В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Англия и Уелс
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения.

За да е възможно държавата да настани дете с помощта на местния орган, ще бъде необходимо да се действа в съответствие със Закона за децата от 1989 г. (Children Act 1989). Това трябва да се извърши или по силата на член 20, съгласно който се изисква местният орган да настани дете при определени обстоятелства, или на разпореждане за настаняване, издадено от съда съгласно член 31. Във всички решения за настаняване, издадени от местните органи съгласно английското право, нуждите на детето са от първостепенно значение. Разпоредбите от 2010 г. за планирането в областта на грижите, настаняването и преразглеждането на дела (Англия) (Care Planning, Placement and Case Review (England) Regulations 2010) („Разпоредбите от 2010 г.“) гласят, че планът за полагане на грижи за деца, които са настанени от местния орган или са под негови грижи, следва, доколкото е практически възможно, да бъде договорен от отговорния орган и родител на детето и/или всяко лице, което не е негов родител, но носи родителска отговорност по отношение на него, или, ако няма такова лице — лицето, което е полагало грижа за детето непосредствено преди отговорният орган да уреди настаняването му. Съгласно Разпоредбите от 2010 г. планът за полагане на грижи за всяко дете на възраст 16 или повече години, което дава съгласието си да бъде настанено от местния орган, се договаря със самото дете.

По отношение на договореностите, които отговарят на определението за настаняване в приемно семейство по частен ред, местният орган трябва да определи дали интересите на детето ще бъде защитени и насърчавани по задоволителен начин, като следва да определи пригодността на всички аспекти на договореностите за настаняване в приемно семейство по частен ред в съответствие със свързаните с тях задължения съгласно член 67 от Закона за децата от 1989 г. С тази цел в Разпоредбите от 2005 г. за децата (Договорености за настаняване в приемно семейство по частен ред) (The Children (Private Arrangements for Fostering) Regulations 2005) („Разпоредбите от 2005 г.“) се предвижда местният орган да бъде уведомен за договореностите от лицето, полагащо приемна грижа по частен ред, поне 6 седмици преди началото на изпълнението на договореностите, но ако то трябва да започне в рамките на 6 седмици, местният орган следва да бъде незабавно уведомен. Всяко лице, участващо в настаняване на дете в приемно семейство по частен ред, следва да уведоми местния орган възможно най-скоро след изготвянето на договореностите. Местният орган трябва да посети мястото за настаняване и да разговаря с предложените лица, полагащи приемна грижа по частен ред, членовете на домакинството и детето и, ако е възможно, да посети и да разговаря с родителите на детето и с всеки друг, който носи родителска отговорност за него. Той трябва също така да потвърди, доколкото е възможно, различни подробности, посочени в приложенията към Разпоредбите от 2005 г.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

В случаите на настаняване на дете от местен орган трябва да бъдат проведени консултации и да се постигне съгласие в съответствие с член 20 от Закона за децата от 1989 г., т.е. настаняването трябва да бъде договорено от родителите или от други лица, носещи родителска отговорност за детето, и при условие че са изпълнени критериите за настаняване на детето. Като алтернатива, детето може да бъде настанено от местен орган в съответствие с издадено от съда разпореждане за настаняване. И в двата случая местният орган трябва да спазва Закона за децата от 1989 г., и по-специално Разпоредбите от 2010 г. Местният орган трябва, доколкото това е практически възможно, да се опита да постигне съгласие относно плана за полагане на грижи, в който се определя начинът, по който той ще задоволи потребностите на детето, заедно с родителите на детето или всяко друго лице, носещо родителска отговорност за детето, а когато е подходящо с оглед възрастта на детето — и със самото дете.

