Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения.

Да, за настаняването на дете в семейство за отглеждане (приемно семейство) е нужно да бъде получено съгласие. Когато от Центъра за международна правна закрила на деца и младежи, в качеството му на компетентен орган по член 56, бъде поискано одобрението му за трансгранично настаняване на дете, той винаги се консултира с Централната служба по труда, социалните въпроси и семейството в качеството ѝ на орган, отговарящ за благосъстоянието и правната закрила на децата и за социалното настойничество.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

Експертната препоръка на Централната служба е обвързваща за Центъра.

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

Центърът изисква достатъчно информация и релевантната документация във връзка с процедурата, след което се консултира с Централната служба относно настаняването на детето. Когато дете трябва да бъде настанено в детско заведение, Централната служба има за задача да осигури място за детето в подходящо детско заведение в Словакия.

След това Централната служба отправя до Центъра препоръка по случая, а ако детето трябва да бъде настанено в детско заведение — и препоръка относно конкретното заведение, в което то да бъде настанено.

По правило Центърът изисква информация и документи относно съдебните производства и решенията, които вече са постановени от съдилищата, относно членовете на семейството на детето, както и относно причините за настаняването на детето, а също и становища на психолози или социални работници, както и всякакви други експертни становища.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

В Закон № 36/2005 за семейството се предвижда, че ако родителите не полагат или не са в състояние да полагат грижи за ненавършило пълнолетие дете и ако това е в интерес на ненавършилото пълнолетие дете, съдът може да реши да повери детето за отглеждане с приемни грижи от физическо лице, което проявява интерес да стане приемен родител и отговаря на изискванията. Приемният родител е длъжен да полага за ненавършилото пълнолетие дете същите грижи, като тези, полагани от родителите. Приемният родител има право да представлява ненавършилото пълнолетие дете и да управлява активите му само по обикновени въпроси. Докато се полагат приемни грижи родителите на ненавършилото пълнолетие дете упражняват само онези родителски права и задължения, които не спадат към отговорностите на приемния родител. Когато приемен родител смята, че решение по основен въпрос, взето от законния настойник на ненавършило пълнолетие дете, не е съвместимо с интересите на детето, той може да поиска от съда да преразгледа въпросното решение. Родителите имат право да общуват с ненавършило пълнолетие дете, което е настанено в приемно семейство. Когато родителите и приемният родител не могат да постигнат съгласие относно упражняването на това право, въпросът се решава от съда по искане на единия от родителите или на приемния родител. Когато взема решение за настаняване на ненавършило пълнолетие дете в приемно семейство, съдът определя обхвата на задълженията за издръжка на родителите или на други физически лица, които са длъжни да предоставят издръжка за детето, и ги задължава да плащат издръжката на органа за социална и правна защита на детето.

Наред с настаняването в приемно семейство, словашкото право предвижда и друга форма на грижи, заместващи родителските грижи (наречена „лични грижи по заместване“ – náhradná osobná starostlivosť), която обаче не се счита за настаняване в приемно семейство. Когато ненавършило пълнолетие дете се поставя под лични грижи по заместване, съдът отдава предпочитание на роднините на детето, ако те отговарят на изискванията.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

Наличието на роднинска връзка или степента на родство не са от значение при извършване на оценка на приемен родител. Възможно е все пак дете, с което приемният родител има роднинска връзка, също да бъде настанено в приемно семейство, ако приемният родител отговаря на законовите изисквания, като в този случай „приемното семейство“ може да включва роднини.

Последна актуализация: 22/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.