Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения

Да, консултациите и предварителното съгласие са необходими за вземането на решения за настаняване на малолетно или непълнолетно лице в приемно семейство или институция в Португалия.

Не са необходими консултации и предварително съгласие, ако детето е поверено на лице със семейни връзки, например баби и дядовци, чичовци и лели или по-възрастни братя и сестри. В такива случаи е достатъчно органът, който взема решение за настаняването, само да информира централния орган за Португалия.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

За целите на Регламент (ЕО) № 2201/2003 централният орган за Португалия е:

DGRSP — Генерална дирекция за реабилитация и услуги в местата за лишаване от свобода (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Отдел за правна помощ и правни спорове (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbon (Portugal)

Телефон: (+351) 218 812 200

Факс: (+351) 218 853 653

Електронна поща: gjc@dgrsp.mj.pt

Website

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация)

Етапи на процедурата за настаняване на деца в Португалия съгласно член 56 от Регламент „Брюксел IIa“

ACP = централен орган за Португалия

Етап 1 — Предварително разрешение за настаняване от ACP

  • искане за предварително разрешение от централния орган на молещата държава;
  • преглед на представената документация и оценка спрямо критериите и условията за настаняване;
  • издаване на одобрение или отказ на предварително разрешение от ACP;
  • чисто ориентировъчен краен срок: 1—3 месеца от получаването на всички необходими документи в подкрепа на искането, в зависимост от сложността на случая.

Етап 2 — Декларация за изпълняемост от съда

  • Искане за признаване и изпълняемост е подадено в съда (отделението по семейни въпроси и малолетни и непълнолетни лица (Juízo de Família e Menores) в района, в който се намира приемното семейство или институция) от приемното семейство, рамковата институция или институцията, на която е поверено детето. Заявлението трябва да бъде придружено от документация, удостоверяваща предварителното съгласие на ACP, и придржаващи документи, в които се посочват подробности за настаняването: продължителност, план за интервенция, декларация от приемното семейство, че са в състояние да се издържат самостоятелно.

Или като алтернатива:

Решението за настаняване, издадено от административния или съдебен орган на държавата на произход, се изпраща на ACP заедно с допълнителни документи, които дават подробности за настаняването: продължителност, план за интервенция, декларация от приемното семейство, че са в състояние да се издържат самостоятелно.

ACP препраща искането за изпълняемост на мярката до прокуратурата (Ministério Público) при компетентния съд, пред който то ще бъде официално подадено от името на детето.

  • Съдът постановява своето решение. В случай на декларация за изпълняемост съдът може да посочи Института за социално осигуряване (Instituto da Segurança Social (IP) като орган, отговорен за наблюдението на прилагането на мярката в Португалия.

Етап 3 — Изпълнение на мярката за настаняване в Португалия

  • След издаване на решението за изпълняемост детето или младежът може да дойде в Португалия и мярката за настаняване може да започне да се прилага.
  • Ако искането за декларация за изпълняемост е изпратено чрез ACP (и във всеки случай, в който съдът информира ACP за решението си), ACP следва да препрати на аналогичния орган решението на съда.
  • Институтът за социално осигуряване наблюдава мярката и изготвя периодични доклади относно прилагането ѝ, които се изпращат на съда и на ACP, ако това е разпоредено от съда.
  • За всяко удължаване на срока на мярката се изисква ново предварително разрешение от страна на ACP, последвано от останалата процедура, посочена по-горе.

Списък на английски език на документите, изисквани от ACP преди даването на разрешение за настаняване на дете в приемно семейство или институция в Португалия, може да бъде намерен тук.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

Член 12 от Наредба-закон № 139/2019 за определяне на правила за прилагане на мерки за приемни грижи в Португалия гласи следното:

Приемното семейство може да бъде:

а) само едно лице;

б) две сключили или несключили брак лица;

в) две или повече лица, свързани със семейни връзки и живеещи в едно и също домакинство.

В случаите, посочени в букви б) и в) от предходния параграф, един от членовете на приемното семейство е лицето, което отговаря за приемните грижи.

Лицата, посочени в параграф 1, на които са поверени приемните грижи за дете или младеж, не могат да имат семейни отношения с него.

В член 6 от този декрет-закон се предвижда, че управлението на системата за приемни грижи е отговорност на Института за социално осигуряване и на Свещения дом на милостта в Лисабон (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), които работят заедно с рамковите институции, определени от националното законодателство като органи за социална солидарност, или с подобни организации, които работят с деца и младежи и са сключили споразумения за сътрудничество с Института за социално осигуряване.

Член 5, параграф 2 от Декрета-закон предвижда, че мерките за приемни грижи, постановени в рамките на съдебни производства, се управляват и контролират от съда, като се определят конкретните екипи за тази цел, предвидени в Закон № 147/99 относно защитата на децата и младежите, изложени на опасност.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

Съгласно португалското законодателство понятието „приемно семейство“ не обхваща роднини (вж. член 16, параграф 3 от Декрет-закон 139/2019, посочен в отговора на предходния въпрос).

Приложимо законодателство:

Декрет-закон 139/2019

Закон 147/99

Заключителна бележка:

Тази информация не е обвързваща за португалското звено за контакт, съдилищата или други органи или лица, които я ползват. Въпреки положените усилия за изготвянето ѝ, все още е необходимо да се направи справка с действащото законодателство във всеки един момент.

Последна актуализация: 28/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.