В случаите на договорености за настаняване в приемно семейство по частен ред лицето, полагащо приемна грижа по частен ред, става отговорно за полагането на ежедневна грижа за детето по начин, който ще насърчава и защитава интересите на детето. Основната отговорност за защита и насърчаване на интересите на деца, настанени в приемно семейство по частен ред, продължава да се носи от родителя или от друго лице, носещо родителска отговорност. Местните органи не извършват официално одобряване или регистриране на лицата, полагащи приемна грижа по частен ред. Задължение на местните органи е обаче да се уверят, че интересите на деца, които са настанени или ще бъдат настанени в приемно семейство по частен ред в рамките на техния район, са или ще бъдат защитени и насърчавани по задоволителен начин. Местният орган, на чиято територия пребивава детето, настанено в приемно семейство по частен ред, има правни задължения по отношение на това дете. С Разпоредбите от 2005 г. на родителите или на лицето, носещо родителска отговорност, както и на лицата, полагащи приемна грижа по частен ред, и на всеки друг, който участва (пряко или косвено) в организирането на настаняването на детето в приемно семейство по частен ред, се налага задължението да уведомят местния орган за предложените или съществуващите договорености за настаняване в приемно семейство по частен ред. Освен това специалисти в областта на образованието, здравеопазването и други области следва да уведомят местния орган за договорености за настаняване в приемно семейство по частен ред, които са им известни и по отношение на които не са убедени, че местният орган е бил или ще бъде уведомен.

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

В случаите на настаняване от страна на местен орган в Разпоредбите от 2010 г. са посочени сроковете за планиране на полагането на грижи, но не и за уведомяването за решението за настаняване. Планът за полагане на грижи трябва да бъде изготвен преди първото настаняване на детето от отговорния орган или, ако това е практически невъзможно — в рамките на десет работни дни от началото на първото настаняване. Той трябва да подлежи на проверка, за която следи независимият служител за проверка по случая. Отговорният орган трябва първо да провери случая на детето в срок от 20 работни дни от датата, на която е започнало полагането на грижи за детето. Втората проверка трябва да бъде извършена не по-късно от три месеца след първата, след което трябва да се извършват последващи проверки, между които да има не повече от шест месеца. Проверките се извършват от социалния работник по случая на детето (назначен от отговорния орган), като следва да се провежда консултация с детето и с други страни, включително лицата, полагащи приемна грижа, училището или детската градина на детето, лекар или всяко друго съответно лице в зависимост от случая.

В Разпоредбите от 2005 г. са уредени срокът за уведомяване, оценката и постоянното изискване местният орган да се уверява, че интересите на децата, които са настанени в приемно семейство по частен ред в неговия район, са защитени и насърчавани. Във връзка с уведомяването лице, което предлага да се извърши настаняване на дете в приемно семейство по частен ред, трябва да уведоми съответния местен орган за предложението поне 6 седмици преди датата, на която влизат в сила договореностите за настаняване на детето в приемно семейство по частен ред, или незабавно, ако договореностите влизат в сила в срок от 6 седмици. Освен това всяко лице, включително родител или друго лице, носещо родителска отговорност за дете, което участва или не участва (независимо дали пряко или не) в организирането на настаняване на детето в приемно семейство по частен ред, трябва да уведоми съответния местен орган за договореностите възможно най-скоро след тяхното изготвяне. Местният орган трябва да разгледа договореностите за настаняване в приемно семейство по частен ред в рамките на 7 дни от уведомяването за тях. Той ще оцени договореностите или предложението за такива. След това ще извършва последващи посещения. Изискваният брой посещения се осъществява на интервали, които са не по-дълги от шест седмици през първата година и дванадесет през втората и следващите години от договореностите.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

Съгласно законодателството в Англия за приемно семейство се говори, когато местен орган настанява дете при приемен родител, който е лице, одобрено от регистрирана агенция за услуги по настаняване в приемно семейство, след оценка на неговата пригодност и тази на домакинството му да приеме дете или младеж, грижата за които е поета от държавата. Агенцията може да оцени и одобри всяко лице, за което прецени, че е подходящо. Като част от процеса на оценка агенцията ще разгледа потенциалното въздействие или приноса за настаняването в приемно семейство на всички членове на домакинството. Всички членове на домакинството, които не са одобрени за приемни родители, се очаква да преминат полицейска проверка, резултатите от която могат да повлияят върху оценката за пригодността на домакинството.

