Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Италия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения.

Понастоящем в италианското законодателство не са предвидени специални правила за процедурата на предварително консултиране, уредена в член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2201/2003. Съгласно общите разпоредби обаче за настаняването на дете (т.е. настаняване при лица, различни от родителите на детето) се изисква участие на компетентния съдебен орган.

Когато се извършва преценка за настаняването на дете в Италия съгласно член 56 от горепосочения Регламент, е препоръчително да се проведе консултация с централния орган за Италия с цел обмен на необходимата информация или дори за оказване на съдействие (Министерство на правосъдието: Ministero della giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Autorità centrale, via D. Chiesa, 24 – 00136 Roma; тел. +39 06 6818.8535; ел. поща: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

За настаняването на дете се изисква участие на съдебен орган; ако не са предвидени специални правила, е препоръчително преди да се пристъпи към настаняване да се проведат консултации с централния орган за Италия. Поради липсата на национални правила, които да уреждат трансграничното настаняване на деца, се налага италианските съдилища да разрешават тези настанявания по аналогия със системата за полагане на грижи, предвидена в член 4, параграф 2 от Закон № 184 от 1983 г. Поради това за настаняването на дете в Италия е необходимо участието на италианските съдилища.

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

Няма специални национални правила.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

В националното право няма определение на понятието „семейство за отглеждане“, което може да бъде преведено в италианското право като „famiglia affidataria“. Тази институция обаче е уредена със Закон № 184 от 1983 г. В посочения закон понятието „famiglia affidataria“ е определено като семейство (двойка, която има или няма съвместно деца, или лица, които не са семейни), което отговаря за полагането на грижите за дете, загубило помощта и закрилата на своите биологични родители.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

Съгласно националното законодателство (вж. член 2 от Закон № 184 от 1983 г.), всяко малолетно или непълнолетно лице, което временно е лишено от подходяща семейна среда, може да бъде поверено на друго семейство, евентуално заедно с други малолетни или непълнолетни лица, или на лице, което не е семейно, или пък на общност от семеен тип, с цел запазване на неговото благосъстояние, образование и обучение. Когато не е възможно да се намери подходящо настаняване в приемно семейство, детето може да бъде прието в публична или частна институция за полагане на грижи, за предпочитане в рамките на региона на местоживеене на детето. Тъй като липсва правно определение, по принцип се счита, че под семейство за отглеждане се разбират лица, които не са родителите на детето. В това отношение националното законодателство не прави разлика между роднини и лица, които не са роднини. Когато обаче едно дете бъде отведено (отнето) от семейството си, съдията трябва първо да провери дали е възможно детето да бъде настанено при роднини. Ако това не е възможно, може да се разгледа възможността за настаняване при лица, които не са роднини.

Последна актуализация: 22/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.