В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения.

Да — съгласно член 26 от Наредбата за децата (Северна Ирландия) от 1995 г. (Children (Northern Ireland) Order 1995) (Наредбата за децата) съществува изискване да се изслушат желанията и чувствата на детето, на неговите родители или на всяко друго лице, което носи родителска отговорност, или на друго съответно лице и надлежно да се вземат под внимание тези желания и чувства с оглед на вземането на решение относно интересите на детето.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

Законодателството на Северна Ирландия обикновено отразява Закона за децата от 1989 г. на Англия и Уелс. Съществуват три категории:

• Неформална — договорености между родителите и роднина(и) без участие на социалните служби;

• Доброволно настаняване — договорености между родителите и местния орган (съгласно членове 21 и 27 от Наредбата за децата);

• Заповед за предоставяне на грижи (Care Order) — за получаване на тази заповед се изисква молба до Съда (съгласно членове 27 и 50 от Указа за децата).

Договореностите за настаняване в приемно семейство по частен ред са сходни с тези в Англия и Уелс (вж. информационния документ за Англия и Уелс).

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

Съществува набор от формуляри за улесняване на обмена/предоставянето на информация, когато започнат да се полагат грижи за дете или младеж, както и за целите на текущия преглед.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

В Наредбата за децата не се дава определение на понятието „семейство“. В Наредбата за децата „лице с функции на приемен родител“ (authority foster parent) се определя като настаняване при семейство, роднина на детето или друго подходящо лице съгласно определението по член 27, параграф 3 от Наредбата.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

В член 27, параграф 2, буква а) от Наредбата за децата се позволява настаняването на дете при:

i) семейство;

ii) роднина на детето; или

iii) всяко друго подходящо лице.

В член 2, параграф 2 от Наредбата за децата понятието „роднина“ е определено по следния начин: „по отношение на дете означава дядо или баба, брат, сестра, чичо или леля (независимо дали става въпрос за пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни роднини или за роднини по сватовство, включително при гражданско партньорство) или съпруг на родителя“.

Последна актуализация: 05/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.