Освен това настаняване в приемно семейство по частен ред в съответствие с член 66 от Закона за децата от 1989 г. се извършва, когато дете на възраст под 16 години (под 18 години, ако е с увреждане) се поставя под грижите и се настанява в собствения дом на лице, което не е родител, лице, носещо родителска отговорност за него, или роднина (според определението в член 105 от Закона за децата от 1989 г., т.е. баба или дядо, брат, сестра, чичо или леля (независимо дали са пълнокръвни роднини, еднокръвни/едноутробни роднини или роднини по сватовство), или съпруг на родител, който няма да бъде лице, полагащо приемна грижа по частен ред). Детето няма да се счита за настанено в приемно семейство по частен ред, ако лицето, което се грижи за него, го е правило за по-малко от 28 дни и не възнамерява да го прави за по-дълго. Изключенията от това определение са посочени в приложение 8 към Закона за децата от 1989 г. Освен ако младежът не е с увреждане по смисъла на Закона за децата от 1989 г., настаняването в приемно семейство по частен ред ще приключи, когато детето навърши 16 години. Ако обаче жилищните договорености се запазят, то законоустановените насоки — Насоки за настаняване в приемно семейство по частен ред към Закона за пренастаняване на децата от 1989 г.(Replacement Children Act 1989 Guidance on Private Fostering) — ще продължат да се прилагат, тъй като договореностите ще се преобразуват в такива за неофициална грижа от семейството и приятели.

Лицето, полагащо приемна грижа по частен ред, отговаря за предоставянето на ежедневни грижи за детето. Родителите ще продължат да носят родителска отговорност за детето. Местният орган не извършва официално одобряване или регистриране на лицата, полагащи приемна грижа по частен ред. Задължение на местния орган, в чийто район пребивава детето, е обаче да се увери, че интересите на деца, които са настанени или ще бъдат настанени в приемно семейство по частен ред в рамките на неговия район, са или ще бъдат защитени и насърчавани. В съответствие с Разпоредбите от 2005 г. по време на оценката местният орган трябва да определи пригодността на всички аспекти на договореностите за настаняване в приемно семейство по частен ред. Когато местният орган не е убеден, че интересите на дете, настанено в приемно семейство по частен ред, са или ще бъдат защитени или насърчавани в задоволителна степен, той трябва да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че детето ще бъде настанено при свой родител (или друго лице, носещо родителска отговорност) или роднина, както и да прецени дали трябва да упражни свои функции съгласно закона във връзка с детето.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

Във връзка с настаняването от държавата чрез местния орган само при обстоятелства, при които роднините са преминали процеса на оценка за настаняване в приемно семейство и са одобрени за подходящи за приемни родители от съвета за настаняване в приемно семейство, свикан от доставчик на приемни услуги. Известни като „семейство и приятели, полагащи приемна грижа“, те представляват приблизително 18 % от всички приемни родители в Англия. Те се оценяват въз основа на по-облекчен подход и макар че получават финансова подкрепа, която е в помощ за разходите за отглеждането на детето или децата, от тях не се очаква да полагат приемни грижи зa деца, с които не са свързани. Това може да бъде всеки, който или е роднина на детето, или има връзка с него.

В случаите на настаняване в приемно семейство по частен ред лицето, полагащо приемна грижа по частен ред, може да бъде член на семейството в широк смисъл, като например братовчед или пралеля. Лице, което обаче е роднина в съответствие с определението за роднина съгласно Закона за децата от 1989 г., т.е. баба или дядо, брат, сестра, чичо или леля (независимо дали става въпрос за пълнoкръвни или еднокръвни/едноутробни роднини или роднини по сватовство) или съпруг на родител, няма да се счита за лице, полагащо приемна грижа по частен ред. Лицето, полагащо приемна грижа по частен ред, може да бъде приятел на семейството, родител на приятел на децата или някой, който преди не е познавал семейството на детето, но е готов да полага приемна грижа по частен ред за него. Трябва обаче да се подчертае, че за договорености за настаняване в приемно семейство по частен ред се считат тези, при които детето е на възраст под 16 години (под 18 години, ако е с увреждане) и са му осигурени грижа и настаняване за срок от 28 или повече дни.

Последна актуализация: 02/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.