Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения

1. Преместване в чужбина

Ако упражняването на родителски права е поверено на двама души, те принципно трябва да определят и местоживеенето по взаимно съгласие. Този принцип на взаимно съгласие се прилага без ограничения, т.е. също и в случай на преместване в рамките на Австрия, особено ако преместването е свързано със значителна промяна в живота на детето. Освен това особено в случай на прехвърляне на местоживеенето в чужбина, родителят, който желае да се премести в чужбина, се нуждае от съгласието на другия родител или от одобрението на съда. Съдът трябва да вземе предвид както благосъстоянието на детето, така и интересите на родителите.

Ако упражняването на родителски права е предоставено само на единия от родителите с решение на съда или по силата на споразумение, той/тя има изключителното право да определи местоживеенето в съответствие с формулировката на член 162, параграф 2 от Общия граждански кодекс на Австрия (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, „ABGB“). Следователно не се изисква съгласие в случай на преместване в рамките на Австрия.

Съгласно настоящата съдебна практика обаче при такива обстоятелства, особено когато преместването на местоживеенето на детето е важен въпрос, родителят, който упражнява самостоятелно родителските права, също така трябва да информира другия родител и да вземе предвид благосъстоянието на детето. Освен това една промяна на местоживеенето не следва да повлияе значително упражняването на правата на другия родител. Това ограничение се отнася по-специално за преместване в чужбина.

Същото се отнася и за приемни родители с настойнически права. Това обаче рядко се случва на практика, тъй като настойник обикновено остава службата за младежта.

2. Настаняване под институционална грижа или при приемни родители

Настаняване със съгласието на притежателя(ите) на родителски или настойнически права (най-често родителите) не изисква по-нататъшни действия. Настаняване без съгласието на притежателя(ите) на родителски или настойнически права въпреки всичко подлежи на съдебен контрол, като извънредна мярка по смисъла на закона.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

Вж. въпрос 1.

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация)

Процедурата за допитване трябва да бъде адресирана до компетентния съд или служба за младежта (Kinder- und Jugendhilfeträger) чрез централния орган. Ако дадена служба за младежта отговаря за процедурата за допитване, се прилагат следните условия:


Условия

Необходими документи

Magistrat der Stadt Wien (Общинска администрация на град Виена)

Amt für Jugend und Familie (Служба за младежта и семейството)

Gruppe Recht (Правен отдел)

Rüdengasse 11

1030 Vienna, Austria

 • Необходимо за благосъстоянието на детето
 • Молещият орган е съгласен да поеме разноските

Препратка към член 46 от Закона за международното семейно право (Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, „IntFamRVG“)

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Горна Австрия)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(Дирекция „Общество, социални въпроси и здраве“)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Отдел „Подкрепа за деца и младежи“)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Необходимо за благосъстоянието на детето
 • Съгласие за поемане на разноските
 • Налично място за полагане на грижи
 • Съгласие от конкретната институция за полагане на грижи
 • Предварително установен статут на пребиваване
 • Ясно разграничение на отговорности между молещата държава членка (вид, обхват и плащане) и замолената държава членка (надзор върху институцията)
 • Признаване на професионалните стандарти на Горна Австрия от страна на молещия орган
 • Уточняване на компетентния орган на молещата държава членка и данни за контакт
 • Институция, в която ще бъде настанено малолетното или непълнолетно дете (адрес)
 • Информационен лист за малолетното или непълнолетно дете, родителите, братята и сестрите, притежателите на родителски или настойнически права
 • Резюме на оказана до момента помощ при отглеждане
 • Вид на и причини за предложеното настаняване
 • Заключения, диагнози, доклади, оценки
 • Протокол от изслушването на малолетното или непълнолетно дете
 • Очертаване на правата на личен контакт на биологичните родители
 • Официално съгласие на притежателя(ите) на родителски или настойнически права
 • Удостоверение за здравно осигуряване или за съществуващо социално осигуряване

Amt der Salzburger Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Залцбург)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (Звено „Подкрепа за деца и младежи“)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 Salzburg, Austria

soziales@salzburg.gv.at

 • Съгласие от страна на институцията за настаняване
 • Писмено съгласие за поемане на разноските от страна на молещия орган
 • Съгласие от лицето, което полага грижи, и от местната компетентна служба за младежта в случай на настаняване
 • Уточняване на компетентния орган на молещата държава членка и данни за контакт
 • Институция, в която ще бъде настанено малолетното или непълнолетно дете (адрес, данни за контакт)
 • Информационен лист за малолетното или непълнолетно дете, родителите, братята и сестрите, притежателите на родителски или настойнически права
 • Резюме на оказана до момента помощ при отглеждане
 • Информация за причините за предлаганото настаняване, включително история на случая и описание на проблема
 • Медицински/психиатрични заключения, диагнози, оценки
 • Протокол от изслушването на малолетното или непълнолетно дете
 • Очертаване на правата на личен контакт на биологичните родители
 • Официално съгласие на притежателя на родителски или настойнически права
 • Решения на съда
 • Формуляр Е109 (удостоверение за здравно осигуряване) или удостоверение за съществуващо социално осигуряване
 • Копие на електронната здравноосигурителна карта (ЕЗОК) на малолетното или непълнолетно дете
 • Дата на настаняване и планирана продължителност

Amt der Steiermärkischen (Служба на правителството на федерална провинция Щирия)

