.

4 Beviljas rättshjälp för alla typer av rättegångar?

Rättshjälp tillhandahålls privatpersoner i alla brottmål och i nästan alla tvistemål. I tvistemål måste en person uppfylla kraven för både behovsprövningen och sakprövningen för att ha rätt till rättshjälp.

I mål som rör en rättelse eller en strykning av en registrering, eller registrering av födelsebevis, vigselbevis eller dödsattest görs emellertid ingen behovsprövning.

Företag som är registrerade enligt bolagslagen har inte rätt till rättshjälp i enligt artikel 926 i kapitel 12 i Maltas lagsamling.

5 Finns det särskilda förfaranden för nödsituationer

I nödsituationer (t.ex. utfärdande av en stämning) ger lagen rättshjälpsadvokaten rätt att inhämta förhandsgodkännande från behörig domstol för att inge särskilda inlagor för den persons räkning som begär rättshjälp. I så fall måste en behovsprövning och en sakprövning göras.

Om den behöriga domstolen senare återkallar rättshjälpen blir de inlagor som ingetts av rättshjälpsadvokaten inte ogiltiga. Framtida förmåner försvinner dock och domstolen kan förordna att de kostnader som uppstått under det preliminära bemyndigandet ska bäras av sökanden.

6 Var finns ansökningsformulären för rättshjälp?

Ansökningsformuläret kan fyllas i på Maltas rättshjälpskontor med hjälp av en tjänsteman vid rättshjälpskontoret. Sökanden måste gå ed på innehållet i ansökan. Begäran om rättshjälp kan även inges genom ansökan till tvistemålsdomstolen.

7 Vilka handlingar ska bifogas en ansökan om rättshjälp?

Ansökan om inledande av ett rättshjälpsförfarande ska innehålla de handlingar som anges i avsnittet ”Förfarandet” i svaret på fråga 3 ovan.

De handlingar som bifogas ansökan ska spegla den sakfråga som personen vill inleda en rättsprocess om. Om ansökan rör annullering av äktenskap ska t.ex. ett vigselbevis bifogas. De handlingar som rättshjälpsadvokaten behöver för att avgöra huruvida begäran om rättshjälp ska beviljas eller avslås måste på begäran inges till rättshjälpsadvokaten.

8 Var ska ansökan om rättshjälp lämnas in?

Du bör lämna ansökan till ett av Maltas rättshjälpskontor.

9 Hur tar man reda på om man har rätt till rättshjälp?

Den som ansöker om rättshjälp informeras formellt via ett sms, telefon, brev eller e-post om huruvida ansökan om rättshjälp har beviljats i enlighet med varje sökandes behov. Sökanden underrättas om namnet på advokaten och det juridiska ombudet och deras mobilnummer.

10 Vad bör jag göra om jag har rätt till rättshjälp?

Om sökanden har rätt till rättshjälp underrättas han eller hon om namnet på den advokat och det juridiska ombud som har anvisats att hjälpa till i rättsprocessen. Sökanden är skyldig att kommunicera med den advokat som han eller hon har tilldelats. Sökanden måste boka ett möte för att diskutera målet och följa den process som inletts.

11 Vem väljer advokat om man har rätt till rättshjälp?

Så snart ansökan har beviljats tilldelas sökanden en advokat och ett juridiskt ombud från domstolens förteckning över tillgängliga personer. Personerna utses i den ordningsföljd de är uppförda i förteckningen. Om sökanden, av ett giltigt skäl, vill ersätta den advokaten med en annan advokat i förteckningen måste en särskild ansökan inges till domstolen om detta. Ett rättshjälpsbiträde kan endast ersättas genom ett domstolsavgörande.

12 Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Den rättshjälp sökanden beviljas är avsedd att täcka rättegångskostnaderna. Sökanden är därför befriad från skyldigheten att betala avgifter eller ställa en säkerhet som täcker kostnaderna.

Om sökanden vinner målet måste han eller hon betala de utlägg som advokaten, det juridiska ombudet, förvaltarna, medlarna och (i förekommande fall) de sakkunniga har haft. Betalningen ska göras med det belopp som erhålls från intäkterna från den försäljning på exekutiv auktion av fast och lös egendom som förordnats i domen. Detta påverkar inte sökandens rätt att ersättas av tredje man som eventuellt har förpliktats att betala sådana kostnader.

13 Vem står för övriga kostnader, om man bara har rätt till begränsad rättshjälp?

I Malta existerar inte begreppet begränsad rättshjälp. Det innebär att sökande antingen beviljas full rättshjälp eller att begäran om rättshjälp avslås. Om den part som får rättshjälp förpliktas att betala rättegångskostnaderna kan justitiesekreteraren (Registrar of Civil Courts and Tribunals) inte begära ersättning för registreringsavgifterna från den vinnande parten.

14 Omfattar rättshjälpen även överklaganden?

Om sökanden har rätt till rättshjälp har han eller hon rätt till juridiskt bistånd i alla rättsinstanser, inklusive juridiskt bistånd i appellationsdomstolen.

15 Kan rättshjälpen dras in innan rättegången avslutas (eller till och med återkallas efter rättegångens slut)?

Om det inför domstolen kan styrkas att sökanden under tiden rättshjälpen erhölls kände till att han eller hon förfogade över mer kapital eller en högre inkomst än den lagstadgade gränsen för att komma ifråga för rättshjälp, eller att sökanden under domstolsförhandlingen blev medveten om att hans eller hennes inkomst hade ökat mer än det lagstadgade gränsvärdet, och han eller hon inte rapporterade detta, kan domaren befinna sökanden skyldig till domstolstrots. En menedsprocess kan också inledas mot sökanden.

I båda fallen blir sökanden skyldig att betala alla kostnader på samma sätt som om han eller hon inte hade omfattats av rättshjälp.

16 Går det att överklaga ett avslag av en rättshjälpsansökan?

Ett beslut om avslag av en rättshjälpsansökan kan inte överklagas. Om den rapport som rättshjälpsadvokaten har upprättat inte är till sökandens fördel ska tvistemålsdomstolen undersöka rapporten och ge parterna möjlighet att inge inlagor, innan den beslutar huruvida den negativa rapporten ska godtas eller huruvida rapporten ska förkastas och parten tillåtas medverka i målet.

Senaste uppdatering: 06/07/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.