Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения.

Тези въпроси са от компетентността на Органа по стандартите за социални грижи, който е определен за централен орган за Малта. Вж. отговора на въпрос 3 по-долу.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

Тези въпроси са от компетентността на Органа по стандартите за социални грижи, който е определен за централен орган за Малта.

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

За регистрирането на трансгранично настаняване на дете в Малта е необходимо централният орган на молещата държава да поиска съгласието на централния орган за Малта. Формулярът на молбата се предоставя от Органа по стандартите за социални грижи, който е централният орган за Малта, и се подава също до него.

Процедурата е следната:

Централният орган за Малта следва да получи надлежно попълнен формуляр на молбата, придружен от необходимата документация. Молбата трябва да бъде подадена от централния орган на молещата държава. Всички поискани документи трябва да бъдат изпратени само на малтийски или английски език.

След като получи молбата, централният орган за Малта определя за какъв тип настаняване на дете става дума.

Централният орган за Малта изпраща молбата и предоставените му документи на съответния компетентен малтийски орган, напр. Aġenzija Appoġġ (агенция за закрила на детето), според случая. При всички случаи компетентните органи преценяват молбите въз основа на своя експертен опит, като обръщат надлежно внимание на следните аспекти, свързани с настаняването на дете: образователен/педагогически аспект, съдействие по правни въпроси, психосоциален/психиатричен аспект и безопасност/защита на детето.

Едва след това централният орган за Малта ще може да съобщи на централния орган на молещата държава решението на малтийските компетентни органи относно трансграничното настаняване на детето. Настаняването на детето не може да започне, докато централният орган за Малта не е дал съгласието си. След това централният орган на молещата държава съобщава на централния орган за Малта началната дата на трансграничното настаняване на детето.

Някои от документите, които трябва да бъдат представени заедно с молбата, са:

а) копие на националната лична карта/паспорта на майката, бащата и децата;

б) удостоверението за раждане на детето (децата);

в) декларация за полагане на грижи и поемане под своя опека;

г) всякаква друга документация, за която се счита, че е необходима.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

Понятието „семейство за отглеждане“ (приемно семейство) не се среща в малтийското законодателство. В член 2 от Закона за приемните грижи от 2007 г. (глава 491 от Законите на Малта) обаче понятието „приемно лице“ е определено като „едно или повече лица, одобрени от Комисията по приемни грижи да полагат приемни грижи за дете“. По същия начин в член 2 от Закона за защита на малолетните и непълнолетни лица (алтернативни грижи) (Minor Protection (Alternative Care) Act) (глава 602 от Законите на Малта), който ще замени Закона за приемните грижи от 2007 г. след като влезе в сила, понятието „приемно лице“ е определено като „едно или повече лица, одобрени от Комисията по приемни грижи да полагат приемни грижи за малолетно или непълнолетно лице“.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

Понятието „семейство за отглеждане“ (приемно семейство) не се среща в малтийското законодателство.

Последна актуализация: 05/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.