В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Гибралтар
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения.

Част VIIIA от Закона за децата от 2009 г. транспонира специалните процедури и задължения, ратифицирани с Хагската конвенция от 1996 г. В Конвенцията, разбира се, се предвижда сътрудничество между държавите във връзка със случаите, в които деца се настаняват под алтернативни грижи в чужбина, например в рамките на приемна грижа или други дългосрочни мерки, без да се взема предвид осиновяването.

По-специално, член 93М от Закона за децата от 2009 г. предвижда изискване за предоставяне на доклад до централния орган на друга договаряща държава, ако Агенцията за грижи възнамерява да извърши настаняване на дете в друга договаряща държава (по смисъла на член 33 от Конвенцията) или да проведе консултации (в съответствие с член 56 от Регламент „Брюксел IIa“).

Въпросът за съгласието, позоваванията и процедурите, които да се следват, до голяма степен зависи от обстоятелствата и настоящия статут на детето. Например, ако предвиденото настаняване се отнася за дете, за което вече е издадена заповед за институционални грижи (Care Order) от Върховния съд, то производство ще трябва да се образува пред Върховния съд съгласно глава IV от Конвенцията за признаване или изпълнение на заповед.

Освен това в член 67 от Закона за децата се предвижда, че никое лице не може да изведе дете от Гибралтар по силата на заповед за институционални грижи (Care Order), без да има писменото съгласие на всяко лице, което носи родителска отговорност за детето (или алтернативно) разрешението на Върховния съд.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

Вж. по-горе.

Член 93K от Закона за грижите от 2009 г. (Care Act 2009) гласи, че в Гибралтар функциите на централен орган по Конвенцията на първа инстанция се изпълняват от министъра на правосъдието.

За целите на членове 24, 26 и 28 от Конвенцията позоваването на Органа включва Върховния съд на Гибралтар.

За целта на член 35.2 позоваванията на Органа включват Агенцията за грижи.

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

Следваме процедурите, предвидени в Хагските конвенции и съдебните правилници Семейноправни производства (Деца) от 2011 г. (Хагска конвенция от 1996 г.), по отношение на молбите до съда.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

В Закона за децата от 2009 г. липсва определение за „приемно семейство“. Включени са определения за „лице, полагащо приемна грижа“ и „настаняване в приемно семейство“.

„Лице, полагащо приемна грижа“ означава лице, одобрено от Агенцията за грижи за целите на настаняването в приемно семейство.

„Настаняване в приемно семейство“ означава полагане на грижи за нуждаещо се от грижи дете от лице, което не е родител, осиновител, роднина, или лице, което по друг начин носи родителска отговорност по отношение на детето.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

В случая на роднини или приятели, полагащи грижи за детето, не се касае за приемно семейство; това е известно като настаняване при семейство/приятел и се разглежда като настаняване на свързано лице.

Последна актуализация: 04/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.