Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения

Съществуват процедури по предварително консултиране и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете във Франция съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, известен като Регламент „Брюксел IIa“ (Bruxelles II Bis). Изпълнението на тези процедури е изложено в циркулярното писмо на Министерството на правосъдието от 28 октомври 2005 г. относно влизането в сила на Регламента (Циркулярно писмо № CIV/03/05; № NOR JUS C 05 20 191 C).

Освен в случая на настаняване при родител няма изключение от тези процедури, тъй като съгласно френското право се изисква намесата на публичен орган, независимо дали решението за настаняване се взема в рамките на администрацията, със съгласието на нейните правни служители, или по съдебен ред.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

Службата по законодателство и правни въпроси (Служба K1) на дирекция „Закрила на младежта“ (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, DPJJ) е определена от Франция за централен орган в тази област. Следователно е необходимо да се проведе консултация с нея в контекста на процедурите по консултиране и съгласие, веднага щом се предвиди възможност за настаняване на дете във Франция от друга държава членка, която е страна по Регламента.

Досието може да бъде изпратено:

• по електронна поща: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

• по пощата на следния адрес:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (bureau K1 – pôle international)

13 place Vendôme 75001 Paris, France

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

В случай на планирано настаняване във Франция от друга държава членка, която е страна по Регламент „Брюксел IIa“, е необходимо централният орган на молещата държава членка да представи на френския централен орган следното:

  • информация относно гражданското състояние на малолетното или непълнолетното лице;
  • самоличността и координатите за връзка на лицата, които упражняват родителски права над малолетното или непълнолетното лице;
  • информация относно самоличността на лицата, определени да полагат приемни грижи за детето, или информация относно предлаганата институция за грижи за деца;
  • преглед на личното и семейното положение на малолетното или непълнолетното лице (в това число пълна обща информация и скорошни събития);
  • стъпките, предприети от запитващия орган за подготовка на настаняването;
  • условията за предложеното настаняване (продължителност и организация на правото на кореспонденция, разходки, посещения и подслоняване);
  • условията за финансиране на предложеното настаняване;
  • условията за организиране на последващите действия във връзка с настаняването и справянето с потенциални инциденти;
  • продължителността на исканото настаняване.

След получаването на тези документи френският централен орган ще извърши всички необходими проверки, като се свърже със съответния департаментален съвет. Времето за отговор може да варира в зависимост от сложността на случая.

По отношение на сроковете:

съгласно разпоредбите на Регламента тези документи трябва да бъдат представени преди настаняването на детето във Франция. Във всеки случай документите следва да се предоставят възможно най-рано преди предложената дата на настаняване, за да се избегне отлагане на датата на действителното настаняване.

Що се отнася до молбите за подновяване на текущо настаняване, те трябва да се изпращат до френския централен орган най-малко два месеца преди края на настаняването.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

Във френското законодателство приемното семейство е определено като „лицето, което срещу заплащане приема в дома си редовно и без прекъсване малолетни или непълнолетни лица и младежи на възраст под двадесет и една години“ и „всички лица, пребиваващи на този адрес“ (член L. 421-2 от Кодекса за социалните действия и семейството (Code de l’action sociale et des familles). За да се получи статут на „приемно семейство, се изисква официално одобрение от департаменталния съвет.

Френското право обаче познава и понятието „надеждно трето лице“ (tiers digne de confiance). Това е лице, на което е поверено детето, като лицето не е част от семейството и получава надбавка, съответстваща на разходите за издръжка на детето.

И накрая, в закона се предвижда и приемна грижа от член на семейството вследствие на настаняване, одобрено по административен или съдебен ред. Тези две възможности са посочени в член 375-3, т. 2 от Гражданския кодекс.

В контекста на прилагането на Регламент „Брюксел IIa“ всички тези сценарии попадат в обхвата на един и същ режим и за тях се изисква предварително консултиране с френския централен орган и получаване на неговото съгласие.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

Според широкото тълкуване, на което се отдава предпочитание в контекста на прилагането на Регламент „Брюксел IIa“, в понятието „приемно семейство“ се включват членовете на семейството на малолетното или непълнолетното лице. Следователно за разпорежданията за настаняване при членове на семейството, различни от родителите на малолетното или непълнолетното лице, се изисква предварително консултиране с френския централен орган.

Последна актуализация: 31/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.