A11 Fachabteilung (Специализиран отдел A11) — Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (Звено по социалните въпроси и труда и по подкрепата за деца и младежи), Bereich Recht und Gewaltschutz (екип по право и защита от насилие)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz, Austria

abteilung11@stmk.gv.at

 • Необходимо за благосъстоянието на детето
 • Молещата държава членка поема разноските
 • Дадено съгласие от законните настойници
 • Решения на съда
 • Медицински заключения
 • Доклад за предаване от компетентния молещ орган (историческо проследяване, текущо социално и семейно положение, описание на проблеми и ресурси, заключения и прогнози на социалния работник, постигане на цели, кратка оценка)

Amt der Tiroler Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Тирол)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Отдел „Подкрепа за деца и младежи“)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Austria

 • Молещата държава членка поема разноските
 • Съгласие на институцията
 • План за оказване на подкрепа, история на случая и описание на проблема са абсолютно задължителни:

- данни за малолетното или непълнолетно дете

- данни за родителите

- данни за братя и сестри

- лице, притежаващо родителски или настойнически права

- предоставена до момента подкрепа

 • Всички относими доклади, психологически оценки и т.н.
 • Писмено съгласие на притежателите на родителски или настойнически права
 • Доказано съгласие на малолетното или непълнолетно дете, което е обект на грижи — освен когато изслушването изглежда неподходящо поради възрастта на детето или (доказаната) степен на зрялост
 • Удостоверение за здравно осигуряване на малолетното или непълнолетно дете
 • Копие на документа за самоличност на малолетното или непълнолетно дете
 • Писмено съгласие на институцията за настаняване
 • Изложени причини:

- защо конкретно тази институция?

- ако е приложимо, причина за спешната нужда от помощ

 • Начална дата и предвидена продължителност на помощта
 • Бъдещо положение на малолетното или непълнолетно дете при завръщане

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Форарлберг)
Landhaus
Römerstrasse 15
6901 Bregenz, Austria

Abteilung Soziales und Integration (Отдел „Социални въпроси и интеграция“)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Съгласие на институцията за настаняване/приемното семейство
 • Съгласие за поемане на разноските
 • Компетентен молещ орган и данни за контакт
 • Желана институция/приемно семейство (адрес)
 • Данни за малолетното или непълнолетно дете и родителите
 • Решение относно упражняването на родителски или настойнически права с анотация: С настаняването на ... в ... отговорността за грижата и отглеждането се прехвърля на институцията/приемното семейство.
 • Оказана до момента подкрепа при отглеждането
 • Причини за настаняването; Споразумение за план за оказване на подкрепа; Перспективи
 • Заключения/диагнози на детски и младежки психиатър/психолог

Наблюдения

 • Изслушване на малолетното или непълнолетно дете
 • Съгласие на притежателите на родителски или настойнически права
 • Удостоверение за здравно осигуряване

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция Долна Австрия)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Здравеопазване и социални въпроси)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Отдел за подпомагане на младежта)

Landhausplatz 1,

3109 St. Poelten, Austria

 • Необходимо за благосъстоянието на детето и/или в Долна Австрия пребивава референтно лице за благосъстоянието на детето
 • Писмено съгласие за поемане на разноските
 • Подходящо настаняване за полагане на грижи
 • Съгласие на конкретната институция
 • Признаване на професионалните стандарти на Долна Австрия
 • Редовен преглед на плана за оказване на подкрепа, включително целите при оглеждането, от страна на молещата институция
 • Декларация на лице за контакт, в случай че се наложи прекратяване на мярката
 • Актуални доклади за физическо, емоционално, социално, учебно/професионално развитие
 • Актуални медицински заключения
 • Копия на основните документи на малолетното или непълнолетно дете, ЕЗОК
 • Информация за медикаментозно лечение
 • План за оказване на подкрепа, включително оказана до момента подкрепа
 • Описание на проблема, социални и психологически диагнози, поставяне на цели, продължителност на и прогноза за мярката
 • Запис от изслушването на малолетното или непълнолетно дете с оглед планираната мярка
 • Писмено съгласие на притежателя на родителски или настойнически права
 • Споразумение за начина на организиране на евентуални права на посещение

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Служба на правителството на федерална провинция

Бургенланд)

Landesregierung

Abteilung 6 — Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (Департамент 6 —

социални въпроси, здраве, семейство, спорт)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Austria

 • Необходимо за благосъстоянието на детето
 • Съгласие за поемане на разноските
 • Съгласие на институцията или лицето, полагащо грижи
 • Уточняване на компетентния орган и декларация за компетентност
 • Данни за малолетното или непълнолетно дете
 • Информация за възникналия проблем (причина за настаняване, цели, заключения, оценки, удостоверения, решения на съда)
 • Декларация за съгласие на притежателите на родителски или настойнически права

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

Бихме искали да подчертаем две неща относно понятието „приемни родители“ съгласно австрийското право: Когато става дума за родителска отговорност, приемни родители са онези лица, които (частично или изцяло) полагат грижа за и отглеждат детето и с които съществуват или се предвиждат отношения подобни на тези между биологични родители и деца (член 184 от ABGB). Условията и мерките за проверка на лицата (или двойки), на които могат да бъдат поверени (само) грижата и отглеждането от страна на службите за младежта, са постановени в законите на всяка от деветте австрийски федерални провинции.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

В австрийското законодателство понятието „приемни родители“ умишлено може да се тълкува много широко. Освен бабите и дядовците, които са със специален статут съгласно член 178 от ABGB, всеки (друг) роднина може да бъде приемен родител, ако той/тя се грижи за и отглежда детето (частично или изцяло) и най-малкото има намерение да изгради отношения родител—дете, близки до тези с биологичен родител. Дали тези лица подлежат на проверка от страна на службите за младежта също се определя от законите на всяка от деветте австрийски федерални провинции. По принцип близки роднини като баба и дядо и братя и сестри на родителите са освободени от такива проверки.

Последна актуализация: 28/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.