В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения.

Национална правна уредба, приложима по отношение на децата, за които се полагат грижи от роднина (грижи, полагани от роднини)

Съществуват няколко законни начина, по които могат да се полагат грижи за шотландско дете от страна на роднини. Те са следните:

а. Неформално споразумение.

Грижи за дете могат да се полагат от роднина или приятел (лице, полагащо роднински грижи) по споразумение между родителя и лицето, полагащо роднински грижи, без съгласието или знанието на държавата членка. Роднината може да се намира в Шотландия или другаде.

б. Чрез настаняване от местния орган, който носи отговорност за детето (съгласно член 25 (section 25) от Закона за децата (Шотландия) (Children (Scotland) Act) от 1995 г..

Когато никой няма възможност да се грижи за дадено дете или родителят дава съгласието си държавата членка да полага грижи за детето, се изисква местният орган, който носи отговорност за интересите на детето, да извърши оценка на нуждите на детето и да вземе предвид мнението на свързаните лица, включително на роднината или приятеля (лицето, полагащо роднински грижи) и на детето, преди изготвянето на планове за детето. Изисква се и писмено споразумение между лицето, полагащо роднински грижи, и местния орган. Като минимум се извършват полицейски проверки и медицински прегледи.

в. С определение след изслушване на детето. (Закон за изслушване на децата (Шотландия) (Children’s Hearings (Scotland) Act) от 2011 г.).

При изслушването на децата ще се определи кой местен орган ще носи отговорност за детето. Обикновено това е местният орган по местоживеене на детето. Родителите и другите лица, носещи родителска отговорност, имат право да присъстват на изслушването. Могат да присъстват и други близки роднини.

Детето може да бъде насочено към изслушване на дете, на което ще се вземе решение за това къде да остане детето. Съществува право на обжалване пред шерифския съд. Ако се вземе решение за настаняване на детето при роднина, лицето, полагащо грижи, и неговото имущество трябва да бъдат счетени за годни, и лицето трябва да даде съгласието си да се грижи за детето.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

Местният орган, който носи отговорност за детето, отговаря за извършването на оценката на съответното лице, полагащо грижи. Ако съответният роднина живее на територията на друг местен орган, то тази оценка може да се извърши в сътрудничество с местния орган, където живее лицето, полагащо грижи, ако местните органи са съгласни.

Местният орган, който носи отговорност за детето, проверява и запазва отговорност по въпроса за гарантирането на пригодността на съответния роднина. Това може да наложи местният за детето орган да посети роднината повече от веднъж и/или да разчита за информация на местния орган по местоживеене на роднината. От съществено значение е двата местни органа да се намират в тясна комуникация помежду си, за да се гарантира, че оценката е достатъчно надеждна.

Ако дадена оценка бъде съкратена, съществува риск настаняването да бъде неуспешно и да не отговоря на нуждите на детето. Необходима е и цялостна оценка, за да се гарантира, че детето и роднината разполагат с подходяща подкрепа след преместването им да живеят заедно. Същото важи и ако решението е за преместване на детето в друга държава.

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

Правилата за децата, за които се полагат грижи (Шотландия) (Looked after Children Regulations (Scotland) от 2009 г., член 11 определя общите принципи, които трябва да бъдат следвани от местните органи.

Местният орган не трябва да настанява дете при лице, полагащо роднински грижи, ако не се е убедил, че:

а) настаняването е във висш интерес на детето;

б) настаняването на детето при това лице, полагащо роднински грижи, е във висш интерес на детето;

в) вследствие на оценката, посочена в член 10, параграф 3, съответното лице, полагащо роднински грижи, е определено за годно да полага грижи за дете;

г) е взел предвид цялата налична му информация във връзка с изпълнението на задълженията си по член 17, параграфи 1—5 от Закона от 1995 г.;

д) лицето, полагащо роднински грижи, е сключило писмено споразумение с местния орган съгласно член 12; както и

е) лицето, полагащо роднински грижи, е сключило писмено споразумение с местния орган по въпросите, определени в списък (Schedule) 4.

За процедурата за оценка при краткосрочни решения се извършват минимални полицейски проверки и медицински прегледи, а при по-дългосрочни решения с продължителност до една година — пълна оценка от местния орган, който носи отговорност за детето. Оценката включва оценка на годността на лицето да се грижи за детето — дали самото лице е пригодно и дали жилището му също е пригодно, за да се полагат грижи за детето.

Моделът за оценка при полаганите от роднини грижи следва ясно да отчита нуждите на детето, наред със способността на лицето, полагащо роднински грижи, да отговаря на тях. Като такъв, моделът следва да бъде свързан с преразглеждането на първоначалните договорености в съответствие със следния график:

• на три дни;

• шест седмици;

• приключване на процеса по оценка на полаганите от роднини грижи навреме, за да може да се извърши преразглеждане след 4,5 месеца.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

Приемното семейство в Шотландия включва поне един възрастен, който е бил определен, одобрен и регистриран като лице, годно да полага грижи за дете, в местен орган, частна или доброволна агенция за осигуряване на приемни грижи, която от своя страна е регистрирана в Инспектората в областта на грижите и ежегодно подлежи на проверки за съответствие с националните стандарти в областта на полагането на грижи.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

Не. В Шотландия това би попаднало в определението на споразумение за „грижи, полагани от роднини“. Лице, полагащо роднински грижи, в Шотландия е:

i) лице, свързано с детето чрез кръвно родство, брак или гражданско партньорство — без ограничения по отношение на степента на близост на това свързано положение;

ii) лице, което е познато на детето и с което детето има предходни отношения. Тук могат да се включват близки приятели или лица, които добре познават детето в резултат на редовни контакти и могат да се разглеждат като част от кръга на детето.

Понятието „роднина“ не се ограничава до определена група или категория.

Последна актуализация: 03/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.