Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Чешка република
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения.

На практика централният орган трябва да провери в компетентната местна агенция за закрила на детето какви са наличните възможности за настаняване на дете.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

Централният орган дава своето одобрение след консултация с компетентната местна агенция за закрила на детето. Одобрението се дава неформално под формата на писмено становище от централния орган.

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

Централният орган се свързва с компетентната местна агенция за закрила на детето (общински орган с разширени правомощия), която от своя страна определя дали и къде може да бъде настанено дете (чрез проверка дали лицата, полагащи приемни грижи, и институциите имат свободен капацитет).

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

Ако нито един от родителите не може лично да се грижи за детето, съдът може да настани детето при законен настойник (когато родителските права на родителите са отнети или ограничени или нито един от родителите не е жив) или лице, полагащо приемни грижи, или детето може да бъде поставено под грижите на „друго лице“. Полагащият приемни грижи и законният настойник имат право да получават много специфични социални плащания. „Другото лице“ няма право на такива плащания.

Полагащият приемни грижи е задължен и упълномощен да се грижи лично за детето. При отглеждането на детето полагащият приемни грижи упражнява правата и отговорностите на родителите по подходящ начин. Полагащият приемни грижи е длъжен и упълномощен да взема решения само по въпроси, свързани с ежедневието на детето, да представлява детето по такива въпроси и да управлява активите на детето. Полагащият приемни грижи трябва да информира родителите на детето за важни въпроси, свързани с детето. Когато обстоятелствата налагат това, съдът определя допълнителни права и отговорности на полагащия приемни грижи.

Ако детето не може да бъде настанено под някоя от формите на грижи, описани по-горе, съдът може да разпореди детето да бъде настанено в заведение за институционални грижи.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

Да, значителен брой полагащи приемни грижи в Чешката република са роднини на съответното дете. Чешкото законодателство в областта на приемните грижи не съдържа никакви разпоредби относно степента на родство и други ограничения.

Последна актуализация: 28/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.