Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения.

Преди да се разпореди трансгранично настаняване на дете е необходимо да бъде сезиран компетентният съд по семейни въпроси (bāriņtiesa), в чийто район ще бъде настанено детето, който да даде съгласие.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

Планът за настаняване на детето трябва да се изпрати на латвийското Министерство на правосъдието, което отговаря за контактите с компетентния семеен съд във връзка със съгласието.

Съгласието на компетентния съд по семейни въпроси не се изисква, когато към момента на настаняването на детето родителските права на родителите не са били отнети и упражняването на родителските права не е предоставено на друго лице.

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

Латвийското Министерство на правосъдието е централното звено за контакт за обработването на заповедите за настаняване, посочени в член 56 от Регламента, и за изпращането тези заповеди на компетентния орган в Латвия, който издава решения за настаняване.

Списък с необходими документи:

1. Информация относно правното положение на детето и копия от всички съответни съдебни решения, заедно с превод на латвийски;

2. Информация за причините за извеждането на детето от семейството, заедно с превод на латвийски;

3. Копие от удостоверението за раждане на детето;

4. Информация за нуждите на детето (здравословно състояние, образование, емоционални нужди и езици, които може да се използват за общуване с детето), заедно с превод на латвийски;

5. Удостоверение за посещаване на училище или детска градина и медицинско досие (медицински прегледи, имунизации и диагнози), заедно с превод на латвийски език;

6. Информация за лицето или семейството, в което ще бъде настанено детето.

*Когато чуждестранният орган не е посочил конкретно лице в Латвия, при което да се настани детето, семейният съд ще помогне да се намери подходящ настойник или приемно семейство в Латвия, като вземе предвид значението на връзките с Латвия за детето.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

В Латвия децата, лишени от родителски грижи, може да бъдат настанени в приемно семейство или под попечителство.

Приемно семейство е семейство, предоставящо приемна грижа за сираче или дете, лишено от родителски грижи, докато стане възможно детето да се върне при родителя, доколкото това е възможно, или докато детето бъде осиновено или поставено под настойничество.

Настойникът поема всички родителски права и отговорности и представлява детето по лични и имуществени въпроси.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

За настойник на детето може да се определи негов роднина или лице без родствени връзки с детето, ако по преценка на семейния съд това лице е способно да изпълнява задълженията на настойник.

Всеки роднина, желаещ да се грижи за детето, може да бъде назначен за настойник, ако той/тя има способностите и качествата, необходими за изпълнение на задачите по настойничество.

Последна актуализация: 07/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.