Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Rättshjälp

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka kostnader uppstår vid en rättegång och vem måste som regel betalar dem?

För att inleda ett ärende vid domstol måste sökanden betala domstolsavgifter och eventuella juridiska kostnader (i ärenden som rör belopp som överstiger 25 000 euro betalar även svaranden domstolsavgifter). Om domstolen ger sökanden rätt ålägger den vanligtvis den förlorande parten att betala kärandens rättegångskostnader. I detta fall står den förlorande parten därmed för de kostnader som käranden haft för att inleda ärendet vid domstol.

2 Vad exakt är rättshjälp?

Med (subventionerad) rättshjälp avses rättshjälp som beviljas en part för ett rättsligt intresse som direkt berör denne personligen, förutsatt att det i lagen eller relaterade bestämmelser föreskrivs sådan rättshjälp.

3 Har jag rätt till rättshjälp?

Det beror på din inkomst och vilken typ av intresse som ska försvaras. Läs mer på rättshjälpsnämndens (Raad voor Rechtsbijstand) webbplats.

4 Beviljas rättshjälp för alla typer av rättegångar?

Ja. I Nederländerna kan man få (subventionerad) rättshjälp för juridisk rådgivning och i alla typer av rättegångsförfaranden. Se dock även svaret på föregående fråga. I Nederländerna finns dessutom möjlighet att få subventionerad medling.

5 Finns det särskilda förfaranden för nödsituationer

Det är möjligt att inleda interimistiska förfaranden på privaträttens område. När det gäller förvaltningsrätt är det möjligt att ansöka om interimistiska åtgärder i alla skeden av förfarandet, oavsett om det gäller det ursprungliga klagomålet eller överklagandet i första eller andra instans.

6 Var finns ansökningsformulären för rättshjälp?

I Nederländerna lämnas ansökan om subventionerad rättshjälp vanligtvis in av en advokat. Advokaten måste vara registrerad hos rättshjälpsnämnden. Om du kommer från en annan EU-medlemsstat kan du lämna in en ansökan via den utfärdande myndigheten i din medlemsstat (vanligtvis justitieministeriet, en domstol eller ett annat särskilt utsett organ). Ansökan vidarebefordras till den mottagande myndigheten i Nederländerna, dvs. rättshjälpsnämnden.

7 Vilka handlingar ska bifogas en ansökan om rättshjälp?

En finansiell prövning och en intresseprövning kommer att utföras. Inför den finansiella prövningen måste rättshjälpsnämnden få tillgång till aktuella uppgifter om din årsinkomst under de två senaste åren. Om du kan visa att du är berättigad till subventionerad rättshjälp i din medlemsstat räcker detta för rättshjälpsnämnden.

Inför intresseprövningen måste du lämna in styrkande handlingar där ditt intresse i ärendet framgår, t.ex. hur stort det ekonomiska intresset är, huruvida ärendet gäller ditt företags intressen eller vilka åtgärder du har vidtagit för att lösa tvisten.

8 Var ska ansökan om rättshjälp lämnas in?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Nederländerna

9 Hur tar man reda på om man har rätt till rättshjälp?

Du, och i förekommande fall din advokat, kommer att få ett skriftligt beslut om din ansökan. Av beslutet framgår huruvida din ansökan har godkänts. Du kan överklaga ett beslut om avslag.

10 Vad bör jag göra om jag har rätt till rättshjälp?

Du måste betala ett fast bidrag till advokatens arvode, i enlighet med vad som fastställts av rättshjälpsnämnden.

11 Vem väljer advokat om man har rätt till rättshjälp?

I Nederländerna kan du själv välja advokat. Advokaten måste dock vara registrerad hos rättshjälpsnämnden. Läs mer på  Hitta en advokat – Nederländska advokatsamfundet.

Om detta inte är möjligt kan rättshjälpsnämnden i egenskap av mottagande myndighet be den lokala ordföranden för det nederländska advokatsamfundet att utse en advokat.

12 Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Nej. Du betalar ett bidrag till din advokats arvode. Om du väcker talan inför domstol måste du också betala domstolsavgifter. Du kan dessutom behöva betala avgifter om du behöver ta hjälp av externa experter eller en exekutionstjänsteman. Om du tappar målet kan du komma att åläggas att betala rättegångskostnaderna (inklusive motpartens kostnader).

13 Vem står för övriga kostnader, om man bara har rätt till begränsad rättshjälp?

Det gör du. Eventuellt kan du begära ett bidrag till kostnaderna i din medlemsstat.

14 Omfattar rättshjälpen även överklaganden?

Ja.

15 Kan rättshjälpen dras in innan rättegången avslutas (eller till och med återkallas efter rättegångens slut)?

Om det visar sig att du i detta ärende får (en fordran på) ett belopp som överstiger hälften av det skattefria kapitalunderlag som gällde vid den tidpunkten, kan rättshjälpsnämnden besluta att dra in rätten till subventionerad rättshjälp. I detta fall anses du kunna betala själv för rättshjälp.

16 Går det att överklaga ett avslag av en rättshjälpsansökan?

Du kan inge ett överklagande till rättshjälpsnämnden mot dess beslut om din rätt till rättshjälp. Du kan bestrida ett beslut om ett sådant överklagande vid distriktsdomstolen och kan i andra instans överklaga till statsrådets (Raad van State) avdelning för förvaltningsrätt.

Senaste uppdatering: 20/06/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.