Трансгранично настаняване на дете, включително в приемно семейство

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 В националното Ви право предвижда ли се задължение за предварително допитване и получаване на съгласие преди трансграничното настаняване на дете? Моля, посочете евентуалните изключения.

Всяко настаняване на дете в дом, различен от неговия, се извършва след предварителна консултация и съгласие. Не се изискват предварителна консултация и съгласие за настаняване на детето при неговите родители или при лица, на които е поверено упражняването на родителските права по отношение на детето.

2 Ако се изисква предварително допитване и съгласие, до кой орган трябва да се извърши допитване и да даде съгласие?

Социалната служба на общината, в която е настанено детето.

3 Опишете накратко процедурата за допитване и получаване на съгласие (включително необходимите документи, сроковете, условията и реда и всяка друга релевантна информация).

Съществена предпоставка за получаване на съгласие е оценката от Съвета за социално подпомагане, в която се заключава, че настаняването е във висшия интерес на детето. Отправна точка за всяка оценка на това дали настаняването е във висшия интерес на детето следва да бъде връзката на детето с Швеция, например дали детето има социални контакти с родители или роднини в Швеция или дали неговият национален или културен произход е в Швеция. Същото се прилага съответно и за настаняването в чужбина. Допълнително изискване за даване на съгласие за настаняване в Швеция или за решение за настаняване в чужбина е да се установи отношението на детето към настаняването, доколкото това е възможно. Освен това съгласието на Съвета за социално подпомагане зависи от това дали настойникът на детето е дал съгласието си за мярката, а ако детето е навършило петнадесетгодишна възраст — и от съгласието на самото дете. Преди да се даде съгласие, трябва да се проверят условията в конкретния дом и условията за полагане на грижи в този дом и детето трябва да има разрешение за пребиваване, ако е необходимо разрешение за пребиваване.

Съветът за социално подпомагане следва своевременно да проведе проверката във връзка с евентуално съгласие и да я приключи в срок до четири месеца. Срокът за проверката може да бъдат удължен, ако има специални основания за това. За да се извърши проверка, чуждестранният орган трябва да посочи в досието конкретния дом, за който се отнася молбата за настаняване.

Съветите за социално подпомагане, които са одобрили настаняване в Швеция, не са отговорни за разходите, направени във връзка с настаняването, например разходите за издръжка на детето или таксите за приемния дом.

4 Какво означава „приемно семейство“ според националното право на Вашата държава членка?

В шведското законодателство не съществува понятие „приемно семейство“. Децата обаче може да бъдат настанени в приемен дом. В глава 3, раздел 2 от Наредбата за социалните услуги (2001:937) е дадено определение за „приемен дом“ като индивидуален дом, в който от името на Съвета за социално подпомагане се настаняват деца за постоянни грижи и възпитание или възрастни за полагане на грижи и обслужване и който не се управлява на професионална основа.

5 Понятието „приемно семейство“ включва ли роднините или не? Ако да, кои роднини?

Шведското понятие за „приемен дом“ обхваща всички роднини на детето. Не се изисква нито съгласие, нито специално решение на Съвета за социално подпомагане за настаняване на детето в дома на един от родителите или на друго лице, което упражнява родителски права по отношение на детето.

Последна актуализация: 27/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.